Zakon

На основу члана 54а став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о управљању капиталним пројектима

"Службени гласник РС", број 51 од 19. јула 2019.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују садржина, начин припреме, оцена и одабир, као и праћење спровођења и извештавање о имплементацији капиталних пројеката, у циљу обезбеђивања вредновања свих позитивних и негативних ефеката тих пројеката и осигурало делотворно и ефикасно управљање јавним средствима.

Примена уредбе

Члан 2.

Одредбе ове уредбе примењују се на:

1) капиталне пројекте који се финансирају или суфинансирају из јавних прихода и примања у смислу закона којим се уређује буџетски систем;

2) капиталне пројекте за чију имплементацију се захтева издавање гаранција Републике Србије у складу са законом којим се уређује јавни дуг или било које друго преузимање обавеза на терет буџета;

3) капиталне пројекте који се финансирају или суфинансирају из средстава фондова Европске уније или из средстава неке друге државе или међународне институције.

Одредбе ове уредбе се не примењују на капиталне пројекте који се односе на:

1) набавку, модернизацију и ремонт наоружања и војне опреме;

2) набавку безбедносно осетљиве опреме;

3) набавку добара, услуга или радова повезаних са војном или безбедносно осетљивом опремом или постројењима из тач. 1) и 2) овог става.

Услови, начин и поступак имплементације пројеката из става 2. овог члана уредиће се посебним актом Владе, на предлог министарства надлежног за послове одбране, министарства надлежног за унутрашње послове и министарства надлежног за правосуђе.

За капиталне пројекте који се реализују путем јавно-приватног партнерства, односно концесије дефинисане законом којим се регулише јавно-приватно партнерство и концесијa за чију реализацију је неопходно претходно прибавити мишљење министарства надлежног за послове финансија (у даљем тексту: Министарство финансија), овлашћени предлагач пројекта је дужан да попуни образац из члана 3. тачка 15) ове уредбе, са циљем евидентирања пројекта у интегрисану базу капиталних пројеката из члана 3. тачка 30) ове уредбе.

На капиталне пројекте из става 4. овог члана, не примењују се остале одредбе ове уредбе.

Изузетно од става 1. овог члана, на капиталне пројекте од посебног значаја за Републику Србију, дефинисане чланом 3. тачка 5) ове уредбе, не примењују се предимплементациона фаза из члана 12. става 2. ове уредбе изузев ревизије и по стављању на листу приоритетних пројектних идеја могу се уврстити у буџет Републике Србије.

За капиталне пројекте који се у тренутку ступања на снагу ове уредбе, налазе у фази припреме пројектне документације, поступак се наставља тако што је овлашћени предлагач капиталног пројекта дужан да министарству надлежном за европске интеграције (у даљем тексту: Министарство за европске интеграције) поднесе образац из члана 3. тачка 15) ове уредбе.

У случају из става 7. овог члана припрема се и извештај о процени спремности пројекта из члана 3. тачка 17) ове уредбе.

Уколико је образац за капиталне пројекте из става 7. овог члана већ поднет, поступак се не понавља, већ се приступа изради извештајa о процени спремности пројекта.

Уколико је извештај о процени спремности пројекта за капиталне пројекте из става 7. овог члана већ сачињен поступак се не понавља.

Дефиницијe

Члан 3.

Поједини појмови употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт, укључујући услуге пројектног планирања које су саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капиталне пројекте чине и све јавне инвестиције у нефинансијску имовину чији је век трајања, односно коришћења дужи од једне године, које су финансиране из републичког буџета, буџета локалне самоуправе, зајма и/или бесповратних средстава примљених у име Републике Србије или уз гаранције Републике Србије;

2) Портфолио капиталних пројеката је група пројеката који су прошли све неопходне процене квалитета и очекују имплементацију или је њихова имплементација у току;

3) Пројектни циклус је процес кроз који се пројектна идеја претвара у конкретно решење, односно излазни резултат пројекта;

4) Инвестициона документација је документација која се израђује у појединим фазама пројектног циклуса ради: доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта у складу са буџетским циљевима; сагледавања финансијских, друштвено-економских, техничких, технолошких, просторних, социјалних и осталих ефеката капиталног пројекта, процену његовог утицаја на заштиту животне средине и регионални развој и извештавања о капиталном пројекту;

5) Капитални пројекат од посебног значаја за Републику Србију је пројекат који је предложен искључиво од стране ресорног министарства, препознат као пројекат од посебног значаја одлуком Владе (на основу закона, усвојених билатералних и мултилатералних споразума и других уговора и одлуке Владе), и који је на основу одлуке Владе о препознавању пројекта као пројекта од посебног значаја за Републику Србије директно унет на листу приоритетних пројектних идеја, односно листу приоритетних припремљених пројеката;

