Zakon

Неважећи акт

Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 123. Устава Републике Србије, члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

„Службени гласник РС“, бр. 94 од 27. децембра 2019, 8 од 31. јануара 2020, 63 од 30. априла 2020, 84 од 12. јуна 2020, 111 од 28. августа 2020.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и начин доделе подстицајних средстава инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, а у циљу подстицања привредних активности и повећања запослености у вези са аудиовизуелном производњом у Републици Србији, као и промоцијe потенцијала Републике Србије у овој делатности, односно њених инфраструктурних, производних и услужних делатности.

Члан 2.

Поједини изрази, у смислу ове уредбе, имају следеће значење:

1) инвеститор јесте правно или физичко лице за чији се рачун и чијим се средствима финансира, oдносно суфинансира производња аудиовизуелног дела (у даљем тексту: Инвеститор);

2) буџет продукције јесте укупан износ средстава намењених за производњу аудиовизуелног дела, од припрема за снимање до момента када је нулта, односно дигитална копија спремна за дистрибуцију, емитовање и приказивање општој јавности и која не укључују трошкове дистрибуције и маркетинга;

3) квалификовани или прихватљиви трошкови јесу трошкови настали на територији Републике Србије који се признају као трошкови утрошени за производњу аудиовизуелног дела на територији Републике Србије, а на основу извештаја овлашћене ревизорске куће;

4) подносилац захтева за доделу и исплату подстицајних средстава (у даљем тексту: Подносилац захтева) јесте Инвеститор или домаће правно или физичко лице које у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

5) завршетак производње аудиовизуелног дела, у смислу ове уредбе, јесте дан када је нулта, односно дигитална копија аудиовизуелног дела спремна за дистрибуцију, односно дан када су завршене све активности на реализацији пројекта на територији Републике Србије, укључујући и прибављање свих доказа којима се потврђују укупно утрошена средства за производњу аудиовизуелног дела (фактуре, уговори и изводи из пословне банке са назнаком извршеног плаћања и сл.), односно када су сва плаћања по испостављеним фактурама реализована;

6) пројекат, у смислу ове уредбе, јесте јединствени процес, састављен из низа активности дефинисаних почетком и краjем, коjи има за резултат аудиовизуелно дело, чија се јединственост огледа у истој програмској основи и у истом временском периоду реализације, без обзира да ли се оно јавља као целина или у сепаратним сегментима.

Члан 3.

Подстицајна средства у складу са овом уредбом додељују се Инвеститору као бесповратна, путем повраћаја дела квалификованих трошкова остварених у Републици Србији.

Подстицајна средства додељују се у износу од 25% квалификованих трошкова, а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

Изузетно, од става 2. овог члана, а под условом да је у питању аудиовизуелно дело за чију су производњу у буџету продукције намењена средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од 5.000.000 евра подстицајна средства додељују се у износу од 30% квалификованих трошкова, а све у складу са извештајем независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

Право на доделу подстицајних средстава у складу са овом уредбом немају органи и организације Републике Србије, односно органи и службе локалне власти, јавна предузећа, фондови и дирекције, установе и правна лица основана од стране Републике Србије, односно локалне власти, као и правна лица која су у смислу закона којим се уређује буџетски систем, корисници јавних средстава.  

У случају да је Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, преко надлежних органа, и правно лице које управља и/или располаже јавним средствима, доделило државну помоћ за производњу аудиовизуелног дела у било ком облику, укупан износ додељених средстава државне помоћи и средстава подстицаја додељених по основу ове уредбе, не може бити већи од 50% укупног износа средстава намењених за производњу аудиовизуелног дела у Републици Србији.

Подстицајна средства која се додељују за наменски филм додељују се у износу од 20% квалификованих трошкова, с тим да укупан износ одобрених средстава која се додељују у току три узастопне фискалне године не прелази прописани максимални износ државне помоћи мале вредности (de minimis државна помоћ), у складу са прописима којима се уређују правила за доделу државне помоћи.

II. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 4.

Услов који треба да испуни Инвеститор ради остваривања права на доделу подстицајних средстава је да у сврху производње аудиовизуелног дела у буџету продукције намени средства за реализацију пројекта у Републици Србији, у износу већем од минималних средстава за конкретан формат:

1) за играни филм и ТВ филм: 300.000,00 евра;

2) за ТВ серију: 300.000,00 евра, по епизоди;

2а) за анимирану серију: 150.000,00 евра по епизоди;

3) за анимирани филм, аудио и/или визуелну постпродукцију аудиовизуелног дела: 150.000,00 евра;

4) за наменски филм: 300.000,00 евра;

5) за документарни филм и документарни ТВ програм: 50.000,00 евра.

Право на доделу подстицајних средстава може се остварити за производњу:

1) дугометражног играног филма, ТВ филма и дугометражног документарног филма који трају најмање 70 минута и анимираног филма намењеног приказивању, који траје најмање пет минута;

2) ТВ серије, под условом да епизода траје минимум 40 минута;

2а) анимиране серије од најмање десет епизода које укупно трају најмање 50 минута;

3) документарног ТВ програма у трајању од минимум 40 минута.

Поред услова из става 1. тачка 4) овог члана, за стицање права на доделу подстицајних средстава за производњу наменског филма, неопходно је да је његова производња финансирана од стране једног Инвеститора, као и да се реализација наменског филма дефинише као пројекат из члана 2. тачка 6) ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 84/2020

Члан 5.

Право на подстицајна средства из члана 1. ове уредбе нема Инвеститор, односно Подносилац захтева:

1) над којим је покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација;

2) који има доспеле, а неизмирене обавезе по основу јавних прихода у Републици Србији и друге финансијске обавезе према Републици Србији.

Члан 6.

Подстицајна средства могу се доделити за аудиовизуелно дело:

1) које нема садржај који је у супротности са моралом, јавним поретком и јавним интересом Републике Србије, не нарушава углед Републике Србије, не промовише кршење људских права и говор мржње;

2) које је у формату дугометражног играног филма, ТВ филма, ТВ серије, анимираног филма и анимиране серије, аудио и/или визуелне постпродукције аудиовизуелног дела, наменског филма, дугометражног документарног филма и документарног ТВ програма;

3) чија је производња започета или чија се производња наставља у току буџетске године у којој се подноси захтев за доделу подстицајних средстава.

Производња аудиовизуелног дела мора се одвијати у складу са календаром производње, а о одступањима од поднетог календара производње, Подносилац захтева мора обавестити Комисију за доделу подстицаја у року од седам дана. Уколико дође до одступања већег од 30 дана, Уговор о додели средстава подстицаја сматра се раскинутим.

*Службени гласник РС, број 84/2020

Члан 7.

Подстицајна средства додељују се на основу стално отвореног јавног позива за доделу подстицајних средстава (у даљем тексту: Јавни позив) који расписује министарство надлежно за послове привреде (у даљем тексту: Министарство).

Члан 8.

Захтеви за исплату подстицајних средстава, поднети у складу са овом уредбом, за чију реализацију нема расположивих средстава планираних за те намене законом о буџету Републике Србије за текућу буџетску годину, сматраће се захтевима за следећу буџетску годину.

III. САСТАВ И ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈЕ

Члан 9.

Влада образује Комисију за доделу подстицаја (у даљем тексту: Комисија) која се састоји од председника Комисије и четири члана, и то: представника министарства надлежног за послове привреде који је и председник Комисије и по једног представника министарства надлежног за послове културе, министарства надлежног за послове финансија, Привредне коморе Србије − Групација за кинематографију и Филмског центра Србије.

Мандат Комисије је две године.

Члан Комисије не сме бити у сукобу интереса, што подразумева следеће:

1) не сме учествовати у разматрању и одлучивању о захтеву за дело чији је Инвеститор или сарадник у производњи;

2) не сме бити у власничкој или управљачкој структури правног лица које подноси захтев нити бити запослен у том правном лицу.

