Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 132. став 2. Закона о полицији („Службени гласник РС”, број 6/16) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова

"Службени гласник РС", бр. 42 од 4. маја 2017, 56 од 18. јула 2018, 34 од 17. маја 2019, 11 од 7. фебруара 2020, 24 од 19. марта 2021, 49 од 21. априла 2022.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом уредбом уређују се критеријуми по којима ће се вршити избор кандидата за полазнике основне полицијске обуке и других облика стручног оспособљавања, права, обавезе и одговорности полазника обука, стандарди стручног оспособљавања и усавршавања, праћење, оцењивање, полагање завршног испита и издавање уверења, менторски рад у основној и специјалистичкој обуци, самовредновање и вредновање основне и специјалистичке обуке и стручног усавршавања, издавачка делатност, пружање услуга према трећим лицима и друга питања у вези са обуком и друга права.

*Службени гласник РС, број 56/2018

II. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

1. Стандарди стручног оспособљавања и усавршавања

Члан 2.

Стандарди стручног оспособљавања и усавршавања (у даљем тексту: стандарди), у смислу ове уредбе, представљају систем правила, процедура и критеријума у спровођењу анализе потребе за обуком, изради програма обука, изради материјала за обуку, извођењу наставе, организацији и реализацији обуке, провери знања и оцењивању, праћењу и контроли процеса обуке и евалуацији обуке у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

а) Анализа потребе за обуком

Члан 3.

Анализом потребе за обуком (у даљем тексту: потреба) утврђује се разлика између постојећег нивоа знања, вештина и ставова запослених и знања, вештина и ставова неопходних за компетентно обављање одређених послова и задатака у Министарству.

Анализа потребе за обуком састоји се од следећих активности, и то:

1) процене оправданости захтева за обуком;

2) планирања анализе потребе за обуком;

3) спровођења анализе потребе за обуком;

4) извештавања о спроведеној анализи потребе за обуком.

Изузетно, у случају хитности, или уколико се ради о обуци са мањим степеном сложености, анализа потребе за обуком не мора да се састоји од свих активности из става 2. овог члана.

Члан 4.

Процена оправданости захтева за обуком спроводи се у организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима, на основу исказаних потреба организационих јединица Министарства, као и на основу резултата добијених системом оцењивања.

Захтев за обуком (Образац 1.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

По добијању Захтева за обуком, успоставља се сарадња са подносиоцем, у циљу процене оправданости захтева.

Након извршене процене оправданости захтева, организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима обавештава подносиоца о његовој оправданости и даљем поступању.

Члан 5.

План анализе потребе за обуком резултат је заједничких активности представника организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима у својству креирања методолошког оквира и корисника обуке као стручних лица за послове за које се захтева обука.

План анализе потребе за обуком (Образац 2.), који садржи и стандарде за техничко уређивање, одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Члан 6.

Спровођење анализе потребе за обуком одвија се у складу са планом анализе потребе за обуком и састоји се од следећих активности, и то:

1) прикупљања података путем планираних инструмената;

2) обраде прикупљених података;

3) анализе и интерпретације добијених резултата;

4) формулисања предлога и препорука.

Члан 7.

Извештавање о спроведеној анализи потребе за обуком базира се, искључиво, на резултатима добијеним анализом потреба за обуком и основ је за израду програма обуке.

Извештај о спроведеној анализи потребе за обуком подноси се у писаној форми и доставља се кориснику.

б) Израда програма обуке

Члан 8.

Израда програма обуке је процес који се састоји од следећих активности, и то:

1) одређивања учесника у изради програма обуке;

2) утврђивања структуре и садржаја програма обуке.

Члан 9.

Обавезни учесници у изради програма обуке су запослени у организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима и представници корисника обуке.

У изради програма, у зависности од потребе, могу учествовати: стручњаци из одређених области (из Министарства или екстерни), тренери (стручњаци из дисциплине и потенцијални извођачи наставе), надлежни руководиоци, као и други заинтересовани субјекти.

Члан 10.

Програм обуке је документ на основу којег се остварује планирање, реализација и евалуације обуке.

Програм обуке (Образац 3.), који садржи и стандарде за његово техничко уређивање, одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Предлог програма обуке, након усаглашавања са корисницима обуке, доставља се Секретаријату на мишљење.

После прибављеног мишљења, програм обуке доставља се руководиоцу организационе јединице у седишту Министарства за чије потребе се спроводи обука на сагласност, а након тога, коначна верзија, министру ради доношења.

Програм обуке може се мењати или допуњавати, по поступку за његово доношење, ако је потреба за изменом или допуном утврђена у поступку евалуације или је последица усаглашавања са новим или измењеним или допуњеним прописима или усвојеним новим стандардима.

*Службени гласник РС, број 56/2018

в) Израда материјала за обуку

Члан 11.

Материјал за обуку обухвата:

1) приручник за полазнике;

2) приручник за извођење наставе;

3) друга наставна средства и материјале.

Члан 12.

Приручник за полазнике је наставни материјал намењен полазницима у циљу остваривања предвиђених програмских исхода.

Приручник за полазнике могу да израђују учесници у изради програма обуке, извођачи наставе и стручњаци из предметне области.

Приручник за полазнике обуке (Образац 4.), који садржи и стандарде за његово техничко уређивање, одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Члан 13.

Приручник за извођење наставе израђује се на основу програма обуке и дидактичко-методичког упутства које је саставни део програма и приручника за полазнике.

Приручник за извођење наставе израђују учесници у изради програма обуке, извођачи наставе и стручњаци из предметне области.

Приручник за извођење наставе намењен је извођачима наставе, у циљу постизања уједначеног квалитета извођења наставе, а у складу са програмом обуке.

Приручник за извођење наставе садржи планове часова за сваку наставну јединицу предвиђену програмом обуке.

План часа (Образац 5.), који садржи и стандарде за његово техничко уређивање, одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Члан 14.

За потребе обуке, у зависности од врсте и намене, обезбеђују се и друга одговарајућа наставна средства и материјали, као што су:

1) информатичка опрема;

2) видео камере, фото-апарати, скенери и друга техничка опрема;

3) модели или макете различитих уређаја, апарата, оружја и др.;

4) графикони, мапе, карте;

5) оружје и муниција;

6) опрема и др.

Члан 15.

Приручник за полазнике, приручник за извођење наставе и друге материјале за реализацију наставе обезбеђује организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, у сарадњи са другим надлежним организационим јединицама Министарства.

г) Извођење наставе

Члан 16.

У оквиру стручног оспособљавања и усавршавања наставу изводе: тренери, инструктори и стручњаци из предметне области обуке.

Тренери су радници Министарства оспособљени за самостално планирање, припрему и извођење наставе, у складу са принципима учења одраслих.

Инструктори су радници Министарства, који изводе наставу у циљу развоја практичних вештина запослених који имају завршену одговарајућу обуку из предметне области у којој изводе наставу.

За извођаче наставе могу се ангажовати и стручњаци из предметне, модуларне или тематске области изван Министарства.

д) Организација и реализација обуке

Члан 17.

Обуку организује и реализује организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима самостално или у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства.

План реализације обуке је документ који израђује организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, а којим се ближе уређује начин реализације обуке.

План реализације обуке садржи елементе који су дати у Упутству за израду плана реализације обуке.

Упутство за израду плана реализације обуке (Образац 6.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

План материјално-техничких и финансијских средстава за обуку (Образац 7.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Након завршетка обуке, руководилац обуке сачињава извештај о реализованој обуци и доставља организационој јединици надлежној за послове управљања људским ресурсима и организационој јединици Министарства, кориснику обуке.

Извештај о реализованој обуци (Образац 8.), који садржи и стандарде за његово техничко уређивање, одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

ђ) Провера знања и оцењивање

Члан 18.

Провера знања и оцењивање је стални процес који пружа повратне информације о оствареним исходима учења.

Оцењивањем се одређује степен постигнућа полазника у односу на исходе који су дати у програму.

Провера знања и оцењивање у смислу критеријума, начина и врсте одређују се у сваком програму обуке и прилагођени су исходима учења.

Начин, методе, технике, инструменти, критеријуми, време и исходи који се оцењују, саопштавају се полазницима пре почетка обуке, односно пре почетка реализације наставних јединица. Оцена се полазнику саопштава у писаној и усменој форми, на начин предвиђен програмом обуке.

Члан 19.

Провера и оцењивање знања, вештина и ставова , реализује се путем фазног и завршног испита, који спроводе извођачи наставе или испитна комисија.

Фазни и завршни испити могу се спровести писмено, практично, усмено и електронским путем на платформи предвиђеној за учење на даљину.

Начини оцењивања су: нумеричко (бројчано и бодовно), описно и комбиновано.

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 20.

Фазни испит може бити факултативног и елиминационог карактера.

Када је фазни испит факултативног карактера користи се искључиво за праћење постигнућа полазника током обуке.

Када је фазни испит елиминационог карактера, полаже се пред испитном комисијом.

