Zakon

Редаксцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 244. став 4. Закона о полицији („Службени гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 –УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о врстама услуга које пружа Министарство унутрашњих послова и висини такси за пружене услуге

"Службени гласник РС", бр. 51 од 19. јула 2019,86 од 6. децембра 2019 - др. закон, 80 од 15. јула 2022.

Члан 1.

Овом уредбом прописују се врсте услуга које пружа Министарство унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) и висина такси за пружене услуге.

Члан 2.

Услуге у смислу члана 1. ове уредбе јесу:

1) израда и издавање јавних исправа, личних докумената и регистарских таблица, које на основу закона издаје Министарство и фотокопирање документације по захтеву странака;

2) превоз лица и ствари возилима Министарства за потребе пресељења и друге потребе запослених и пензионисаних припадника Министарства и чланова њиховог породичног домаћинства;

3) службена пратња и транспорт опасних материја, вангабаритног терета, пратња ванредних превоза, оружја, новца, хартија од вредности, племенитих метала и других драгоцености, уметничких и других предмета и добара од значаја за Републику Србију, за потребе Народне банке Србије, пословних банака, установа, организација и других правних лица;

4) ангажовање припадника Министарства, као и службених животиња и опреме Министарства ради обезбеђивања спортских приредби и других јавних окупљања у складу са законом, а по захтеву физичких и правних лица;

5) пружање полицијске помоћи у извршењима и поступцима вансудског намирења, a пo захтеву државних органа или правних или физичких лица са јавним овлашћењима односно овлашћеног правног или физичког лица у поступку вансудског намирења, а ради извршења њихових аката, као и за пружање полицијске помоћи здравственим установама;

6) ревизија пловила ван подручја граничног прелаза;

7) превоз лица лишених слободе и других лица за потребе судова, прекршајних судова, завода за извршење кривичних санкција и Министарства правде, у складу са законом;

8) вршење безбедносних провера и уручивање писмена;

9) превоз и смештај странаца у објектима Министарства, када странци поседују сопствена средства, у складу са законом;

10) ангажовање службених животиња, ватрогасно-спасилачких бродова, бродова, справа, уређаја и друге опреме, као и обуке из области ванредних ситуација и других обука на основу захтева правних и физичких лица;

11) пружање услуга хеликоптерима и ангажовање стручног ваздухопловног особља;

12) ронилачко извиђање и претраживање терена и објеката, проналажење и вађење потонулих предмета;

13) изнајмљивање биоскопске сале, спортских објеката, одржавање спортске опреме, пружање обука правним и физичким лицима и израда приручника за полазнике обука;

14) форензичке анализе, послови и обуке као и форензичка анализа ДНК неспорних и спорних биолошких узорака у циљу утврђивања ДНК профила, на захтев државног органа, у складу са законом и другим прописом;

15) друге услуге, у складу са законом и прописом министра унутрашњих послова (у даљем тексту: министар).

Члан 3.

Ако се пружање услуга из члана 2. ове уредбе тражи из хуманитарних, здравствених и других разлога који доприносе угледу и афирмацији Републике Србије и Министарства, министар може одлучити да се те услуге пружају без плаћања такси, по добијању писане молбе подносиоца захтева.

Члан 4.

Престао је да важи ранији став 1. (види члан 71. Закона - 86/2019-11)

Поред износа такси прописаних за услуге издавања јавних исправа, личних докумената и регистарских таблица, на рачун Завода за израду новчаница и кованог новца број 980-333-07 уплаћује се и износ који представља трошкове њихове израде и то за:

1)

возачку дозволу

255,00 дин.;

2)

пробну возачку дозволу

294,00 дин.;

3)

саобраћајну дозволу

660,00 дин.;

4)

потврду о привременој регистрацији

33,00 дин.;

5)

регистрациону налепницу за унутрашњу употребу

236,00 дин.;

6)

регистрациону налепницу за спољашњу употребу

236,00 дин.;

7)

регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила (пар)

1.093,00 дин.;

7а)

регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила – дупликат (пар)

2.184,00 дин

8)

регистарске таблице за возила којима се обавља ауто-такси превоз – са ознаком „ТX” (пар)

1.093,00 дин.;

9)

регистарске таблице за тешке четвороцикле, односно путничка возила по избору (пар)

8.342,00 дин.;

10)

посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила (комад)

1.093,00 дин.;

11)

посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила по избору (комад)

8.342,00 дин.;

12)

регистарску таблицу за мотоцикле и тешке трицикле (комад)

553,00 дин.;

13)

регистарску таблицу за мопеде, лаке трицикле и лаке четвороцикле (комад)

553,00 дин.;

14)

регистарске таблице за мотокултиваторе (пар)

623,00 дин.;

15)

регистарске таблице за тракторе и радне машине (пар)

623,00 дин.;

16)

регистарску таблицу за прикључна возила (комад)

623,00 дин.;

16а)

регистарску таблицу за прикључно возило – дупликат (комад)

1.248,00 дин

17)

регистарску таблицу за прикључно возило за трактор (комад)

553,00 дин.;

18)

регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе и теретна возила дипломатско-конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (пар)

1.093,00 дин.;

19)

допунску елипсоидну регистарску таблицу за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе и теретна возила дипломатско-конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознакaма „CMD”, „CD”, „CC” (комад)

553,00 дин.;

20)

регистарску таблицу за прикључна возила дипломатско-конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (комад)

623,00 дин.;

21)

регистарску таблицу за мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле дипломатско-конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (комад)

