Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 11. став 3. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа

"Службени гласник РС", бр. 1 од 11. јануара 2019, 23 од 24. марта 2023, 39 од 12. маја 2023.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа и вођење евиденције о одобреним подстицајима.

Појмови

Члан 2.

Изрази употребљени у овој уредби имају следећа значења:

1) директна улагања, у смислу ове уредбе, јесу улагања у материјална и нематеријална средства привредних друштава, у складу са овом уредбом, у циљу започињања обављања нове пословне делатности, проширења постојећих капацитета или проширења производње на нове производе и производне процесе, као и прибављање имовине директно повезане са привредним друштвом које је престало са радом или би престало са радом, ако не би било купљено од трећег лица по тржишним условима, а којима се обезбеђују нова запошљавања. Стицање удела или акција у привредном друштву не сматра се директним улагањем у смислу ове уредбе;

2) инвестициони пројекат јесте пројекат чијом се реализацијом остварује директно улагање, а који је описан у бизнис плану који се подноси уз пријаву за доделу средстава подстицаја и који обавезно садржи детаљан опис елемената директног улагања, као и елемената за стручну анализу инвестиционог пројекта, у складу са овом уредбом;

3) улагач јесте домаће или страно привредно друштво које подноси пријаву за доделу средстава подстицаја ради реализације инвестиционог пројекта, преко Корисника средстава који је са њим повезано лице. Уколико је Улагач привредно друштво са седиштем у Републици Србији, може истовремено бити и Корисник средстава;

4) корисник средстава подстицаја јесте привредно друштво са седиштем у Републици Србији;

5) мали привредни субјект јесте привредни субјект који има мање од 50 запослених и годишњи промет или укупан годишњи биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту: мало привредно друштво);

6) средњи привредни субјект јесте привредни субјект који има од 50 до 250 запослених и годишњи промет који не прелази 50 милиона евра или укупни годишњи биланс стања који не прелази 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту: средње привредно друштво);

7) велики привредни субјект јесте привредни субјект који има преко 250 запослених и годишњи промет преко 50 милиона евра или укупан годишњи биланс стања преко 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту: велико привредно друштво);

8) област производње прехрамбених производа, у смислу ове уредбе, обухвата производњу прехрамбених производа и пића на начин дефинисан у пропису којим се уређује класификација делатности;

9) улагања у материјална средства јесу улагања у земљиште, зграде, производне погоне, машине и опрему, у складу са прописима којима се уређује државна помоћ, а која се признају као оправдани трошкови улагања, ако их користи искључиво корисник средстава подстицаја (greenfield или brownfield инвестиције);

10) улагања у нематеријална средства јесу улагања у патенте и лиценце у складу са прописима којима се уређује државна помоћ, а која се као оправдани трошкови улагања признају, ако се на њих обрачунава амортизација, користи их искључиво корисник средстава подстицаја, воде у билансима стања корисника средстава подстицаја најмање пет година, односно три године за мала и средња привредна друштва и која су купљена под тржишним условима од трећих лица;

11) нови запослени повезани са инвестиционим пројектом представљају нето повећање броја домаћих држављана запослених на неодређено време са пуним радним временом код корисника средстава у периоду реализације инвестиционог пројекта, у поређењу са највећим бројем лица запослених на одређено и неодређено време током 12 месеци пре дана подношења пријаве за доделу средстава подстицаја;

12) јединствени инвестициони пројекат јесте свако директно улагање које реализује корисник средстава подстицаја или са њим повезано привредно друштво, у периоду од три године од дана почетка реализације претходног инвестиционог пројекта за који су додељена средства подстицаја, а у складу са претходно закљученим уговором о додели средстава подстицаја на територији исте или суседне јединице локалне самоуправе;

13) степен развијености јединице локалне самоуправе у којој се реализује инвестициони пројекат, односно разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености, јесте степен утврђен прописима којима се уређује јединствена листа развијености јединица локалне самоуправе важећим на дан подношења пријаве за доделу средстава подстицаја;

14) период реализације инвестиционог пројекта јесте период одређен уговором о додели средстава подстицаја, у складу са овом уредбом;

15) уговорена зарада представља основну зараду новозапослених лица која је за најмање 20% већа од минималне зараде, у складу са прописима којима се уређују радни односи;

16) опрема која се увози по основу улога улагача јесте опрема која није старија од три године, а коју улагач увози и као свој улог инвестира у привредно друштво. Опрема коју велико привредно друштво увози по основу улога улагача, а који је корисник средстава по уговору о додели средстава подстицаја, мора бити нова.

*Службени гласник РС, број 39/2023

Оправдани трошкови

Члан 3.