Полазнику који не положи фазни испит биће омогућено поновно полагање у року који се одређује програмом обуке.

Ако полазник на поновном полагању не положи фазни испит, сматраће се да није са успехом завршио обуку.

Члан 21.

На крају обуке, ради провере оспособљености полазника, спроводи се завршни испит.

Полазнику који не положи завршни испит биће омогућено поновно полагање, у року који се одређује програмом обуке.

Ако полазник на поновном полагању не положи завршни испит, сматраће се да није са успехом завршио обуку.

Члан 22.

Испитна комисија за фазни и завршни испит састоји се од најмање три члана у саставу: извођач наставе, представник организационе јединице за чије потребе се обука реализује и представник организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима, а именује се одлуком надлежног руководиоца у зависноснти од врсте обуке.

Начин полагања стручног испита за стицање наредног чина/звања и састав Комисије уређује се у складу са прописима из области каријерног развоја запослених у Министарству.

e) Праћење и контрола процеса обуке

Члан 23.

Праћење и контрола процеса обуке представља континуирану и систематску активност чија је сврха прикупљања и евидентирања података и информација о планираним процесним активностима обуке и њеним резултатима.

Циљ праћења и контроле процеса обуке je прикупљање и анализа актуелних, потпуних и тачних података и информација о обуци, ради доношења одлука о примени превентивних и корективних мера у процесу реализације обуке, као и пружање информативне подршке за спровођење евалуације.

Члан 24.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима одговорна је за спровођење, праћења и контролу процеса обуке.

Инструменти праћења и контроле процеса обуке су: упитници, анкете, интервјуи, посматрање и др.

Основни процеси који се прате и контролишу су: организовање обуке, усклађеност реализације обуке са садржајем донетих програма обуке и планом реализације, начин руковођења обуком, начин употребе планираних материјално-техничких и финансијских средстава, извођење наставе, начин организације завршног испита, поступак оцењивања, израда уверења, као и други процеси у односу на активности и њихове резултате.

Члан 25.

Праћење и контрола процеса обуке спроводи се примарно у односу на елементе плана реализације обуке.

Праћење реализације обуке (Образац 9.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Члан 26.

Праћење и контрола извођења наставе на обуци спроводи се на основу:

1) дидактичко-методичког упутства, које је саставни део програма обуке;

2) садржаја приручника за извођење наставе;

3) садржаја приручника за полазнике;

4) планова реализације часа, презентација и материјала за полазнике и др.

Праћење и контрола рада извођача наставе спроводи се континуирано током обуке:

1) применом метода посматрања;

2) евидентирањем прикупљених података, на основу посматрања и испитивања;

3) њиховим упоређивањем у временском низу, током једног и/или више циклуса обуке, по елементима утврђеним у овом уредбом прописаном обрасцу.

Процена рада извођача наставе (Образац 10.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

ж) Евалуација обуке

Члан 27.

Евалуација обуке је континуиран процес усмерен на вредновање програма и процеса обуке, у коме се прате, анализирају и процењују: постигнућа полазника, начин извођења обуке, мишљења полазника о обуци, услови наставног окружења, квалитет наставних средстава, квалитет наставних материјала, примењивост постигнућа полазника на радном месту и ниво задовољења потреба за обуком и компетенција одређеног радног места.

Евалуација се спроводи у циљу побољшања квалитета планирања, организовања и реализовања обуке и представља процес који садржи:

1) планирање евалуације обуке;

2) спровођење евалуације обуке;

3) извештавање о спроведеној евалуацији.

Члан 28.

Планирање евалуације обуке представља процес у коме се израђује план евалуације, који у себи садржи следеће елементе: заглавље, основ спровођења, назив, увод, циљеве евалуације, начин прикупљања података, прилоге који у себи обухватају инструменте за прикупљање података, протокол анализе (информације о месту, времену и начину прикупљања података), као и сагласност руководилаца организационих јединица у којима се спроводи евалуација.

Члан 29.

Спровођење евалуације одвија се у складу са планом евалуације и састоји се од следећих активности:

1) прикупљања података путем планираних инструмената;

2) обраде прикупљених података;

3) анализе и интерпретације добијених података;

4) формулисања предлога и препорука.

Члан 30.

Након извршеног евалуације израђује се извештај који у себи садржи следеће елементе: заглавље, основ, назив, увод, циљеве анализе, методологију анализе, организацију анализе, инструменте анализе, узорак (циљна група) анализе, резултате, закључке, предлоге и препоруке и прилоге.

Извештај о евалуацији представља потврду квалитета програма и процеса обуке или основ за њихову измену.

Разматрање и поступање по препорукама евалуације обавезно је за организациону јединицу надлежну за послове управљања људским ресурсима и корисника обуке, а у циљу унапређења квалитета програма, организације и реализације обуке.

2. Стручно оспособљавање

а) Облици стручног оспособљавања

Члан 31.

Стручно оспособљавање организује се као:

1) основна полицијска обука;

2) специјалистичка обука;

3) полицијска обука основног нивоа;

4) обука за ниво руковођења.

б) Основна полицијска обука

Члан 32.

Основна полицијска обука има за циљ оспособљавање полазника за законито и ефикасно обављање послова и задатака униформисаног полицијског службеника, на радном месту полицајца, полицајца за рад у заједници или полицајца за одређену област рада.

Обука из става 1. овог члана реализује се у Центру за основну полицијску обуку (у даљем тексту: Центар) и у другим организационим јединицама Министарства.

Изузетно од става 2. овог члана, за лица која су са успехом завршила основне струковне, односно основне академске студије Криминалистичко-полицијског универзитета (у даљем тексту: свршени студенти КПУ), а која су одлуком министра примљена на основну полицијску обуку, обука се реализује само у Центру, кроз припремну наставу за полагање завршног испита за радно место полицајца.

Трајање, структура, програмски садржај и динамика обуке одређују се програмима стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке.

*Службени гласник РС, број 11/2020

**Службени гласник РС, број 24/2021

1. Конкурс

Члан 33.

Министар доноси одлуку о броју полазника основне полицијске обуке у Центру, на предлог директора полиције, у складу са кадровским планом.

Полазници се примају у Центар на основу конкурса који расписује Министарство.

Информација о конкурсу се оглашава преко неког од штампаних и електронских медија, који се издају, односно емитују на целој територији Републике Србије, а конкурс се објављује на званичној Интернет страници Министарства.

Конкурс садржи: број полазника који се примају на обуку, услове конкурса, начин подношења пријаве на конкурс, поступак избора кандидата, као и права и дужности полазника.

Поступак избора кандидата траје најдуже годину дана, од дана закључења конкурса.

Члан 34.

Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс;

3) да нема мање од 18, а више од 24 године старости, до дана закључења конкурса;

4) да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању;

5) да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији;

6) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б” категорије;

7) да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству на радно место у статусу овлашћених службених лица.

Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, право учешћа на конкурсу има свршени студент КПУ који нема више од 27 година старости, до дана закључења конкурса.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 34/2019

***Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 35.

Пријава на конкурс подноси се организационој јединици подручне полицијске управе, по месту пребивалишта кандидата, на обрасцу који је прописан овом уредбом.

Пријава на конкурс за упис у Центар за основну полицијску обуку (Образац 11.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Уз пријаву, кандидат прилаже фотокопије дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању и сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, оверене од стране надлежног органа као и извод из здравстевног картона.

Поред документације из става 3. овог члана, свршени студенти КПУ прилажу и доказ о успешно завршеним студијама.

Извод из здравственог картона (Образац 12.), одштампан је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 34/2019

Члан 36.

Подручна полицијска управа, доставља комплетну документацију Центру, којом се утврђују чињенице о испуњености услова из члана 34. став 1. тач. 1–6. и става 2. ове уредбе, у року од 30 дана од дана закључења конкурса.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 34/2019

Члан 37.

Поступак избора кандидата спроводи Комисија за избор кандидата за полазнике основне полицијске обуке у Центру (у даљем тексту: Комисија), од седам чланова, коју именује министар.

Чланови Комисије су радници Центра и других организационих јединица Министарства.

Комисија из става 1. овог члана:

1) верификује спискове пријављених кандидата;

2) организује и прати комплетан поступак избора кандидата;

3) одлучује о захтевима за понављање поједине фазе изборног поступка;

4) утврђује коначну ранг листу кандидата;

5) доставља министру коначан предлог за избор кандидата;

6) изјашњава се по захтевима кандидата да се преиспита Одлука о пријему.

Стручне и административно-техничке послове за потребе спровођења конкурса обавља надлежна организациона јединица Центра.

Руководилац организационе јединице надлежне за спровођење конкурса именује чланове поткомисија који тестирају пријављене кандидате.

*Службени гласник РС, број 49/2022

2. Поступак избора кандидата

Члан 38.

Кандидати који учествују у поступку избора полазника основне полицијске обуке имају право да употребљавају свој језик, у складу са законом.