553,00 дин.;

22)

посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила дипломатско-конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава међународних организација у Републици Србији и њиховог особља са ознаком „А” (комад)

1.093,00 дин.;

23)

регистарске таблице за привремено регистрованe тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе, тролејбусе и теретна возила са ознаком „RP” (пар)

1.460,00 дин.;

24)

регистарску таблицу за привремено регистроване мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле са ознаком „RP” (комад)

553,00 дин.;

25)

регистарску таблицу за привремено регистровано прикључно возило са ознаком „RP” (комад)

730,00 дин.;

26)

посебну задњу регистарску таблицу за привремено регистроване тешке четвороцикле, односно путничка возила „RP” (комад)

1.093,00 дин.;

27)

регистарске таблице за тешке четвороцикле, путничка возила, аутобусе и теретна возила који се одвозе из Републике Србије са ознаком „RPE” (пар)

1.093,00 дин.;

28)

регистарску таблицу за мопеде, лаке и тешке трицикле, лаке четвороцикле и мотоцикле који се одвозе из Републике Србије са ознаком „RPE” (комад)

553,00 дин.;

29)

регистарску таблицу за прикључно возило које се одвози из Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад)

623,00 дин.;

30)

посебну задњу регистарску таблицу за тешке четвороцикле, односно путничка возила која се одвозе из Републике Србије са ознаком „RPЕ” (комад)

1.093,00 дин.;

31)

црвене регистарске таблице за моторна возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија, односно чија је највећа дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије осовинско оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног оптерећења (пар)

1.093,00 дин.;

32)

црвену регистарску таблицу за прикључнa возила која не испуњавају прописане услове у погледу димензија, односно чија је највећа дозвољена маса већа од дозвољене, односно чије осовинско оптерећење сопствене масе је веће од дозвољеног оптерећења (комад)

623,00 дин.;

33)

картонске таблице за привремено означавање возила „Проба” (пар)

366,00 дин.;

34)

металне таблице којима се обавља пробна вожња, са роком важења од једне године (пар)

1.093,00 дин.;

35)

легитимацију службеника приватног обезбеђења (ФТО)

800,00 дин.;

36)

детективску легитимацију

800,00 дин.;

37)

оружни лист у који је уграђен микроконтролер – чип

600,00 дин.;

38)

дозволу за ношење оружја

600,00 дин.;

39)

колекционарску дозволу

228,00 дин.;

40)

личну карту за странца на биометријском обрасцу

1788,00 дин.

*Службени гласник РС, број 80/2022

Члан 5.

Подношење захтева по приоритету и издавање пасоша, саобраћајне дозволе и возачке дозволе по хитном поступку, а без приложеног доказа о хитности, износи 5.000,00 динара.

Трошкови на име накнаде за фотокопирање документације из службених евиденција, по захтеву странке (по листу) износе 324,00 динара.

Члан 6.

Превоз лица и ствари за потребе пресељења и друге потребе запослених и пензионисаних припадника Министарства и чланова њиховог породичног домаћинства износи:

1)

теретним возилом

(1) у међуградској вожњи

585,00 дин./сат,

(2) на подручју града

65,00 дин./km;

2)

аутобусом

(1) на подручју града

1.665,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

277,00 дин./km.

Поред трошкова из става 1. овог члана, подносилац захтева сноси и трошкове дневнице возача у међуградској вожњи, када на то возач оствари право.

Члан 7.

Службена пратња и транспорт опасних материја, вангабаритног терета, пратња ванредних превоза, оружја, новца, хартија од вредности, племенитих метала и других драгоцености, уметничких и других предмета и добара од значаја за Републику Србију, за потребе Народне банке Србије, пословних банака, установа, организација и других правних лица износи:

1)

за коришћење теренског или комби возила

177,00 дин./km;

2)

за коришћење путничког возила

84,00 дин./km;

3)

за коришћење аутобуса

(1) на подручју града

1.665,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

277,00 дин./km;

4)

за коришћење мотоцикала

68,00 дин./km;

5)

за коришћење камиона

(1) на подручју града

787,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

214,00 дин./km;

6)

за коришћење чамаца

(1) гумени чамац са ванбродским мотором до 50 KS/сат

1.170,00 дин./сат,

(2) гумени чамац са пластичним коритом и ванбродским моторима (2х90 KS/сат)

11.090,00 дин./сат,

(3) гумени чамац са кабином и ванбродским моторима (ванбродским мотором 2х175 KS/сат)

15.735,00 дин./сат,

(4) класични чамац са кабином и ванбродским мотором 50 KS/сат

2.205,00 дин./сат,

(5) алуминијумски чамац са кабином и бродским моторима 2х185 KS/сат

16.385,00 дин./сат,

(6) моторни чамац репрезентативно пловило (115 KS/сат)

20.855,00 дин./сат;

7)

за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат;

8)

уз сношење трошкова дневнице возача у међуградској вожњи, када на њу оствари право.

Обрачун трошкова службене пратње ванредних превоза (вангабаритних терета) и опасних материја врши се:

(1) до 50 km у једном правцу: обрачуном укупно пређене километраже у одласку и повратку;

(2) преко 50 km у једном правцу: обрачуном пређене километраже у правцу кретања возила са теретом.

Члан 8.