Оправдани трошкови јесу:

1) улагања у материјална и нематеријална средства почев од дана подношења пријаве за доделу средстава подстицаја до дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта, у складу са уговором о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: оправдани трошкови улагања) или

2) бруто зараде за нове запослене у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености код корисника средстава подстицаја (у даљем тексту: оправдани трошкови бруто зарада).

Као оправдани трошкови улагања узимају се у обзир и трошкови закупа пословних просторија у којима се реализује инвестициони пројекат у периоду реализације, под условом да период закупа од дана истека рока за реализацију инвестиционог пројекта није краћи од пет година за велика привредна друштва, односно од три године за мала и средња привредна друштва.

Трошкови који се односе на стицање имовине која је под закупом, осим земљишта и зграда, узимају се у обзир само ако закуп има облик финансијског лизинга и садржи обавезу куповине имовине на крају периода закупа, с тим што се као оправдани трошкови признају они трошкови настали по овом основу у периоду реализације пројекта.

У случају куповине имовине привредног друштва које је престало са радом, или би престало са радом ако не би било купљено, оправдани трошкови су трошкови куповине имовине од стране трећег лица по тржишним условима.

Оправдани трошкови улагања у нематеријална средства за велика привредна друштва могу се признати у висини до 50% укупне вредности оправданих трошкова улагања, а за мала и средња привредна друштва у висини до 100% оправданих трошкова улагања.

Трошкови који се односе на набавку путничких возила и транспортних средстава не сматрају се оправданим трошковима улагања.

Имовина коју привредно друштво стиче по основу улагања након подношења пријаве за доделу средстава подстицаја, осим земљишта и зграда, мора да буде нова.

Ограничење из става 7. овог члана не односи се на мало и средње привредно друштво, нити на случај куповине имовине привредног друштва из члана 2. став 1. тачка 1) ове уредбе.

Оправдани трошкови бруто зарада из става 1. тачка 2) овог члана представљају укупан износ који корисник средстава подстицаја стварно плаћа за рад запосленог и обухватају бруто зараду односно зараду која садржи порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање који се плаћају из зараде, као и доприносе који се плаћају на зараду.

Приликом обрачуна оправданих трошкова улагања узимају се у обзир цене умањене за износе јавних прихода.

II. ВИСИНА СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА И ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА

Извори средстава за привлачење директних улагања

Члан 4.

Средства подстицаја за привлачење директних улагања, у области производње прехрамбених производа, за реализацију ове уредбе се обезбеђују у буџету Републике Србије (у даљем тексту: средства).

Право на учествовање у поступку доделе средстава

Члан 5.

Право на учествовање у поступку доделе средстава имају улагачи који пријаве инвестиционе пројекте у области производње прехрамбених производа, а који се пре почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу средстава на начин и под условима предвиђеним овом уредбом.

Корисник средстава је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не садрже државну помоћ.

Великом привредном друштву средства се не могу доделити пре него што се увидом у документацију не утврди да додела средстава има делотворан подстицајни ефекат, односно да утиче на:

1) знатно повећање величине пројекта, или

2) знатно повећање укупног износа средстава које корисник средстава улаже у пројекат, или

3) знатно повећање брзине реализације пројекта, или

4) реализацију пројекта, који без доделе средстава не би могао да буде остварен.

Изузимање од права на доделу средстава

Члан 6.

Од права на доделу средстава изузимају се следећи улагачи и корисници средстава:

1) привредна друштва у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне помоћи;

2) који имају доспеле, а неизмирене обавезе по основу пореза у Републици Србији;

3) у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву;

4) који су у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;

5) којима је био раскинут уговор о додели средстава подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.

Привредна друштва којима се могу доделити средства

Члан 7.

Средства се могу доделити привредном друштву које испуњава критеријуме и услове утврђене овом уредбом, а:

1) које је регистровано у Агенцији за привредне регистре;

2) које је поднело пријаву за доделу средстава и бизнис план за инвестициони пројекат за који се могу доделити средства у складу са овом уредбом;

3) над којим није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација;

4) коме нису додељени новчани подстицаји за исте оправдане трошкове.

Максимални дозвољени износи средстава

Члан 8.

Максимални дозвољени износи средстава одређују се у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи и критеријумима из ове уредбе.

Максималан дозвољени износ средстава за велика привредна друштва може се утврдити највише до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.

Максималан дозвољени износ средстава за средње привредно друштво може се утврдити највише до 60% оправданих трошкова, а за мала привредна друштва највише до 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.