6) Ресорно министарство је министарство које обавља послове државне управе који се односе на област у којој се капитални пројекат реализује у смислу закона који уређује образовање министарстава и посебних организација и утврђује њихов делокруг;

7) Предлог идеје капиталног пројекта представља иницијативу за покретање пројектног циклуса који садржи сврху пројекта и циљеве који се желе остварити имплементацијом капиталног пројекта, као и индикаторе учинка којима се прати остварење постављених циљева, кратак опис техничких, технолошких и других елемената предложеног решења, укључујући процењене трошкове капиталног пројекта и могуће изворе финансирања;

8) Предлагач идеје капиталног пројекта је корисник јавних средстава, у смислу закона којим се уређује буџетски систем, за чије потребе се реализује капитални пројекат;

9) Овлашћени предлагач капиталног пројекта (у даљем тексту: овлашћени предлагач) је ресорно министарство или други директни корисник буџетских средстава, у смислу закона којим се уређује буџетски систем, посредством кога предлагач идеје капиталног пројекта реализује капитални пројекат;

10) Процењени трошкови капиталног пројекта представљају пројекцију укупних финансијских средстава неопходних за спровођење фаза пројектног циклуса, и то почевши од идентификације и пре-селекције предлога пројекта па до окончања фазе имплементације. Процењени трошкови капиталног пројекта обухватају све трошкове везане за припрему предлога идеје капиталног пројекта, разраду предлога идеје капиталног пројекта, све трошкове у вези са израдом техничке документације, трошкове прибављања земљишта и друге административне трошкове уређења имовинско-правних односа, као и трошкове припремања и опремања грађевинског земљишта, трошкове изградње, односно набавке радова, добара и услуга за имплементацију капиталног пројекта;

11) Претходна студија изводљивости је студија која се израђује за капиталне пројекте велике вредности и у којој се сагледавају и анализирају различите опције за које се сматра да на техничко-технолошки, друштвено-економски, финансијски и временски прихватљив начин остварују циљеве који су постављени у предлогу идеје капиталног пројекта, узимајући у обзир просторна, еколошка, тржишна, друштвено-економска, финансијска, законска и остала ограничења којима се утврђује основа за доношење одлуке о даљој разради капиталног пројекта;

12) Студија изводљивости је студија која се израђује за одабрану опцију из претходне студије изводљивости, односно за више опција уколико у претходној студији изводљивости није било могуће донети одговарајући закључак о томе која је опција најповољнија или у случају да није израђена претходна студија изводљивости. Студија изводљивости садржи детаљну анализу и сагледавање техничких, технолошких, тржишних, друштвено-економских, финансијских и других елемената капиталног пројекта, уз проверу испуњености просторних, еколошких, законских и осталих ограничења и ризика предложеног решења, укључујући анализу трошкова и користи. Студија изводљивости представља основу за доношење одлуке о подобности за имплементацију капиталног пројекта;

13) Претходна студија оправданости са генералним пројектом и студија оправданости са идејним пројектом израђују се за капиталне пројекте за објекте за које министaрствo нaдлeжнo зa пoслoвe грaђeвинaрствa издаје грађевинску дозволу у складу са законом којим се уређује планирање и изградња. За ове капиталне пројекте не израђује се претходна студија изводљивости и студија изводљивости;

14) Јединица за управљање капиталним пројектима се образује, по правилу, код овлашћеног предлагача, ради обављања послова планирања, организовања, контроле и руковођења капиталним пројектом и извештавања током пројектног циклуса до завршетка инвестиционе фазе;

15) Образац за идентификацију пројекта је образац на којем се подноси Предлог идеје капиталног пројекта и који служи за оцену стратешке релевантности, финансијског и имплементационог аспекта пројектне идеје;

16) Упитник о процени спремности пројекта је упитник који служи за прибављање додатних информација ради утврђивања нивоа припремљености постојеће пројектне документације;

17) Извештај о процени спремности пројекта је извештај који сачињавају, на основу Упитника о процени спремности пројекта, Министарство финансија, Министарство за европске интеграције и министарство надлежно за послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство грађевинарства), а који садржи податке о припремљености постојеће пројектне документације као и препоруке за даље поступање;

18) Контролна листа за пред-селекцију је образац који служи за потврђивање капиталног пројекта у односу на најновије доступне информације у време подношења захтева за финансирање пројекта;

19) Листа приоритетних пројектних идеја је листа идеја капиталних пројеката који су добили одговарајућу оцену стратешке релевантности, као и мишљење о финансијском и имплементационом аспекту. Листу приоритетних пројектних идеја припрема Министарство финансија, а усваја је републичка Комисија за капиталне инвестиције;

20) Листа приоритетних припремљених пројеката је листа капиталних пројеката који су прошли предимплементациону фазу;

21) План имплементације је план предвиђене динамике реализације капиталног пројекта;

