Zakon

На основу члана 280. став 2. Царинског закона („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244

"Службени гласник РС", број 42 од 14. јуна 2019.

ГЛАВА I
УВОДНE ОДРЕДБE

Члан 1.

Овом уредбом уређују се посебни услови за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија (у даљем тексту: АПКМ) за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244.

Члан 2.

Роба која је предмет трговине између Републике Србије ван АПКМ и АПКМ мора се пријавити надлежном органу на контролном пункту.

Царински контролни пунктови на којима се врше мере царинског надзора и царинске контроле, односно води царински поступак у промету робе са АПКМ за време важења Резолуције Савета безбедности ОУН број 1244 су:

1) у Царинарници Краљево:

– Царински контролни пункт Брњачки Мост;

– Царински контролни пункт Рудница.

2) у Царинарници Приштина:

– Царински контролни пункт Депце;

– Царински контролни пункт Кончуљ;

– Царински контролни пункт Мердаре;

– Царински контролни пункт Мутиводе.

ГЛАВА II
УПУЋИВАЊЕ, ДОПРЕМА И ТРАНЗИТ РОБЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АПКМ

Члан 3.

Поштанске пошиљке са територије АПКМ пријављују се на царинском контролном пункту и упућују се Царинарници Ниш – Царинска испостава Пошта Ниш.

Авио пошиљке са територије АПКМ упућују се Царинарници Београд – Царинска испостава Аеродром Београд.

Члан 4.

За робу из чл. 2. и 3. ове уредбе, за коју постоји обавеза прибављања претходног одобрења надлежне инспекције, улазак на територију Републике Србије ван АПКМ одобриће се само ако је такво одобрење издато.

Члан 5.

Страна роба која се допрема са територије АПКМ на територију Републике Србије ван АПКМ подлеже плаћању царине, других увозних дажбина, акцизе и пореза на додату вредност, у складу са прописима којима се уређују та питања.

За робу из става 1. овог члана царинском органу подносе се царинске исправе које се попуњавају на начин утврђен прописом донетим на основу члана 144. Царинског закона.

ГЛАВА III
УПУЋИВАЊЕ РОБЕ НА ТЕРИТОРИЈУ АПКМ

Члан 6.

Роба која се упућује са територије Републике Србије ван АПКМ на територију АПКМ, као и роба у транзиту, уз одговарајуће мере царинског надзора, пријављује се надлежном царинском контролном пункту.

Упућивање акцизне робе, нафте и нафтних деривата, као и шећера, са територије Републике Србије ван АПКМ на територију АПКМ, врши се преко Царинског реферата Рашка у железничком саобраћају и царинских контролних пунктова Кончуљ, Мердаре и Рудница у друмском саобраћају.

За робу из става 1. овог члана Управа царина води евиденцију.

Роба из става 1. овог члана може се упутити са граничног прелаза Републике Србије ван АПКМ на територију АПКМ ако се граничној царинарници положи гаранција овлашћене банке, односно уплати депозит, у висини обрачунате царине, других увозних дажбина, акциза и пореза.

Дуванске прерађевине и алкохолна пића, који се упућују са територије Републике Србије ван АПКМ на територију АПКМ, под условима прописаним овом уредбом, морају претходно бити обележени одговарајућим контролним акцизним маркицама.

Министар финансија ближе прописује начин спровођења контроле иступа робе из става 2. овог члана, као и начин вођења евиденције из става 3. овог члана.

Члан 7.

Депозит из члана 6. став 4. ове уредбе уплаћује се на депозитни рачун граничне царинарнице којој је роба пријављена.

Царинарница из става 1. овог члана враћа уплаћени депозит, на писмени захтев, уз који се прилаже доказ царинског контролног пункта о иступу робе на територију АПКМ.

Члан 8.

Банкарска гаранција, односно депозит из члана 6. став 4. ове уредбе не полаже се за робу која је претходно најављена преко Министарства спољних послова, чији су корисници међународне организације (УНМИК, КФОР, НАТО и др.), као и за робу која се шаље као донација, односно хуманитарна помоћ посредством међународних хуманитарних организација.

Члан 9.

Извозно оцарињена роба на територији Републике Србије ван АПКМ упућује се на територију АПКМ на начин из члана 6. ст. 1. и 2. ове уредбе. 

Члан 10.

Министар финансија ближе уређује поступак и начин вођења евиденције за робу која се упућује на територију АПКМ или се допрема са територије АПКМ ради привременог уношења, односно привременог изношења, као и ради пасивног, односно активног оплемењивања.

ГЛАВА IV
ПУТНИЧКИ ПРОМЕТ 

Члан 11.

Страна роба некомерцијалне природе коју физичка лица преносе у путничком промету на уласку на територију Републике Србије ван АПКМ са територије АПКМ, пријављује се царинском органу и подлеже плаћању царине, других увозних дажбина, акцизе и пореза на додату вредност у складу са прописима којима се уређују та питања.

Члан 12.

Oфицир за везу из Приштине и његово особље на предмете намењене службеним потребама и на предмете намењене личној употреби не плаћају увозне дажбине, а чланови породице – на предмете намењене личној употреби, на основу потврде надлежног државног органа Републике Србије да су предмети који се увозе намењени за службене потребе, односно за личну употребу корисника повластице.

Потврда из става 1. овог члана садржи:

1) назив и адресу државног органа Републике Србије који издаје потврду;

2) име и презиме лица које не плаћа увозне дажбине на увоз предмета намењених службеним потребама и личној употреби;

3) број и датум потврде;

4) врсту робе;

5) потпис овлашћеног лица.

Роба из става 1. овог члана не може се отуђити или другом лицу дати на употребу пре пријаве царинском органу и спроведеног царинског поступка.

ГЛАВА V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

На царински поступак у промету са АПКМ, у складу са одредбама ове уредбе, сходно се примењују и одредбе спољнотрговинских, девизних и пореских прописа.

Члан 14.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о посебним условима за вршење промета робе са Аутономном покрајином Косово и Метохија („Службени гласник РСˮ, бр. 86/10, 61/13, 111/13 и 17/14) и Одлука о утврђивању царинских контролних пунктова на којима се врше мере царинског надзора и царинске контроле, односно води царински поступак („Службени гласник РСˮ, број 83/10).

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од данa објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 17. јуна 2019. године.

05 број 110-5877/2019

У Београду, 13. јуна 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.