Приликом одређивања висине средстава која могу бити додељена, узима се у обзир кумулација са претходно одобреном државном помоћи, у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Максималан дозвољени износ средстава који може бити додељен за улагања већа од 50 милиона евра не може бити већи од 25% оправданих трошкова улагања, а за улагања која прелазе износ од 100 милиона евра тај проценат не може бити већи од 17% оправданих трошкова улагања и утврђује се на следећи начин:

1) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од 50 милиона евра – до 25% тих трошкова,

2) за део оправданих трошкова улагања који прелази износ од 100 милиона евра – до 17% тих трошкова.

За директно улагање које се сматра јединственим инвестиционим пројектом максималан дозвољени износ средстава који се може доделити кориснику средстава или са њим повезаним субјектом, утврђује се до процента из става 5. тач. 1) и 2) овог члана.

III. ДОЗВОЉЕНОСТ ДОДЕЛЕ И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Инвестициони пројекти за које се могу доделити средства

Члан 9.

Средства се могу доделити за инвестиционе пројекте у области производње прехрамбених производа, у смислу ове уредбе, чија је минимална вредност 2.000.000 евра и којима се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време повезаних са инвестиционим пројектом.

Услови за доделу средстава

Члан 10.

Средства могу бити додељена под следећим условима:

1) да се директно улагање одржи на истој локацији у јединици локалне самоуправе у периоду од најмање пет година након реализације инвестиционог пројекта за велика привредна друштва, или најмање три године за мала и средња привредна друштва и

2) да се достигнути број запослених код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта не смањује у периоду од пет година за велика привредна друштва или три године за мала и средња привредна друштва.

Корисник средстава, након достизања пуне запослености, у складу са уговором о додели средстава из члана 20. ове уредбе, дужан је да сваком новом запосленом редовно исплаћује уговорену зараду из члана 2. став 1. тачка 15) ове уредбе.

Рок за реализацију инвестиционог пројекта

Члан 11.

Рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до три године од дана подношења пријаве за доделу средстава, а који се након закључења уговора о додели средстава подстицаја може продужити највише до пет година, рачунајући од дана подношења пријаве за доделу средстава, а по образложеном захтеву корисника средстава, уколико Савет за економски развој (у даљем тексту: Савет) оцени да су околности које су довеле до потребе за продужењем рока објективне и да је продужење рока оправдано и сврсисходно, односно да се тиме на најефикаснији начин постижу циљеви улагања и привредног развоја.

За улагања од посебног значаја, рок за реализацију инвестиционог пројекта и запошљавање нових запослених повезаних са инвестиционим пројектом је до десет година од дана подношења пријаве за доделу средстава.

У случају продужења рока из става 1. овог члана, рок важења банкарске гаранције продужава се сразмерно продужењу рока за реализацију инвестиционог пројекта.

Критеријуми за стручну анализу инвестиционих пројеката

Члан 12.

Критеријуми за стручну анализу инвестиционог пројекта су:

1) референце улагача (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);

2) проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности улагача, односно корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији јединице локалне самоуправе у којој се улаже;

3) број, односно проценат висококвалификованих лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;

4) висина и врста улагања (greenfield или brownfield инвестиције), односно степен ангажовања грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;

5) технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са класификацијом Евростата;

6) претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;

7) ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада);

8) претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта);

9) финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, одрживост и период повраћаја инвестиције и др.).

Податке из става 1. тачка 2) овог члана Национална служба за запошљавање доставља Развојној агенцији Србије (у даљем тексту: Агенција) на њен захтев.

IV. ВРСТА И ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ МОГУ ДОДЕЛИТИ

Подстицаји за оправдане трошкове бруто зарада за нова радна места повезана са инвестиционим пројектом

Члан 13.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 20% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 25% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у трећу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 30% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која је разврстана у четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у висини од 35% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 6.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у јединици локалне самоуправе која према степену развијености јесте девастирано подручје, одобравају се средства у висини од 40% оправданих трошкова бруто зарада из члана 3. ове уредбе, а у максималном износу од 7.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

Подстицаји за оправдане трошкове улагања у основна средства

Члан 14.

Корисницима средстава одобрава се повећање износа бесповратних средстава из члана 13. ове уредбе у висини од 50% оправданих трошкова за улагања у основна средства у износу до 1.000.000 евра.

Износ из става 1. овог члана увећава се у висини од 25% оправданих трошкова за улагања у основна средства у износу већем од 1.000.000 евра.

Укупан износ средстава која се могу доделити у складу са овом уредбом и других подстицаја одређује се у апсолутном износу, при чему не сме да пређе горњу границу до које је дозвољено доделити укупан износ државне помоћи у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

*Службени гласник РС, број 23/2023

V. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Писмо о намерама и обавештење о могућем нивоу подстицаја

Члан 15.