22) Показатељи учинка капиталног пројекта су квантитативни или квалитативни критеријуми који се израчунавају и тумаче у процесу процењивања ефикасности коришћења јавних средстава и примењују се на појединачни капитални пројекат или на портфолио капиталних пројеката у целини;

23) Механизам рационализације капиталног пројекта је механизам који се покреће, у циљу рационализације, уколико кључни показатељи учинка капиталног пројекта знатно одступе од референтних вредности;

24) Листа за рационализацију је листа проблематичних капиталних пројеката чији показатељи учинка указују да се ради о капиталним пројектима који више нису релевантни, немају адекватно финансирање или чија имплементација значајно касни. Листа за рационализацију подлеже детаљнијој анализи различитих могућих решења и доступних избора у циљу доношења одлуке о будућности капиталног пројекта;

25) План рационализације је документ израђен на основу одабране могућности за рационализацију капиталног пројекта у коме се наводе детаљне информације о техничким, правним, друштвеним, еколошким и финансијским ефектима одабране могућности, заједно са динамиком активности за спровођење тог плана;

26) Извештај о напретку имплементације капиталног пројекта је извештај који служи за праћење физичке и финансијске имплементације и правовремено утврђивање и образложење одступања од планиране имплементације капиталног пројекта који, између осталог, садржи и предлог мера за њихово отклањање;

27) Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту је извештај који сумира резултате пројекта по његовом окончању;

28) Извештај о гашењу пројекта представља форму завршног извештаја за капиталне пројекте за које је Комисија за капиталне инвестиције на основу показатеља учинка капиталног пројекта и Плана рационализације донела одлуку о гашењу. Поред уобичајених информација из завршног извештаја, извештај о гашењу садржи и дeтaљне инфoрмaциjе o срeдствимa oствaрeним путeм прoдaje имoвинe и прoцeњeнoм oстaтку врeднoсти прojeктa (aкo пoстojи);

29) Извештај о ефектима капиталног пројекта је извештај којим се, након завршене реализације пројекта велике вредности, утврђују остварени ефекти и пореде са првобитно очекиваним;

30) Интегрисана база капиталних пројеката је информациони систем који се успоставља при Министарству финансија и служи као подршка управљању капиталним пројектима из члана 2. ове уредбе;

31) База капиталних пројеката аутономне покрајине је информациони систем који се успоставља при секретаријату аутономне покрајине надлежном за финансије и служи као подршка управљању капиталним пројектима чији је овлашћени предлагач директни корисник буџетских средстава аутономне покрајине;

32) База капиталних пројеката органа локалне самоуправе је информациони систем који се успоставља при органу локалне самоуправе надлежном за финансије и служи као подршка управљању капиталним пројектима чији је овлашћени предлагач директни корисник буџетских средстава јединице локалне самоуправе;

33) Комисија за капиталне инвестиције је комисија образована на републичком нивоу, покрајинском нивоу и нивоу локалне самоуправе (градска или општинска) која: врши потврду стратешке релевантности капиталних пројеката и усваја листу капиталних пројеката који су успешно оцењени и прошли преимплементациону фазу, осигурава усклађеност између различитих извора финансирања у фазама припреме и имплементације пројекта, за капиталне пројекте за које оцени да је неопходно даје налог за израду плана рационализације пројекта, усваја коначну листу приоритетних и спремних капиталних пројеката, врши рангирања припремљених капиталних пројеката на основу стратешке релевантности, степена припремљености и оцењене изводљивости, представља развојним партнерима планове за реализацију пројеката са листе приоритетних пројектних идеја и листа приоритетних припремљених пројеката и разматра предлоге развојних партнера у вези са овим пројектима, одобрава план рационализације капиталног пројекта, сагледава завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту, а републичка Комисија за капиталне инвестиције, поред наведеног, уноси на листу капиталне пројекте од посебног значаја за Републику Србију.

Обухват капиталног пројекта

Члан 4.

Капитални пројекат, у смислу ове уредбе, обухвата све неопходне активности и ресурсе потребне за његово планирање и имплементацију у складу са јасно дефинисаним циљевима и очекиваним резултатима капиталног пројекта, а у циљу постизања одрживе и дугорочне употребне вредности за групу корисника која је идентификована капиталним пројектом.

Капитални пројекат мора представљати функционалну целину са дугорочном (преко годину дана) употребном вредношћу по завршетку његове имплементације.

Капитални пројекат може обухватити и повезати низ сродних капиталних пројеката за потребе стратешког планирања и одлучивања.

Капитални пројекат може бити заједнички пројекат када се спроводи од стране два или више предлагача идеје капиталног пројекта, који својим споразумом уређују међусобне односе, односно права и обавезе у вези са имплементацијом капиталног пројекта.

Споразумом из става 4. овог члана обавезно се одређује овлашћени предлагач капиталног пројекта, као и износ учешћа у суфинансирању капиталног пројекта.