Поступак избора кандидата састоји се из  : општег лекарског прегледа, квалификационог испита и специјалистичког лекарског прегледа.

Обавештавање кандидата о датуму и месту обављања лекарских прегледа и квалификационог испита врши се најкасније седам дана пре њиховог почетка.

Сваки појединачни део је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме.

Ако у току спровођења поступка избора кандидата, кандидат недозвољено користи текстове, белешке, уређаје за електронску обраду података, уређаје за даљински пренос података, слике или гласа или на други начин омета реализацију поступка избора кандидата, биће елиминисан из даљег поступка избора кандидата.

Кандидати који нису задовољили утврђене критеријуме на општем лекарском прегледу, провери језичке културе и правописа српског језика, провери психолошког, базично-моторичког статуса, интервјуу и на специјалистичком лекарском прегледу могу, из оправданих разлога, поднети захтев за понављање поједине фазе изборног поступка у року од три дана од дана саопштавања резултата.

О оправданости захтева из става 6. овог члана, одлучује Комисија, у примереном року.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 49/2022

2.1. Општи лекарски преглед

Члан 39.

Општи лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима, у складу са утврђеним критеријумима.

Општим лекарским прегледом утврђују се:

1) лична и породична анамнеза;

2) хронична обољења која су контраиндикована за пријем у Министарство, на основу увида у претходну медицинску документацију;

3) антропометријске мере (висина минимум 170 cm за мушкарце и 163 за жене, тежина и БМИ);

4) на основу физикалног прегледа грубе аномалије кардиоваскуларног и респираторног система;

5) стање локомоторног апарата; поремећај говора, тиковe, невољне покрете;

6) процена функционисања чула (вид и слух);

7) аномалије, оштећења на површини и испод коже  и друго значајно одступање од прописаног личног изгледа полицијског службеника.

*Службени гласник РС, број 11/2020

**Службени гласник РС, број 49/2022

2.2. Квалификациони испит

Члан 40.

Кандидати су обавезни да полажу квалификациони испит који се састоји из четири дела: провере језичке културе и правописа српског језика, провере психолошког, базично-моторичког статуса и интервјуа.

Сваки појединачни део квалификационог испита је елиминациони за кандидате који не задовоље утврђене критеријуме и мерила.

Члан 41.

Провером језичке културе и правописа српског језика, утврђује се:

1) познавање правописних правила (велико слово, интерпункција, скраћенице, спојено и одвојено писање речи) – максималан број поена 50;

2) језичка култура и способност писменог изражавања (садржај, правопис, реченице и граматичке грешке, логичност и поступност у изражавању) – максималан број поена 50.

Максимални укупни број поена за провере из тач. 1) и 2) је 100.

Оцену „не задовољава” добија кандидат који освоји 60 или мање поена.

*Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 42.

Провера психолошког статуса подразумева коришћење верификоване батерије психодијагностичких инструмената (тестова).

За потребе психолошке селекције процењује се когнитивни и личносни домени и то:

1) просечна интелектуална способност;

2) висок морални интегритет;

3) висока емоционална стабилност;

4) висока савесност;

5) просечна сарадљивост;

6) одсуство психопатологије.

Применом батерије психодијагностичких инструмената „HEDONICA” утврђује се:

1) интелигенција (IQ) − минимум 90;

2) морални интегритет (H) − максимум 96;

3) дезинтеграција регулативних функција (D) − максимум 69;

4) неуротицизам (N) − максимум 90;

5) компетенција, спретност (C) − минимум 100.

Оцену „не задовољава” добија кандидат који постигне резултате испод утврђеног минимума, односно изнад утврђеног максимума на наведеним димензијама.

Предмет мерења у овој батерији тестова психолошког тестирања јесу и димензије за које нису утврђене доње, односно горње границе као критеријуми пролазности, али се и резултати на тим димензијама узимају у обзир приликом одређивања укупног резултата на тесту, и то:

1) екстраверзија, активитет, социјабилност (Е);

2) отвореност, радозналост (О);

3) импулсивност, неконтролисаност (I);

4) пријатељска настројеност, попустљивост (А).

Укупан резултат на тесту „HEDONICA” израчунава се путем аутоматске обраде података уз коришћење одговарајућих програмских система.

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 43.

Провером базично-моторичког статуса процењују се:

1) издржљивост у снази руку и раменог појаса (тест репетитивне снаге руку и раменог појаса, у времену од 30 секунди);

2) издржљивост у снази мишића прегибача трупа (тест прегибање трупа, у трајању од 30 секунди);

3) експлозивност у снази мишића доњих екстрeмитета (тест скок у даљ из места);

4) аеробни потенцијал организма (тест трчање, у времену од 12 минута – Куперов тест);

5) едукативни моторички потенцијал – координација руку и ногу (тест слалом са три лопте);

6) пењање уз конопац (5 m).

Сваки тест процене базично-моторичког статуса вреднује се од 0 до 5 поена, при чему укупни максимални број поена износи 30.

Оцену не задовољава добија кандидат који укупно освоји 7 или мање поена, односно кандидат који на било ком делу провере базично-моторичког статуса освоји 0 поена.

Поени/тестови

0

1

2

3

4

5

Упор за рукама

17 и мање

18–20

21–23

24–25

26–27

28 и више

Прегибање трупа

9 и мање

10–13

14–17

18–21

22–25

26 и више

Скок у даљ из места

180 cm и мање

181–190

191–200

201–210

211–220

221 cm и више

Куперов тест

2100 m и мање

2101–2250

2251–2400

2401–2550

2551–2700

2701 и више

Слалом са 3 лопте

40,1 сек. и више

35,1–40,0

30,1–35,0

25,1–30,0

20,1–25,0

20 сек. и мање

Пењање уз конопац (5 m)

18,1 сек. и више

16,1–18,0

14,1–16,0

12,1–14,0

9,1–12,0

9 сек. и мање

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 44.

Интервју са кандидатом представља полуструктурисану технику разговора у вези са следећим областима:

1) комуникацијом (вербалном и невербалном);

2) социо-породичном и личном анамнезом (укључујући и херидитарно оптерећење, резилијентност, врсту завршене школе, успех у школовању, владање, специфична знања и вештине);

3) вредностима, навикама, ставовима и интересовањима;

4) професионалном мотивацијом.

Узима се у обзир социјални и развојни контекст особе, као и њени актуелни вољни динамизми.

Кандидат се оцењује по појединачним сегментима процене, оценом ’задовољава’ или ’не задовољава.

Брисани су ранији ст. 4. и 5. (види члан 7. Уредбе - 49/2022-18)

Оцену не задовољава добија кандидат који је у било ком сегменту консензусом оцењен оценом не задовољава.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 45.

Кандидати имају могућност да остваре увид у сопствене резултате у свим фазама квалификационог испита.

2.3. Специјалистички лекарски преглед

Члан 46.

Специјалистички лекарски преглед за утврђивање здравственог стања кандидата обавља Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова.

*Службени гласник РС, број 11/2020

3. Рангирање кандидата

Члан 47.

Кандидати који су испунили услове и положили квалификациони испит за упис у Центар, рангирају се на основу збирних резултата у свим деловима квалификационог испита.

Поступак рангирања кандидата врши се тако што се у појединим деловима квалификационог испита збир поена претвара у стандардне („z”) скорове, који одређују тачан положај (ранг) појединца у групи кандидата који су задовољили у конкретном делу.

Члан 48.

Износ „z” скора у сваком појединачном делу множи се коефицијентом који изражава процентуално учешће тог дела у укупној оцени на квалификационом испиту:

1) језичка култура и правопис -z*0,20 (20%);

2) психо-тест -z*0,50 (50%);

3) базично-моторички статус -z*0,30 (30%).

4) брисана је (види члан 8. Уредбе - 49/2022-18)

Овако пондерисани „z” скорови се сабирају и на овај начин добијени укупан „z” скор се претвара у бодове путем аутоматске обраде података уз коришћење одговарајућих програмских система, што одређује ранг кандидата на коначној ранг листи.

Први кандидат на коначној ранг листи има највећи број бодова, а последњи кандидат најмањи број бодова.

Изузетно од става 3. овог члана, свршени студенти КПУ који су испунили услове предвиђене чланом 34. ове уредбе и који су положили квалификациони испит, имају приоритет у рангирању у односу на остале кандидате.

*Службени гласник РС, број 34/2019

**Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 49.

Потпуна равноправност кандидата, у процесу селекције, обезбеђује се на тај начин што се кандидати воде под шифром приликом провера из чл. 41–43. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 56/2018

4. Одлучивање и поступак по захтеву за преиспитивање одлуке

Члан 50.

На основу коначне ранг листе, одлуку о пријему кандидата доноси министар.

Приликом доношења одлуке о пријему кандидата из става 1. овог члана, а у зависности од броја пријављених кандидата и резултата које су кандидати остварили на квалификационом испиту, министар може донети одлуку да се на обуку приме само кандидати који су остварили најмање 250 бодова.

