Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 123. Устава Републике Србије, члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

"Службени гласник РС", број 55 од 2. августа 2019, 94 од 94 од 27. децембра 2019 - др. уредба, 8 од 31. јануара 2020 - др. уредба, 63 од 30. априла 2020 - др. уредба, 111 од 28. августа 2020 - др. уредба

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Одредаба члана 4. став 1. тач. 2) и 4) и став 2. тачка 2) Уредбе примењују се до 31. децембра 2020. године (види члан 22. Уредбе - 94/2019-48 и члан 1. Уредбе - 111/2020-3).

Чл. 1-3.

Престали су да важе (види члан 22. Уредбе - 94/2019-448)

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 4.

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:

1) престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 94/2019-48)

2) за ТВ серију: 300.000,00 евра с тим да износ средстава намењен за реализацију по епизоди не може бити мањи од 100.000,00 евра;

3) престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 94/2019-48)

4) за наменски филм: 150.000,00 евра;

5) престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 94/2019-48)

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу:

1) престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 94/2019-48)

2) ТВ серије од најмање три епизода које укупно трају најмање 120 минута;

3) престала је да важи (види члан 22. Уредбе - 94/2019-48)

Престао је да важи ранији став 3. (види члан 22. Уредбе - 94/2019-48)

Чл. 5-23.

Престали су да важе (види члан 22. Уредбе - 94/2019-448)