Члан Комисије који је у сукобу интереса у складу са ставом 3. овог члана, о томе мора одмах обавестити Комисију и бити изузет из даљег разматрања и одлучивања о захтеву.

Начин рада и одлучивања Комисије уређује се пословником.

Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља Филмски центар Србије.

Чланови Комисије немају право на новчану накнаду за рад у Комисији.

IV. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 10.

Захтев за доделу подстицајних средстава подноси се Комисији, преко Филмског центра Србије, на основу Јавног позива и подразумева достављање следеће документације:

1) попуњени прописани образац захтева за доделу подстицајних средстава Инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

2) синопсис и сценарио аудиовизуелног дела, синопсис када је у питању постпродукција, односно опис пројекта када је у питању наменски филм;

3) листу битних чланова екипе за израду аудиовизуелног дела (редитељ, глумци, итд.);

4) приказ буџета продукције, са приказом дела буџета намењеног за производњу у Републици Србији израженог у динарима;

5) изјаву да аудиовизуелно дело испуњава услове из члана 4. ове уредбе;

6) календар производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

7) план снимања аудиовизуелног дела у Републици Србији;

8) доказ да не постоје разлози за одбијање из члана 5. ове уредбе (потврда Пореске управе, Агенције за привредне регистре или неког другог надлежног регистра);

9) изјаву о почетку производње аудиовизуелног дела у Републици Србији;

10) изјаву да ли је примљена de minimis државна помоћ за трошкове из члана 2. тачка 3) ове уредбе или за било које друге трошкове у текућој фискалној години и у претходне две фискалне године, односно изјаву да ли је за исти пројекат добио било коју другу државну помоћ са било ког нивоа власти и по ком основу;

11) уговор на основу кога се у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, односно други валидан доказ да ће исплаћена средства подстицаја припасти Инвеститору, само уколико је Подносилац захтева домаће правно или физичко лице, које у име и за рачун Инвеститора у Републици Србији производи аудиовизуелно дело;

12) оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити;

13) друге податке и документацију предвиђену јавним позивом.

Захтев и пратећа документација достављају се на српском језику или на страном језику са овереним преводом на српски језик.

Подносилац захтева је дужан да докаже да је на дан предаје захтева обезбеђено најмање 30% средстава предвиђених за трошкове производње аудиовизуелног дела у Републици Србији.

На захтев Комисије, Подносилац захтева је дужан да достави и друге податке и документацију од значаја за доделу подстицајних средстава.

Члан 11.

Комисија оцењује сваки пристигли захтев за доделу подстицајних средстава и утврђује да ли Инвеститор и аудиовизуелно дело испуњавају квалификационе услове за доделу подстицајних средстава, односно да ли су испуњени услови из чл. 4–6. ове уредбе, као и да ли су поднети сви документи прописани чланом 10. ове уредбе.

Ако уз захтев из става 1. овог члана, нису поднети сви потребни документи предвиђени чланом 10. ове уредбе, Комисија ће поступити у складу са одредбама закона који уређује општи управни поступак, које се односе на поступање са непотпуним захтевима.

Члан 12.

Након што Комисија утврди да су испуњени услови из чл. 4–6. ове уредбе, односно да је поднета сва документација прописана чланом 10. ове уредбе, Комисија доноси одлуку којом утврђује испуњеност квалификационих услова и предлаже Министарству закључење уговора о додели средстава подстицаја.

Одлука из става 1. овог члана је коначна.

V. УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА

Члан 13.

Министарство потписује уговор о додели средстава подстицаја (у даљем тексту: Уговор) са Подносиоцем захтева, у оквиру обима средстава планираних за те намене законом о буџету Републике Србије за текућу буџетску годину и у складу са одредбама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), у делу којим се уређује одговорност за преузимање обавеза.

Уговором се детаљније уређују рокови, права и обавезе уговорних страна.