*Службени гласник РС, број 34/2019

Члан 51.

У складу са кадровским планом, територијалним потребама и принципом националне заступљености припадника Министарства, министар може донети одлуку да се на основну полицијску обуку прими додатни број кандидата, који испуњавају услове предвиђене чланом 34. ове уредбе и који су положили квалификациони испит .

Одлуком из става 1. овог члана министар може примити додатни број кандидата који не може бити већи од 10% од укупног броја полазника који је предвиђен конкурсом.

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 52.

Након доношења одлуке из члана 50. ове уредбе, кандидат који није примљен на обуку писмено се обавештава пре почетка основне полицијске обуке.

Кандидат који није примљен на обуку може, преко Центра, у року од осам дана од дана пријема обавештења из става 1. овог члана, поднети захтев министру да преиспита одлуку.

Поступак обавештавања кандидата и решавања по захтеву, из ст. 1. и 2. овог члана, је хитан.

Члан 53.

Кандидати који буду позвани на пријемни испит, сносе путне трошкове, трошкове боравка и трошкове лекарског прегледа.

Члан 54.

Обавештавање кандидата о пријему на обуку, обавља се најмање седам дана пре почетка обуке.

Ако се кандидат не одазове на обуку, а свој изостанак не оправда у року од три дана од дана почетка обуке сматраће се да је одустао од обуке.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 49/2022

5. Одговорности полазника обуке

5.1. Одговорност за повреде обавеза и дужности

Члан 55.

Полазници обуке одговарају за учињене повреде обавеза и дужности у току обуке.

Повреде обавеза и дужности у току обуке могу бити лаке и тешке.

Члан 56.

Лаке повреде обавеза и дужности полазника обуке, у смислу ове уредбе, јесу:

1) ометање реализације наставе или испита;

2) недозвољено пружање помоћи другим полазницима приликом провере знања, уколико провера нема карактер завршне провере знања из одређеног предмета или модула, тј. карактер завршног испита;

3) недозвољено коришћење текстова, бележака, уређаја за електронску обраду података, уређаја за даљински пренос података, слике или гласа или промена питања без сагласности тренера за време провере знања, уколико провера нема карактер завршне провере знања из одређеног предмета или модула, тј. карактер завршног испита;

4) неоправдано изостајање са наставе основне полицијске обуке до три наставна часа;

5) непоштовање правила о кућном реду, која немају обележје тешких повреда;

6) неуредан изглед и неодржавање хигијене;

7) немаран однос према имовини Центра;

8) излазак из Центра без одобрења, односно, долазак у Центар након дозвољеног времена;

9) ношење униформе, ознака и опреме супротно акту којим се уређује ношење униформе;

10) несавесно или неправилно обављање дужности које је изазвало или могло изазвати штетне последице мањег значаја;

11) несавесно или неправилно поступање приликом реализације практичне обуке, које је изазвало или могло изазвати штетне последице мањег значаја.

*Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 57.

Тешке повреде обавеза и дужности полазника, у смислу ове уредбе, јесу:

1) одбијање, неоправдано неодазивање или неизвршавање законитог службеног наређења тренера или старешине, издатог током или поводом стручног оспособљавања;

2) непристојно понашање према тренерима, менторима, сарадницима и другим запосленима у Центру, полазницима стручног оспособљавања или усавршавања, као и према грађанима;

3) одбијање прописаног здравственог прегледа;

4) неоправдано изостајање са наставе основне полицијске обуке више од три наставна часа;

5) понављање лаких повреда;

6) неоправдани изостанак или напуштање практичне обуке, промена смена или задатака без одобрења руководиоца организационе јединице у којој се обука реализује, недозвољено коришћење текстова, бележака, извештаја и прилога са практичне обуке, или на други начин ометање реализације практичне обуке;

7) непридржавање одлука руководиоца Центра, тренера и осталих старешина;

8) непоштовање прописаних мера безбедности при извођењу обуке;

9) заустављање моторних возила у униформи, ради превоза;

10) непоштовање мера из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара;

11) уношење у Центар оружја, муниције и других предмета којима се могу нанети повреде, угрозити живот полазника и запослених, односно нанети штета имовини Центра и личној имовини полазника;

12) учествовање у играма на срећу, као и организовању игара на срећу или њиховом омогућавању, противно одредбама посебног закона;

13) уношење или изношење униформе или делова униформе у или из круга Центра без одобрења старешине;

14) увођење или омогућавање уласка лица у круг или просторије Центра без одобрења надлежног старешине;

15) уношење или конзумирање алкохола, опојних дрога и других психоактивних супстанци у Центар, односно долазак у Центар у алкохолисаном стању или под дејством дрога и других психоактивних супстанци;

16) бављење пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у Министарству, за време трајања обуке;

17) радње којима се повређује част, углед, лично достојанство, врши дискриминација по било ком основу, врши злостављање и насиље према тренерима, менторима, сарадницима и другим запосленим у Центру, полазницима стручног оспособљавања или усвршавања, као и према грађанима;

18) понашање које штети угледу Министарства или нарушава односе међу полазницима;

19) уништење или оштећење имовине Центра, као и униформе и друге опреме којом је полазник задужен, услед намере или грубе непажње;

20) недозвољено пружање помоћи другим полазницима приликом провере знања, уколико провера има карактер завршне провере знања из одређеног предмета или модула, тј. карактер завршног испита;

21) недозвољено коришћење текстова, бележака, уређаја за електронску обраду података, уређаја за даљински пренос података, слике или гласа или промена питања без сагласности тренера за време провере знања, уколико провера има карактер завршне провере знања из одређеног предмета или модула, тј. карактер завршног испита;

22) неовлашћено фотографисање и снимање процеса обуке, као и јавно објављивање у средствима јавног информисања и на друштвеним мрежама, на начин којим се нарушава углед Министарства;

23) непоступање по коначним одлукама Комисије за продужену селекцију, из члана 67. ст. 2. и 3. ове уредбе.

24) страначко организовање, политичко деловање и јавно изражавање својих политичких уверења, у току обуке;

25) несавесно или неправилно обављање дужности које је изазвало или могло изазвати штетне последице већег значаја.

*Службени гласник РС, број 11/2020

**Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 58.

За лаке повреде обавеза и дужности у току стручног оспособљавања полазнику могу бити изречене мерe и то:

1) опомена;

2) укор.

За тешке повреде обавеза и дужности у току стручног оспособљавања полазнику обуке могу бити изречене мере и то:

1) строги укор;

2) укор пред искључење са основне полицијске обуке;

3) искључење са основне полицијске обуке.

Члан 59.

Поступак утврђивања одговорности полазника основне полицијске обуке је хитан.

Полазнику основне полицијске обуке не може се изрећи мера пре него што му се омогући да се изјасни на околности учињене повреде и обезбеде други докази на основу којих се утврђује постојање повреде.

За лаке повреде обавеза и дужности поступак води и изриче мере начелник класе, а за тешке повреде обавеза и дужности поступак води и изриче мере руководилац Центра.

*Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 60.

Брисан је (види члан 13. Уредбе - 49/2022-18)

Члан 61.

Полазник обуке може бити привремено удаљен са обуке до окончања поступка утврђивања одговорности за учињену тешку повреду обавеза и дужности, ако би његов останак на обуци штетио угледу Министарства или реметио процес обуке.

Одлуку о привременом удаљењу доноси руководилац Центра, против које полазник може поднети жалбу Комисији коју образује руководилац организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима, у року од осам дана од дана уручења одлуке.

Жалба из става 2. овог члана не одлаже извршење одлуке.

*Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 62.

Жалба на решење којим се изриче мера полазнику обуке подноси се у року од осам дана од дана уручења решења о изреченој мери.

По жалби против решења о изрицању мере за учињену лаку повреду обавеза и дужности, одлучује руководилац Центра.

По жалби против решења о изрицању мере, за учињену тешку повреду обавеза и дужности, одлучује Комисија коју образује руководилац организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

*Службени гласник РС, број 49/2022

5.2. Одговорност за штету

Члан 63.

Полазник обуке одговара за материјалну штету коју, намерно или из крајње непажње, нанесе имовини Министарства или установи у којој се налази на обуци.

Члан 64.

Полазник основне полицијске обуке дужан је да накнади штету Министарству, у висини стварних трошкова који су настали у току његовог стручног оспособљавања, ако:

1) својом вољом одустане од даљег оспособљавања за послове полицијског службеника;

2) му буде изречена дисциплинска мера искључење са основне полицијске обуке;

3) се накнадно утврди да није испуњавао услове конкурса за упис полазника на основну полицијску обуку;

4) не оствари позитиван успех током и на крају обуке.

Структуру стварних трошкова из става 1. овог члана, утврђује организациона јединица Министарства надлежна за материјално-финансијске послове.

Висина трошкова обуке које полазник треба да надокнади, утврдиће се сразмерно времену које је полазник провео на обуци, а по заснивању радног односа сразмерно времену које је дужан да проведе на раду у Министарству.

