Zakon

Редакцијски пречишћени текст

 

 

На основу члана 41. став 5. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19),

Влада доноси

УРЕДБУ

о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности

"Службени гласник РС", бр. 94 од 27. децембра 2019, 96 од 31. децембра 2019 - исправка, 156 од 25. децембра 2020, 141 од 23. децембра 2022, 89 од 20. октобра 2023.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности ("Службени гласник РС", број 89/2023) ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 28. октобра 2023. године, а примењиваће се од 1. јануара 2024. године (види члан 3. Уредбе 89/2023-8) (текст Уребе пре измена из броја 89/2023 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19 – у даљем тексту: Закон).

Услови за паушално опорезивање

Члан 2.

Обвезник пореза на приходе од самосталне делатности који испуњава услове за паушално опорезивање прописане чланом 40. Закона (у даљем тексту: предузетник паушалац) може да поднесе захтев за паушално опорезивање Пореској управи.

Критеријуми за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 3.

Ради утврђивања висине паушалног прихода, као основице пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: порез), предузетници паушалци се разврставају у групе, и то тако да једну групу чине сви предузетници паушалци који обављају исту претежну делатност.

У смислу ове уредбе, сматра се да предузетник паушалац као претежну обавља ону делатност која је као таква регистрована код надлежне организације, односно било коју делатност од чијег обављања је у пореском периоду остварио виши износ прихода у односу на ону коју је регистровао као претежну делатност.

Предузетник паушалац коме се током пореског периода промени претежна делатност, о томе доставља пореску пријаву пореском органу, најкасније до 31. јануара наредне године у односу на годину у којој је дошло до промене претежне делатности.

Предузетнику паушалцу који пореску пријаву из става 3. овог члана поднесе у прописаном року, пореска обавеза се утврђује у складу са промењеном претежном делатношћу почев за наредни порески период у односу на порески период у коме је променио претежну делатност.

Уколико предузетник паушалац не поднесе благовремено пореску пријаву из става 3. овог члана, порески орган може да му утврди пореску обавезу узимајући у обзир чињеницу промене претежне делатности, за период који почиње од првог дана пореског периода за који је утврђена промена претежне делатности.

Групе из става 1. овог члана наведене су по шифрама, називима и коефицијентима делатности у Прилогу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део, а према делатностима из подзаконског акта којим се прописује класификација делатности.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода

*Службени гласник РС, број 96/2019

Члан 4.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода по групама из члана 3. ове уредбе одређује се у односу на просечну месечну зараду по запосленом остварену у Републици Србији (у даљем тексту: Република), граду, општини, односно градској општини, према објављеним подацима републичког органа надлежног за послове статистике за последњих 12 месеци (у даљем тексту: просечна месечна зарада).

Полазна основица за утврђивање паушалног прихода по групама у које су разврстани предузетници паушалци утврђује се тако што се просечна месечна зарада остварена у граду, општини, односно градској општини помножи са бројем запослених у граду, општини, односно градској општини на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике и са коефицијентом делатности из Прилога 1, а затим подели са бројем становника у граду, општини, односно градској општини, на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике.

Изузетно од става 2. овог члана, полазна основица из става 1. овог члана за предузетнике паушалце са седиштем на територији града Београда, која обухвата подручје општина Вождовац, Врачар, Звездара, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Нови Београд, Земун и Чукарица утврђује се тако што се збир производа просечне месечне зараде остварене у свакој од тих градских општина и броја запослених у свакој од тих градских општина, на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике, помножи са коефицијентом делатности из Прилога 1, а затим подели са укупним бројем становника у свим тим градским општинама на основу последњих објављених података републичког органа надлежног за послове статистике.

Изузетно од става 2. овог члана, полазна основица за следеће делатности утврђује се тако што се просечна месечна зарада остварена у Републици помножи са бројем запослених у Републици на основу последњег објављеног податка републичког органа надлежног за послове статистике и са коефицијентом делатности из Прилога 1 (у складу са податком о претежној делатности у решењу о регистрацији предузетника), а затим подели са бројем становника у Републици на основу последњег објављеног податка републичког органа надлежног за послове статистике:

Шифра
делатности

Назив делатности

4932

Такси превоз

4939

Остали превоз путника у копненом саобраћају

5911

Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

6201

Рачунарско програмирање

6202

Консултантске делатности у области информационе технологије

6209

Остале услуге информационе технологије

6311

Обрада података, хостинг и сл.

6312

Веб портали

6399

Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте

7022

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

7111

Архитектонска делатност

7112

Инжењерске делатности и техничко саветовање

7410

Специјализоване дизајнерске активности

9001

Извођачка уметност

9002

Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

Предузетнику паушалцу коме је регистрована претежна делатност у регистру привредних субјеката као делатност која није наведена у Прилогу 1, порески орган ће утврдити коефицијент делатности тако што ће ту регистровану делатност уподобити некој од наведених у Прилогу 1, полазећи од критеријума профитабилности и обима промета.

Елементи за утврђивање висине паушалног прихода

Члан 5.

