Zakon

На основу члана 14. став 2. Закона о улагањима („Службени гласник РС”, бр. 89/15 и 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме

"Службени гласник РС", број 34 од 17. маја 2019.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови, начин и поступак ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме улагача, осим пореза на додату вредност.

Појмови

Члан 2.

Изрази употребљени у овој уредби имају следећа значења:

1) увозне дажбине су царинске дажбине и друге дажбине, изузев ПДВ-а које имају исто дејство и које се плаћају при увозу робе;

2) улагач, јесте домаће или страно, правно или физичко лице које је извршило улагање на територији Републике Србије, у складу са законом;

3) опрема јесу нови производни погони, машине и опрема који се набављају и држе ради производње производа, за чији увоз се одобрава царинска повластица, а коју улагач увози и као свој неновчани улог инвестира у привредно друштво, или коју привредно друштво директно набавља, а региструје као улагање у форми забележбе, ради обављања делатности за које је дозвољена додела подстицаја у складу са прописима којима се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних инвестиција;

4) царинска повластица је ослобођење од плаћања увозних дажбина на увоз опреме;

5) мали привредни субјект јесте привредни субјект који има мање од 50 запослених и годишњи промет или укупан годишњи биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту: мало привредно друштво);

6) средњи привредни субјект јесте привредни субјект који има од 50 до 250 запослених и годишњи промет који не прелази 50 милиона евра или укупни годишњи биланс стања који не прелази 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту: средње привредно друштво);

7) велики привредни субјект јесте привредни субјект који има преко 250 запослених и годишњи промет преко 50 милиона евра или укупан годишњи биланс стања преко 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује држава помоћ (у даљем тексту: велико привредно друштво);

8) царински орган је Управа царина, царинарница и њене организационе јединице надлежне за примену царинских и осталих прописа, као и овлашћени царински службеник, у складу са Законом о царинској служби („Службени гласник РСˮ, брoj 95/18);

9) уговор о додели средстава подстицаја је уговор којим се уређују међусобна права и обавезе даваоца средстава подстицаја и корисника средстава подстицаја у складу са прописом којим се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних инвестиција;

10) корисник царинске повластице је привредно друштво регистровано у Републици Србији за обављање делатности за које је дозвољена додела подстицаја у складу са прописима којима се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних инвестиција, а које је увозник опреме за коју се одобравају царинске повластице.

II. ВИСИНА СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА

Максимални дозвољени износ средстава подстицаја

Члан 3.

Максимални дозвољени износи средстава подстицаја одређују се у складу са прописима којима се уређују правила за доделу и контролу државне помоћи и прописима којима се уређују услови и начин привлачења директних инвестиција.

Максималан дозвољени износ средстава за велика привредна друштва може се утврдити највише до 50% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.

Максималан дозвољени износ средстава за средње привредно друштво може се утврдити највише до 60% оправданих трошкова, а за мала привредна друштва највише до 70% оправданих трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.

III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОВЛАСТИЦЕ

Остваривање права на ослобођење

Члан 4.

Остваривање права на царинску повластицу на увоз опреме, привредно друштво остварује у складу са правилима за доделу државне помоћи, и то:

1) у складу са правилима за доделу регионалне инвестиционе државне помоћи, за привредне субјекте који су корисници средстава подстицаја по уговору о додели средстава подстицаја;

2) у складу са правилима за доделу de minimis државне помоћи, за привредне субјекте који нису корисници средстава по уговору о додели средстава подстицаја.

Право на царинску повластицу се не може остварити за набавку опреме у секторима саобраћаја, развоја софтвера осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга сервисних центара, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, комуналних делатности, сектора енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.

Висина ослобођења

Члан 5.

Царинска повластица на увоз опреме може се користити до висине уписаног неновчаног улога у привредно друштво.

Износ царинске повластице може се доделити до износа који:

1) када се сабере са износом додељених средстава подстицаја не прелази износ из члана 3. ст. 2. и 3. ове уредбе, за привредна друштва која су корисници средстава по уговору о додели средстава подстицаја;

2) не прелази горњу границу de minimis државне помоћи у износу од 23.000.000,00 динара по једном улагачу у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, у складу са прописима којима се уређују правила за доделу и контролу државне помоћи, за привредна друштва која нису корисници средстава по уговору о додели средстава подстицаја.

Рок за остварење права на ослобођење

Члан 6.

Право из члана 4. ове уредбе може се остварити у року од две године од дана регистрације забележбе одлуке привредног друштва о улагању или регистрације повећања капитала, у складу са Законом о поступку регистрације у Aгенцији за привредне регистре.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико је уговором о испоруци опреме предвиђен дужи рок испоруке од две године или је наступила доцња испоручиоца опреме право улагача из члана 4. ове уредбе може се остварити у року од шест месеци од наступања наведених околности.

Забележба улагања

Члан 7.

Ради остваривања права на царинску повластицу у складу са овом уредбом привредно друштво је у обавези да у Регистру привредних субјеката упише забележбу улагања-набавке опреме која ће бити увезена као улог улагача.