Ангажовање припадника Министарства, као и службених животиња и опреме Министарства ради обезбеђивања спортских приредби и других јавних окупљања у складу са законом, а по захтеву физичких и правних лица износи:

1)

за коришћење теренског или комби возила

177,00 дин./km;

2)

за коришћење путничког возила

84,00 дин./km;

3)

за коришћење аутобуса:

(1) на подручју града

1.665,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

277,00 дин./km;

4)

за коришћење ватрогасног возила

(1) на подручју града

1.835,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

150,00 дин./km;

5)

за коришћење мотоцикала

68,00 дин./km;

6)

за коришћење камиона:

(1) на подручју града

787,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

214,00 дин./km;

7)

за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат.

Износи за ангажовање службених животиња и остале опреме Министарства прописани су чланом 14. ове уредбе.

Члан 9.

Пружање полицијске помоћи у извршењима и поступцима вансудског намирења, а по захтеву државних органа или правних или физичких лица са јавним овлашћењима односно овлашћеног правног или физичког лица у поступку вансудског намирења, а ради извршења њихових аката, као и за пружање полицијске помоћи здравственим установама износи:

1)

за коришћење теренског или комби возила

177,00 дин./km;

2)

за коришћење путничког возила

84,00 дин./km;

3)

за коришћење аутобуса:

(1) на подручју града

1.665,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

277,00 дин./km;

4)

за коришћење ватрогасног возила

(1) на подручју града

1.835,00 дин./сат;

(2) у међуградској вожњи

150,00 дин./km,

5)

за коришћење мотоцикала

68,00 дин./km;

6)

за коришћење камиона:

(1) на подручју града

787,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

214,00 дин./km;

7)

за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат.

Члан 10.

Ревизија пловила ван подручја граничног прелаза износи:

1)

за коришћење путничког возила

84,00 дин./km;

2)

за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат.

Члан 11.

Превоз лица лишених слободе и других лица за потребе судова, прекршајних судова, завода за извршење кривичних санкција и Министарства правде износи:

1)

по наредби суда (кривичног или прекршајног)

(1) за остварену вожњу до 5 km

915,00 дин.,

(2) за остварену вожњу од 5 до 10 km

1.205,00 дин.,

(3) за остварену вожњу преко 10 km

1.205,00 дин.;

уз накнаду од 47,00 динара за сваки пређени километар преко 10 километара.

2)

за спровођење лица за потребе завода за извршење кривичних санкција

(1) за коришћење теренског или комби возила

120,00 дин./km,

(2) за коришћење путничког возила

100,00 дин./km.

(3) накнада трошкова авионског превоза

Члан 12.

Ангажовање припадника Министарства за вршење безбедносних провера, осим када је износ накнаде за њихово вршење обухваћен републичком административном таксом, и уручивање писмена износи:

1)

вршење безбедносних и оперативно-теренских провера и провера адресе по захтеву

2.000,00 дин.;

2)

за уручивање писмена

1.750,00 дин.

Члан 13.

Превоз и смештај странаца у објектима Министарства, када странци поседују сопствена средства износи:

1)

трошкови смештаја

2.820,00 дин./дан;

2)

трошкови превоза (повратна километража)

65,50 дин./km;

3)

за ангажовање припадника Министарства

555,00дин./сат.

Члан 14.

Ангажовање службених животиња, ватрогасно-спасилачких бродова, бродова, справа, уређаја и друге опреме, као и обуке из области ванредних ситуација и других обука на основу захтева правних и физичких лица износи:

1)

за коришћење службеног коња

3.780,00 дин./дан;

2)

за коришћење службеног пса

2.840,00 дин./дан;

3)

за коришћење заштитне ограде, без утовара, истовара и монтаже по комаду

400,00 дин./дан;

4)

за коришћење униформе

1.750,00 дин./дан;

5)

за коришћење ватрогасног возила

(1) на подручју града

1.820,00дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

155,00 дин./km,

(3) за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат;

6)

за превоз техничке воде ватрогасном аутоцистерном носивости до 5.000 литара воде:

(1) до 5 km

2.025,00 дин.,

(2) од 5 до 10 km

3.505,00 дин.,

(3) преко 10 km

3.325,00 дин.

7)

за превоз техничке воде ватрогасном аутоцистерном носивости преко 5.000 литара воде:

(1) до 5 km

3.245,00 дин.,

(2) од 5 до 10 km

4.925,00 дин.,

(3) преко 10 km

5.245,00 дин.

Поред трошкова из става 1. тач. 1)‒7) овог члана, подносилац захтева сноси и трошкове таксе од 150,00 динара за сваки пређени километар преко 10 километара и дневницу возача у међуградској вожњи, када на њу оствари право.

8)

за рад на висини:

(1) уз коришћење ватрогасних аутомеханичких лестви

20.000,00 дин./сат,

(2) уз коришћење алпинистичке опреме

2.860,00 дин./сат,

(3) уз коришћење хидрауличних платформи

17.400,00 дин./сат,

(4) у међуградској вожњи

300,00 дин./km,

(5) за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат,

(6) уз коришћење хидрауличних телескопских платформи дохватне висине до 54 m

20.000,00 дин./сат;

9)

за коришћења специјалне опреме за возила:

(1) техничког возила

4.815,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

190,00 дин./km,

(3) за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат;

10)

за коришћење теретног ватрогасног возила:

(1) камиона

970,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

145,00 дин./km,

(3) за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат;

11)

за превоз изнајмљене ватрогасне опреме:

(1) комби возилом

635,00 дин./сат,

(2) у међуградској вожњи

145,00 дин./km;

12)

за коришћење ватрогасног брода

36.920,00 дин./сат,

(1) за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат;

13)

за коришћење превозног електроагрегата са платформом за расвету

2.950,00 дин./сат,

(1) у међуградској вожњи

175,00 дин./km,

(2) за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат;

14)

за коришћење ватрогасних справа, уређаја и опреме:

(1) ватрогасне пумпе капацитета до 800 l/min.