Улагач који намерава да реализује улагање у области производње прехрамбених производа може доставити Агенцији Писмо о намерама о реализацији инвестиционог пројекта.

Писмо о намерама садржи нарочито податке о улагачу, делатности, претходним инвестиционим активностима, планираној висини улагања у основна средства, броју нових запослених односно радних места повезаних са инвестиционим пројектом, планираним трошковима бруто зарада за нова радна места повезаним са инвестиционим пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености, као и податке из члана 12. ове уредбе, осим података из става 1. тач. 2) и 5) тог члана.

Ако Писмо о намерама не садржи елементе из става 2. овог члана, Агенција ће да затражи од улагача да га допуни, а може од улагача да захтева и додатне информације, у складу са овом уредбом.

На основу података из Писма о намерама, Агенција доставља улагачу обавештење о могућем нивоу подстицаја, остављајући му рок од 30 дана да се изјасни.

Ако Агенција утврди да се ради о улагању од посебног значаја, уз достављање улагачу обавештења из става 4. овог члана Агенција обавештава министарство надлежно за послове привреде (у даљем тексту: Министарство) и Савет о постојању пројекта од посебног значаја.

Обавештење о могућем нивоу подстицаја је правно необавезујуће и садржи информацију да о додели и висини средстава одлучује Савет након утврђивања свих услова за доделу средстава у складу са овом уредбом.

Пријава за доделу средстава и стручна анализа

Члан 16.

Улагач који намерава да реализује улагање, подноси Агенцији пријаву за доделу средстава на прописаном обрасцу, на српском језику (у даљем тексту: Пријава за доделу средстава) ради утврђивања испуњености услова за доделу средстава, без претходног достављања Писма о намерама или након пријема обавештења из члана 15. став 4. ове уредбе.

На основу Пријаве за доделу средстава Агенција врши стручну анализу инвестиционог пројекта применом критеријума из члана 12. ове уредбе.

Агенција, по службеној дужности, прибавља извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број запослених у сваком месецу и врста радног ангажовања код корисника средстава у периоду од 12 месеци који претходе дану подношења Пријаве за доделу средстава.

Обавезује се Централни регистар обавезног социјалног осигурања да, без одлагања, Агенцији достави изводе из става 3. овог члана.

Агенција обавештава улагача о висини подстицаја које ће предложити Савету и доставља му нацрт уговора о додели средстава подстицаја.

Стручна анализа инвестиционог пројекта садржи анализу могућег износа средстава.

Образац Пријаве за доделу средстава

Члан 17.

Обрасце пријава за доделу средстава подстицаја по овој уредби прописује министар надлежан за послове привреде (у даљем тексту: министар).

Уз Пријаву за доделу средстава подноси се:

1) бизнис план за инвестициони пројекат за чију реализацију се додељују средства;

2) oригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја улагача за претходне две године пословања, са ревизорским извештајем (уколико постоји законска обавеза вршења ревизије) уколико нису јавно објављени, а страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију финансијских извештаја са ревизорским извештајем (уколико постоји законска обавеза вршења ревизије) и оверени превод на српски језик или изјаву улагача да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора. Улагач је у обавези да достави оригинал или оверену фотокопију консолидованог финансијског извештаја дивизије и оверени превод на српски језик или изјаву да нема обавезу консолидације уз достављање оригиналa или оверене фотокопије појединачних финансијских извештаја повезаних лица;

3) оригинал или оверена фотокопија извода из одговарајућег регистра државе у којој страни улагач има седиште, не старији од три месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик;

4) уверење да против улагача и корисника средстава није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација или стечај, а страно правно лице подноси изјаву о томе;

5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза у Републици Србији, а за стране улагаче који нису пословали у Републици Србији потписану изјаву да улагач није пословао у Републици Србији и да нема порески идентификациони број додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;

6) изјаву да одговорно лице улагача и корисника средстава није правноснажно осуђивано за кривична дела против права по основу рада;

7) изјаву да улагач и корисник средстава нису осуђивани за кривично дело извршено против привреде;

8) изјаву да улагач и корисник средстава нису привредна друштва у тешкоћама у смислу правила о додели државне помоћи.

Обавезује се Агенција за привредне регистре да омогући несметан приступ бази финансијских извештаја и доставу скупних података за групе привредних друштава, гране или географских подручја.

Ако Агенција из достављене документације не може да утврди битне чињенице за одлучивање може тражити и подношење друге документације, односно друге доказе релевантне за одлучивање о поднетој Пријави за доделу средстава уколико то сматра целисходним.