Подела капиталних пројеката према процењеним трошковима

Члан 5.

Трошкове капиталног пројекта иницијално процењује предлагач идеје капиталног пројекта.

Овлашћени предлагач капиталног пројекта ревидира трошкове капиталног пројекта из става 1. овог члана.

Капитални пројекти се деле у три категорије, на основу ревидираних трошкова капиталног пројекта из става 2, и то:

1) капитални пројекти мале вредности су пројекти чији су процењени трошкови испод 5.000.000 евра у динарској противвредности;

2) капитални пројекти средње вредности су пројекти чији су процењени трошкови између 5.000.000 и 25.000.000 евра у динарској противвредности;

3) капитални пројекти велике вредности су пројекти чији су процењени трошкови изнад 25.000.000 евра у динарској противвредности.

Динарска противвредност износа из става 3. овог члана одређује се по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан процене трошкова капиталног пројекта.

Капитални пројекат се не сме делити на више пројеката како би се разврстао у нижу категорију капиталног пројекта и тиме избегле обавезе прописане овом уредбом и израда документације прописане овом уредбом за категорију пројекта у коју би пројекат био сврстан да није било дељења таквог капиталног пројекта.

На капиталне пројекте из става 3. тачка 1) овог члана не примењују се одредбе ове уредбе, али се планирање расхода за те пројекте врши у складу са упутством за припрему буџета Републике Србије, односно упутством за израду одлуке о буџету аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе предвиђеним законом којим се уређује буџетски систем.

Базе капиталних пројеката

Члан 6.

Министарство финансија води интегрисану базу капиталних пројеката и утврђује ограничења за друге кориснике интегрисане базе капиталних пројеката. 

Интегрисана база капиталних пројеката омогућава: регистрацију, кандидовање и оцену капиталних пројеката; праћење имплементације капиталних пројеката и извештавање о имплементацији, као и евидентирање капиталних пројеката који се реализују путем јавно-приватног партнерства, односно концесије дефинисане законом којим се регулише јавно-приватно партнерство и концесије за чију реализацију је неопходно прибавити сагласност министарства надлежног за послове финансија.

Овлашћени предлагачи дужни су да осигурају техничке услове за приступ интегрисаној бази капиталних пројеката путем интернета и да из реда запослених именују координатора овлашћеног за унос података о капиталним пројектима на нивоу корисника буџетских средстава.

Подаци о координатору из става 3. овог члана достављају се Министарству финансија најкасније у року од пет дана од дана његовог именовања.

Орган аутономне покрајине и орган локалне самоуправе успоставља базу капиталних пројеката, која мора бити компатибилна са интегрисаном базом капиталних пројеката из става 1. овог члана, како би се омогућила узајамна размена података.

Орган аутономне покрајине и орган локалне самоуправе преноси ажуриране податке о својим капиталним пројектима у интегрисану базу капиталних пројеката из става 1. овог члана најкасније у року од 45 дана од истека последњег дана сваког календарског квартала, а по увођењу информационог система

Увођењем информационог система за управљање капиталним пројектима (у даљем текст: информациони систем) биће обухваћене базе података из овог члана.

Размена података из става 6. овог члана ће се по увођењу информационог система вршити аутоматски.

Садржај интегрисане базе капиталних пројеката прописује министар финансија.

Јединица за управљање капиталним пројектима

Члан 7.

Планирање, организовање, контролу и руковођење капиталним пројектом током пројектног циклуса до завршетка инвестиционе фазе врши јединица за управљање капиталним пројектима коју образује овлашћени предлагач.

У случају када се не образује јединица за управљање капиталним пројектима, послове из става 1. овог члана обавља једно или више лица у радном односу код овлашћеног предлагача или се ови послови обављају на други начин (по основу уговора о поверавању ових послова другом лицу, по основу уговора о делу и сл.).

Јединица за управљање капиталним пројектима може бити трајног карактера, када су капитални пројекти трајна активност корисника буџетских средстава или привременог карактера, када се организује за имплементацију конкретног капиталног пројекта, с тим што се обавезно формира за капиталне пројекте из члана 5. став 3. тачка 3) ове уредбе.

Комисија за капиталне инвестиције

Члан 8.

Републичку Комисију за капиталне инвестиције (у даљем тексту: републичка Комисија) образује Влада.

Чланови републичке Комисије по функцији коју обављају јесу:

1) председник републичке Комисије – председник Владе;

2) заменици председника републичке Комисије:

– министар надлежан за послове финансија;

– министар надлежан за послове грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

– министар надлежан за послове европских интеграција

3) чланови републичке Комисије:

– министар надлежан за послове трговине, туризма и телекомуникација;

– министар надлежан за послове рударства и енергетике;

– министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде;

– министар надлежан за послове заштите животне средине;

– министар надлежан за послове привреде;

– министар надлежан за послове државне управе и локалне самоуправе.