1.125,00 дин./сат,

(2) ватрогасне пумпе капацитета преко
800 l/min.

1.785,00 дин./сат,

(3) преносног агрегата

1.880,00 дин./сат,

(4) компресора за пуњење боца са компримованим ваздухом

300,00 дин./литру,

(5) ватрогасних лестава (састављаче, кукаче, растегаче)

 

915,00 дин./сат,

(6) ваздушног јастука

7.350,00 дин./сат,

(7) до 5 комада ватрогасних црева

Ø 52 mm

1.850,00 дин./сат,

(8) од 5 до 10 комада ватрогасних црева

Ø 52 mm

2.585,00 дин./сат,

(9) преко 10 комада ватрогасних црева

Ø 52 mm

4.330,00 дин./сат,

(10) до 5 комада ватрогасних црева

Ø 75 mm

2.725,00 дин./сат,

(11) од 5 до 10 комада ватрогасних црева

Ø 75 mm

4.330,00 дин./сат,

(12) преко 10 комада ватрогасних црева

Ø 75 mm

5.185,00 дин./сат,

(13) за сваког ангажованог припадника Министарства

555,00 дин./сат;

15)

за коришћење оружја и опреме

(1) коришћење службеног оружја (комад)

1.595,00 дин./дан,

(2) коришћење једног комплета заштитне опреме

1.720,00 дин./дан,

(3) за сваког ангажованог припадника Министарства који ће обезбедити оружје

555,00 дин./сат;

16)

за коришћење опреме и средстава цивилне заштите

(1) преносних агрегата до 10 kw/сат

755,00 дин./сат,

(2) преносних агрегата од 10 kw/сат до 20 kw/сат

1.300,00 дин./сат,

(3) преносних агрегата од 20 kw/сат до 60 kw/сат

1.800,00 дин./сат,

(4) преносних агрегата од 60 kw/сат до 150 kw/сат

2.210,00 дин./сат,

(5) преносних агрегата преко 150 kw/сат

2.895,00 дин./сат,

(6) шатор М-70 са једним пољем

840,00 дин./дан,

(7) шаторско поље

325,00 дин./дан,

(8) мобилне туш кабине и тоалети

3.145,00 дин./дан,

(9) мобилне котларнице за загревање воде

3.145,00 дин./дан

(10) мобилна кухиња

2.300,00 дин./дан,

(11) кревети

540,00 дин./дан,

(12) сто са две клупе

1.055,00 дин./дан,

(13) вреће за спавање

315,00 дин./дан,

(14) униформе Ц3

2.000,00 дин./дан,

(15) шатор Losberger MultiflexP7, dim.12 x 21 m, Pagoda Losberger Garden Cottage 5x5

101.400,00 дин./дан.

Поред трошкова из става 1. овог члана тач. 8)‒15), подносилац захтева сноси и трошкове дневнице возача у међуградској вожњи односно посаде брода у међуградској вожњи, када на то возач оствари право.

17)

обуке из области ванредних ситуација трећим лицима

(1) ангажовање инструктора за извођење основних обука

1.350,00 дин./сат,

(2) ангажовање инструктора за извођење специјалистичких обука

1.950,00 дин./сат,

(3) ангажовање инструктора за извођење специјалистичких обука

1.950,00 дин./сат,

(4) ангажовање инструктора/предавача на обуци правних лица

1.800,00 дин./сат;

18)

коришћење ресурса аналогних и дигиталних радио мрежа Министарства

(1) аналогне станице (ручна, колска и фиксна) – најам

1.200,00 дин./дан,

(2) аналогне станице коришћење станице са репетитором у возилу које је у пратњи

1.050,00 дин./дан,

(3) возило у пратњи

84,00 дин./km,

(4) за инсталацију терминалне опреме у возилу на подручју града, без инсталационог материјала

5.000,00 дин./km,

(5) ван МУП-а доплата

6.000,00 дин./дан,

(6) инсталација и пуштање у рад репетитора

15.000,00 дин.,

(7) партиципација – коришћење ресурса када корисник поседује терминал и користи мрежу

480,00 дин./месечно,

(8) радио станице ТЕТРА – ручна, колска и фиксна – најам

2.400,00 дин./дан,

(9) инсталација терминалне опреме ТЕТРА у возилу, без инсталационог материјала, на подручју града

5.000,00 дин./возило,

(10) ван града доплата

6.000,00 дин./дан,

(11) мобилна тетра базна станица са посадом, монтажа и пуштање у рад

80.000,00 дин./дан;

19)

ангажовање оркестра полиције

(1) ангажовање сваког припадника оркестра полиције

550,00 дин./сат;

20)

обуке из области криминалистичке полиције

(1) ангажовање припадника Министарства за извођење специјалистичке обуке за поступање приликом проналаска и деактивирања илегалних лабораторија за производњу психоактивних контролисаних супстанци и прекурсора

6.000,00 дин./дан,

(2) ангажовање инструктора за извођење специјалистичких обука

5.000,00 дин./дан,

(3) ангажовање припадника Министарства у логистичкој подршци у спровођењу специјалистичких обука

2.000,00 дин./дан.

Члан 15.

