Zakon

 

 

Неважећи акт

На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15 и 80/17), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (,,Службени гласник РС”, брoj 113/17) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину

"Службени гласник РС", број 39 од 25. маја 2018.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2018. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Врста и обим радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и друга инвестициона улагања (контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта; комасација; побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, набавка нове опреме за наводњавање, ископ/бушење бунара у функцији наводњавања; израда пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање; студијско-истраживачки радови, програми и пројекти; улагања у организацију стручних скупова или саветовања), извори финансирања по врсти радова и учешће средстава, корисници средстава, висина средстава утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе и спроводе се у складу с тим програмом.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-4850/2018

У Београду, 24. маја 2018. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ

I

На територији Републике Србије, осим на територији аутономних покрајина, у 2018. години на основу овог програма извршиће се радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно нова инвестициона и друга улагања која обухватају:

1) радове, односно улагања на заштити пољопривредног земљишта:

(1) контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта са око 65.700 узорака;

2) радове, односно улагања који се односе на уређење пољопривредног земљишта:

(1) комасација,

(2) побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта,

(3) набавка нове опреме за наводњавање,

(4) ископ/бушење бунара у функцији наводњавања,

(5) израда пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање;

3) студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију, као и за јединице локалних самоуправа;

4) улагања у организацију стручних скупова или саветовања, штампање промотивног материјала и обезбеђивање презентације стручних радова из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта (у даљем тексту: организација стручног скупа или саветовања).

У 2018. години, поред нових инвестиционих и других улагања, на основу овог програма:

1) биће исплаћена средства за изградњу система за наводњавање на основу Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 39/17), у висини до 44.564.496,30 динара;

2) биће исплаћена средства за комасацију на основу Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину, у висини до 43.000.087,00 динара;

3) биће исплаћен преостали део средстава за набавку нове опреме за наводњавање који није исплаћен на основу Уредбе о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину и опреме за наводњавање на основу Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину („Службени гласник РС”, бр. 29/13 и 73/13), у висини до 600.000,00 динара.

II

Учешће средстава буџета Републике Србије по врсти радова за започете, односно изведене радове и нове радове, односно улагања у 2018. години, то јест за намене из овог програма дато је у Табели 1.

Средства из буџета Републике Србије за 2018. годину за новe и започете, односно изведене радове, то јест инвестициона и друга улагања на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, обезбедиће се у складу са наменама наведеним у глави I. овог програма, а према динамици прилива средстава предвиђених за те намене.

Табела 1.

Врста радова/Намена улагања

Средства буџета Републике Србије за нове и започете/изведене радове, односно улагања – Раздео 24 Глава 24.11 – Управа за пољопривредно земљиште, Програм 0102 – Заштита, уређење, коришћење и управљање пољопривредним земљиштем, Функција 420- Пољопривреда, шумарство, лов и риболов по Програмским активностима/по појединим економским класификацијама у динарима

Средства буџета Републике Србије за нове и започете/изведене радове, односно улагања у укупним средствима буџета Републике Србије за 2018. годину
(укупно у динарима)

по Програмским активностима

463 – Трансфери осталим нивоима власти

451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

511 – Зграде и грађевински објекти

Започети/ изведени радови

Нови радови, односно улагања

Започети/ изведени радови

Нови радови, односно улагања

Започети/ изведени радови

Нови радови, односно улагања

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Заштита пољопривредног земљишта

 

 

 

 

1.1. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта

0002 – Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта

0,00

0,00

0,00

115.000.000,00

0,00

0,00

115.000.000,00

I. Укупно

 

0,00

0,00

0,00

115.000.000,00

0,00

0,00

115.000.000,00

2. Уређење пољопривредног земљишта

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Комасација

0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

43.000.087,00

94.999.913,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.000.000,00

2.2. Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта

0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

22.000.000,00

2.3. Набавка нове опреме за наводњавање

0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

0,00

0,00

600.000,00

92.400.000,00

0,00

0,00

93.000.000,00

2.4. Ископ/бушење бунара у функцији наводњавања

0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

22.000.000,00

2.5. Израда пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање

0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

2.6. Изградња система за наводњавање

0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

44.564.496,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.564.496,30

II. Укупно

 

87.564.583,30

94.999.913,00

600.000,00

136.400.000,00

0,00

22.000.000,00

341.564.496,30

3.1. Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију, као и за јединице локалних самоуправа

