Zakon

На основу члана 41а став 3. Закона о заштити природе (,,Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о проглашењу Споменика природе ,,Бледерија”

"Службени гласник РС", број 93 од 26. децембра 2019.

Члан 1.

Речица Бледерија на југозападном ободу регије дунавског Кључа, југозападно од Кладова, атар села Река, проглашава се заштићеним подручјем II категорије – регионалног, односно великог значаја, као споменик природе под именом ,,Бледерија” (у даљем тексту: Споменик природе „Бледерија”).

Члан 2.

Споменик природе „Бледерија” ставља се под заштиту да би се очувало богатство и разноврсност облика геодиверзитета, извориште Бледерије разбијеног типа са четири места истицања врела, два акумулативна водопада, од којих низводнији висине око 7 m и због своје лепоте и богатства воде представља објекат хидролошког наслеђа Србије, велике акумулације бигра у доњем току, врелске пећине Соколовице, са истоименим повременим врелом гравитационог типа и периодским током који је низводно од локалитета ,,Град” до састава са токовима Суваје и Бледерије усекао живописну кречњачку клисурицу, са неколико изразитих сужења и слапова. На подручју Споменика природе „Бледерија” налази се фрагментно очувана шумска вегетација у комплементарности са биљним и животињским светом.

Члан 3.

Споменик природе „Бледерија” налази се на територији општине Кладово, КО Река (362.76 ha) и КО Брза Паланка (36.11 ha), укупне површине 398.87 ha, од чега је 237.03 ha у приватној својини и 161.84 ha у јавно-државној својини.

Опис границе и графички приказ граница Споменика природе „Бледерија” дати су у Прилогу, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4.

На подручју Споменика природе „Бледерија” није дозвољено обављати радове и активности за које се у складу са законом којим се уређује заштита природе утврди да могу оштетити популације, заједнице и станишта биљних и животињских врста из члана 2. ове уредбе, нарушити природне процесе и еколошку целовитост подручја или значајно неповољно утицати на животну средину.

На подручју Споменика природе „Бледерија” непосредно се примењују одредбе Закона о заштити природе које се односе на одређивање количине воде у влажним и воденим екосистемима, очување покретних заштићених природних докумeната и заштиту и очување дивљих врста, укључујући контролу и сузбијање инвазивних врста.

Члан 5.

На подручју Споменика природе „Бледерија” утврђује се режим заштите II степена.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена спроводи се активна заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у природним стаништима и традиционално коришћење природних ресурса.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, забрањује се и:

1) експлоатација бигра и других минералних и неминералних сировина и отварање позајмишта земље и камена;

2) изградња индустријских, инфраструктурних, привредних и других објеката чији рад и постојање могу изазвати неповољне промене квалитета земљишта, вода, ваздуха, живог света и нарушавати амбијенталне вредности природног добра и његове околине;

3) изградња рибњака;

4) изградња хидротехничких и хидроенергетских објеката и система, укључујући и регулацију водоток – забрану каптажних или регулационих радова у долини речица Бледерија и Соколовица, осим у случајевима одбране од поплава;

5) каптирање извора, осим за потребе водоснабдевања оближњих сеоских домаћинстава (насеља);

6) свака промена постојеће морфологије терена, превођење вода и измена хидродинамичних карактеристика и режима речица Бледерија и Соколовица, као и сви други радови и интервенције који могу утицати на измену хидролошког режима подземних и површинских вода;

7) градња стамбених, економских, туристичких, угоститељских и викенд објеката;

8) крчење вегетације и вршење свих земљаних, грађевинских, шумарских и других радова на местима и на начин који могу изазвати процес јаке водене ерозије;

9) примарна прерада и предконцентрација сировина;

10) депоновање примарних и секундарних јаловина, комуналног и индустријског и другог отпада, отпадних материјала свих врста и вишкова земље са откопа, као и нерегулисано формирање мрциништа и одлагање стајског ђубрива на заштићеном подручју;

11) руковање отровним хемијским материјалима, нафтним дериватима и другим опасним материјама;

12) изградња септичких јама пропусног типа и свако испуштање отпадних и осочних вода у водоток и земљиште;

13) узнемиравање птица и узимање јаја;

14) чиста сеча, односно уништавање шумске вегетације и уклањање аутохтоне вегетације приобаља;

15) уношење инвазивних и алохтоних врста флоре и фауне у природне екосистеме;

16) све активности које могу довести до оштећења или деградације објеката геонаслеђа;

17) уништавање, узнемиравање, сакупљање и предузимање других активности којима би се могле угрозити биљне и животињске врсте и њихова станишта, обухваћене националном и међународном легислативом;

18) остављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима.

Радови и активности ограничавају се на:

1) узимање фосилних материјала у научно-истраживачке сврхе;

2) санитарно-узгојне мере, односно мере на побољшању здравственог стања састојина;

3) изградњу водозахвата, бушотина или издвојених објеката за потребе водоснабдевања оближњих сеоских домаћинстава (насеља), тако да се не угрожавају темељне вредности заштићеног подручја;

4) инфраструктурно опремање, само у функцији презентације и заштите подручја.