Саставним делом Уговора сматра се документација приложена уз захтев, у складу са чл. 10. и 16. ове уредбе.

Уговор се сматра раскинутим у следећим случајевима:

– уколико је дошло до одступања од поднетог плана снимања и календара већег од 30 дана или било ког другог битног одступања у реализацији аудиовизуелног дела;

– уколико Комисија у поступку по захтеву за исплату средстава подстицаја утврди да нису испуњени сви прописани услови;

– предвиђеним писаним споразумом уговорних страна пре истека уговореног рока;

– објективне немогућности извршавања уговорних обавеза (виша сила, административне мере и сл.) које наступе на страни уговорне стране или уговорних страна;

– покретања стечајног, ликвидационог или поступка реорганизације против Инвеститора, односно Подносиоца захтева.

Члан 14.

Министарство уплаћује одобрени износ подстицајних средстава ако су испуњене све обавезе предвиђене овом уредбом и Уговором.

VI. ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 15.

Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији у року од 45 дана након завршетка производње аудиовизуелног дела на територији Републике Србије.

У случају да је производња аудиовизуелног дела на територији Републике Србије завршена пре закључења уговора о додели средстава подстицаја из члана 13. ове уредбе, рок од 45 дана за подношење захтева за исплату подстицајних средстава почиње да тече од дана закључења тог уговора.

Члан 16.

Захтев за исплату подстицајних средстава подноси се Комисији, преко Филмског центра Србије, на прописаном обрасцу, а уз који се прилаже следећа документација:

1) извод из регистра који води Агенција за привредне регистре или неког другог надлежног регистра;

2) извештај независног овлашћеног ревизора о трошковима производње аудиовизуелног дела у Републици Србији и пословању Инвеститора који је израђен у сврху подношења захтева за исплату подстицајних средстава у складу са овом уредбом и Правилником, а који је сачињен на бази целокупне евиденције о трошковима производње и укупно утрошеним средствима на територији Републике Србије, као и доказима којима се наведени трошкови потврђују (фактуре, уговори, изводи из пословне банке са назнаком извршеног плаћања и сл.). Ревизорски извештај израђује се на бази провере свих квалификованих трошкова и не може се заснивати на методу узорковања, односно провери само одређених докумената;

3) број посебног наменског рачуна код Управе за трезор на који треба извршити уплату подстицајних средстава;

4) оверена изјава да је производња аудиовизуелног дела у Републици Србији завршена, као и да су испуњени услови прописани чланом 20. ове уредбе;

5) оверена изјава да су подаци у документима тачни и истинити.

Извештајем независног овлашћеног ревизора из става 1. тачка 2) овог члана утврђује се висина трошкова који се квалификују за подстицај.

На захтев Комисије, Подносилац захтева је дужан да достави и друге податке и документацију од значаја за исплату подстицајних средстава.

Члан 17.

Комисија, након закључења Уговора, оцењује сваки пристигли захтев за исплату подстицајних средстава, и утврђује да ли су испуњени сви прописани услови за исплату подстицајних средстава.

Ако уз захтев из става 1. овог члана нису поднети сви потребни документи предвиђени чланом 16. ове уредбе, Комисија ће поступити у складу са одредбама закона који уређује општи управни поступак, које се односе на поступање са непотпуним захтевима.

Ако су испуњени сви услови из става 1. овог члана, Комисија доноси одлуку којом утврђује испуњеност услова, предлаже Министарству да донесе одговарајуће решење као основ за исплату средстава подстицаја и усваја извештај о испуњености услова за исплату.

Одлука из става 3. овог члана је коначна.

Члан 18.

Подстицајна средства исплаћују се на рачун подносиоца захтева − посебан наменски рачун код Управе за трезор.

Подстицајна средства исплаћују се у року од 60 дана од дана коначности решења Министарства из члана 17. став 3. ове уредбе.