0002 – Подршка заштити и коришћењу пољопривредног земљишта

0,00

3.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

0,00

38.000.000,00

3.2. Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију, као и за јединице локалних самоуправа

0001 – Подршка уређењу пољопривредног земљишта

0,00

9.435.503,70

0,00

28.000.000,00

0,00

0,00

37.435.503,70

III. Укупно

 

0,00

12.435.503,70

0,00

63.000.000,00

0,00

0,00

75.435.503,70

4.1. Организација стручног скупа или саветовања

0003 – Стручна и административна подршка у управљању пољопривредним земљиштем

0,00

0,00

0,00

76.000,00

0,00

0,00

76.000,00

IV.Укупно

 

0,00

0,00

0,00

76.000,00

0,00

0,00

76.000,00

IV. Укупно (I–IV)

 

87.564.583,30

107.435.416,70

600.000,00

314.476.000,00

0,00

22.000.000,00

532.076.000,00

Укупна средства из буџета Републике Србије за 2018. годину (динари)

532.076.000,00

III

Корисник средстава за радове на новим инвестиционим и другим улагањима на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта из главе I. став 1. овог програма може да буде:

1) јединица локалне самоуправе;

2) физичко лице;

3) овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта;

4) научноистраживачка организација;

5) установа;

6) привредно друштво и предузетник;

7) удружење водокорисника;

8) земљорадничка задруга;

9) јавно водопривредно предузеће.

Лице из става 1. ове главе може да оствари право на средства само под условима и за радове, односно намене који су прописани овим програмом.

Јединица локалне самоуправе: општина, град и град Београд, може да оствари право на средства за следеће радове, односно намене из овог програма:

1) комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови);

2) студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе.

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из става 3. ове главе ако је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће средстава из других извора.

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из става 3. тач. 1) и 2) ове главе ако достави доказ да је усвојила Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину, као и ако за радове из става 3. тачка 1) ове главе достави доказ да је усвојила програм комасације, а за радове из става 3. тачка 2) ове главе ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица).

Физичко лице може да оствари право на средства за:

1) набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2018. години, ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу и ако је уписало у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање;

2) ископ/бушење бунара у функцији наводњавања, ако је уписано у Регистар као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу, власник је парцеле на којој треба да се врши ископ/бушење бунара у функцији наводњавања и ако је уписало у Регистар ту парцелу.

Физичко лице може да оствари право на средства ако за ископ/бушење бунара у функцији наводњавања поднесе једну пријаву која се односи на један бунар.

Овлашћена организација за одређивање основних параметара плодности земљишта: привредно друштво са седиштем на територији Републике Србије ван територија аутономних покрајина које испуњава услове за обављање саветодавних послова прописане законом којим се уређују саветодавни и стручни послови у области пољопривреде (у даљем тексту: Овлашћена организација) може да оствари право на средства за радове, односно улагања на заштити пољопривредног земљишта путем контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта.

За контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта Овлашћена организација у своје име подноси пријаву на конкурс и средства остварује за свој рачун.

Овлашћена организација може да оствари право на средства за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта ако је контрола плодности извршена за земљиште од прве до пете катастарске класе, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди одређеним у складу са прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за земљиште од прве до седме катастарске класе, за парцеле најмање површине 0,1 ha, за један узорак по парцели и/или за два узорка по парцели (ако су у питању парцеле са засадима воћарских култура и/или винограда), за највише десет узорака по пољопривредном газдинству, и то код:

1) физичког лица које је уписано у Регистар као носилац или као члан комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу, на парцелама које су у власништву тих лица и ако су уписане у Регистар;

2) закупца пољопривредног земљишта у државној својини (правног или физичког лица које је носилац или члан породичног пољопривредног газдинства) који је пољопривредно газдинство, односно комерцијално породично пољопривредно газдинство, уписао у Регистар у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле узете у закуп на којима се врши контрола плодности.

Овлашћена организација може да оствари право на средства за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта ако је захтев/пријаву примила од лица из става 10. тач. 1) и 2) ове главе почев од 16. августа 2017. године.

Овлашћена организација може да оствари право на средства за контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта ако достави обједињени извештај о извршеној контроли плодности са резултатима агро-хемијске анализе земљишта и препоруком за ђубрење.

Овлашћена организација може да оствари право на средства за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта код којег је анализом основног параметра плодности земљишта – супституционе киселости утврђена pH вредност до пет, за земљиште од прве до пете катастарске класе, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди одређеним у складу са прописом којим се одређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди за земљиште од прве до седме катастарске класе, за парцеле најмање површине 0,1 ha.