Полазна основица за утврђивање висине паушалног прихода одређена у складу са чланом 4. ове уредбе, умањује се, односно повећава, применом елемената из члана 41. став 4. Закона, и то:

1) регистровано седиште обвезника, тако што се полазна основица за следеће шифре делатности:

Шифра
делатности

Назив делатности

1071

Производња хлеба, свежег пецива и колача

1512

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

1814

Књиговезачке и сродне услуге

3314

Поправка електричне опреме

5610

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

7420

Фотографске услуге

8211

Комбиноване канцеларијско-административне услуге

8219

Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

8621

Општа медицинска пракса

8622

Специјалистичка медицинска пракса

8623

Стоматолошка пракса

8690

Остала здравствена заштита

9329

Остале забавне и рекреативне делатности

9511

Поправка рачунара и периферне опреме

9521

Поправка електронских апарата за широку употребу

9522

Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме

9523

Поправка обуће и предмета од коже

9525

Поправка сатова и накита

9529

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

9601

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

9602

Делатност фризерских и козметичких салона

9604

Делатност неге и одржавања тела

помножи са коефицијентом зоне, према зонама утврђеним у складу са законом којим се уређује опорезивање имовине, тако да за град, општину, односно градску општину у којој је за потребе опорезивања имовине:

(1) утврђена једна зона – коефицијент зоне износи 1;

(2) утврђене две зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, односно 0,9, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону више вредности непокретност;

(3) утврђене три зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, 0,9, односно 0,8, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности;

(4) утврђене четири зоне – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, односно 0,8, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности;

(5) утврђено пет до седам зона – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 и 0,7, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности, 1,0 за другу, 0,9 за трећу, 0,8 за четврту и пету и 0,7 за шесту и седму зону према вредности непокретности;

(6) утврђено осам или више зона – коефицијенти зоне износе 1,1, 1,0, 0,9, 0,8 и 0,7, тако да се коефицијент 1,1 утврђује за зону највише вредности непокретности, 1,0 за другу и трећу, 0,9 за четврту и пету, 0,8 за шесту и 0,7 за седму и остале зоне према вредности непокретности;

2) време које је протекло од регистрације, и то тако што се за предузетника:

(1) који је у години за коју се утврђује пореска основица регистрован код надлежне организације за обављање делатности, за календарску годину у којој је регистрован – полазна основица множи са коефицијентом 0,5;

(2) код кога је на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица од регистрације прошло:

– највише 12 месеци – полазна основица множи са коефицијентом 0,8;

– више од 12 али не више од 24 месеца – полазна основица множи са коефицијентом 0,85;

– више од 24 али не више од 36 месеци – полазна основица множи са коефицијентом 0,9;

– више од 36 месеци – полазна основица множи са коефицијентом 1,

а изузетно од подтач. (1) и (2) ове тачке, за обвезника који је у периоду краћем од 18 месеци пре регистрације био регистрован код надлежне организације за обављање делатности, полазна основица множи се са коефицијентом који износи 1;

3) старост обвезника и његова радна способност, и то тако што се:

(1) за обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и на обвезнике који су на дан 31. децембар године за коју се утврђује пореска основица старији од 55 година, примењује коефицијент који износи 0,9;

(2) изузетно од подтачке (1) ове тачке, за обвезнике који су на дан 31. децембра године која претходи години за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, као и за обвезнике који су на дан 31. децембра године за коју се утврђује пореска основица старији од 60 година, примењује коефицијент који износи 0,7 ако су регистровани за обављање следећих делатности:

Шифра
делатности

Назив делатности

6910

Правни послови

7111

Архитектонска делатност

7112

Инжењерске делатности и техничко саветовање

7500

Ветеринарска делатност

8621

Општа медицинска пракса

8622

Специјалистичка медицинска пракса

8623

Стоматолошка пракса

8690

Остала здравствена заштита

(3) за обвезнике којима је утврђена смањена радна способност који имају статус особа са инвалидитетом, примењује се коефицијент од 0,85 (статус особе са инвалидитетом доказује се решењем надлежне институције);

(4) за обвезнике који одсуствују дуже од 90 дана због трудничког боловања, породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, примењује се коефицијент од 0,85 током трајања одсуства из наведених разлога;

4) остале околности које утичу на остваривање добити, и то тако што се за обвезнике који обављају делатности које спадају у старе занате, у складу са прописима који регулишу сертификацију старих заната, уметничких заната и послова домаће радиности, примењује коефицијент у износу од 0,5.

Кумулативни производ коефицијената из става 1. овог члана не може бити мањи од 0,5.

Коефицијенти из става 1. овог члана не примењују се на делатност 4932 (такси превоз).

*Службени гласник РС, број 89/2023

Прелазне одредбе

Члан 6.

У случају да се као резултат промене начина утврђивања паушалног пореза утврђени износ основице повећа за више од 10% у односу на износ утврђен за претходну годину, примењиваће се повећање од 10% годишње док износ обавезе не достигне износ који је у складу са новим начином обрачуна, закључно за 2025. годину.

Изузетно од става 1. овог члана, повећања обавезе веће од 10% ће се применити у случају када је резултат промене шифре делатности, општине и/или места на којем је обвезник регистрован.

Изузетно од става 2. овог члана, не сматра се променом општине у смислу става 2. овог члана када обвезник који има регистровано седиште на једној од општина на територији града Београда која обухвата подручје општина из члана 4. став 3. ове уредбе изврши промену седишта тако да региструје седиште на другој општини на територији града Београда из члана 4. став 3. ове уредбе, као и када обвезник који има регистровано седиште на једној од општина на територији неког другог града изврши промену седишта тако да региструје седиште на другој општини на територији тог града.

За обвезника код кога је на дан 1. јануара године за коју се утврђује пореска основица од прве регистрације прошло мање од 36 месеци и који је на дан 31. децембра године за коју се утврђује пореска основица млађи од 30 година, коефицијент делатности за 2020, 2021. и 2022. годину се утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.

Предузетнику паушалцу који након прекида обављања делатности, а који прекид је започео најкасније 2017. године, подноси пријаву за наставак обављања делатности, основица се утврђује тако што се ограничење повећања основице из става 1. овог члана од 10% примењује на последњи износ основице који је утврђен пре прекида обављања делатности.