Документа која подноси страно привредно друштво морају бити оверена у складу са прописима државе у којој су издата и преведена на српски језик од овлашћеног преводиоца.

Даном подношења Пријаве за доделу средстава сматра се дан пријема Пријаве за доделу средстава у Агенцији.

Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава

Члан 18.

Агенција утврђује испуњеност формалних услова за доделу средстава.

Ако Пријава за доделу средстава није поднета у складу са чланом 17. ове уредбе, Агенција упућује Улагачу захтев за допуну документације.

Уколико Улагач не поступи по захтеву из става 2. овог члана у року од 30 дана од дана пријема захтева, Агенција одбацује Пријаву за доделу средстава као непотпуну уз образложење.

Ако се Пријава за доделу средстава не односи на инвестициони пројекат из области производње прехрамбених производа или су испуњени услови из члана 6. ове уредбе, Агенција одбија ову пријаву и доставља је подносиоцу пријаве уз образложење, у року од 30 дана од дана пријема.

Приговор на одлуку Агенције из ст. 3. и 4. овог члана може се поднети Министарству у року од осам дана од дана пријема одлуке Агенције.

Министарство одлучује о приговору из става 5. овог члана и доставља одговор подносиоцу Пријаве у року од 30 дана од дана пријема приговора.

Пријаве које су потпуне и дозвољене Агенција доставља Савету најкасније у року од 30 дана од дана пријема.

Однос Агенције и Савета

Члан 19.

Агенција обавља административно-техничке и стручне послове за Савет, предлаже председнику Савета сазивање седнице Савета, припрема материјале за разматрање и одлучивање на седницама Савета, даје потребне информације о статусу инвестиционих пројеката, припрема записнике са седница и поступа по одлукама Савета.

Агенција припрема текст нацрта уговора о додели средстава.

VI. УГОВОР И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА

Уговор о додели средстава подстицаја

Члан 20.

Међусобна права и обавезе Министарства и корисника средстава уређују се уговором о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор) који закључују Министарство и корисник средстава.

Текст нацрта Уговора Министарство доставља Комисији за контролу државне помоћи, односно Влади ради давања претходне сагласности.

Уговор садржи: предмет, висину и динамику улагања и број нових радних места повезаних са инвестиционим пројектом са динамиком запошљавања, планиране трошкове бруто зарада за нова радна места повезана са инвестиционим пројектом у двогодишњем периоду након достизања пуне запослености, обавезу исплате уговорене зараде, рок за реализацију инвестиционог пројекта, износ додељених средстава, динамику исплате додељених средстава и обавезу обавештавања о промени динамике улагања најкасније до истека трећег квартала текуће године као и информације о средствима обезбеђења, изјаве о испуњењу услова из члана 17. ове уредбе, обавези извештавања, контроли извршења уговорних обавеза, раскиду Уговора, вишој сили, заштити животне средине и безбедности и здрављу на раду, решавању спорова и друга питања од значаја за реализацију Уговора.

Уговором се утврђује и обавеза Корисника средстава да достави аудио визуелни материјал о реализацији инвестиционог пројекта, који Агенција има право да користи ради спровођења стратешког маркетинга привредних потенцијала, промоције и угледа Републике Србије као инвестиционе локације.

Саставни део Уговора је бизнис план који се односи на висину, структуру и динамику улагања, план и динамику запошљавања и пројектоване бруто зараде.

Уколико, у току периода реализације, дође до одступања од уговорних обавеза предвиђених бизнис планом, корисник је дужан да до момента потписивања анекса Уговора, уговора о међусобном регулисању права и обавеза, односно закључења поравнања, достави Министарству измене и допуне бизнис плана.

Изузетак од обавезе закључивања анекса уговора и достављања измена и допуна бизнис плана, представља промена уговором утврђених услова за повлачење прве транше, тако да укупно одступање од уговорених обавеза дефинисаних за прву траншу не може бити веће од 20% од утврђене динамике под условом да укупно утврђена обавеза улагања и запошљавања која се односи на цео инвестициони пројекат остане непромењена.

У случају промене динамике улагања и динамике запошљавања из става 7. овог члана, корисник средстава је дужан да достави извештај независног овлашћеног ревизора о испуњености обавеза утврђених Уговором у висини од најмање 80%, у односној години.

Министарство може да раскине Уговор у свакој фази извршења, ако утврди да корисник средстава не испуњава услове утврђене Уговором, уколико се испостави да изјаве о испуњењу услова из члана 17. ове уредбе нису истините и ако је Савет донео одлуку о раскиду. Ако постоје оправдани разлози Министарство може и пре седнице Савета да раскине Уговор и наплати средства обезбеђења, о чему обавештава Савет на првој наредној седници Савета.