Овлашћена организација може да оствари право на средства за израду пројекта побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (у даљем тексту: Пројекат калцизације земљишта) и за праћење извођења радова и других активности на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта код корисника који су поднели Овлашћеној организацији захтев за калцизацију земљишта, за највише један израђен Пројекат калцизације земљишта по једном пољопривредном газдинству.

Корисник из става 14. ове главе је физичко лице које је уписано у Регистар као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу, власник је парцела на којима треба да се изврши побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта или је власник члан његовог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и које је уписало у Регистар те парцеле.

Овлашћена организација пријаву на конкурс за побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта подноси у своје име, а средства остварује за рачун лица које остварује право на средства побољшања квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (материјал за калцизацију), као и за свој рачун, и то за трошкове спровођења јавне набавке материјала за калцизацију прописаног законом којим се уређују средства за исхрану биља и оплемењивачи земљишта и његовог превоза, за израду Пројекта калцизације земљишта, пружање стручних савета и праћење извођења радова на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта.

Научноистраживачка организација: високошколска образовна установа и институт која је акредитована од стране Одбора за акредитацију научноистраживачких организација за област биотехничких наука – пољопривреда и коју је основала Република Србија, може да оствари право на средства за:

1) набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2018. години, ако је уписана у Регистар у активном статусу и ако је уписала у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање;

2) студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада, програма и пројекта и спецификацију трошкова (оверену и потписану од стране одговорног лица);

3) организацију стручног скупа или саветовања ако достави доказ да је на скупу или саветовању обезбедила презентацију стручних радова из области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, штампани промотивни материјал и писмени извештај о одржаном скупу или саветовању.

Научноистраживачка организација може да оствари право на средства за радове, односно намене из става 17. тачка 3) ове главе ако је обезбедила учешће сопствених средстава, односно учешће средстава из других извора.

Научноистраживачка организација за намене из става 17. тачка 3) ове главе може да поднесе само један захтев за коришћење средстава.

Установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2018. години, ако је уписана у Регистар у активном статусу и ако је уписала у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Поред намене из става 20. ове главе установа, може да оствари право на средства за организацију стручног скупа или саветовања под условима из става 17. тачка 3), ст. 18. и 19. ове главе.

Јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства за израду пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање.

За намене из става 22. става ове главе јавно водопривредно предузеће подноси пријаву на конкурс у своје име, а средства остварује за рачун лица које израђује пројектно-техничку документацију за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање и за рачун лица које врши техничку контролу пројектно-техничке документације, као и за свој рачун за праћење израде пројектно-техничке документације.

Јавно водопривредно предузеће може да оствари право на средства за израду пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање ако достави образложени предлог за израду пројектно-техничке документације.

Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство и предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање, и то за опрему набављену у 2018. години ако је регистровано у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре, ако је уписано у Регистар у активном статусу и ако је уписало у Регистар парцеле на којима се поставља опрема за наводњавање.

Физичко лице, научноистраживачка организација, установа, привредно друштво и предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга може да оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање ако за сву набављену опрему поднесе једну пријаву, с тим да вредност набављене опреме по пријави износи минимално 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

IV

Процентуално учешће средстава по кориснику средстава и намени улагања, односно врсти радова из главе III. овог програма на које има право корисник средстава, а у зависности од подручја на коме ће се извршити радови, као и максимални износи средстава по врсти ограничења које корисник средстава може да оствари у зависности од врсте радова, односно намене улагања дати су у Табели 2.

Лице из главе 3. став 1. овог програма не може да оствари право на средства на име пореза на додату вредност.

Табела 2.

Корисници средстава и врсте радова, односно намене улагања

Средства за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (% учешћа) до

Средства за остала подручја (%
учешћа) до

Максимални износи средстава по врсти ограничења дати у динарима

по дужном метру

по анализираном узорку

по поднетој пријави/захтеву/за све анализиране узорке

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.1. Комасација – инвестициони радови и геодетско технички радови

 

 

 -

  -

-

70

70

1.2. Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе

85

75

-

-

500.000 по пријави

1.3. Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за јединицу локалне самоуправе

