Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 16) Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16) и чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 – др. пропис, 62/20 – др. закон и 65/20 – др. закон) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", бр. 113 од 3. септембра 2020, 115 од 11. септембра 2020, 118 од 25. септембра 2020, 126 од 23. октобра 2020, 36 од 18. марта 2022.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-6971/2020-1

У Београду, 3. септембра 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ

ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КРОЗ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА ТОВНИХ ЈУНАДИ У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CОV-2

I. ПРЕДМЕТ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Програмом финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 (у даљем тексту: Програм) се утврђује финансијска подршка пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Овим програмом утврђују се и услови за остваривање права на финансијску подршку за откуп тржишних вишкова товне јунади, поступак за њихово остваривање, висина и начин исплате новчаних средстава, рокови, потребна документација и обрасци, као и праћење његове реализације.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 307.700.000 динара, која се распоређују и користе за реализацију Програма.

Програм спроводи Влада преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

*Службени гласник РС, број 36/2022

II. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања услед пандемије вируса COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 обезбеди подршка пољопривредним произвођачима који се баве товом јунади, посредством привредних субјеката за откуп тржишних вишкова товних јунади, а ради ублажавања негативних последица у отежаним економским условима насталим услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

III. КОРИСНИЦИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Право на финансијску подршку кроз откуп товне јунади има:

1) привредни субјект који обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту за производњу и промет хране животињског порекла (у даљем тексту: откупљивач) са седиштем у Републици Србији и који је извршио откуп тржишних вишкова јунади од пољопривредних произвођача из Републике Србије у периоду од 5. септембра до 20. новембра 2020. године;

2) правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства (у даљем тексту: пољопривредни произвођач) који је продао товну јунад лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња, у периоду из тачке 1) овог става и који је:

(1) уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу;

(2) пријавио врсту и број животиња;

(3) извршио обележавање и регистрацију грла у Централној бази података о обележеним животињама;

(4) власник грла које је пријавио у Централној бази података о обележеним животињама или је власник грла члан његовог пољопривредног газдинства.

Право на финансијску подршку откупљивач из става 1. тачка 1) ове главе остварује за откупљену товну јунад од пољопривредних произвођача уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава.

Финансијска подршка за откупљивача за откуп тржишних вишкова утврђује се по јединици мере (килограм) у износу од 26 динара/kg живе мере за откупљену јунад за клање и прераду .

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу од 20.000 динара по грлу за товну јунад која су продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња.

*Службени гласник РС, број 118/2020

**Службени гласник РС, број 126/2020

IV. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Услови за финансијску подршку за откупљивача по овом програму су:

1) да откупљивач обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту за производњу и промет хране животињског порекла, уписан у Регистар одобрених објеката, као и у Регистар извозних објеката за откупљену јунад намењених извозу, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;

2) да је откупљивач извршио откуп јунади минималне тежине 500 kg по грлу, по цени која није мања од 252 динара/kg;

3) да је откупљивач од једног пољопривредног произвођача откупио товну јунад која су најмање 120 дана била пријављена на пољопривредном газдинству до предаје откупљивачу, и то максимално:

– 100 јунади ако је регистровано пољопривредно газдинство које није у систему ПДВ-а,

– 200 јунади ако је регистровано пољопривредно газдинство које је у систему ПДВ-а, и то: пољопривредник – физичко лице и предузетник,

– 500 јунади ако је правно лице које има регистровано пољопривредно газдинство.

Услови за финансијску подршку за пољопривредног произвођача по овом програму су:

1) да је товно јуне које је предмет захтева минималне тежине 500 kg;

2) да је товно јуне које је предмет захтева провело најмање 120 дана на пољопривредном газдинству пољопривредног произвођача до продаје лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња, и то за максимално продатих:

– 100 јунади ако је регистровано пољопривредно газдинство које није у систему ПДВ-а;

– 200 јунади ако је регистровано пољопривредно газдинство које је у систему ПДВ-а, и то: пољопривредник – физичко лице и предузетник;

– 500 јунади ако је правно лице које има регистровано пољопривредно газдинство.