Исплата додељених средстава

Члан 21.

Исплата додељених средстава врши се на основу поднетог захтева (у даљем тексту: Захтев за исплату) који корисник средстава доставља Министарству, у складу са Уговором.

Додељена средства исплаћују се у ратама, у складу са Уговором и расположивим буџетским средствима.

Износ рате утврђује се у процентуалном износу у односу на укупан износ додељених средстава, и то на следећи начин:

1) у износу који је пропорционалан проценту извршеног улагања у основна средства у свакој години реализације инвестиционог пројекта, у односу на укупна улагања у основна средства дефинисана инвестиционим пројектом, или

2) у износу који је пропорционалан проценту новозапослених у свакој години реализације инвестиционог пројекта у односу на укупан број новозапослених дефинисаних инвестиционим пројектом, или

3) комбинацијом претходна два начина.

Уз Захтев за исплату средстава подноси се:

1) извештај овлашћеног ревизора који поседује осигурање од професионалне одговорности и евентуални додатни докази о испуњености услова за исплату рате и

2) банкарска гаранција која гарантује повраћај исплаћених средстава.

На захтев Министарства, односно Агенције, Централни регистар обавезног социјалног осигурања доставља извештаје о броју новозапослених и врсти радног ангажовања код корисника средстава на дан достављања захтева за исплату сваке појединачне рате додељених средстава, најкасније у року од пет дана од дана пријема захтева.

Уз Захтев за исплату прве рате, поред докумената из става 4. овог члана, подносе се и две потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате.

Корисник средстава може, уместо бланко соло меница, да достави банкарску гаранцију на име наплате могуће законске затезне камате, на износ висине транше, односно код исплате последње транше на износ укупно додељених средстава подстицаја.

У случају из става 7. овог члана, корисник средстава је дужан да, при исплати сваке рате достави, поред банкарске гаранције која гарантује износ те рате и банкарску гаранцију која покрива и износ могуће законске затезне камате.

За исплату последње рате, корисник средстава је дужан да достави банкарску гаранцију која гласи на укупан износ додељених средстава са роком важења три године и шест месеци од дана подношења Захтева за исплату за мала и средња привредна друштва, односно са роком важења пет година и шест месеци од дана подношења Захтева за исплату за велика привредна друштва.

Министарство утврђује основаност и уредност Захтева за исплату, у складу са документацијом коју поднесе корисник средстава.

Средства обезбеђења

Члан 22.

Корисник средстава је дужан да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је регистрована на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Републике Србије.

Исплаћена средства морају бити обезбеђена банкарском гаранцијом, у складу са Уговором.

Поред банкарске гаранције, корисник средстава дужан је да приложи две регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.

Законска затезна камата обрачунава се за период од дана исплате сваке појединачне рате до дана повраћаја укупног износа исплаћених средстава.

У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења уговорних обавеза Министарство може да, по основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница, наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.

VII. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Извештаји које подноси корисник средстава

Члан 23.

Корисник средстава дужан је да Министарство извештава о реализацији инвестиционог пројекта за који су додељена средстава.

Извештај из става 1. овог члана подноси се:

1) у року од 60 дана од дана подношења уредног Захтева за исплату последње рате, односно од дана завршетка инвестиционог пројекта, и

2) у року од 60 дана од дана истека периода гарантованог улагања и запослености.

Извештај о реализацији инвестиционог пројекта садржи извештај о налазима чињеничног стања независног овлашћеног ревизора који поседује осигурање од професионалне одговорности о ревизији пројекта који садржи проверу извршеног улагања по висини и структури, висине исплаћених зарада, пореза и доприноса за нове запослене, броја новозапослених и укупног броја запослених, као и проверу усаглашености са другим одредбама Уговора (у даљем тексту: извештај ревизора).

Контролу података о броју нових запослених и укупном броју запослених врши Министарство на основу извештаја Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Корисник средстава је дужан да омогући независном овлашћеном ревизору вршење ревизије испуњења обавезе улагања (висина и структура улагања у току реализације пројекта), обавезе запошљавања и одржања Уговором утврђеног броја запослених (у току реализације и у току периода гарантованог улагања и запослености), трошкова зарада предвиђених инвестиционим пројектом, као и испуњења других уговорних обавеза и, у ту сврху, да омогући увид у документацију корисника средстава.

Извештај ревизора садржи закључак са позитивним, односно негативним мишљењем, а у случају давања мишљења са резервом, односно уздржавања од изражавања мишљења, дужан је да у закључку образложи у чему се састоје резерве, односно да наведе чињенице и разлоге због којих се уздржао од давања мишљења.