85

75

1.000.000 по пријави

2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

2.1. Набавка нове опреме за наводњавање

60

60

-

-

4.000.000 по пријави

2.2. Ископ/бушење бунара у функцији наводњавање

80

80

3.000 по дужном метру ископа/ бушења бунара

-

500.000 по пријави

3. ОВЛАШЋЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1. Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта код:

100

100

-

1.900 по узорку

19.000 за све анализиране узорке

3.1.1. физичког лица власника земљишта

3.1.2. закупца пољопривредног земљишта у државној својини

100

100

-

1.900 по узорку

19.000 за све анализиране узорке

3.2. Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта

3.1.1. физичког лица власника земљишта

90

90

-

-

11.000.000 по пријави

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

4.1. Набавка нове опреме за наводњавање

60

60

-

 -

4.000.000 по пријави

4.2. Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти од значаја за Републику Србију

100

100

-

 -

5.000.000 по пријави

4.3. Организација стручног скупа или саветовања

50

50

 -

 -

76.000 по захтеву

5. УСТАНОВА

5.1. Набавка нове опреме за наводњавање

60

60

-

 -

4.000.000 по пријави

5.2. Организација стручног скупа или саветовања

50

50

-

 -

76.000 по захтеву

6. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ

6.1. Израда пројектно-техничке документације за изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање

100

100

-

-

22.000.000 по пријави

7. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ПРЕДУЗЕТНИК, УДРУЖЕЊЕ ВОДОКОРИСНИКА И ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА

7.1. Набавка нове опреме за наводњавање

60

60

 -

 -

4.000.0000 по пријави

Овлашћена организација може да оствари право на средства за свој рачун, по достављеној фактури, и то за следеће намене из главе III. став 16. овог програма:

1) накнада трошкова за спровођење јавне набавке материјала за калцизацију и његовог превоза до 100.000 динара;

2) израда Пројекта калцизације земљишта, пружање стручних савета и праћење извођења радова на побољшању квалитета обрадивог пољопривредног земљишта до 30.000 динара по једном пољопривредном газдинству.

V

Лице из главе III. став 1. овог програма за све радове, односно намене из овог програма подноси пријаву на конкурс Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за пољопривредно земљиште, Београд, Немањина 22–26 (у даљем тексту: Министарство).

Научноистраживачка организација и установа подноси Министарству до 31. октобра 2018. године захтев за коришћење средстава за организацију стручног скупа или саветовања.

Расподелу и динамику коришћења средстава извршиће Министарство на основу спроведеног конкурса, односно поднетих захтева за коришћење средстава, у зависности од обезбеђених средстава и времена извођења радова.

Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на средства, ако их има, као и начин бодовања појединих критеријума.

Министарство утврђује ранг листу подносиоца пријава за које утврди да испуњавају услове прописане овом уредбом, у складу са критеријумима из конкурса.

Ранг листом из става 5. ове главе утврдиће се подносиоци пријава за сваку врсту радова, односно намену улагања који остварују право на средства до расположивог износа утврђеног у Табели 1.

Ако два или више подносиоца пријаве имају исти број бодова, приликом утврђивања ранг листе предност ће имати подносилац који је раније поднео пријаву.

Министарство на основу пријаве на конкурс утврђује испуњеност прописаних услова, са лицем које је испунило услове закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава, а посебно динамика исплате средставa и решењем врши исплату средстава.

Министарство на основу поднете пријаве из главе III. став 26. овог програма и поднетог захтева за коришћење средстава из става 2. ове главе решењем утврђује испуњеност прописаних услова и врши исплату средстава.

Министарство на основу захтева за коришћење средстава из става 2. ове главе врши исплату средстава до расположивог износа утврђеног у Табели 2.

VI

Корисник средстава који оствари право на средства за набавку нове опреме за наводњавање дужан је да:

1) нову опрему за наводњавање користи у складу са предвиђеном наменом;

2) нову опрему за наводњавање не отуђи нити да другом лицу на коришћење или у закуп у року од годину дана од набавке нове опреме за наводњавање за коју се не издаје гарантни лист, односно у року од пет година од набавке нове опреме за наводњавање за коју се издаје гарантни лист;

3) сву документацију која се односи на средства чува најмање пет година од дана исплате средстава.

Кoрисник средстава из става 1. ове главе дужaн je дa врaти изнoс срeдстaвa кojи je примиo решењем:

1) у случају неиспуњавања обавеза из става 1. ове главе;

2) на основу неистинитих или нетaчних пoдaтaкa датих у пријави;

3) на основу фалсификованих доказа који су у вези са предметом остваривања права на средства.