Zakon

На основу члана 104. стaв 8. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних средњих школа

"Службени гласник РС", број 21 од 19. марта 2018.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се критеријуми за доношење акта о мрежи јавних средњих школа на територији Републике Србије.

Члан 2.

Број и просторни распоред јавних средњих школа, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, према врсти и структури, планира се актом о мрежи јавних средњих школа.

Акт из става 1. овог члана доноси Влада на основу следећих критеријума:

1) економски − уважавајући привредне и развојне специфичности подручја на основу утврђених и планираних потреба за образовањем и запошљавањем;

2) једнаког права на образовање и васпитање свих ученика без дискриминације и сегрегације, у демократски уређеној и социјално одговорној јавној средњој школи у којој је осигурано пуно поштовање права на образовање и васпитање;

3) доступности средњошколског образовања и васпитања свим ученицима;

4) организациони − у једној школској згради дозвољен је, по правилу, рад једне јавне средње школе;

5) статусни − јавна средња школа постоји као установа ако има по правилу минимум 200 ученика (12 одељења), а да при томе на удаљености мањој од 20 km (не важи за јединицу локалне самоуправе која има статус града) не постоји друга јавна средња школа са истим подручјем рада/образовним профилом или истим смером у гимназији;

6) демографски − пројекција популације ученика, тренда природног прираштаја деце и миграционих кретања у јединици локалне самоуправе на период од десет година;

7) географски − величина насеља, међусобна удаљеност и саобраћајна повезаност насељених места, као и специфичност брдско-планинских и пограничних подручја;

8) културолошки − уважавајући специфичности региона и локалне традиције, школе са ретким образовним профилима, уметничке школе, национално мешовита подручја и подручја насељена националним мањинама;

9) оптимизација – усклађивање величине школског простора и броја ученика, као и трошкова одржавања са ценом услуга и важећим нормативима.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2072/2018

У Београду, 16. марта 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.