Ревизију инвестиционог пројекта који представља улагање од посебног значаја може да обавља друштво за ревизију које у радном односу са пуним радним временом има запослена најмање четири лиценцирана овлашћена ревизора.

Ако из извештаја ревизора произилази да корисник средстава није извршио све уговорне обавезе у периоду реализације пројекта, односно у периоду гарантованог улагања и запослености (негативно мишљење, мишљење са резервом, уздржавање од изражавања мишљења), Министарство ће доставити писано обавештење кориснику средстава о обавези отклањања утврђених недостатака. У току, односно након периода реализације пројекта, у случају потпуног испуњења обавезе улагања у погледу Уговором утврђене укупне висине инвестиције и делимичног одступања у вези са структуром улагања, корисник средстава дужан је да Министарству достави усклађени бизнис план пре подношења Захтева за исплату, односно извештаја о реализацији пројекта.

Ако у року од 30 дана након пријема обавештења из става 8. овог члана корисник средстава не отклони недостатак, Министарство може да раскине Уговор и да захтева повраћај додељених средстава исплаћених кориснику средстава, увећан за износ припадајуће законске затезне камате, или да по одлуци Савета предложи кориснику средстава закључење анекса Уговора.

Контрола и праћење извршења уговорних обавеза

Члан 24.

На захтев Министарства, Централни регистар обавезног социјалног осигурања доставља извештаје о броју новозапослених и врсти радног ангажовања код корисника средстава на дан достављања захтева за исплату сваке појединачне рате додељених средстава, најкасније у року од пет дана од дана пријема захтева.

На захтев Министарства, Централни регистар обавезног социјалног осигурања доставља Министарству и извештаје о броју запослених и врсти радног ангажовања запослених код корисника средстава у току периода реализације пројекта, као и у току периода гарантованог улагања и запослености.

Министарство доставља Централном регистру обавезног социјалног осигурања списак корисника средстава по Уговорима.

Централни регистар обавезног социјалног осигурања дужан је да на крају сваког тромесечја Министарству доставља извештаје о броју запослених и врсти радног ангажовања код корисника средстава, према списку из става 3. овог члана.

Министарство врши контролу испуњења обавеза корисника средстава из члана 10. став 2. ове уредбе, а на основу извештаја овлашћеног независног ревизора.

Министарство може у сваком тренутку у току реализације инвестиционог пројекта да изврши контролу висине, динамике и структуре улагања предвиђене инвестиционим пројектом, односно Уговором, у циљу контроле испуњења уговорних обавеза корисника средстава.

Министарство спроводи контролу и након истека рока за реализацију инвестиционог пројекта у складу са чланом 10. став 1. тачка 1) ове уредбе и Уговором.

Копије извештаја и података из ст. 1, 2, 4, 5, 6. и 7. овог члана Министарство доставља Агенцији.

Агенција на основу извештаја и података из става 8. овог члана прати динамику реализације инвестиционог пројекта у току реализације инвестиционог пројекта.

Ако се утврди да је у циљу даљег поступања у односу на предметни инвестициони пројекат потребна одлука Савета, Министарство припрема извештај и предлог мера и доставља га Савету преко Агенције.

Извештај из става 10. овог члана садржи податке и информације о свим елементима инвестиционог пројекта, а обавезно садржи:

1) резиме извештаја ревизора о ревизији инвестиционог пројекта који садржи проверу усаглашености са свим одредбама Уговора;

2) информације о висини улагања корисника средстава у односу на елементе улагања наведене у Пријави, Уговору, односно инвестиционом пројекту;

3) информације о динамици запошљавања нових запослених на неодређено време код корисника средстава;

4) преглед блокада по текућим рачунима корисника средстава, ако их је било;

5) информације о проблемима са којима се улагач, односно корисник средстава сусреће у току реализације инвестиционог пројекта;

6) друге информације од значаја за очување финансијских, развојних и билатерално-економских интереса Републике Србије који могу бити угрожени поступањем корисника средстава.

Министарство доставља Агенцији за привредне регистре списак корисника средстава по Уговорима.

У случају регистрације промена код корисника средстава, Агенција за привредне регистре дужна је да без одлагања обавести Министарство.

Контрола висине улагања у основна средства из става 6. овог члана врши се у складу са Прилогом о начину и поступку контроле висине улагања, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Престанак важења уредбе

Члан 25.

Контрола извршења уговорних обавеза по закљученим уговорима о додели средстава подстицаја, као и одлучивање по извршеним контролама, врши се сходно одредбама ове уредбе.

Поступци за доделу средстава подстицаја започети до дана ступања на снагу ове уредбе окончаће се у складу са Уредбом о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, број 37/18).

