Zakon

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 3. тачка 4) и чланом 6. став 1. тач. 14), 17), 29) и 30) Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20),

Влада доноси

УРЕДБУ

о понуди важења купљених улазница за културно-уметничке манифестације које су отказане услед пандемије заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", број 106 од 7. августа 2020.

Члан 1.

Овом уредбом уређују се начин и услови под којима се може понудити одговарајућа замена, односно надокнада за купљену неискоришћену улазницу за концерт, фестивал, приредбу или другу културно-уметничку манифестацију која је отказана услед пандемије заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: манифестација).

Члан 2.

Организатор манифестације може купцу улазнице која није искоришћена (у даљем тексту: купац) понудити да купљену неискоришћену улазницу искористи приликом наредног одржавања манифестације.

Организатор манифестације може понудити купцу да неискоришћену купљену улазницу искористи и за неку другу манифестацију која ће се одржати у његовој организацији, а за коју цена улазнице није нижа од цене купљене неискоришћене улазнице.

Ако купац прихвати понуду из става 2. овог члана, организатор манифестације је дужан да му изда заменску улазницу.

Члан 3.

Понуду из члана 2. ст. 1. и 2. ове уредбе организатор манифестације даје за купљене неискоришћене улазнице без обзира да ли су купљене код организатора манифестације или код посредника.

Понуду из члана 2. ст. 1. и 2. ове уредбе организатор манифестације или посредник код кога је неискоришћена улазница купљена објављују на својој званичној интернет презентацији или путем друштвених мрежа или средстава јавног информисања.

Члан 4.

Неискоришћену купљену улазницу у складу са понудом из члана 2. ове уредбе купац може да искористи у периоду од једне године од дана објављивања понуде, а најкасније до 31. децембра 2021. године.

Ако се купац одлучи за повраћај износа који је платио за неискоришћену улазницу, организатор манифестације је дужан да изврши повраћај плаћених средстава у року од 14 дана од дана истека рока из става 1. овог члана.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-6258/2020

У Београду, 6. августа 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.