Ако су подстицајна средства исплаћена на рачун Подносиоца захтева који је домаће правно или физичко лице које у име и за рачун Инвеститора, у Републици Србији производи аудиовизуелно дело, Подносилац захтева је дужан да у року од 10 радних дана од дана исплате подстицајних средстава у смислу става 1. овог члана, износ исплаћених средстава пренесе Инвеститору и доказ о томе достави Министарству.

У случају неиспуњења обавезе из става 3. овог члана, Подносилац захтева је дужан да изврши повраћај исплаћених средстава подстицаја у буџет Републике Србије, и то са законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате подстицајних средстава на рачун подносиоца захтева, до дана повраћаја износа исплаћених средстава.

VII. КВАЛИФИКОВАНИ ТРОШКОВИ

Члан 19.

Као квалификовани (прихватљиви) трошкови, признају се:

1) трошкови у вези са израдом аудиовизуелног дела који су настали и исплаћени правним или физичким лицима на територији Републике Србије, а који су у вези са набављеном робом и пруженим услугама, коришћењем локација, исплатама хонорара члановима екипе који су држављани Републике Србије или странцима који имају боравак од најмање годину дана на територији Републике Србије, у складу са прописима Републике Србије;

2) трошкови настали у вези са употребом добара, односно изнајмљивањем покретних и непокретних ствари могу се признати само у случају да су добра, односно покретне ствари и непокретности, у власништву правних или физичких лица, са територије Републике Србије.

Трошкови који се нарочито не признају као квалификовани трошкови настали у вези са израдом аудиовизуелног дела су: трошкови маркетинга, трошкови везани за куповину непокретности, трошкови дистрибуције и трошкови пореза на додату вредност.

Врсте и садржину образложења квалификованих, као и неквалификованих трошкова и обрасце захтева за доделу и исплату подстицајних средстава ближе прописује министар надлежан за послове привреде.

VIII. ИНФОРМАЦИЈА ДА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПОДРЖАЛА ПРОИЗВОДЊУ АУДИОВИЗУЕЛНОГ ДЕЛА И НАДЗОР НАД ИЗРАДОМ АУДИОВИЗУЕЛНОГ ДЕЛА

Члан 20.

Аудиовизуелно дело за чију производњу је остварен подстицај у складу са овом уредбом, мора да садржи информацију да је Република Србија финансијски подржала производњу предметног аудиовизуелног дела на одговарајућем видном месту, у свим верзијама, копијама и приликом приказивања на различитим тржиштима, као и логотип Serbia Creates Film, односно да у свим маркетиншким активностима везаним за промоцију аудиовизуелног дела, логотип Serbia Creates Film и информација о финансијској подршци Републике Србије, буде видно истакнута.

Инвеститор је дужан да на захтев Комисије, омогући надзор над израдом аудиовизуелног дела за које су одобрена средства у складу са овом уредбом, као и да на захтев Комисије и надлежних органа и представника Републике Србије, омогући увид у поступак реализације аудиовизуелног дела на територији Републике Србије.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Поступци доделе и исплате подстицајних средстава који су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове уредбе, спровешће се у складу са Уредбом о подстицајима Инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 55/19).

Члан 22.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 55/19), осим одредаба члана 4. став 1. тач. 2) и 4) и став 2. тачка 2) те уредбе које се примењују до 31. децембра 2020. године.

Правилник о врстама и садржини образложења квалификованих и неквалификованих трошкова и обрасцу захтева за доделу и исплату подстицајних средстава Инвеститору који у Републици Србији производи аудиовизуелно дело („Службени гласник РС”, број 39/18) остаје на снази до доношења подзаконског акта из члана 19. став 3. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 111/2020

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим одредаба члана 4. став 1. тач. 2) и 4) и став 2. тачка 2) ове уредбе, које се примењују од 1. јануара 2021. године.

*Службени гласник РС, број 111/2020

05 број 110-13017/2019-1

У Београду, 26. децембра 2019. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело: "Службени гласник РС", број 63/2020-37

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело: "Службени гласник РС", број 111/2020-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.