За предузетнике паушалце са седиштем на територији града Београда која обухвата подручје општина из члана 4. став 3. ове уредбе, као и за предузетнике паушалце са седиштем на једној од општина на територији неког другог града, којима је услед промене седишта у смислу става 2. овог члана за 2020. годину повећана основица за више од 10%, коефицијент делатности за 2021. и 2022. годину се утврђује у износу коефицијента делатности који је утврђен за 2023. и наредне године.

*Службени гласник РС, број 156/2020

**Службени гласник РС, број 89/2023

Престанак важења уредбе

Члан 7.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности („Службени гласник РС”, бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 98/17, 86/18 и 69/19).

Ступање на снагу

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

05 број 110-13103/2019-1

У Београду, 26. децембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о измени Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: "Службени гласник РС", број 141/2022-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности: "Службени гласник РС", број 89/2023-8

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2024. године.

 

ПРИЛОГ 1

Шифра делатности

Назив делатности

Коефицијент делатности

2020.

год.

2021.

год.

2022.

год.

2023. год.

и даље

0111

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0.912

0.818

0.755

0.711

0112

Гајење пиринча

1.994

1.787

1.650

1.554

0113

Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртоластих биљака

2.329

2.088

1.928

1.815

0114

Гајење шећерне трске

1.994

1.787

1.650

1.554

0115

Гајење дувана

1.994

1.787

1.650

1.554

0116

Гајење биљака за производњу влакана

1.994

1.787

1.650

1.554

0119

Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

2.033

1.823

1.682

1.584

0121

Гајење грожђа

2.288

2.052

1.894

1.783

0124

Гајење јабучастог и коштичавог воћа

1.715

1.538

1.419

1.337

0125

Гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа

2.099

1.882

1.737

1.636

0127

Гајење биљака за припремање напитака

1.959

1.756

1.621

1.526

0128

Гајење зачинског, ароматичног и лековитог биља

1.191

1.068

0.986

0.928

0129

Гајење осталих вишегодишњих биљака

1.472

1.320

1.219

1.147

0130

Гајење садног материјала

1.959

1.756

1.621

1.527

0141

Узгој музних крава

1.746

1.566

1.445

1.361

0142

Узгој других говеда и бивола

1.647

1.477

1.363

1.284

0143

Узгој коња и других копитара

1.764

1.582

1.460

1.375

0145

Узгој оваца и коза

1.184

1.061

0.980

0.923

0146

Узгој свиња

1.658

1.487

1.372

1.292

0147

Узгој живине

1.676

1.503

1.387

1.306

0149

Узгој осталих животиња

2.048

1.836

1.695

1.596

0150

Мешовита пољопривредна производња

1.935

1.735

1.602

1.508

0161

Услужне делатности у гајењу усева и засада

2.180

1.955

1.805

1.699

0162

Помоћне делатности у узгоју животиња

1.586

1.422

1.313

1.236

0163

Активности после жетве

1.848

1.657

1.529

1.440

0210

Гајење шума и остале шумарске делатности

1.839

1.648

1.522

1.433

0220

Сеча дрвећа

1.781

1.597

1.474

1.388

0230

Сакупљање шумских плодова

1.343

1.204

1.111

1.047

0240

Услужне делатности у вези са шумарством

1.947

1.746

1.612

1.518

0312

Слатководни риболов

1.902

1.706

1.574

1.483

0322

Слатководне аквакултуре

2.888

2.589

2.390

2.250

0811

Експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде

2.592

2.323

2.145

2.020

812

Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина

2.331

2.090

1.929

1.816

0899

Експлоатација осталих неметаличних руда и минерала

2.561

2.296

2.119

1.995

0990

Услужне делатности у вези са истраживањем и експлоатацијом осталих руда

1.182

1.060

0.979

0.921

1011

Прерада и конзервисање меса

2.468

2.213

2.042

1.923

1012

Прерада и конзервисање живинског меса

2.694

2.416

2.230

2.100

1013

Производња месних прерађевина

2.809

2.518

2.325

2.189

1020

Прерада и конзервисање рибе, љускара и мекушаца

1.665

1.493

1.378

1.298

1031

Прерада и конзервисање кромпира

1.980

1.775

1.638

1.543

1032

Производња сокова од воћа и поврћа

2.065

1.852

1.709

1.609

1039

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

1.821

1.633

1.507

1.419

1041

Производња уља и масти

1.565

1.403

1.296

1.220

1042

Производња маргарина и сличних јестивих масти

1.819

1.630

1.505

1.417

1051

Прерада млека и производња сирева

2.201

1.974

1.822

1.716

1052

Производња сладоледа

3.281

2.942

2.715

2.557

1061

Производња млинских производа

2.374

2.129

1.965

1.850

1062

Производња скроба и скробних производа

2.529

2.267

2.093

1.971

1071

Производња хлеба, свежег пецива и колача

2.711

2.431

2.244

2.113

1072

Производња двопека, кекса, трајног пецива и колача

2.588

2.320

2.142