Административне и стручно-техничке послове републичке Комисије обавља Министарство финансија.

Републичка Комисија доноси пословник о раду којим ближе одређује начин свог рада и одлучивања.

Покрајинску Комисију за капиталне инвестиције (у даљем тексту: покрајинска Комисија) образује Покрајинска влада и одређује њен састав.

Административне и стручно-техничке послове покрајинске Комисије обавља покрајински секретаријат надлежан за послове финансија.

Покрајинска Комисија доноси пословник о раду којим ближе одређује начин свог рада и одлучивања.

Комисију за капиталне инвестиције локалне самоуправе (у даљем тексту: Комисија локалне самоуправе) образује градско, односно општинско веће и одређује њен састав.

Административне и стручно-техничке послове Комисије локалне самоуправе обавља орган градске, односно општинске управе надлежан за послове финансија.

Комисија локалне самоуправе доноси пословник о раду којим ближе одређује начин свог рада и одлучивања.

Надлежна Комисија за капиталне инвестиције представља републичку Комисију, покрајинску Комисију или Комисију локалне самоуправе, чија надлежност је у сваком конкретном случају одређена у зависности од нивоа власти из чијег буџета се врши претежно финансирање пројекта.

Инвестициона документација

Члан 9.

За потребе предлагања идеје капиталног пројекта, разраде пројектних идеја, доношења одлуке о финансирању капиталног пројекта, као и праћења спровођења и извештавања о имплементацији капиталног пројекта из члана 5. став 3. тач. 2) и 3) ове уредбе, израђује се следећа инвестициона документација:

1) Образац за идентификацију пројекта;

2) Упитник о спремности пројектне документације;

3) Извештај о спремности пројектне документације;

4) Претходна студија оправданости;

5) Студија изводљивости, односно студија оправданости;

6) Контролна листа за пред-селекцију;

7) Захтев за финансирање капиталног пројекта;

8) Извештај о напретку имплементације пројекта;

9) Завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту.

Поред инвестиционе документације из става 1. овог члана, у случајевима предвиђеним чланом 20. ове уредбе, доставља се и листа за рационализацију и план за рационализацију пројекта, односно извештај о гашењу пројекта.

За капитални пројекат из члана 5. став 3. тачка 3) ове уредбе, поред наведене документације из става 1. овог члана, доставља се и извештај о претходној студији изводљивости и извештај о ефектима капиталног пројекта.

Садржај инвестиционе документације зависи од предмета капиталног пројекта, а у складу са правилима струке која се примењују за област у коју спада одређени капитални пројекат.

Ако је претходна студија изводљивости, односно студија изводљивости израђена за групу пројеката, није потребна израда претходне студије изводљивости, односно студије изводљивости за појединачне капиталне пројекте, чак и уколико њихови појединачни процењени трошкови прелазе износ од 5.000.000 евра.

Овлашћени предлагач за капиталне пројекте из своје надлежности сачињава, односно прикупља инвестициону документацију из става 1. овог члана, оцењује и селектује предлоге идеја за капиталне пројекте и уноси их у интегрисану базу капиталних пројеката, односно базу капиталних пројеката органа аутономне покрајине и органа локалне самоуправе.

Садржај и обрасце инвестиционе документације из овог члана, рокове и поступак достављања ближе прописује министар финансија.

Захтев за финансирање капиталног пројекта

Члан 10.

Овлашћени предлагач подноси захтев за финансирање капиталног пројекта Министарству финансија, покрајинском секретаријату надлежном за послове финансија, односно локалном органу управе надлежном за послове финансија, у складу са буџетским календаром, а уколико се финансира из средстава фондова Европске уније захтев се подноси и Министарству за европске интеграције.

Оцењивање капиталног пројекта

Члан 11.

Оцењивање капиталног пројекта је процес вредновања пројекта који се спроводи кроз све фазе пројектног циклуса.

II. ПРОЈЕКТНИ ЦИКЛУС

Фазе пројектног циклуса

Члан 12.

Пројектни циклус капиталног пројекта спроводи се кроз предимплементациону фазу и имплементациону фазу.

Предимплементациону фазу чине:

– идентификација и пре-селекција предлога пројекта;

– припрема и процена спремности пројекта;

– ревизија;

– селекција.

Имплементациону фазу чине:

– имплементација;

– рационализација;

– оперативни процес;

– екс-пост евалуација.

1. Предимплементациона фаза

Идентификација и пре-селекција предлога пројекта

Члан 13.

Идентификација и пре-селекција предлога пројекта је процес којим се проверавају предлози пројектне идеје у смислу њихове релевантности у односу на политике Владе и утврђује корисност пројекта у односу на неопходне трошкове и припадајуће ризике, а на основу којег се доноси одлука о усвајању или одбацивању предлога пројектне идеје.