Пружање услуга хеликоптером и ангажовање стручног ваздухопловног особља износи:

1)

ношење спољашњег терета AB-212

300.000,00 дин./сат;

2)

снимање из ваздуха

(1) Хеликоптер AB-212

260.000,00 дин./сат,

(2) Хеликоптер Gazela

140.580,00 дин./сат,

(3) Хеликоптер BELL 206

122.795,00 дин./сат;

3)

избацивање ветеринарских вакцина

(1) Хеликоптер Gazela

140.580,00 дин./сат,

(2) Хеликоптер BELL 206

130.795,00 дин./сат;

4)

Центар за обуку летачког особља (АТО) ХЈ практичне обуке, испити и провере

(1) Хеликоптер AB-212

240.000,00 дин./сат,

(2) Хеликоптер Gazela

132.700,00 дин./сат,

(3) Хеликоптер BELL 206

116.915,00 дин./сат;

5)

прелети, превожење и позиционирање

(1) Хеликоптер AB-212

240.000,00 дин./сат,

(2) Хеликоптер Gazela

121.700,00 дин./сат,

(3) Хеликоптер BELL 206

116.915,00 дин./сат;

6)

ангажовање AMS, IRE механичара (једномоторни хеликоптер) на пословима линијског одржавања

2.915,00 дин./сат;

7)

ангажовање AMS, IRE механичара (двомоторни хеликоптер) на пословима линијског одржавања

3.515,00 дин./сат;

8)

ангажовање AMS, IRE механичара (једномоторни хеликоптер) на пословима базног одржавања

3.515,00 дин./сат;

9)

ангажовање AMS, IRE механичара (двомоторни хеликоптер) на пословима базног одржавања

4.910,00 дин./сат;

10)

ангажовање ваздухопловног механичара – контролора

5.815,00 дин./сат;

11)

ангажовање инжењера, инжењера контроле квалитета

6.930,00 дин./сат;

12)

мерење масе ваздухоплова (до 2.730 MTOW)

34.750,00 дин./мерење;

13)

мерење масе ваздухоплова (до 5.700 MTOW)

43.925,00 дин./мерење;

14)

мерење масе ваздухоплова (до 13.000 MTOW)

62.880,00 дин./мерење;

15)

балансирање ротора, елиса и других ротирајућих склопова

9.550,00 дин./сат;

16)

услуге Организације за продужење пловидбености

2.035,00 дин./сат;

17)

ангажовање предавача теоријске обуке и практичне обуке на земљи

4.635,00 дин./сат.

Чекање при дужности, када пилот и ваздухоплов морају да чекају клијента:

(1) први сат без наплате

(2) сваки следећи сат

15.000,00 дин.

(3) максимално време чекања ваздухоплова је 8 сати дневно

(4) минимално време лета је 1 сат

(5) у условима лета ноћу цена лета се увећава за 20.000 дин./сат за све операције, осим за ношење спољашњег терета које се ноћу не врши

(6) сваки додатни старт

6.278,00 дин./по мотору.

Члан 16.

Ронилачко извиђање и претраживање терена и објеката, проналажење и вађење потонулих предмета.

Висина таксе за један сат подводних радова формира се тако што се основна цена ронилачког сата у износу од 6.270,00 динара помножи збиром коефицијената који карактеришу услове подводног рада.

Услови подводног рада изражени су следећим коефицијентима:

1) Повољни услови роњења

Коефицијент 1

Под повољним условима роњења подразумевају се дневна роњења на дубинама до 40 m у води чија је провидност већа од 2 m, температура преко 21степени Целзијуса, која није бактериолошки, хемијски ни радиолошки контаминирана, при стању таласа до 2 по Бофору и јачини струје до 0,6 kn. Роњење у повољним условима подразумева непосредно обезбеђење. 

2) тешки услови роњења подразумевају

Коефицијент 2

(1) ноћна роњења чији су остали услови као за повољне услове,

(2) дневна роњења на дубинама 40–60 m,

(3) дневна роњења у води чија је провидност од 0,5–2 m,

(4) дневна роњења при температури воде од 16–21 степени Целзијуса,

(5) дневна роњења при стању таласа од 2–4,

(6) дневна роњења у струји јачине 0,6–0,8 kn,

(7) дневна роњења у бактериолошки или хемијски контаминираној води,

(8) роњења која се не могу непосредно обезбеђивати, без обзира на остале услове,

(9) роњења на великим надморским висинама, спелео роњење, роњење у олупинама (бунари, хидропостројења, потопљени тунели, рудници итд.),

(10) роњење у плаветнилу;

3) врло тешки услови роњења подразумевају

Коефицијент 3

(1) извршавање оперативних задатака, без обзира на остале услове,

(2) роњење у циљу проналажења и вађења утопљеника, без обзира на остале услове,

(3) ноћна роњења чији су остали услови као за тешке услове,

(4) дневна роњења на дубинама већим од 60 m,

(5) дневна роњења у води чија је провидност мања од 0,5 m,

(6) сва ноћна роњења која се не могу непосредно обезбеђивати,

(7) дневна роњења при температури воде испод 16 степени Целзијуса,

(8) дневна роњења при стању таласа преко 4 m,

(9) дневна роњења у струји јачине преко 0,8 kn,

(10) роњења испод леда,

(11) спелеороњења,

(12) роњења уз дисање кисеоника и вештачких гасних мешавина,

(13) роњења ради спасавања људских живота.

Коефицијент извођења подводних радова у изразито загађеним и контаминираним водама, нафти и нафтним дериватима и њиховим спремницима, ренибунарима, зацевљеним системима, јамама, пећинама, бунарима и другим затвореним објектима, као и вађење експлозивних направа, износи 5.