2.017

1073

Производња макарона, резанаца и сличних производа од брашна

2.774

2.487

2.296

2.162

1081

Производња шећера

1.819

1.630

1.505

1.417

1082

Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа

1.752

1.571

1.450

1.366

1083

Прерада чаја и кафе

1.776

1.592

1.469

1.384

1084

Производња зачина и других додатака храни

1.663

1.491

1.376

1.296

1085

Производња готових јела

2.243

2.011

1.856

1.748

1086

Производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране

2.402

2.154

1.988

1.872

1089

Производња осталих прехрамбених производа

1.995

1.789

1.651

1.555

1091

Производња готове хране за домаће животиње

2.042

1.831

1.690

1.591

1092

Производња готове хране за кућне љубимце

4.193

3.759

3.470

3.268

1101

Дестилација, пречишћавање и мешање пића

2.186

1.960

1.809

1.703

1102

Производња вина од грожђа

2.304

2.066

1.907

1.796

1103

Производња пића и осталих воћних вина

1.847

1.656

1.529

1.440

1105

Производња пива

3.515

3.151

2.909

2.739

1106

Производња слада

1.819

1.630

1.505

1.417

1107

Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде

1.765

1.582

1.461

1.376

1310

Припрема и предење текстилних влакана

1.475

1.322

1.220

1.149

1320

Производња тканина

1.689

1.514

1.398

1.316

1330

Довршавање текстила

1.842

1.651

1.524

1.435

1391

Производња плетених и кукичаних материјала

1.567

1.405

1.297

1.221

1392

Производња готових текстилних производа, осим одеће

2.176

1.951

1.801

1.695

1393

Производња тепиха и прекривача за под

1.342

1.203

1.111

1.046

1394

Производња ужади, канапа, плетеница и мрежа

1.435

1.287

1.188

1.119

1395

Производња нетканог текстила и предмета од њега, осим одеће

2.028

1.818

1.678

1.581

1396

Производња осталог техничког и индустријског текстила

2.239

2.007

1.853

1.745

1399

Производња осталих текстилних предмета

2.010

1.802

1.664

1.567

1411

Производња кожне одеће

2.295

2.058

1.899

1.789

1412

Производња радне одеће

2.114

1.896

1.750

1.648

1413

Производња остале одеће

2.085

1.869

1.725

1.625

1414

Производња рубља

1.961

1.758

1.623

1.528

1419

Производња осталих одевних предмета и прибора

2.174

1.949

1.799

1.694

1420

Производња производа од крзна

2.513

2.253

2.080

1.958

1431

Производња плетених и кукичаних чарапа

1.774

1.590

1.468

1.382

1439

Производња остале плетене и кукичане одеће

1.539

1.380

1.273

1.199

1511

Штављење и дорада коже; дорада и бојење крзна

2.051

1.839

1.698

1.599

1512

Производња путних и ручних торби и сл., сарачких производа и каишева

1.976

1.771

1.635

1.540

1520

Производња обуће

2.244

2.012

1.857

1.749

1610

Резање и обрада дрвета

2.269

2.035

1.878

1.769

1621

Производња фурнира и плоча од дрвета

2.398

2.150

1.985

1.869

1622

Производња паркета

3.834

3.437

3.173

2.988

1623

Производња остале грађевинске столарије и елемената

2.750

2.465

2.276

2.143

1624

Производња дрвне амбалаже

2.391

2.144

1.979

1.863

1629

Производња осталих производа од дрвета, плуте, сламе и прућа

1.914

1.716

1.584

1.492

1712

Производња папира и картона

3.100

2.780

2.566

2.416

1721

Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона

2.570

2.305

2.127

2.003

1722

Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у домаћинству

2.369

2.124

1.961

1.847

1723

Производња канцеларијских предмета од папира

2.727

2.445

2.257

2.125

1724

Производња тапета

3.162

2.835

2.617

2.464

1729

Производња осталих производа од папира и картона

2.251

2.018

1.863

1.754

1811

Штампање новина

2.146

1.924

1.776

1.672

1812

Остало штампање

2.688

2.410

2.224

2.094

1813

Услуге припреме за штампу

3.121

2.798

2.583

2.432

1814

Књиговезачке и сродне услуге

2.744

2.460

2.271

2.139

1820

Умножавање снимљених записа

3.548

3.181

2.936

2.765

1910

Производња продуката коксовања

1.754

1.573

1.452

1.367

2012

Производња средстава за припремање боја и пигмената

2.560

2.296

2.119

1.995

2013

Производња осталих основних неорганских хемикалија

1.927

1.728

1.595

1.502

2014

Производња осталих основних органских хемикалија

1.363

1.222

1.128

1.062

2015

Производња вештачких ђубрива и азотних једињења

2.176

1.951

1.800

1.695

2016

Производња пластичних маса у примарним облицима

1.957

1.755

1.620

1.525

2030

Производња боја, лакова и сличних премаза, графичких боја и китова

2.620

2.349

2.168

2.042

2041

Производња детерџената, сапуна средстава за чишћење и полирање

1.843

1.653

1.526

1.437

2042

Производња парфема и тоалетних препарата

2.114

1.896

1.750

1.648

2052

Производња средстава за лепљење

3.799

3.406

3.144

2.960

2053

Производња етеричних уља

1.521

1.364

1.259

1.186

2059