Полазник може бити ослобођен накнаде трошкова стручног оспособљавања, ако се оцени да су током обуке настале промене у психофизичком или општем здравственом стању које га чине неспособним за даље стручно оспособљавање за послове униформисаног полицијског службеника.

Оцену здравственог стања полазника из става 3. овог члана утврђује Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова.

*Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 65.

Поступак за утврђивање штете и одговорности полазника основне полицијске обуке за проузроковану штету покреће руководилац Центра, на основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања, а исти се спроводи у складу са законом.

5.3. Корективне мере

Члан 66.

Полазник обуке дужан је да врши потребне радње како би се спровеле утврђене корективне мере, односно како би се у процесу оспособљавања отклониле све сметње, везане за личност полазника, које битно утичу на процену његове способности за наставак обуке тј. професионалног ангажовања.

Поступак утврђивања корективних мера покреће се ако се дође до нових сазнања о полазнику, односно ако се током оспособљавања:

1) уоче неадекватни облици понашања, екстремни испади или доследни учестали неадаптивни облици реаговања;

2) уочи да се полазник у довољној мери не уклапа у колектив, односно не прихвата тимски начин рада;

3) уоче карактерне особине које значајно одступају од утврђеног пожељног профила полицајца;

4) уоче неадекватне навике, ставови и вредносне оријентације, у вези са професионалним деловањем;

5) уоче упадљиви недостаци у погледу мотивације за обуку, односно професију.

Поступак утврђивања корективних мера покреће се само ако се радње полазника, које представљају основ за њихово утврђивање, не могу квалификовати као лаке или тешке повреде обавеза и дужности, за које је прописано изрицање утврђених мера.

Члан 67.

Поступак утврђивања корективних мера покреће се на основу писаног и образложеног предлога било ког учесника у процесу основне полицијске обуке, који је у непосредном контакту са полазником, уочио неке од разлога за покретање поступка.

Одлуку о прихватању предлога и конкретним корективним мерама које треба спровести доноси Комисија за продужену селекцију, од пет чланова, коју именује руководилац Центра.

Комисија за продужену селекцију прати спровођење корективних мера које је утврдила и након спроведеног поступка њихове примене доноси одлуку о способности полазника за наставак обуке.

На одлуку из ст. 2. и 3. овог члана полазник може поднети жалбу Центру у року од осам дана од дана пријема одлуке, о којој одлучује руководилац организационе јединице надлежне за послове обуке.

Полазника основне полицијске обуке који изјави жалбу на донету одлуку из става 3. овог члана, руководилац Центра може удаљити са основне полицијске обуке, до доношења одлуке по жалби, ако би његово даље присуство оспособљавању, по процени психолога или по исказаном понашању, могло да угрози његову или безбедност других учесника процеса обуке.

*Службени гласник РС, број 56/2018

6. Оцењивање полазника

6.1. Вредновање постигнућа полазника

Члан 68.

Вредновање постигнућа полазника обуке представља систем праћења, регистровања, обраде, оцењивања и интерпретације резултата обуке.

Члан 69.

Брисан је (види члан 15. Уредбе - 56/2018-11)

Члан 70.

На почетку основне полицијске обуке полазници се обавештавају о начину, динамици и елементима оцењивања.

Оцењивање представља резултат писменог, практичног и усменог проверавања успеха полазника на тестовима знања, ситуационим тестовима, усменим испитивањима, демонстрацијама практичних вештина и других видова провере .

Оцена је јавна и саопштава се полазнику, са образложењем, пре уношења у књигу евиденције.

У појединим сегментима обуке за оцењивање се користе стандардизовани обрасци са елементима праћења постигнућа полазника и утврђеним критеријумима бодовања и оцењивања.

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 71.

Критеријуми оцењивања успеха полазника на проверама из наставне области, предмета, модуларних јединица, модула су обим и ниво усвојених знања, вештина и ставова  у односу на оне који су прописани  програмом, за наставну област, предмет, модуларну јединицу, модул.

Обим знања, вештина и ставова  у смислу ове уредбе, одређује се као основни, проширени и продубљени у односу на њихов значај за остваривање циља, задатака и исхода наставне области односно предмета, модуларних јединица односно модула.

Ниво знања, вештина и ставова  утврђују се зависно од квалитета усвојеног садржаја: сложености усвојених знања, вештина и ставова; степена схватања и разумевања усвојених садржаја и оспособљености за њихову примену.

*Службени гласник РС, број 56/2018

6.2. Оцењивање постигнућа полазника

Члан 72.

Успех полазника основне полицијске обуке изражава се:

1) позитивним оценама: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољном оценом (1), током редовне обуке, практичне обуке и  завршног испита;

Раније тачке 2) и 3) брисане су (види члан 18. Уредбе - 56/2018-11)

Брисан је ранији став 2. (види члан 18. Уредбе - 56/2018-11)

Табеларни приказ критеријума за оцењивање, са бодовима и оценама

I

II

III

ОБИМ усвојених знања, вештина и ставова , према програму наставне области, предмету, модуларној јединици, модулу:

БРОЈ БОДОВА

( у процентима – %)

ОЦЕНА

– основни, проширени и продубљени обим

90–100%

„одличан (5)”

– основни обим и више од 50% проширеног, односно продубљеног обима

80–89%

„врло добар (4)”

– основни обим и више од 50% проширеног обима

70–79%

„добар (3)”

– основни обим

60–69%

„довољан (2)”

– када није усвојен ни основни обим знања, вештина и ставова

0–59%

„недовољан (1)”

Постигнућа из предмета Општа физичка припрема – кондиционирање оцењују се на основу норми које су прописане Програмом стручног усавршавања полицијских службеника Министарства унутрашњих послова.

Постигнућа из предмета Руковање полицијским оружјем са наставом гађања оцењују се на основу норми стандардизованих Програмом стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке у гађању ватреним оружјем.

Брисан је ранији став 4. (види члан 17. Уредбе - 49/2022-18)

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 73.

Закључна оцена за предмет изводи се као аритметичка средина свих оцена, а ако је предмет подељен у наставне области закључна оцена изводи се као аритметичка средина свих оцена, изузев закључних оцена наставних области.

Закључна оцена за наставну област изводи се као аритметичка средина свих оцена из те наставне области.

Закључна оцена за предмет не може бити позитивна ако је једна од закључних оцена за наставну област недовољан.

Закључна оцена за модул, изводи се као аритметичка средина свих оцена, изузев закључних оцена модуларних јединица.

Закључна оцена за модуларну јединицу изводи се као аритметичка средина свих оцена из те модуларне јединице.

Закључна оцена за модул не може бити позитивна ако је једна од закључних оцена за модуларну јединицу недовољан.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 49/2022

6.3. Захтев за преиспитивање закључне оцене

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 74.

Полазник обуке у року од три дана од дана закључења оцене, има право да руководиоцу Центра поднесе захтев за преиспитивање закључне оцене.

О основаности захтева из става 1. овог члана, у року од три дана, одлучује Комисија за решавање по захтеву за преиспитивање закључне оцене, од најмање три члана, коју именује руководилац Центра.

Са полазником који има закључене недовољне оцене из три или више наставних области, односно предмета, модуларних јединица односно модула, раскида се Уговор, чиме му престаје својство полазника.

*Службени гласник РС, број 56/2018

6.4. Поправни испит

Члан 75.

Полазник, који  има закључене недовољне оцене из највише две наставне области, предмета, модуларне јединице, односно модула, упућује се на полагање поправног испита.

Поправни испит полаже се у последњој недељи фазе обуке, односно у последњој недељи обуке.

За полазника из става 1. овог члана обавезна је припремна настава, која се реализује према планираном распореду и садржају из програма.

За полазника који је упућен на полагање поправног испита из предмета Руковање полицијским оружјем са наставом гађања, обавезно је додатно увежбавање, које се реализује према планираном распореду и садржају из програма.

Поправни испит полаже се пред Комисијом за полагање поправног испита, коју именује руководилац Центра.

Комисија за полагање поправног испита састоји се од најмање три члана, од којих је један тренер из предмета или модула из кога је полазнику закључена негативна оцена, док се за остале чланове одређују полицијски службеници који поседују одговарајућа знања и вештине из области обуке за коју се Комисија за полагање поправног испита формира.

Члан комисије не може бити тренер који је полазнику закључио недовољну оцену.

Полазник основне полицијске обуке, који из здравствених и других оправданих разлога није полагао поправни испит, може поднети Центру захтев за ванредно полагање овог испита у року од осам дана, од дана утврђеног за полагање поправног испита.

О оправданости захтева одлучује руководилац Центра у року од осам дана од дана пријема захтева.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 76.

Са полазником основне полицијске обуке који није положио поправни испит или који из неоправданих разлога не приступи полагању поправног испита раскида се Уговор, чиме му престаје својство полазника.

6.5. Практична обука

Члан 77.