Сваки започети сат роњења рачуна се као пун сат.

Члан 17.

Изнајмљивање биоскопске сале, спортских објеката и одржавања спортске опреме, као и пружање обука правним и физичким лицима и израде приручника за полазнике обука износи:

1)

биоскопска сала

4.540,00 дин./сат;

2)

главни терен:

(1) првенствене утакмице

16.250,00 дин./сат,

(2) тренинг

9.620,00 дин./сат,

(3) манифестације

144.685,00 дин./дан,

(4) атлетска стаза

1.120,00 дин./сат;

3)

терени 2, 4 и 5:

(1) првенствене утакмице

9.125,00 дин./сат,

(2) тренинг

6.120,00 дин./сат,

(3) манифестације

73.765,00 дин./дан;

4)

терен 3 и шљака:

(1) првенствене утакмице

4.540,00 дин./сат,

(2) тренинг

2.915,00 дин./сат;

5)

кошаркашко игралиште

1.050,00 дин./сат;

6)

одбојкашки терен

1.050,00 дин./сат;

7)

терен за мали фудбал

1.270,00 дин./сат;

8)

тениски терен – током дана

1.000,00 дин./сат;

9)

тениски терен – током ноћи

2.000,00 дин./сат;

10)

изнајмљивање учионица са опремом (рачунар, пројектор, табла за писање)

1.910,00 дин./сат;

11)

изнајмљивање фискултурне сале

1.125,00 дин./сат;

12)

ноћење у наставним центрима

890,00 дин.;

13)

коришћење стрелишта у Наставним центрима Кула и Митрово Поље – до 5 особа

1.240,00 дин./сат;

14)

коришћење стрелишта у НЦ Митрово Поље – до 10 особа

1.750,00 дин./сат;

15)

коришћење стрелишта у НЦ Кула –до 10 особа

1.750,00 дин./сат;

16)

коришћење стрелишта у НЦ Кула и НЦ Митрово Поље – преко 10 особа

3.590,00 дин./сат;

17)

ангажовање аутоматизованог стрелишта за стрељачко оружје за гађање на даљинама до 400 m у НЦ Митрово Поље

3.220,00 дин./сат;

18)

коришћење полигона за обуку од стране других државних органа или правних лица – до 5 особа

1.240,00 дин./сат;

19)

коришћење полигона за обуку од стране других државних органа или правних лица– до 10 особа

2.335,00 дин./сат;

20)

коришћење полигона за обуку од стране других државних органа или правних лица преко 10 особа

3.275,00 дин./сат;

21)

издавање аутоматизованог стрелишта за пиштоље и аутомате у НЦ Митрово Поље

3.780,00 дин./сат;

22)

ангажовање инструктора/предавача

1.500,00 дин./сат;

23)

коришћење „Филмске стрељане”

5.500,00 дин./сат;

24)

коришћење „Тактичке куће”

5.800,00 дин./сат;

25)

коришћење „Тактичке куће” за реализацију обука о поступању приликом откривања и деактивирања илегалних лабораторија за производњу синтетичких дрога и прекурсора

6.000,00 дин./сат;

26)

коришћење алпинистичког торња

5.800,00 дин./сат;

27)

коришћење спортске хале

5.800,00 дин./сат;

28)

коришћење сале за борилачке спортове

2.480,00 дин./сат;

29)

прање веша у Наставним центрима у машини капацитета 5 kg

940,00 дин./kg;

30)

прање веша у Наставним центрима у машини капацитета 10 kg

1.255,00 дин./kg;

31)

прање веша у Наставним центрима у машини капацитета 20 kg

1.840,00 дин./kg;

32)

израда приручника за полазнике обуке, (формат Б5, фонт 12, проред 1)

250,00 дин./стр.

Цена часа подразумева школски час у трајању од 45 минута. Сваки започети сат/час, у смислу овог члана, рачуна се као пун сат/час

Члан 18.

Износ такси за поједине форензичке анализе, послове и обуке, као и анализе ДНК неспорних и спорних биолошких узорака у циљу утврђивања ДНК профила, у складу са законом и другим прописом, а по захтеву надлежног органа износи:

1)

консултантске услуге за поступак увођења система контроле квалитета у форензичке лабораторије у складу са ISO/IEC 17025:2006

3.615,00 дин./сат;

2)

обука у области форензичке фотографије, видео снимања, израде фото и видео документације

28.515,00 дин./обука;

3)

обука у области израде сферне фотографије

17.980,00 дин./обука;

4)

обука у области израде цртежа осумњиченог на основу описа оштећеног или сведока

19.000,00 дин./обука;

5)

идентификација лица и објеката са фото и видео материјала

1.135,00 дин./сат;

6)

израчунавање величине лица и објеката са фото и видео материјала

1.135,00 дин./сат;

7)

потврда аутентичности фото и видео материјала

1.135,00 дин./сат;

8)

обука из области идентификације лица и објеката са фото и видео материјала

28.285,00 дин./обука;

9)

обука из области израчунавања величине лица и објеката са фото и видео материјала

29.210,00 дин./обука;

10)

обука из области утврђивања аутоентичности фото и видео материјала

20.880,00 дин./обука;

11)

добијање слике узорка скенирајућим електронским микроскопом

6.090,00 дин./узорак;

12)

EDS анализа неорганских материјала

9.555,00 дин./узорак;

13)

анализа проводника из пожара

9.555,00 дин./узорак;

14)

обука за изолацију молекула ДНК из хуманих ћелија Chelex i Qiagen методом

59.375,00 дин./обука;