Право на финансијску подршку из овог програма, за исто грло, може се остварити кроз подршку намењену откупљивачу или кроз подршку намењену пољопривредном произвођачу.

*Службени гласник РС, број 115/2020

**Службени гласник РС, број 118/2020

V. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Право на финансијску подршку откупљивач јунади остварује на основу захтева, поднетог на Обрасцу 1 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку за откуп тржишних вишкова товних јунади, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део, који се подноси Управи и уз који се прилаже:

1) спецификација за товна грла, попуњена на Обрасцу 2 – Спецификација грла за товну јунад, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део;

2) рачун/фактура или откупни блок (лист) о продаји/откупу, који потписују откупљивач (купац) и пољопривредни произвођач (продавац), који садржи број грла, тежину и идентификационе бројеве грла, као и отпремницу са датумом када су грла отпремљена од продавца;

3) копија пасоша за јунад, коју је поништио надлежни ветеринарски инспектор на дан клања, са видљивим подацима о датуму клања и идентификационим бројем објекта где животиње долазе на клање (ХИД објекта);

4) копија уверења о здравственом стању животиња;

5) изјава да су грла утовљена на сопственом газдинству и отпремница или интерна отпремница као доказ о задужењу преузетих количина јунади за субјекте који имају сопствену производњу јунади, односно прераду меса, односно излаз робе из једне у другу производњу;

6) извод из банке као доказ о плаћању откупљених количина;

7) доказ да је роба извозно оцарињена – Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) за откупљену јунад за клање и прераду намењену извозу;

8) решење о испуњености ветеринарско-санитарних, односно општих и посебних услова за хигијену хране за делатност клања, расецања и прераде меса папкара јунади за унутрашњи промет;

9) решење о испуњености ветеринарско-санитарних, односно општих и посебних услова за хигијену хране за делатност клања, расецања и прераде меса папкара јунади и одобрењу за извоз уколико је откупљена јунад за клање и прераду намењена извозу.

Право на финансијску подршку пољопривредни произвођач остварује на основу захтева који подноси Управи на Обрасцу 3 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку – за пољопривредног произвођача, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део. Уз захтев се, поред документације из става 1. тач. 2) и 4) ове главе, прилаже и спецификација за товна грла, попуњена на Обрасцу 2 – Спецификација грла за товну јунад оверена од стране лица које обавља делатност у објекту за клање животиња и надлежног ветеринарског инспектора ако су грла продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно од стране надлежног ветеринарског инспектора ако су грла извезена.

Документацију из става 1. тач. 8) и 9) ове главе, Управа прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Захтев за остваривање права на финансијску подршку по основу овог програма подноси се до 25. новембра 2020. године.

Подносилац захтева може поднети највише три захтева.

Управа утврђује испуњеност услова за остваривање права на финансијску подршку према редоследу подношења захтева, решењем одобрава исплату и након коначности решења даје налог за пренос средстава на рачун подносиоца захтева отворен код пословне банке.

Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе.

Испуњeнoст прoписaних услoвa зa oствaривaњe прaвa нa финансијску подршку утврђуje сe нa oснoву пoдaтaкa нa дaн пoднoшeњa зaхтeвa.

*Службени гласник РС, број 115/2020

**Службени гласник РС, број 118/2020

***Службени гласник РС, број 126/2020

VI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Управа израђује извештај о реализацији овог програма и доставља га Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставља извештај Влади, ради информисања.

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 ("Службени гласник РС", број 118/2020) додат је Образац 3 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку – за пољопривредног произвођача (види члан 1. Уредбе - 188/2020-4).

Образац 1 - Захтев за остваривање права на финансијску подршку за откуп тржишних вишкова товних јунади

Образац 2 – Спецификација грла за товну јунад

Образац 3 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку – за пољопривредног произвођача