Ступање на снагу

Члан 26.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-12703/2018-1

У Београду, 10. јануара 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ” УРЕДБЕ

Уредба о изменама уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа: „Службени гласник РС”, број 23/2023-4

Члан 3.

Поступци за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа започети до дана ступања на снагу ове уредбе окончаће се у складу са Уредбом о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа („Службени гласник РС”, број 1/19).

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба o измени и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа: „Службени гласник РС”, број 39/2023-10

Члан 3.

Поступци за доделу средстава подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа започети до дана ступања на снагу ове уредбе окончаће се у складу са Уредбом о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа („Службени гласник РС”, бр. 1/19 и 23/23).

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

ПРИЛОГ

НАЧИН И ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ УЛАГАЊА 

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ УЛАГАЊУ

1.1. Налаз из извештаја ревизора о извршеној висини и структури улагања садржи:

1) уводни део: основни подаци о кориснику средстава и Уговору, као и анексу/анексима Уговора, ако постоје, назив корисника средстава, матични број, порески идентификациони број, број уговора, предмет уговора, висину и динамику улагања и рок извршења инвестиционог пројекта, Пријаву за доделу средстава подстицаја, а може да садржи и друге податке, 

2) списак документације на основу које је сачињен налаз о извршеној висини улагања,

3) налазе о висини улагања и усклађености са уговорним обавезама. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ОСНОВУ КОЈЕ СЕ ВРШИ РЕВИЗИЈА ВИСИНЕ УЛАГАЊА 

Контрола висине улагања предвиђеног инвестиционим пројектом, у зависности од предмета инвестирања, врши се на основу следеће документације: 

а) за доказивање да имовину стечену директном инвестицијом користи искључиво корисник средстава: 

1) изјава одговорног лица корисника средстава да имовину стечену директном инвестицијом користи искључиво корисник средстава, 

2) доказ да је имовина евидентирана у пословним књигама корисника средстава; 

б) за доказивање трајања закупа: уговор о закупу, 

в) за материјална средства: 

А) За земљиште: 

1) стицање уз накнаду (уговор о купопродаји, доказ о плаћању, извод из катастра, односно земљишних књига), доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава, 

2) стицање без накнаде (правни основ за стицање без накнаде – уговор, доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава), 

3) закуп земљишта (уговор о закупу, доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава). 

Б) За зграде и производне погоне: 

– За greenfield инвестиције: 

1) грађевинска дозвола ако је предвиђена за конкретну врсту грађевинских радова, 

2) употребна дозвола за објекте, односно групу објеката за које је издата грађевинска дозвола, 

3) доказ да је објекат уписан у лист непокретности као власништво корисника средстава, 

4) записник о пријему извршених радова (записник комисије за технички пријем радова), 

5) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава. 

– За brownfield инвестиције: 

Које не обухватају реконструкцију постојећих објеката: 

1) уговор о купопродаји за објекат, односно власнички лист или употребна дозвола за објекат, односно уговор о закупу објекта, 

2) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава. 

Послови компензације, као што је плаћање у роби или услугама без токова новца, не сматрају се, у смислу ове уредбе, прибављањем материјалних средстава из става 1. тачка в) овог прилога.

Које подразумевају реконструкцију/адаптацију постојећих објеката: 

1) дозвола за реконструкцију/адаптацију, 

2) употребна дозвола, 

3) уредно сачињене и оверене привремене ситуације и окончана ситуација са доказима о плаћању, 

4) записник о пријему извршених радова (записник комисије за технички пријем радова), 

5) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава. 

В) Постројења, машине, опрема: 

– Нова опрема: 

1) фактуре добављача према кориснику, односно улагачу; царинска документација ако се ради о увезеној опреми, 

2) доказ да је корисник средстава постао власник средства, 

3) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава. 

– Употребљавана опрема: 

1) фактуре добављача према кориснику, односно улагачу; царинска документација ако се ради о увезеној опреми и докази о плаћању добављачу, 

2) ако се уноси сопствено средство – доказ о власништву, уговор о уносу опреме на име извршења обавезе из уговора, 

3) доказ да је корисник средстава постао власник средства, 

4) доказ о евиденцији у пословним књигама корисника средстава. 

Г) За нематеријална средства: 

1) правни основ за стицање, 

2) фактуре добављача, 

3) доказ да је нематеријално средство евидентирано у пословним књигама корисника средстава, 

4) изјава одговорног лица корисника средстава да нематеријална средства користи искључиво корисник средстава. 

Д) брисана је (види члан 2. Уредбе - 23/2023-4)

*Службени гласник РС, број 39/2023