Забележбом из става 1. овог члана уписује се уговор или одлука привредног друштва о улагању која садржи спецификацију опреме као саставни део одлуке, шифру и назив делатности за коју се опрема прибавља као и податке о испоручиоцу опреме.

Спецификација опреме из става 2. овог члана обавезно садржи: назив опреме, назив произвођача и вредност опреме.

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОВЛАСТИЦЕ

Евидентирање и размена података

Члан 8.

Привредно друштво које захтева царинску повластицу, ради увођења у евиденцију у зависности од основа, доставља централи Управе царина у року од 30 дана следеће:

1) ради остваривања права на ослобођење на основу одлуке о повећању капитала, доставља Управи царина одлуку о повећању капитала и извод из Регистра привредних субјеката у року од 30 дана од дана регистрације повећања основног капитала;

2) ради остваривања права на ослобођење, на основу забележбе Уговора о неновчаном улагању у привредно друштво или забележбе улагања на основу Уговора о додели средстава подстицаја, након уписа забележбе улагања у Регистар привредних субјеката, Агенција за привредне регистре доставља податке о уписаним забележбама улагања Управи царина посредством информационог система.

До успостављања електронске комуникације из става 1. овог члана податке о уписаним забележбама улагања Управи царина доставља привредно друштво које захтева царинску повластицу.

Управа царина уводи и додељује евиденциони број привредном друштву које захтева царинску повластицу на основу података из става 1. овог члана.

Захтев за ослобођење улагача

Члан 9.

Царинском органу који спроводи царински поступак стављања опреме у слободан промет привредно друштво које захтева царинску повластицу ради остваривања права на ослобођење, подноси:

1) одлуку о повећању капитала и процену вредности неновчаног улога;

2) гарантни лист или другу одговарајућу документацију из које се може утврдити да је опрема која се увози нова;

3) уговор о додели средстава подстицаја, ако је корисник повластице и корисник средстава по поменутом уговору;

4) изјаву да није корисник de minimis државне помоћи, односно изјаву о оствареном износу de minimis државне помоћи у текућој фискалној години и у претходне две узастопне фискалне године, ако није корисник средстава по уговору о додели средстава подстицаја;

5) изјаву да опрема која се увози служи за обављање делатности корисника повластице;

6) изјаву о свим другим додељеним државним помоћима за исте оправдане трошкове.

Уз доказе из става 1. тач. 1)–6) овог члана прилаже се извод о регистрованим подацима о привредном друштву уписаном у Регистар привредних субјеката о висини уписаног неновчаног улога улагача у капиталу привредног друштва или извод о регистрацији забележбе улагања, које царински орган прибавља по службеној дужности.

Царински орган на основу поднетог захтева и приложених доказа доноси решење о ослобађању од плаћања увозних дажбина на увоз опреме.

Царински орган копију решења из става 3. овог члана доставља министарству надлежном за послове привреде и Комисији за контролу државне помоћи без одлагања, најкасније у року од 30 дана од дана доношења решења, а на крају сваког шестомесечног периода доставља извештај о привредним друштвима која су остварила право на царинску повластицу Развојној агенцији Србије.

V. ЗАБРАНА ОТУЂЕЊА И ОГРАНИЧЕЊЕ РАСПОЛАГАЊА

Трајање ограничења у погледу права располагања увезеном опремом ослобођеном од плаћања увозних дажбина

Члан 10.

Опрема се не може отуђити, дати другом на употребу или користити у друге сврхе у року од три године од дана стављања робе у слободан промет у складу са царинским прописима.

Ако се опрема из става 1. овог члана отуђи, да другом на употребу или користи у друге сврхе пре истека рока из става 1. овог члана, на ту опрему плаћају се увозне дажбине.

Висина увозних дажбина из става 2. овог члана обрачунава се према стању робе и по прописима који важе на дан подношења захтева за обрачун и плаћања увозних дажбина, односно на дан доношења решења о наплати увозних дажбина ако није поднет захтев за обрачун и плаћање увозних дажбина.

Царински надзор

Члан 11.

Опрема ослобођена плаћања увозних дажбина по основу улога улагача која је стављена у слободан промет у складу са одредбама ове уредбе остаје под царинским надзором.

Царински надзор престаје:

1) када више не постоје услови због којих је опрема и стављена у слободан промет без плаћања увозних дажбина;

2) кад се опрема извезе или уништи;

3) када се дозволи употреба опреме у друге сврхе од оних које су прописане овом уредбом и када су увозне дажбине плаћене.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Окончање започетих поступака

Члан 12.

Поступци за остваривање повластица започети до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са прописима по којима су започети.

Размена података путем информационог система

Члан 13.

Агенција за привредне регистре је дужна да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, посредством информационог система достави податке Управи царина о уписаним забележбама улагања.

Престанак важења уредбе

Члан 14.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС”, број 48/18).

Ступање на снагу

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-3883/2019-1

У Београду, 16. маја 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.