15)

обука за припрему узорака за PCR реакцију

28.260,00 дин./обука;

16)

обука за припрему узорака за капиларну елетрофорезу и рад на генетичком анализатору GA3130

28.360,00 дин./обука;

17)

обука за анализу резултата – електроферограма добијених ДНК анализом и употреба GeneMapper програма

59.375,00 дин./обука;

18)

обука за вршење прегледа и узорковања материјала за форензичку ДНК анализу

28.360,00 дин./обука;

19)

утврђивање очинства на основу једног родитеља

25.955,00 дин./анализа;

20)

утврђивање очинства на основу оба родитеља

37.175,00 дин./узорак;

21)

идентификација лица на основу блиских сродника

42.750,00 дин./узорак;

22)

утврђивање присуства семене течности хуманог порекла

2.965,00 дин./узорак;

23)

утврђивање присуства пљувачке хуманог порекла

2.965,00 дин./узорак;

24)

биостатичка обрада података добијених форензичком ДНК анализом

5.500,00 дин./сат;

25)

инструктажа потпуне обраде лица места са аспекта судске медицине

355.415,00 дин./обрада;

26)

едукација специјализаната судске медицине

355.415,00 дин./обука;

27)

обука из области вештачења рукописа и потписа

478.490,00 дин./обука;

28)

обука из области вештачења докумената и отисака печата

121.880,00 дин./обука;

29)

обука из области вештачења писаћих машина

119.060,00 дин./обука;

30)

вештачење рукописа и потписа

1.025,00 дин./узорак;

31)

анализа GSR честица

980,00 дин./узорак;

32)

анализа влакана сијалица

16.685,00 дин./узорак;

33)

анализа површина прелома

15.205,00 дин./узорак;

34)

обука из области анализе GSR честица

64.855,00 дин./обука;

35)

обука за рад на скенирајућем електронском микроскопу

199.915,00 дин./обука;

36)

услужно вршење анализа из области форензичке хемије применом методе GC/MS

6.625,00 дин./узорак;

37)

услужно вршење анализа из области форензичке хемије применом методе GC

5.815,00 дин./узорак;

38)

услужно вршење анализа из области форензичке хемије применом методе HPLC

4.685,00 дин./узорак;

39)

услужно вршење анализа из области форензичке хемије применом методе LC/MS

8.115,00 дин./узорак;

40)

услужно вршење анализа из области форензичке хемије применом методе FTIR

3.485,00 дин./узорак;

41)

услужно вршење анализа из области форензичке хемије применом методе TLC

2.955,00 дин./узорак;

42)

услужно вршење анализа из области форензичке хемије применом јонске хроматографије

4.000,00 дин./узорак;

43)

микроскопија – применом стерео микроскопа

1.000,00 дин./сат;

44)

микроскопија – применом микроскопа са светлим/ тамним пољем

1.000,00 дин./сат;

45)

микроскопија – применом компаративног микроскопа са поларизованим светлом

2.000,00 дин./узорак;

46)

микроскопија – применом компаративног микроскопа са флуоресценцијом

3.000,00 дин./узорак;

47)

FTIR – Микроскопија

6.000,00 дин./узорак;

48)

микроскпектрофотометрија

6.000,00 дин./узорак;

49)

стручна обука из области форензичке хемије

2.990,00 дин./сат;

50)

предавања из области форензике

2.050,00 дин./сат;

51)

консултантске услуге из области форензичких вештачења

3.355,00 дин./сат;

52)

прелиминарно тестирање трага (крв, сперма, пљувачка)

2.820,00 дин./узорак;

53)

изолација ДНК из биолошког узорка

740,00 дин./узорак;

54)

концентровање изолата ДНК добијеног из биолошког узорка

740,00 дин./узорак;

55)

пречишћавање изолата ДНК добијеног из биолошког узорка

740,00 дин./узорак;

56)

квантификација изолата ДНК

740,00 дин./узорак;

57)

амплификација сета форензичких ДНК маркера:

(1) AmpFlSTRIdentifilerPlus

2.425,00 дин./узорак;

(2) AmpFlSTRSEfiler

1.810,00 дин./узорак;

(3) AmpFlSTRYfiler

3.055,00 дин./узорак;

(4) AmpFlSTRMinifiler

4.085,00 дин./узорак;

58)

електрофоретска анализа амплификованих форензичких ДНК маркера

495,00 дин./узорак;

59)

вештачење докумената и отисака печата

1.215,00 дин./сат;

60)

вештачење писаћих машина

1.215,00 дин./сат;

61)

основна обука за форензичку обраду лица места

71.165,00 дин./обука;

62)

напредна обука за форензичку обраду лица места

476.340,00 дин./обука;

63)

обука за морфолошко тумачење трагова крви

29.440,00 дин./обука;

64)

обука за менаџмент форензичке обраде лица места

29.440,00 дин./обука;

65)

обука за примену хемијских метода у изазивању латентних трагова папиларних линија

29.440,00 дин./обука;

66)

предавања из области форензичке обраде лица места

2.145,00 дин./сат;

67)

вршење послова форензичке обраде лица места, фиксирања и обраде пронађених трагова

2.400,00 дин./сат;

68)

основна обука из области идентификације
лица на основу гласа и говора са
лингвистичко-фонетског становишта

61.850,00 дин./обука;

69)

основна обука из области идентификације лица на основу гласа и говора са становишта инструменталне анализе

61.850,00 дин./обука;

70)

идентификација лица на основу гласа и говора

1.210,00 дин./сат;