Основ за стратешки релевантне капиталне пројекте представљају: програми и планови Владе, секторски стратешки планови, наднационалне иницијативе у којима Република Србија има учешће, као и иницијатива релевантних субјеката.

Предлози пројектне идеје из става 1. овог члана подносе се надлежном овлашћеном предлагачу на обрасцу за идентификацију пројекта.

Приликом одабира предлога из става 1. овог члана овлашћени предлагач дужан је да се првенствено руководи релевантношћу капиталног пројекта за остваривање стратешких циљева садржаним у важећим планским документима донетим на републичком, покрајинском и локалном нивоу, као и утицајем капиталног пројекта на социјални, економски, регионални и еколошки одрживи развој.

Одабране идеје капиталних пројеката из члана 5. став 3. тачка 1) ове уредбе, овлашћени предлагач из става 3. овог члана директно кандидује за имплементациону фазу.

За одабране идеје капиталних пројеката из члана 5. став 3. тач. 2) и 3) ове уредбе, овлашћени предлагач из става 3. овог члана подноси Министарству за европске интеграције образац за идентификацију пројекта. Образац за идентификацију пројекта мора бити потписан од стране овлашћеног лица предлагача идеје капиталног пројекта.

Министарство за европске интеграције врши оцену стратешке релевантности предлога пројекта из става 1. овог члана и доставља оцену стратешке релевантности пројекта овлашћеном предлагачу у року од 15 радних дана од дана пријема обрасца из става 6. овог члана.

Министарство за европске интеграције, у року из става 7. овог члана, за оне пројекте за које оцени да су стратешки релевантни, прослеђује образац за идентификацију пројекта Министарству финансија, које врши даљу процену финансијског и имплементационог аспекта, а која не утиче на претходно оцењену стратешку релевантност.

Министарство финансија доставља, у писаној форми, овлашћеном предлагачу мишљење о финансијском и имплементационом аспекту пројекта у року од 15 радних дана од дана пријема обрасца из става 8. овог члана.

Министарство финансија тромесечно доставља листу приоритетних пројектних идеја, са мишљењем по питању финансијског и имплементационог аспекта, републичкој Комисији ради усвајања.

Пројекти из члана 3. тачка 5) ове уредбе, укључују се на листу приоритетних пројектних идеја, без оцене стратешке релевантности пројекта.

Републичка Комисија разматра (врши анализу, оцену и селекцију предлога идеја капиталних пројеката са листе из става 10. овог члана) и усваја коначну листу приоритетних пројектних идеја.

Надлежни овлашћени предлагач је дужан да у интегрисану базу капиталних пројеката из члана 6. ове уредбе достави, односно унесе податке о капиталним пројектима на нивоу корисника буџетских средстава, у року од 30 дана од дана пријема обавештења од Министарства финансија у вези са усвојеном коначном листом из става 12. овог члана.

Припрема и процена спремности пројекта

Члан 14.

Пројектне идеје које се налазе на коначној листи из члана 13. став 12. ове уредбе, односно које су успешно прошле идентификацију и пре-селекцију предлога пројекта, постају пројекти и тиме предмет детаљније припреме и процене.

Овлашћени предлагач је дужан да у року од 30 дана од дана пријема обавештења из члана 13. став 13. ове уредбе Министарству за европске интеграције, Министарству финансија и Министарству грађевинарства достави упитник о процени спремности пројекта.

За пројекте из члана 3. тачка 5) ове уредбе овлашћени предлагач не доставља упитник из става 2. овог члана.

У року од 45 дана од дана пријема упитника из става 2. овог члана, Министарство за европске интеграције, Министарство финансија и Министарство грађевинарства, у сарадњи са овлашћеним предлагачем сачињавају извештај о процени спремности пројекта и достављају надлежној Комисији за капиталне инвестиције.

У извештају о процени спремности пројекта из става 4. овог члана, пројекат се разврстава у једну од четири категорије, и то:

1) Прojeкат сa комплетном тeхничкoм дoкумeнтaциjoм, спрeман зa припрeму или спрoвoђeњe тeндeрскoг пoступкa;

2) Пројекат који ће након комплетирања тeхничке дoкумeнтaциjе бити спрeман зa припрeму или спрoвoђeњe тeндeрскoг пoступкa;

3) Пројекат код којег је пре комплетирања тeхничке дoкумeнтaциjе потребно отклонити мање недостатке – пројекат са зaвршeнoм просторно-плaнскoм дoкумeнтaциjoм и припремљеним предусловима за решавање имoвинскo-прaвних питaњa;

4) Пројекат код којег је пре комплетирања тeхничке дoкумeнтaциjе потребно отклонити значајне недостатке – пројекат са нeдoстaцимa у прoстoрнo-плaнскoj дoкумeнтaциjи и нерешеним предусловима за решавање имoвинскo-прaвних питaњa.