Практична обука полазника основне полицијске обуке реализује се у организационим јединицама Министарства под надзором полицајца ментора и ментора – координатора.

Сваки полазник, је под надзором једног полицајца ментора, а њихов рад прати и вреднује ментор-координатор.

Практична обука полазника основне полицијске обуке реализује се у складу са Досијеом професионалног развоја 1 – ДПР1.

Полазник који је на практичној обуци оцењен недовољном оценом има право да, у року од три дана од дана закључења оцене, поднесе захтев за преиспитивање закључне оцене руководиоцу Центра.

О основаности захтева из става 1. овог члана, одлучује Комисија за решавање по захтеву за преиспитивање закључне оцене, коју именује руководилац организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима.

Комисија за решавање по захтеву за преиспитивање закључне оцене састоји се од три члана, од којих је један са листе извођача обуке, један је представник организационе јединице за чије потребе се обука реализује, а један је представник организационе јединице надлежне за послове обуке.

Ако је полазнику утврђена коначна недовољна оцена, раскида се Уговор, чиме му престаје својство полазника.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 11/2020

Члан 77а

На полазнике који су свршени студенти КПУ се не примењују члан 68. и чланови 70−77. ове уредбе, изузев одредби из члана 70. став 1. и члана 72. став. 1.

*Службени гласник РС, број 34/2019

 

7. Полагање завршног испита

7.1. Завршни испит

Члан 78.

Ако је полазник оцењен позитивно из свих предмета, модула и реализоване практичне обуке у организационим јединицама Министарства, ради провере оспособљености, спроводи се завршни испит.

Изузетно од става 1. овог члана, полазници који су свршени студенти КПУ, након успешно реализоване припремне наставе за полагање завршног испита за радно место полицајца стичу могућност полагања завршног испита за наведено радно место.

Завршни испит може се спровести писмено, практично, усмено и електронским путем − на платформи предвиђеној за учење на даљину, а у складу са Програмом стручног оспособљавања полазника основне полицијске обуке.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 11/2020

7.2. Поправни завршни испит

Члан 79.

Полазник који не положи завршни испит има право да полаже поправни завршни испит, у року који не може бити краћи од 15 нити дужи од 30 дана од дана полагања завршног испита.

Полазник основне полицијске обуке, који је из оправданих разлога био спречен да полаже завршни испит, може поднети Центру захтев за ванредно полагање у року од осам дана од дана спречености за полагање завршног испита. О оправданости захтева одлучује руководилац Центра у року од осам дана од дана пријема захтева.

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 80.

Са полазником основне полицијске обуке који на поправном завршном испиту добије недовољну оцену раскида се Уговор, чиме му престаје својство полазника.

Са полазником основне полицијске обуке, који из неоправданих разлога не приступи полагању  завршног испита, раскида се Уговор, чиме му престаје својство полазника.

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 81.

Завршни испит и поправни завршни испит полаже се пред испитном комисијом  од најмање три члана, од којих је један са листе извођача обуке, један је представник организационе јединице за чије потребе се обука реализује, а један је представник организационе јединице надлежне за послове  обуке.

Комисију за испитивање полазника основне полицијске обуке формира руководилац организационе јединице надлежне за послове управљања људским ресурсима, уз сагласност директора полиције.

За чланове Комисије одређују се полицијски службеници који поседују одговарајућа знања и вештине из области обуке за коју се Комисија формира, а који су у обављању полицијских послова овлашћеног службеног лица провели најмање пет година.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 11/2020

Члан 82.

Полазнику основне полицијске обуке који је на завршном испиту оцењен позитивном оценом издаје се Уверење о завршеном стручном оспособљавању полазника основне полицијске обуке за радно место полицајца, полицајца за рад у заједници односно полицајца за одређену област рада.

За полазника коме се изда уверење о завршеном стручном оспособљавању полазника основне полицијске обуке за радно место полицајца за рад у заједници, односно полицајца за одређену област рада сматра се да испуњава услове за рад на радном месту за које су актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству као посебни услови прописани најмање полицијска обука основног нивоа и специјалистичка обука за рад полиције у заједници, односно за одређену област рада.

Свршеним студентима КПУ који су одлуком министра примљени на основну полицијску обуку за радно место полицајца за рад у заједници, односно полицајца за одређену област рада, а који су на завршном испиту за радно место полицајца оцењени позитивном оценом издаје се Уверење о завршеном стручном оспособљавању полазника основне полицијске обуке за радно место полицајца.

Лица из става 3. овог члана су у обавези да у складу са одлуком министра којом су примљени на основну полицијску обуку за радно место полицајца за рад у заједници, односно полицајца за одређену област рада, заврше предвиђену специјалистичку обуку за наведено радно место, у складу са прописаним условима у акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству.

На полазнике који са успехом заврше основну полицијску обуку и који испуњавају законом прописане услове да заснују радни однос у Министарству, не примењују се прописи који уређују заснивање радног односа у Министарству на основу јавног конкурса.

*Службени гласник РС, број 11/2020

**Службени гласник РС, број 24/2021

в) Специјалистичка обука

Члан 83.

Специјалистичком обуком запослени у Министарству усвајају знања, стичу вештине и ставове  неопходне за компетентно обављање полицијских и осталих послова у одређеној области рада Министарства, као и додатна знања, вештине и ставове, са циљем повећања ефикасности и ефективности у обављању послова.

Обуку из става 1. овог члана организује и реализује организационе јединица надлежне за послове управљања људским ресурсима, према утврђеним потребама организационих јединица Министарства, а у складу са донетим програмима.

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 84.

Специјалистичка обука се организује и реализује као:

1) основна специјалистичка обука;

2) курс;

3) селекциона обука.

4) брисана је (види члан 29. Уредбе - 56/2018-11)

*Службени гласник РС, број 56/2018

Члан 85.

Основном специјалистичком обуком запослени у Министарству усвајају знања, стичу вештине и ставове  неопходне за компетентно обављање полицијских и осталих послова у одређеној области рада Министарства.

На курсу запослени у Министарству усвајају додатна знања и стичу додатне вештине и ставове  неопходне за ефикасно обављање уско специјализованих послова и задатака у оквиру одређене области рада.

Селекциона обука је вид усвајања знања, вештина и ставова  која се по потреби изводи у специјалној јединици полиције, посебним јединицама полиције, специјализованим тимовима сектора надлежног за ванредне ситуације и по потреби у другим организационим јединицама, ради припремања и селекције кандидата за рад у тим јединицама или тимовима.

Брисан је ранији став 4. (види члан 30. Уредбе - 56/2018-11)

*Службени гласник РС, број 56/2018

г) Полицијска обука основног нивоа

Члан 86.

Полицијском обуком основног нивоа, запослени у Министарству који нису завршили основну полицијску обуку, курс за полицајце, Средњу школу унутрашњих послова, Вишу школу унутрашњих послова, Полицијску академију, основне струковне или основне академске студије Криминалистичко-полицијске академије односно Криминалистичко-полицијског универзитета, усвајају знања, стичу вештине и ставове неопходне за обављање полицијских и осталих послова у одређеној области рада Министарства.

Овај вид обуке се реализује у складу са донетим програмом.

*Службени гласник РС, број 34/2019

д) Обука за ниво руковођења

Члан 87.

Обука за ниво руковођења омогућава усвајање специфичних знања, стицање вештина и ставова  потребних за ефикасан и ефективан рад у Министарству на извршавању послова и задатака руководећег радног места на: оперативном, средњем, високом и стратешком нивоу.

Овај вид обуке се организује и реализује у складу са прописима који уређују каријерни развој запослених у Министарству.

3. Стручно усавршавање

Члан 88.

Стручно усавршавање запослених у Министарству представља континуирано унапређивање и развијање стечених као и усвајање нових знања, вештина и ставова , који су проистекли из праксе, научно истраживачког рада или нових нормативних уређења одређених области, с циљем законитог, ефикасног и безбедног обављања послова.

Стручно усавршавање организује се и реализује у оквиру Министарства, кроз сталну и додатну обуку, као и кроз стручне скупове и студијске посете.

Одређени садржаји стручног усавршавања могу се реализовати и ван Министарства у сарадњи са другим државним органима, домаћим и страним правним лицима, као и у оквиру међународне сарадње.

Програм стручног усавршавања израђује организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима Министарства.

Обуке у складу са Програмом стручног усавршавања организују и реализују организационе јединице Министарства самостално или у сарадњи са организационом јединицом надлежном за послове управљања људским ресурсима и другим организационим јединицама Министарства.

Програм стручног усавршавања садржи: циљ, права, обавезе и мере, начин организације и реализације, тематске садржаје сталне обуке, садржај семинара и обрасце за достављање планова и извештаја.

За остваривање циља стручног усавршавања одговорни су руководиоци организационих јединица Министарства унутрашњих послова које спроводе Програм.

Стручна обука за стицање наредног чина/звања у оквиру извршилачких радних места и у оквиру истог нивоа руковођења, спроводи се кроз Програм стручног усавршавања.