Производња осталих хемијских производа

2.736

2.453

2.264

2.132

2211

Производња гума за возила, протектирање гума за возила

2.291

2.054

1.896

1.785

2219

Производња осталих производа од гуме

3.122

2.799

2.584

2.433

2221

Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике

2.858

2.562

2.365

2.227

2222

Производња амбалаже од пластике

2.873

2.576

2.378

2.239

2223

Производња предмета од пластике за грађевинарство

2.898

2.598

2.398

2.258

2229

Производња осталих производа од пластике

3.137

2.813

2.596

2.445

2311

Производња равног стакла

2.358

2.114

1.951

1.837

2312

Обликовање и обрада равног стакла

2.824

2.532

2.337

2.201

2313

Производња шупљег стакла

1.851

1.659

1.532

1.442

2319

Производња и обрада осталог стакла, укључујући техничке стаклене производе

1.937

1.737

1.603

1.509

2320

Производња ватросталних производа

2.570

2.304

2.126

2.002

2331

Производња керамичких плочица и плоча

2.989

2.680

2.474

2.329

2332

Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине

2.526

2.265

2.091

1.969

2341

Производња керамичких предмета за домаћинство и украсних предмета

1.687

1.513

1.397

1.315

2343

Производња изолатора и изолационог прибора од керамике

2.580

2.314

2.136

2.011

2349

Производња осталих керамичких производа

2.004

1.796

1.658

1.561

2352

Производња креча и гипса

1.768

1.585

1.463

1.378

2361

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

2.805

2.514

2.321

2.186

2362

Производња производа од гипса намењених за

грађевинарство

1.961

1.758

1.623

1.528

2363

Производња свежег бетона

2.699

2.420

2.234

2.103

2364

Производња малтера

2.335

2.093

1.932

1.820

2365

Производња производа од цемента с влакнима

1.630

1.462

1.349

1.271

2369

Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

2.359

2.115

1.953

1.839

2370

Сечење, обликовање и обрада камена

3.076

2.758

2.546

2.397

2391

Производња брусних производа

1.640

1.470

1.357

1.278

2399

Производња осталих производа од неметалних минерала

3.222

2.888

2.666

2.511

2420

Производња челичних цеви, шупљих профила и фитинга

2.208

1.980

1.827

1.721

2433

Хладно обликовање профила

2.070

1.856

1.713

1.613

2441

Производња племенитих метала

2.646

2.372

2.190

2.062

2442

Производња алуминијума

2.315

2.075

1.916

1.804

2445

Производња осталих обојених метала

5.584

5.006

4.621

4.351

2451

Ливење гвожђа

4.785

4.290

3.960

3.729

2453

Ливење лаких метала

3.344

2.998

2.768

2.606

2454

Ливење осталих обојених метала

3.114

2.792

2.577

2.427

2511

Производња металних конструкција и делова конструкција

2.783

2.495

2.303

2.169

2512

Производња металних врата и прозора

2.524

2.263

2.089

1.967

2521

Производња котлова и радијатора за централно грејање

2.346

2.103

1.942

1.828

2529

Производња осталих металних цистерни, резервоара и контејнера

3.099

2.779

2.565

2.415

2530

Производња парних котлова, осим котлова за централно грејање

2.490

2.232

2.061

1.940

2540

Производња оружја и муниције

4.262

3.821

3.527

3.321

2550

Ковање, пресовање, штанцовање и ваљање метала; металургија праха

1.616

1.449

1.338

1.260

2561

Обрада и превлачење метала

2.841

2.547

2.351

2.214

2562

Машинска обрада метала

2.747

2.463

2.273

2.141

2571

Производња сечива

1.676

1.503

1.387

1.306

2572

Производња брава и окова

2.256

2.022

1.867

1.758

2573

Производња алата

2.754

2.469

2.279

2.146

2591

Производња челичних буради и сличне амбалаже

1.490

1.336

1.233

1.161

2592

Производња амбалаже од лаких метала

2.434

2.182

2.014

1.897

2593

Производња жичаних производа, ланаца и опруга

2.620

2.349

2.168

2.042

2594

Производња везних елемената и вијчаних машинских производа

3.025

2.712

2.503

2.357

2599

Производња осталих металних производа

2.817

2.526

2.332

2.196

2611

Производња електронских елемената

2.733

2.450

2.262

2.130

2612

Производња штампаних електронских плоча

3.487

3.126

2.886

2.717

2620

Производња рачунара и периферне опреме

3.053

2.737

2.527

2.379

2630

Производња комуникационе опреме

2.482

2.225

2.054

1.934

2640

Производња електронских уређаја за широку потрошњу

2.757

2.472

2.282

2.148

2651

Производња мерних, истраживачких и навигационих инструмената и апарата

3.155

2.829

2.611

2.459

2652

Производња сатова

2.301

2.063

1.904

1.793

2660

Производња опреме за зрачење, електромедицинске и електротерапеутске опреме

2.228

1.997

1.844

1.736

2670

Производња оптичких инструмената и фотографске опреме

2.444

2.191

2.023

1.905

2711

Производња електромотора, генератора и трансформатора

2.425

2.175

2.007

1.890

2712

Производња опреме за дистрибуцију електричне енергије и опреме за управљање електричном енергијом