Члан 6.

Споменик природе „Бледерија” поверава се на управљање Туристичкој организацији општине Кладово (у даљем тексту: Управљач).

У обављању законом утврђених послова управљања заштићеним подручјем, Управљач је овлашћен и дужан нарочито да: организује чуварску службу, обележи заштићено подручје, донесе план управљања, годишњи програм управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби, води евиденције о природним вредностима и људским активностима, обавештава кориснике заштићеног подручја о могућностима за обављање радова и активности, учествује у поступку утврђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање права коришћења, издаје сагласности и одобрења, прати стање и води евиденције о природним вредностима, непокретностима и људским активностима, утврђује и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја.

Управљач је дужан да у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима који уређују класификацију делатности и регистрацију удружења.

Члан 7.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности подручја Споменика природе „Бледерија” спроводи се према плану управљања који доноси Управљач на период од десет година (у даљем тексту: План управљања), са садржином и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

План управљања садржи циљеве и приоритетне задатке очувања повољног стања као и превентивне мере заштите од пожара у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и прописима донетим на основу тог закона.

У поступку давања сагласности на План управљања, министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) прибавља мишљења надлежних министарстава.

План управљања Управљач доноси и доставља Министарству најкасније у року од десет месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.

До доношења Плана управљања, Управљач врши послове на основу годишњег програма управљања који је дужан да донесе и достави Министарству на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Годишњи програм управљања из става 6. овог члана садржи нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљева заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршења програма, висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 8.

Управљач је дужан да обезбеди спровођење режима заштите односно унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност Министарства у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У оквиру садржине прописане Законом о заштити природе, правилником из става 1. овог члана се ближе утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени на подручју Споменика природе „Бледерија”.

Правилник из става 1. овог члана се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на други погодан начин који одреди Управљач.

Члан 9.

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Споменик природе „Бледерија”, његове спољне границе и границе површина, односно локалитета са режимом заштите II степена најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Управљач ће у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе, извршити идентификацију граница Споменика природе „Бледерија” на терену, дигиталној ортофото карти и катастарском плану.

Границе утврђене, описане и верификоване на начин прописан у ст. 1. и 2. овог члана, сматраће се меродавним у свим стварима које се тичу спровођења ове уредбе.

Члан 10.

Управљач ће у року од две године од дана ступања на снагу ове уредбе израдити софтверско решење о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Спомеником природе „Бледерија”.

Члан 11.

Висину накнаде за коришћење Споменика природе „Бледерија”, својим актом утврђује Управљач, у складу са законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.

Члан 12.

Средства за спровођење Плана управљања Споменика природе „Бледерија” обезбеђују се из буџета Републике Србије, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности Управљача и из других извора у складу са законом.

Члан 13.

Плански документи, планови, програми и основе из области шумарства, ловства, управљања рибљим фондом, водопривреде, пољопривреде и туризма и други програми и планови који се односе на коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју Споменика природе „Бледерија” усагласиће се са Просторним планом Републике Србије, овом уредбом и Планом управљања из члана 7. ове уредбе.

Члан 14.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-8258/2019-2

У Београду, 20. децембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ

ОПИС ГРАНИЦЕ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ,,БЛЕДЕРИЈА”

Граница Споменика природе „Бледерија” почиње на граници КО Река (кат. парц. број 362/2) и КО Брза Паланка (кат. парц. бр. 318/1 и 229). Од почетне тачке граница иде у правцу севера кроз КО Река спољним границама кат. парц. бр. 362/2, 362/1, 362/7 и делом кат. парц. број 361/4. Из најисточније тачке, а то је кат. парц. број 360/3, граница сече кат. парц. бр. 361/4 и 361/3 у правцу тромеђе кат. парц. бр. 360/2, 361/1 и 360/1. Одатле наставља границама кат. парц. бр. 361/1, 361/2, 361/5, 361/6, 364/1, 366/1, 367, 372, 351, 345/7, 345/6, 345/5, 433/1, 433/2, 442/2, 310, 305, 303, 289 и 288 око које обилази мењајући правац у јужни и наставља кат. парц. бр. 289, 301, 299, 305, 455, 442/1 и 430, чијом границом долази до пута (кат. парц. број 2203) који прати до тока Бледерије. Граница затим сече речицу Бледерију (кат. парц. број 2195) из најзападније тачке кат. парц. број 1449 у правцу најјужније тачке кат. парц. број 1464, а излази на пут (кат. парц. број 1483) и иде у правцу запада. Не мењајући правац, граница прати пут (кат. парц. број 2215) до најјужније тачке кат. парц. број 1502, где се одваја од пута и прати кат. парц. бр. 1502, 1503, 1523/5, 1517/6, 1523/4 и 1523/2 па поново излази на пут (кат. парц. број 2215) којим долази до границе са КО Брза Паланка. Надаље граница пролази кроз КО Брза Паланка, пратећи пут (кат. парц. број 4205). Граница се одваја од пута и наставља границама кат. парц. бр. 307/11, 307/2 и 318/1 до почетне тачке описа границе.