4. Права и обавезе полазника стручног оспособљавања и усавршавања

1. Права полазника стручног оспособљавања и усавршавања

Члан 89.

Полазници стручног оспособљавања, односно усавршавања имају право на:

1) уважавање личности и заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

2) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за њихово стручно оспособљавање, односно усавршавање;

3) информације о њиховим правима и обавезама у току стручног оспособљавања, односно усавршавања;

4) одговарајућу униформу, у складу са посебним прописом, који уређује ту област;

5) смештај и исхрану и то на начин да се право на смештај и исхрану за полазнике специјалистичких обука ближе одређује планом реализације обуке, док полазници стручног усавршавања право на смештај и исхрану имају уколико се стручно усавршавање реализује ван седишта организационе јединице у којој су запослени и уколико траје непрекидно више од једног радног дана;

6) приручнике и стручну литературу, као и наставна средства која су неопходна за реализацију стручног оспособљавања и усавршавања, у складу са одговарајућим програмима и плановима обука.

Полазници основне полицијске обуке, поред права из става 1. овог члана, имају и право:

1) на осигурање од последица несрећног случаја;

2) да заснују радни однос у Министарству, под условом да с успехом заврше основну полицијску обуку и уколико испуњавају законом прописане услове;

3) покретања иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у обуци, уколико сматрају да њихово чињење или нечињење доводи у питање остваривање њихових права у току обуке.

Члан 90.

По завршетку обуке, три најуспешнија полазника основне полицијске обуке имају право на пригодан поклон, као награду министра унутрашњих послова за изузетан успех на обуци.

Изузетан успех, у смислу става 1. овог члана, утврђује се на основу највиших просечних оцена: на обуци, завршном испиту и према елеменатима утврђеним Досијеом професионалног развоја 1 – ДПР1.

На лица из става 1. овог члана, приликом пријема у радни однос, не примењују се одредбе прописа које уређују услове за попуну специјалне и посебних јединица полиције, нити посебни услови у погледу обука и курсева прописаних актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству.

*Службени гласник РС, број 34/2019

 

2. Обавезе полазника стручног оспособљавања и усавршавања

Члан 91.

Полазници стручног оспособљавања, односно усавршавања дужни су да редовно похађају наставу и извршавају предвиђене обавезе утврђене програмима стручног оспособљавања и усавршавања.

Полазнику основне полицијске обуке, који из оправданих разлога, у току обуке изостане са наставе дуже од 30 радних дана, односно одређени број наставних часова који је утврђен програмом обуке, мирују права и обавезе из уговора, до престанка разлога изостанка, а не дуже од две године.

Полазник из става 2. овог члана, по престанку разлога изостанка, може наставити основну полицијску обуку са полазницима једне од наредних класа, ако испуњава услове из члана 34. ове уредбе.

Ако полазник из ст. 2. и 3. овог члана не поднесе захтев за наставак обуке, не испуни услове из члана 34. ове уредбе или из других разлога не настави основну полицијску обуку, са полазником се раскида уговор, чиме му престаје својство полазника обуке.

Изостајање са обуке полазника специјалистичке обуке и полицијске обуке основног нивоа биће предвиђено програмом обуке.

Полазник обука из става 5. овог члана који из оправданих разлога не заврши обуку, исту може наставити са полазницима једне од наредних класа.

*Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 92.

Полазници стручног оспособљавања, односно усавршавања дужни су да се према имовини која се налази у објектима у којима се реализује стручно оспособљавање, односно стручно усавршавање, односе с пажњом доброг домаћина.

Приликом боравка у објектима из става 1. овог члана, полазници стручног оспособљавања, односно усавршавања дужни су да се придржавају правила кућног реда, као и да воде рачуна о хигијени и личном изгледу, у складу са посебним актом, којим се уређују правила кућног реда.

Члан 93.

Министарство и кандидат који је након спроведеног конкурса примљен на основну полицијску обуку закључују Уговор о утврђивању међусобних права и обавеза (у даљем тексту: Уговор).

Уговор, чијим потписивањем кандидат добија статус полазника основне полицијске обуке, потписује се у року од петнаест дана од дана почетка обуке.

*Службени гласник РС, број 49/2022

5. Верификација обуке

Члан 94.

Организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима издаје уверење полазнику који је успешно завршио основну полицијску обуку, основну специјалистичку обуку, курс, полицијску обуку основног нивоа и обуку за ниво руковођења, а полазнику који је успешно завршио селекциону обуку , издаје се потврда на лични захтев.

Полазнику који је похађао неки од видова стручног усавршавања издаје се потврда на лични захтев, осим за службене животиње, када се потврда може издати и на захтев организационе јединице која употребљава наведену службену животињу.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 49/2022

6. Менторска фаза

Члан 95.

Менторска фаза представља  завршну фазу одређених видова  обука, која има за циљ да се полазнику обуке, уз надзор ментора, омогући примена усвојених знања, стечених вештина и ставова  током обуке, у реалним условима обављања послова и задатака одређеног радног места.

Садржај, трајање и начин реализације менторске фазе одређује се програмима  обуке.

Практична обука полазника основне полицијске обуке и стручно оспособљавање у својству приправника реализује се у организационим јединицама Министарства под надзором полицајаца ментора и ментора-координатора у складу са Досијеом професионалног развоја 1 (у даљем тексту: ДПР1) и Досијеом професионалног развоја 2 (у даљем тексту: ДПР2).

ДПР1 је свеобухватни и систематски водич оцењивања полазника основне полицијске обуке током обуке у Центру и практичне обуке , а садржи: образац за оцењивање уредности просторија, личног изгледа, ставова и особина полазника, формуларе за вредновање практичне обуке са прецизираним задацима, постигнућа полазника по предметима, модулима и на завршном испиту, обрасце за самопроцену и оцену полазника на крају обуке.

ДПР2 је свеобухватни и систематски водич оцењивања полицајца приправника током стручне обуке у подручним полицијским управама, а води се у складу са прописима о стручном оспособљавању приправника у Министарству.

Полицајци-ментори су полицијски службеници оспособљени да прате и пружају помоћ полазницима основне полицијске обуке током практичне обуке, односно приправницима за полицијске службенике током стручног оспособљавања.

Ментори-координатори су полицијски службеници оспособљени да прате и вреднују рад полицајаца ментора, полазника основне полицијске обуке и приправника за полицијског службени.

Организациона јединица надлежна за људске ресурсе организује и реализује обуку полицајаца ментора и ментора-координатора.

*Службени гласник РС, број 56/2018

**Службени гласник РС, број 11/2020

***Службени гласник РС, број 49/2022

7. Пружање услуга трећим лицима

Члан 96.

Министарство, у складу са законом, другим прописима и посебним споразумима, а под условима прописаним овом уредбом, пружа услуге обуке трећим лицима.

Обуку, из става 1. овог члана, планира и организује организациона јединица надлежна за послове управљања људским ресурсима, према програмима обуке који се доносе у складу са одредбама ове уредбе.

8. Евиденције обуке

Члан 97.

Евиденције обуке обухватају: основну полицијску обуку, специјалистичке обуке, полицијску обуку основног нивоа, обуке за ниво руковођења, евиденције стручног усавршавања, као и евиденције о извођачима наставе, а воде се у складу са законом.

III. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

1. Издавачка делатност и издавање публикација

Члан 98.

Издавачка делатност, у смислу ове уредбе, представља делатност усмерену ка припреми, штампању и објављивању публикација из области безбедносних, криминалистичких и других наука, од интереса за развој и унапређење рада Министарства.

Члан 99.

Под издавањем публикација, у смислу ове уредбе, подразумева се издавање и дистрибуција књига, приручника, уџбеника, практикума, програма, брошура, проспеката, скрипти, монографија, научно-стручних часописа, библиографија, периодичних публикација и друге стручне литературе у циљу коришћења у научноистраживачком и наставно-образовном раду за потребе стручног оспособљавања и усавршавања у Министарству.

Под појмом уџбеник, у смислу ове уредбе, не подразумева се уџбеник који се одобрава у складу са законом којим се уређује одобравање и коришћење уџбеника за основну и средњу школу.

Под појмом публикације не подразумевају се службени материјали који се користе за рад државних органа, установа и др.

2. План издавачке делатности и форме публикација

Члан 100.

За издавачку делатност доноси се план на основу процене и потреба Министарства, резултата научноистраживачког рада и других активности које су од интереса за рад Министарства.

План издавачке делатности садржи публикације које могу бити периодичне и непериодичне.

Поступак избора публикација које ће се налазити у плану издавачке делатности спроводи Комисија за издавачку делатност, коју именује министар.

Чланови Комисије за издавачку делатност су запослени Министарства и истакнути стручњаци из одговарајућих научних области.