3.020

2.708

2.499

2.353

2720

Производња батерија и акумулатора

2.155

1.932

1.783

1.679

2731

Производња каблова од оптичких влакана

3.135

2.810

2.594

2.443

2732

Производња осталих електронских и електричних проводника и каблова

3.670

3.290

3.037

2.860

2740

Производња опреме за осветљење

2.494

2.236

2.064

1.944

2751

Производња електричних апарата за домаћинство

2.340

2.098

1.936

1.823

2752

Производња неелектричних апарата за домаћинство

1.979

1.775

1.638

1.543

2790

Производња остале електричне опреме

2.628

2.357

2.175

2.048

2811

Производња мотора и турбина, осим за летелице имоторна возила

2.331

2.090

1.929

1.817

2812

Производња хидрауличних погонских уређаја

2.790

2.501

2.309

2.174

2813

Производња осталих пумпи и компресора

2.543

2.280

2.105

1.982

2814

Производња осталих славина и вентила

3.613

3.239

2.990

2.816

2815

Производња лежајева, зупчаника и зупчастих погонских елемената

2.701

2.421

2.235

2.105

2821

Производња индустријских пећи и горионика

3.352

3.006

2.774

2.613

2822

Производња опреме за подизање и преношење

2.779

2.492

2.300

2.166

2824

Производња ручних погонских апарата са механизмима

2.307

2.068

1.909

1.798

2825

Производња расхладне и вентилационе опреме, осим за домаћинство

2.793

2.504

2.311

2.177

2829

Производња осталих машина и апарата опште намене

2.631

2.359

2.177

2.050

2830

Производња машина за пољопривреду и шумарство

2.588

2.320

2.142

2.017

2841

Производња машина за обраду метала

2.555

2.290

2.114

1.991

2849

Производња осталих алатних машина

2.266

2.032

1.875

1.766

2892

Производња машина за руднике, каменоломе и грађевинарство

2.411

2.161

1.995

1.879

2893

Производња машина за индустрију хране, пића и дувана

2.757

2.472

2.282

2.149

2894

Производња машина за индустрију текстила, одеће и коже

1.748

1.567

1.447

1.362

2895

Производња машина за индустрију папира и картона

2.293

2.056

1.898

1.787

2896

Производња машина за израду пластике и гуме

3.263

2.926

2.701

2.543

2899

Производња машина за остале специјалне намене

2.903

2.602

2.402

2.262

2910

Производња моторних возила

3.427

3.072

2.836

2.671

2920

Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице

2.120

1.901

1.754

1.652

2931

Производња електричне и електронске опреме за моторна возила

2.544

2.280

2.105

1.982

2932

Производња осталих делова и додатне опреме за моторна возила

2.319

2.079

1.919

1.807

3011

Изградња бродова и пловних објеката

2.593

2.325

2.146

2.021

3012

Израда чамаца за спорт и разоноду

4.122

3.696

3.411

3.212

3020

Производња локомотива и шинских возила

2.927

2.624

2.423

2.281

3030

Производња ваздушних и свемирских летелица и одговарајуће опреме

3.270

2.931

2.706

2.548

3092

Производња бицикала и инвалидских колица

2.684

2.407

2.222

2.092

3099

Производња остале транспортне опреме

0.947

0.849

0.784

0.738

3101

Производња намештаја за пословне и продајне просторе

3.046

2.731

2.521

2.374

3102

Производња кухињског намештаја

2.632

2.360

2.178

2.051

3103

Производња мадраца

2.971

2.664

2.459

2.316

3109

Производња осталог намештаја

2.641

2.368

2.185

2.058

3212

Производња накита и сродних предмета

3.350

3.004

2.773

2.611

3213

Производња имитације накита и сродних производа

1.844

1.653

1.526

1.437

3220

Производња музичких инструмената

1.842

1.652

1.525

1.436

3230

Производња спортске опреме

1.924

1.725

1.592

1.500

3240

Производња игара и играчака

2.445

2.192

2.024

1.906

3250

Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

3.191

2.861

2.641

2.487

3291

Производња метли и четки

1.307

1.172

1.082

1.019

3299

Производња осталих предмета

2.107

1.889

1.744

1.642

3311

Поправка металних производа

2.502

2.243

2.071

1.950

3312

Поправка машина

2.633

2.361

2.179

2.052

3313

Поправка електронске и оптичке опреме

2.900

2.600

2.400

2.260

3314

Поправка електричне опреме

2.734

2.451

2.263

2.131

3315

Поправка и одржавање бродова и чамаца

3.065

2.748

2.536

2.388

3316

Поправка и одржавање летелица и свемирских летелица

4.064

3.644

3.363

3.167

3317

Поправка и одржавање друге транспортне опреме

2.205

1.977

1.825

1.718

3319

Поправка остале опреме

2.523

2.262

2.088

1.966

3320

Монтажа индустријских машина и опреме

2.824

2.532

2.337

2.201

3511

Производња електричне енергије

2.528

2.266

2.092

1.970

3530

Снабдевање паром и климатизација

2.924

2.621

2.419

2.278

3600

Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

3.550

3.183

2.938

2.767

3700

Уклањање отпадних вода

2.387

2.140

1.975

1.860

3811

Скупљање отпада који није опасан

2.087

1.871

1.727

1.626

3812

Скупљање опасног отпада

2.439

2.187

2.019

1.901

3821

Третман и одлагање отпада који није опасан

1.658

1.486

1.372

1.292

3831

Демонтажа олупина

2.191

1.964

1.813

1.707

3832

Поновна употреба разврстаних материјала

1.967

1.764

1.628

1.533

4110

Разрада грађевинских пројеката

3.325

2.981

2.752

2.591

4120

Изградња стамбених и нестамбених зграда

3.006

2.695

2.488

2.343

4211

Изградња путева и аутопутева

3.108

2.786

2.572

2.422

4212

Изградња железничких пруга и подземних железница

3.863

3.463

3.197

3.010

4213

Изградња мостова и тунела