Надлежна Комисија за капиталне инвестиције може захтевати од субјеката из става 4. овог члана, да доставе ванредни извештај о процени спремности пројекта.

Ревизија

Члан 15.

Овлашћени предлагач подноси претходну, односно студију оправданости на ревизију ревизионој комисији образованој у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, ради израде извештаја ревизионе комисије.

Овлашћени предлагач из става 1. овог члана доставља Министарству финансија мишљење ревизионе комисије заједно са документацијом из става 1. овог члана.

На пројекте, који су предложени за суфинансирање од стране фондова Европске уније, примењују се поступци у складу са прописима који регулишу финансирање из средстава Европске уније, у сарадњи са Министарством за европске интеграције и Министарством финансија.

Овлашћени предлагач подноси претходну, односно студију изводљивости на ревизију Министарству финансија ради ревизије економског и финансијског аспекта.

Уз документацију из става 4. овог члана, овлашћени предлагач дужан је да достави и потврду техничког аспекта пројекта.

Пројекат који има позитивне оцене из ст. 1, 3. и 4. овог члана успешно је прошао ревизију и улази у селекцију.

Селекција

Члан 16.

Овлашћени предлагач попуњава контролну листу за пред-селекцију и доставља Министарству финансија, односно органу надлежном за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе као део документације у поступку предлагања приоритетних области финансирања.

За пројекте који су кандидати за финансирање из фондова Европске уније, у складу са прописима који регулишу финансирање из средстава Европске уније, а пре закључења уговора о финансирању из средстава Европске уније, овлашћени предлагач доставља листу из става 1. овог члана и Министарству за европске интеграције.

Министарство финансија, односно орган надлежан за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе врши прелиминарну контролу достављене документације, даје мишљење о финансијском и имплементационом аспекту пројекта и припрема предлог листе приоритетних припремљених пројеката коју доставља надлежној Комисији за капиталне инвестиције.

Надлежна Комисија за капиталне инвестиције усваја листу из става 3. овог члана и доноси препоруку о одабиру извора финансирања, уколико извор финансирања није дефинисан у некој од претходних фаза.

Финансирање предимплементационе фазе

Члан 17.

За финансирање предимплементационе фазе пројектног циклуса, овлашћени предлагачи, у поступку припреме и доношења буџета, планирају средства за израду инвестиционе документације за капиталне пројекте из своје надлежности.

Обим средстава за финансирање предимплементационе фазе пројектног циклуса опредељује се упутством за припрему буџета Републике Србије, односно упутством за израду одлуке о буџету аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе предвиђеним законом којим се уређује буџетски систем.

Трошкове разраде пројектних идеја (израду претходне студије изводљивости, односно претходне студије оправданости са генералним пројектом, као и студије изводљивости, односно студије оправданости са идејним пројектом) овлашћени предлагач идеје капиталног пројекта планира у оквиру одређене програмске активности, односно у оквиру одређене позиције у финансијском плану или годишњем програму пословања.

Укључивање капиталних пројеката у буџет

Члан 18.

Капитални пројекти из члана 5. став 3. тач. 2) и 3) ове уредбе који су успешно прошли предимплементациону фазу, овлашћени предлагач предлаже за укључивање у буџет и Министарству финансија, односно органу надлежном за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе доставља неопходну документацију.

Министар финансија ближе уређује садржину, рокове и поступак достављања документације из става 1. овог члана.

2. Имплементациона фаза

Имплементација

Члан 19.

Пре отпочињања имплементације капиталног пројекта, овлашћени предлагач подноси план имплементације пројекта Министарству финансија, односно органу надлежном за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе.

Имплементација капиталног пројекта обухвата уговарање и извршавање набавки добара, радова и услуга потребних за остварење капиталног пројекта, с тим што за капиталне пројекте изградње или капиталног одржавања укључује и активности на прибављању употребне дозволе и уписа права својине у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Током имплементације капиталног пројекта, овлашћени предлагач подноси извештај о напретку имплементације капиталног пројекта Министарству финансија, односно органу надлежном за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе.

Извештај из става 3. овог члана доставља се тромесечно.

Министарство финансија, односно орган надлежан за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе прати имплементацију капиталног пројекта на основу докумената из ст. 1. и 3. овог члана и утврђује показатеље учинка на нивоу појединачног пројекта и на нивоу портфолија пројеката.

У року од 60 дана од окончања имплементационе фазе капиталног пројекта овлашћени предлагач подноси Министарству финансија, односно органу надлежном за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе завршни извештај о спроведеном капиталном пројекту.

Министар финансија ближе уређује врсту и референтне вредности показатеља учинка.

Рационализација

Члан 20.