Комисија за издавачку делатност:

1) разматра захтеве за издавање непериодичних публикација;

2) утврђује приоритете за издавање публикација Министарства;

3) предлаже финансијски план издавачке делатности;

4) предлаже План издавачке делатности;

5) стара се о примени закона којим је регулисан обавезан примерак публикација;

6) подноси годишњи извештај о раду, на крају календарске године, министру.

Одлуке се доносе већином гласова од укупног броја чланова Комисије за издавачку делатност.

На основу предлога Комисије за издавачку делатност, план издавачке делатности припрема организациона јединица Министарства надлежна за послове управљања људским ресурсима, а одобрава министар унутрашњих послова.

*Службени гласник РС, број 49/2022

Члан 101.

Публикације које су намењене за издавање могу да се налазе у штампаној форми, електронској или аудио форми, на интернету или као мултимедијални производи, попут приручника на дисковима.

Министарство, као издавач публикација, ангажује ауторе из реда запослених и истакнутих стручњака из одговарајућих научних области.

Ако је публикација у штампаној форми, аутор је дужан да Министарству, односно издавачу, у року који се уређује уговором, преда два примерка рукописа одштампана на табацима формата А-4, новинарским проредом, заједно са шемама, фотографијама, скицама и другим прилозима припремљеним за штампу.

Приликом припреме слога, слика и прилога аутор сарађује са техничким уредником.

Публикације наведене у ставу 1. овог члана, немају посебног ограничења у погледу обима.

3. Услови за издавање публикација

Члан 102.

Свака публикација мора да има уредника, који се бави селекцијом дела која ће се објављивати, одређује рецензента који даје стручна мишљења о квалитету дела и одговара за издату публикацију.

За издавање публикација потребно је позитивно мишљење рецензента.

Рецензент публикације, у писменој форми, детаљно и аргументовано образлаже рецензију публикације и даје своје мишљење и став у погледу оправданости и целисходности објављивања.

На захтев рецензента, на предатом рукопису, аутор може вршити накнадне интервенције.

Негативно мишљење рецензента о публикацији искључује публикацију из плана издавања публикација.

Члан 103.

Код поновног издавања публикације рецензент је дужан да наведе обим извршених измена и допуна или скраћења.

Уколико су, по мишљењу рецензента, измене и допуне текста 25% и више, публикација се издаје као поновљено, измењено или допуњено издање.

Измене у тексту публикације мање од 25% у односу на претходно издање сматрају се исправкама, а публикација се издаје као репринт.

Члан 104.

Публикација садржи податке утврђене Законом о издавању публикација („Службени гласник РС”, бр. 37/91, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон, 135/04, 101/05 – др. закон).

Публикација мора да има редни број издавања, име уредника и рецензента, назив и седиште издавача и штампарије а уколико се ради о новом издању, наводи се и број примерака публикације.

Међународне стандардне бројеве за све врсте публикација (ISBN, ISSN, ISMN, DOI, ISAN и др.) одређује, на захтев издавача, Народна библиотека Србије.

По завршетку штампања публикације, један примерак оригиналног рукописа задржава Министарство, односно издавач, а други примерак се враћа аутору заједно са прилозима.

Члан 105.

Ако се публикација не изда у року предвиђеном издавачким планом за ту годину, може се пренети у издавачки план за наредну годину.

Исти наслов публикације може бити највише два пута уврштен у план о издавању публикације, без обзира на разлог његовог необјављивања.

Члан 106.

Између аутора и Министарства закључује се уговор о ауторском праву, у писаној форми, који садржи: назив ауторског дела, висину ауторске накнаде, време извршења уговора, начин коришћења ауторског дела и начин и рокове плаћања ауторске накнаде и др.

За друге послове везане за издавање публикације (рецензија, лектура, коректура, техничко уређење са ликовно-графичким уређењем текста и корица, штампање) закључује се уговор писаној форми са најповољнијим сарадником, на основу најмање три прибављене понуде.

Поступак који претходи закључењу уговора спроводи организациона јединица Министарства надлежна за материјално-финансијске послове.

4. Накнаде по основу издавачке делатности

Члан 107.

Накнаде по основу издавачке делатности за потребе научноистраживачког рада, стручног оспособљавања и усавршавања у Министарству, као и за радове објављене у часопису „Безбедност” и другим издањима Министарства, утврђују се, по једном ауторском табаку, у висини коефицијента.

Члан 108.

Основицу за обрачун накнада утврђених овим правилником чини просечна нето зарада по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члан 109.

Накнаде, односно коефицијенти за накнаде по врстама ауторског дела, за потребе стручног образовања, оспособљавања и усавршавања износе за:

1) монографију 0,60;

2) уџбеник 0,56;

3) приручник 0,35;

4) практикум 0,30;

5) збирка прописа 0,20.

Члан 110.

Накнаде, односно коефицијенти за накнаде по врстама ауторског дела, за радове објављене у часопису „Безбедност” и другим издањима Министарства износе за:

1) уводне чланке и предговоре стручних радова 0,50;

2) коментаре закона и других прописа 0,50;

3) стручне чланке, чланке из праксе и преводе
са страних језика 0,40;

4) фељтоне, репортаже и информативне написе 0,30;

5) библиографију 0,30;

6) приказе 0,20.

За оригиналне фотографије, цртеже, скице, шеме и слично накнада се одређује као и за текст, а ако је аутор те радове припремио за клиширање, накнада се увећава за 0,20.

Члан 111.

За радове који нису предвиђени у чл. 109. и 110. ове уредбе не могу се платити по ауторском табаку (развојни пројекти, сценарија и сл.) накнада се уговора у паушалном износу у зависности од утрошеног времена израженог у сатима и коефицијента радног места.

Члан 112.

Накнаде, односно кеофицијенти за накнаде утврђене у чл. 109. и 110. став 1. ове уредбе умањују се за 0,50 од утврђеног износа за све публикације, односно радове из других публикација при прештампавању.

Умањење из става 1. овог члана не врши се ако рецензент оцени да публикација, односно рад из друге публикације садржи више од 30% измена и допуна у односу на претходно издање.

Члан 113.

Накнаде, односно коефицијенти за накнаде за остале послове издавачке делатности износе за:

1) рецензију уџбеника, стручних чланака и осталих издања стручну редакцију, језичку редакцију, техничко уређење 0,10;

2) лекторисање текста 0,07;

3) коректуру 0,05.

5. Сарадња са органима и установама ван Министарства

Члан 114.

Сарадња у издавачкој делатности са органима и установама ван Министарства реализује се непосредним уговарањем, под условом да је од интереса за рад Министарства и да публиковање не задире у област тајних података, и да се тим пословима не угрожава квалитет основне делатности Министарства.

IV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 115.

Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са одредбама прописа који су важили до ступања на снагу ове уредбе.

Члан 116.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, број 80/10), Правилник о критеријумима за избор кандидата за полазнике стручног оспособљавања („Службени гласник РС”, бр. 72/07, 21/09, 48/10, 8/11, 97/15 и 17/17) и Правилник о правима, обавезама и одговорности полазника стручног оспособљавања и усавршавања („Службени гласник РС”, број 22/11).

Члан 117.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3875/2017

У Београду, 4. маја 2017. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова: "Службени гласник РС", број 56/2018-11

Члан 35.

Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са одредбама прописа који су важили до дана ступања на снагу ове уредбе.

Изузетно од става 1. овог члана:

1) ако је пре ступања на снагу ове уредбе расписан конкурс за пријем кандидата на основну полицијску обуку, а поступак избора кандидата није отпочео на исти ће се применити одредбе ове уредбе;

2) ако је пре ступања на снагу ове уредбе, започет поступак избора кандидата за пријем на основну полицијску обуку, а министар није донео одлуку о пријему додатног броја кандидата, иста ће се донети у складу са одредбама ове уредбе;

3) ако пре ступања на снагу ове уредбе, није спроведен завршни испит, исти ће се спровести у складу са одредбама ове уредбе.

Члан 36.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова: "Службени гласник РС", број 34/2019-10

Члан 11.

Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са одредбама ове уредбе.

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова: "Службени гласник РС", број 24/2021-24

Члан 4.

Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са одредбама прописа који су важили до ступања на снагу ове уредбе.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова: "Службени гласник РС", број 49/2022-18

Члан 25.

Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са одредбама прописа који су важили до дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 26.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова ("Службени гласник РС", број 56/2018 обрасци 1, 2, 8. и 10. замењени су новим обрасцима (види члан 34. Уредбе - 56/2018-11)

Образац 1. - Захтев за обуком

Образац 2. - План анализе потребе за обуком

Образац 3. - Програм обуке

Образац 4. - Приручник за полазнике обуке

Образац 5. - План часа

Образац 6. - Упутство за израду плана реализације обуке

Образац 7. - План материјално-техничких и финансијских средстава за обуку

Образац 8. - Извештај о реализованој обуци

Образац 9. - Праћење реализације обуке

Образац 10. - Процена рада извођача наставе

Образац 11. - Пријава на конкурс за упис у Центар за основну полицијску обуку

Образац 12. - Извод из здравстевног картона