4.265

3.823

3.529

3.323

4221

Изградња цевовода

2.745

2.461

2.271

2.139

4222

Изградња електричних и телекомуникационих водова

2.765

2.479

2.288

2.155

4291

Изградња хидротехничких објеката

3.089

2.770

2.557

2.407

4299

Изградња осталих непоменутих грађевина

3.584

3.213

2.966

2.793

4311

Рушење објеката

3.425

3.071

2.834

2.669

4312

Припремна градилишта

3.131

2.807

2.591

2.440

4313

Испитивање терена бушењем и сондирањем

3.286

2.946

2.719

2.561

4321

Постављање електричних инсталација

2.814

2.523

2.329

2.193

4322

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

2.769

2.482

2.291

2.158

4329

Остали инсталациони радови у грађевинарству

3.177

2.849

2.630

2.476

4331

Малтерисање

3.148

2.823

2.605

2.454

4332

Уградња столарије

3.126

2.802

2.587

2.436

4333

Постављање подних и зидних облога

2.842

2.548

2.352

2.215

4334

Бојење и застакљивање

2.717

2.436

2.249

2.118

4339

Остали завршни радови

3.239

2.904

2.681

2.524

4391

Кровни радови

3.063

2.746

2.535

2.387

4399

Остали непоменути специфични грађевински радови

3.342

2.996

2.766

2.604

4520

Одржавање и поправка моторних возила

2.627

2.356

2.174

2.048

4611

Посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода

2.307

2.069

1.910

1.798

4613

Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала

3.515

3.151

2.909

2.739

4614

Посредовање у продаји машина, индустријске опреме, бродова и авиона

2.855

2.560

2.363

2.225

4615

Посредовање у продаји намештаја, предмета за домаћинство и металне робе

3.945

3.537

3.265

3.074

4616

Посредовање у продаји текстила, одеће, крзна, обуће и предмета од коже

3.383

3.033

2.800

2.636

4617

Посредовање у продаји хране, пића и дувана

3.349

3.002

2.771

2.610

4618

Специјализовано посредовање у продаји посебних производа

3.174

2.846

2.627

2.474

4619

Посредовање у продаји разноврсних производа

3.194

2.864

2.643

2.489

4781

Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама

1.891

1.695

1.565

1.474

4782

Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама

1.717

1.539

1.421

1.338

4789

Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

1.774

1.590

1.468

1.382

4799

Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца

1.984

1.779

1.642

1.546

4920

Железнички превоз терета

3.215

2.882

2.661

2.505

4931

Градски и приградски копнени превоз путника

2.457

2.203

2.033

1.915

4932

Такси превоз

1.279

1.256

1.244

1.244

4939

Остали превоз путника у копненом саобраћају

2.731

2.449

2.260

2.128

4941

Друмски превоз терета

3.079

2.760

2.548

2.399

4942

Услуге пресељења

2.299

2.061

1.903

1.792

5030

Превоз путника унутрашњим пловним путевима

2.663

2.388

2.204

2.076

5040

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

3.274

2.935

2.709

2.551

5110

Ваздушни превоз путника

3.691

3.309

3.054

2.876

5210

Складиштење

2.450

2.197

2.028

1.909

5221

Услужне делатности у копненом саобраћају

2.690

2.412

2.226

2.096

5222

Услужне делатности у воденом саобраћају

4.456

3.995

3.688

3.473

5224

Манипулација теретом

2.851

2.557

2.360

2.222

5229

Остале пратеће делатности у саобраћају

3.247

2.911

2.687

2.531

5320

Поштанске активности комерцијалног сервиса

3.214

2.882

2.660

2.505

5520

Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак

3.398

3.046

2.812

2.648

5590

Остали смештај

3.398

3.046

2.812

2.648

5610

Делатности ресторана и покретних угоститељских објекта

2.644

2.371

2.188

2.061

5621

Кетеринг

2.886

2.587

2.388

2.249

5629

Остале услуге припремања и послуживања хране

2.886

2.587

2.388

2.249

5630

Услуге припремања и послуживања пића

2.886

2.587

2.388

2.249

5811

Издавање књига

3.281

2.942

2.716

2.557

5813

Издавање новина

2.651

2.377

2.194

2.066

5814

Издавање часописа и периодичних издања

3.245

2.909

2.685

2.529

5819

Остала издавачка делатност

3.315

2.972

2.743

2.583

5821

Издавање рачунарских игара

2.289

2.052

1.895

1.784

5829

Издавање осталих софтвера

2.638

2.365

2.183

2.056

5911

Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

3.486

3.126

2.885

2.717

5912

Делатности које следе након фазе снимања у производњи кинематографских дела и телевизијског програма

3.478

3.118

2.878

2.710

5913

Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског програма

3.572

3.203

2.956

2.784

5914

Делатност приказивања кинематографских дела

2.768

2.481

2.291

2.157

5920

Снимање и издавање звучних записа и музике

3.164

2.837

2.618

2.466

6010

Емитовање радио-програма

3.388

3.037

2.804

2.640

6020

Производња и емитовање телевизијског програма

3.339

2.993

2.763

2.602

6110

Кабловске телекомуникације

2.906

2.606

2.405

2.265

6120

Бежичне телекомуникације

3.163

2.836

2.618

2.465

6130

Сателитске телекомуникације

2.710

2.430

2.243

2.112

6190

Остале телекомуникационе делатности

3.392

3.041

2.807

2.643

6201

Рачунарско програмирање

4.277

4.176

4.126

4.025

6202

Консултантске делатности у области информационе

технологије

4.277

4.176

4.126

4.025

6203

Управљање рачунарском опремом

3.883

3.481

3.214

3.026

6209

Остале услуге информационе технологије

3.449

3.092

2.855

2.688

6311

Обрада података, хостинг и сл.

