Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 19. став 3. Закона о заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту

"Службени гласник РС", бр. 30 од 20. априла 2018, 64 од 6. септембра 2019.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба о измени Уредбе о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Службени гласник РС", број 64/2019) ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 14. септембра 2019. године, а примењује се од 1. јануара 2020. године (види члан 2. Уредбе - 64/2019-3) (текст Уредбе пре измене из броја 64/2019 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се граничне вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту.

Члан 2.

Граничне вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту утврђују се мерењем и/или израчунавањем на основу резултата мерења.

Члан 3.

Граничне вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту чије прекорачење указује на ниво контаминације који нарушава еколошку равнотежу, намеће додатна испитивања тог земљишта као и ограничења у начину управљања, као и вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту при чијем прекорачењу долази до нарушавања нивоа који је безбедан за коришћење дате су у Прилогу 1 – Граничне максималне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део ( у даљем тексту: Прилог 1).

Граничне вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју које могу указати на хемијско загађење земљишта дате су у Прилогу 2 – Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део (у даљем тексту: Прилог 2).

Члан 4.

У случају прекорачења граничних вредности из Прилога 1 и граничних концентрација загађујућих материја у подземним водама утврђених посебним прописом, врше се додатна истраживања на контаминираним локацијама ради утврђивања степена загађености земљишта и израде пројеката ремедијације и рекултивације.

Члан 5.

Пројекат ремедијације и рекултивације се увек реализује када просечна концентрација било које загађујуће, опасне и штетне материје у више од 25 m³ запремине земљишта прелази ремедијациону вредност дату у Прилогу 1 или у више од 100 m³ запремине водоносног слоја на контаминираним локацијама прелази ремедијациону вредност дату у Прилогу 2.

Пројекат ремедијације и рекултивације може се реализовати и у случају прекорачења граничних вредности из Прилога 1, као и у случају да концентрације загађујућих, опасних и штетних материја у мање од 25 m³ запремине земљишта прелазе ремедијационе вредности дате у Прилогу 1 или у мање од 100 m³ запремине водоносног слоја на контаминираним локацијама прелазe ремедијационе вредности дате у Прилогу 2, ако додатна истраживања на контаминираним локацијама укажу на значајне последице на здравље људи и животну средину.

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе чл. 15. и 16. Уредбе о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС”, број 88/10).

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3652/2018

У Београду, 19. априла 2018. године  

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о измени Уредбе о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту ("Службени гласник РС", број 64/2019) извршене су измене у Прилозима 1 и 2 (види члан 1. Уредбе - 64/2019-3).

 

Прилог 1 - Граничне максималне и ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту

Прилог 2 - Ремедијационе вредности загађујућих, штетних и опасних материја у водоносном слоју