71)

верификација лица са достављених снимака на основу гласа и говора

1.210,00 дин./сат;

72)

аутентификација снимака

1.210,00 дин./сат;

73)

израда говорног профила говорника

1.210,00 дин./сат;

74)

вршење противдиверзионих прегледа код спортских, културних, сајамских или других привредних догађаја

1.620,00 дин./сат;

75)

вршење противдиверзионих прегледа по посебном захтеву правних или физичких лица у вршењу своје привредне делатности

3.245,00 дин./сат;

76)

основна обука за вршење противдиверзионих прегледа

169.340,00 дин./обука;

77)

напредна обука у области противдиверзионе заштите

478.940,00 дин./обука;

78)

спровођење стручне праксе у области форензике

480,00 дин./сат;

79)

вештачење у области форензичке психологије

1.150,00 дин./сат;

80)

обука у области вештачења трагова газеће површине обуће и трагова пнеуматика

113.000,00 дин./обука;

81)

обука у области вештачења трагова алата

113.000,00 дин./обука;

82)

обука у области вештачења трагова саобраћајне незгоде

99.375,00 дин./обука;

83)

обука у области вештачења гардеробе на основу видео записа сигурносних камера

67.055,00 дин./обука;

84)

обука у области вештачења идентификационих ознака шасије и мотора

50.325,00 дин./обука;

85)

основна обука у области дактилоскопских испитивања и вештачења

235.620,00 дин./обука;

86)

обука за испитивање функционалности ватреног оружја и барутни тест

30.590,00 дин./обука;

87)

основна обука за балистичка вештачења

356.610,00 дин./обука;

88)

специјалистичка обука за утврђивање узрока пожара, експлозије и хаварија

356.190,00 дин./обука;

89)

вештачења у области трасологије, пожара, дактилоскопије, идентификационих бројева на моторним возилима

1.135,00 дин./сат;

90)

балистичко вештачење

1.135,00 дин./сат;

91)

реконструкција догађаја

1.135,00 дин./сат;

92)

изнајмљивање коришћења компаративног трасолошког микроскопа

5.620,00 дин./сат;

93)

изнајмљивање коришћења микроскопа

4.870,00 дин./сат;

94)

изнајмљивање коришћења уређаја за мерење индекса преламања стакла

3.730,00 дин./сат;

95)

уређај за магнетно оптичку визуализацију ВИН-а „Регула”

3.730,00 дин./сат;

96)

репро уређај, за репродукцију површинских трагова

3.730,00 дин./сат;

97)

изнајмљивање коришћења компаративног балистичког микроскопа

5.620,00 дин./сат;

98)

изнајмљивање коришћења тригер скена за мерење силе окидања

4.940,00 дин./сат;

99)

испитивање и утврђивање оригиналности идентификационих ознака на возилу

17.200,00 дин.;

100)

вештачење и форензичка анализа возила у циљу реконструкције идентификационе ознаке, односно утврђивање идентитета

25.000,00 дин.;

101)

форензичка обрада идентификационе ознаке возила

5.000,00 дин.;

102)

форензичка обрада идентификационе ознаке мотора на возилу

3.000,00 дин.;

103)

узимање отисака прстију, за потребе амбасада, дипломатских представништава, приватних фирми, за путовања или запослења у иностранству

1.850,00 дин./компл.фиш;

104)

упуцавање оружја

5.850,00 дин./ком;

105)

мерење силе окидача код оружја

1.300,00 дин./ком;

106)

поправка оружја

2.250,00 дин./сат;

107)

полиграфско испитивање

16.100,00 дин./испитаник;

108)

израда психолошког профила лица на основу достављеног видео аудио материјала

36.000,00 дин./испитаник;

109)

израда психолошког профила непознатог извршиоца кривичног дела

70.500,00 дин./испитаник;

110)

специјализовани курс за полиграфског испитивача

475.200,00 дин./обука;

111)

психолошко тестирање и селекција кандидата

11.500,00 дин./кандидат;

112)

специјалистичка обука у области анализе вербалне и невербалне комуникације

31.000,00 дин./обука;

113)

специјалистичка обука у области форензичког интервјуисања

31.000,00 дин./обука;

114)

специјалистичка обука у области основа испитивања и ислеђивања лица

31.500,00 дин./обука;

115)

специјалистичка обука у области преговарања у талачким и другим кризним ситуацијама

31.500,00 дин./обука;

116)

специјалистичка обука у области селекције посебних кадрова

31.500,00 дин./обука;

117)

стручна предавања у области форензичке психологије, преговарања, селекције кадрова, невербалне комуникације и форензичког интервјуисања

2.400,00 дин./сат;

118)

изнајмљивање полиграфске опреме

5.200,00 дин./сат.

Члан 19.

Средства остварена по основу услуга које пружа Министарство уплаћују се на рачун прописан за уплату општих прихода буџета Републике Србије.

Члан 20.

Висину накнаде за услуге исхране и смештаја које Министарство пружа запосленима у Министарству, полицијским службеницима, полазницима образовних програма у Министарству, корисницима по уговору и трећим лицима у складу са могућностима, утврђује се према ценовнику услуга који доноси министар.

Члан 21.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о висини накнада за услуге које пружа Министарство унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр. 126/14, 90/15 и 80/16) и Правилник о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска средства („Службени гласник РС”, бр. 64/06, 71/07, 14/08 и 8/13).

Члан 22.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7188/2019

У Београду, 18. јула 2019. године

Влада

Потпредседник Владе,

Расим Љајић, с.р.