Анализом кључних показатеља учинка Министарство финансија, односно орган надлежан за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе, утврђује да ли се пројекат спроводи у складу са планом имплементације и извештајем о напретку имплементације капиталног пројекта.

Уколико се анализом из става 1. овог члана утврди да се пројекат не спроводи у складу са документима из става 1. овог члана, Министарство финансија, односно орган надлежан за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе, о томе обавештава овлашћеног предлагача.

Обавештење из става 2. овог члана садржи налог и рок овлашћеном предлагачу да достави образложење разлога због чега се пројекат не спроводи у складу са документима из става 1. овог члана и предлог мера за њихово отклањање.

На основу образложења из става 3. овог члана Министарство финансија, односно орган надлежан за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе доставља предлог надлежној Комисији за капиталне инвестиције о покретању механизма рационализације пројекта.

Надлежна Комисији за капиталне инвестиције, на основу образложења из става 3. овог члана и предлога Министарства финансија, односно органа надлежног за послове финансија аутономне покрајине или локалне самоуправе, доноси одлуку о сврставању пројекта на списак за рационализацију и исту доставља овлашћеном предлагачу.

Након доношење одлуке из става 5. овог члана овлашћени предлагач предлаже план рационализације пројекта који садржи неке од могућих исхода рационализације пројекта: корекцију пројекта, одлагање пројекта и гашење пројекта, и доставља га надлежној Комисији за капиталне инвестиције на одлучивање.

Надлежна Комисији за капиталне инвестиције, након пријема предлога из става 6. овог члана, доноси одлуку о истом и доставља је овлашћеном предлагачу.

За капиталне пројекте из члана 3. тачка 5) ове уредбе републичка Комисија подноси Влади предлог о покретању механизма рационализације, о чему Влада одлучује.

Министар финансија ближе уређује садржину и рокове у вези са планом рационализације.

Оперативни процес

Члан 21.

У оперативном процесу спроводе се активности везане за употребу и текуће одржавање пројекта, док капитално одржавање и евентуално уклањање објекта, односно опреме након истека века трајања представљају нове капиталне пројекте.

Средства за финансирање активности из става 1. овог члана планирају се у оквиру одређене програмске активности или пројекта, односно у оквиру одређене позиције у финансијском плану или годишњем програму пословања и не спадају у трошкове предметног капиталног пројекта.

Екс-пост евалуација

Члан 22.

За капиталне пројекте из члана 5. став 3. тачка 3) ове уредбе овлашћени предлагач израђује извештај о ефектима капиталног пројекта.

Након три године од завршетка капиталног пројекта из става 1. овог члана, овлашћени предлагач сагледава ефекте који су постигнути имплементацијом капиталног пројекта и врши њихово упоређивање са првобитно планираним и процењеним ефектима на остварење друштвеног, економског, регионалног и еколошки одрживог развоја и о томе сачињава извештај, уноси у интегрисану базу капиталних пројеката и доставља Министарству финансија.

Министарство финансија, након обраде извештаја из става 2. овог члана, обавештава републичку Комисији о ефектима капиталног пројекта из става 1. овог члана.

III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Прекршаји

Члан 23.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице предлагача идеје капиталног пројекта, односно одговорно лице овлашћеног предлагача, које:

1) поступи супротно одредбама члана 6. ст. 3, 5. и 6. ове уредбе;

2) поступи супротно одредбама члана 13. став 13. ове уредбе;

3) не достави извештаје из члана 19. ст. 3. и 6. ове уредбе;

4) не достави извештај из члана 22. став 1. ове уредбе.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Информациони систем за управљање капиталним пројектима

Члан 24.

Министарство финансија је дужно да обезбеди техничке предуслове за приступ информационом систему из члана 6. ове уредбе у року од годину дана од дана почетка примене ове уредбе.

Информациони систем за управљање капиталним пројектима ће бити компатибилан са свим постојећим и будућим информационим системима из области капиталних пројеката.

До успостављања база капиталних пројеката из члана 6. ове уредбе, овлашћени предлагач инвестициону документацију из члана 9. ове уредбе доставља Министарству финансија, односно органу аутономне покрајине и органу локалне самоуправе надлежном за финансије, у писаној и електронској форми.

Текући капитални пројекти

Члан 25.

За капиталне пројекте који се на дан ступања на снагу ове уредбе, налазе у фази имплементације, поступак се наставља у складу са одредбама ове уредбе којима се уређује имплемeнтациона фаза.

Рок за доношење прописа

Члан 26.

Прописе из чл. 6, 9, 18, 19. и 20. ове уредбе министар финансија донеће у року од 120 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Престанак важења

Члан 27.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС”, број 63/17).

Ступање на снагу и почетак примене

Члан 28.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се по истеку 180 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

05 број 110-7293/2019-1

У Београду, 18. јула 2019. године

Влада

Потпредседник Владе,

Расим Љајић, с.р.