3.682

3.301

3.048

2.870

6312

Веб портали

3.496

3.134

2.893

2.725

6391

Делатности новинских агенција

3.858

3.459

3.193

3.007

6399

Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте

3.247

2.911

2.687

2.530

6622

Делатност заступника и посредника у осигурању

2.591

2.323

2.145

2.020

6629

Остале помоћне делатности у осигурању и пензијским фондовима

2.910

2.609

2.408

2.268

6910

Правни послови

2.942

2.417

2.165

2.102

6920

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

2.942

2.417

2.165

2.102

7010

Управљање економским субјектом

3.681

3.300

3.046

2.868

7021

Делатност комуникација и односа с јавношћу

3.611

3.237

2.988

2.814

7022

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

3.613

3.240

2.990

2.816

7111

Архитектонска делатност

3.503

3.141

2.899

2.730

7112

Инжењерске делатности и техничко саветовање

3.717

3.333

3.076

2.897

7120

Техничко испитивање и анализе

3.559

3.191

2.945

2.773

7219

Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама

3.793

3.400

3.139

2.956

7220

Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама

3.620

3.246

2.996

2.821

7410

Специјализоване дизајнерске делатности

3.441

3.085

2.848

2.682

7420

Фотографске услуге

2.669

2.393

2.209

2.080

7430

Превођење и услуге тумача

3.856

3.457

3.191

3.005

7490

Остале стручне, научне и техничке делатности

3.646

3.269

3.018

2.842

7500

Ветеринарска делатност

3.806

3.412

3.150

2.966

7711

Изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила

3.628

3.252

3.002

2.827

7712

Изнајмљивање и лизинг камиона

6.274

5.625

5.192

4.889

7721

Изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и спорт

2.789

2.501

2.308

2.174

7722

Изнајмљивање видео-касета и компакт-дискова

3.493

3.131

2.891

2.722

7729

Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у домаћинству

2.656

2.381

2.198

2.070

7731

Изнајмљивање и лизинг пољопривредних машина и опреме

4.063

3.643

3.363

3.167

7732

Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство

3.757

3.368

3.109

2.928

7733

Изнајмљивање и лизинг канцеларијских машина и канцеларијске опреме (укључујући рачунаре)

2.813

2.522

2.328

2.192

7739

Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара

3.420

3.066

2.830

2.665

7810

Делатност агенција за запошљавање

3.733

3.347

3.090

2.910

7830

Остало уступање људских ресурса

3.516

3.152

2.910

2.740

7911

Делатност путничких агенција

2.789

2.501

2.308

2.174

7912

Делатност тур-оператора

3.084

2.765

2.552

2.404

7990

Остале услуге резервације и делатности повезане с њима

3.454

3.096

2.858

2.691

8010

Делатност приватног обезбеђења

3.532

3.166

2.923

2.752

8020

Услуге система обезбеђења

3.418

3.064

2.829

2.664

8030

Истражне делатности

2.930

2.627

2.425

2.283

8110

Услуге одржавања објеката

2.877

2.580

2.381

2.242

8121

Услуге редовног чишћења зграда

2.863

2.567

2.369

2.231

8122

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

2.773

2.486

2.295

2.161

8129

Услуге осталог чишћења

2.844

2.550

2.354

2.216

8130

Услуге уређења и одржавања околине

2.490

2.232

2.060

1.940

8211

Комбиноване канцеларијско-административне услуге

3.348

3.002

2.771

2.609

8219

Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка

2.620

2.349

2.169

2.042

8220

Делатност позивних центара

3.366

3.018

2.785

2.623

8230

Организовање састанака и сајмова

4.691

4.205

3.882

3.656

8292

Услуге паковања

2.691

2.413

2.227

2.097

8299

Остале услужне активности подршке пословању

3.351

3.005

2.774

2.612

8551

Спортско и рекреативно образовање

3.250

2.913

2.689

2.532

8552

Уметничко образовање

3.340

2.994

2.764

2.603

8559

Остало образовање

3.701

3.319

3.063

2.885

8560

Помоћне образовне делатности

3.594

3.223

2.975

2.801

8621

Општа медицинска пракса

4.537

4.068

3.755

3.536

8622

Специјалистичка медицинска пракса

4.263

3.822

3.528

3.322

8623

Стоматолошка пракса

4.253

3.813

3.519

3.314

8690

Остала здравствена заштита

4.023

3.607

3.330

3.136

8710

Делатности смештајних установа с медицинском негом

4.192

3.758

3.469

3.267

8810

Социјална заштита без смештаја за стара лица и лица с посебним потребама

3.200

2.869

2.648

2.494

8899

Остала непоменута социјална заштита без смештаја

4.073

3.652

3.371

3.174

9001

Извођачка уметност

2.926

2.623

2.422

2.280

9002

Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности

3.152

2.826

2.608

2.456

9003

Уметничко стваралаштво

2.749

2.464

2.275

2.142

9004

Рад уметничких установа

4.393

3.939

3.636

3.424

9102

Делатност музеја галерија и збирки

2.773

2.486

2.295

2.161

9103

Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика

1.361

1.220

1.127

1.061

9104

Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности

1.120

1.004

0.927

0.873

9311

Делатност спортских објеката

3.793

3.401

3.139

2.956

9313

Делатност фитнес клубова

2.735

2.452

2.264

2.132

9319

Остале спортске делатности

3.051

2.735

2.525

2.377

9321

Делатност забавних и тематских паркова

2.631

2.359

2.177

2.050

9329

Остале забавне и рекреативне делатности

2.811

2.521

2.327

2.191

9511

Поправка рачунара и периферне опреме

2.877

2.579

2.381

2.242

9512

Поправка комуникационе опреме

2.637

2.364

2.183

2.055

9521

Поправка електронских апарата за широку употребу

2.633

2.361

2.179

2.052

9522

Поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске опреме

2.637

2.364

2.183

2.055

9523

Поправка обуће и предмета од коже

1.988

1.782

1.645

1.549

9524

Одржавање и поправка намештаја

2.594

2.326

2.147

2.022

9525

Поправка сатова и накита

2.110

1.892

1.746

1.645

9529

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

2.403

2.154

1.988

1.872

9601

Прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа

2.789

2.501

2.308

2.174

9602

Делатност фризерских и козметичких салона

2.491

2.233

2.061

1.941

9603

Погребне и сродне делатности

2.694

2.415

2.229

2.099

9604

Делатност неге и одржавања тела

2.799

2.510

2.317

2.182

9609

Остале непоменуте личне услужне делатности

2.757

2.472

2.282

2.149

9700

Делатност домаћинстава која запошљавају послугу

1.898

1.702

1.571

1.480

*Службени гласник РС, број 96/2019