Zakon

На основу члана 40. став 5. Закона о странцима („Службени гласник РС”, бр. 24/18 и 31/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о критеријумима за одређивање категорија странаца и категоријама странаца којима се привремени боравак у Републици Србији може одобрити независно од основа за одобрење привременог боравка

"Службени гласник РС", број 13 од 14. фебруара 2020.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се критеријуми за одређивање категорија странаца и категорије странаца којима привремени боравак у Републици Србији може да се одобри независно од основа за одобрење привременог боравка.

Члан 2.

Привремени боравак, независно од основа за одобрење привременог боравка прописаних одредбама Закона о странцима, а у складу са овом уредбом, може се одобрити следећим категоријама странаца:

1) странцима који су у Републици Србији основали привредно друштво чија је иновациона делатност препозната (потврђена) од стране регистрованог научно технолошког парка, чији је један од оснивача Република Србија, аутономна покрајина, град Београд или јединица локалне самоуправе (тзв. „startup”);

2) странцима који врше улагање у већ регистровано привредно друштво у Републици Србији, односно у делатност тог друштва улагањем у основна материјална и нематеријална средства (тзв. „инвеститор”);

3) странцима који поседују решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од стране надлежног органа Републике Србије (тзв. „таленат”).

Члан 3.

Приликом подношења захтева за одобрење првог привременог боравка у Републици Србији, странац из члана 2. ове уредбе, надлежном органу, поред општих услова за одобрење привременог боравка прописаних Законом о странцима, као доказ о оправданости захтева, прилаже, у зависности од категорије, и један од следећих докумената:

1) документ издат од стране регистрованог научно технолошког парка, којим се потврђује да је делатност привредног друштва које је странац основао у Републици Србији препозната као иновациона делатност члан 2. став 1. тачка 1) ове уредбе;

2) потврду или извод о поседовању средстава на рачуну банке која је регистрована у Републици Србији у висини од минимум 50.000,00 евра, односно у еквивалентној вредности у динарима или другој страној валути члан 2. став 1. тачка 2) ове уредбе;

3) решење о професионалном признавању високошколске исправе издато од стране надлежног органа Републике Србије члан 2. став 1. тачка 3) ове уредбе.

Члан 4.

Приликом подношења захтева за продужење привременог боравка који је одобрен под условима прописаним овом уредбом, странац надлежном органу поред општих услова за одобрење привременог боравка прописаних Законом о странцима, као доказ о оправданости захтева за продужење, прилаже, у зависности од категорије, и један од следећих докумената:

1) доказ да је у периоду важења претходно одобреног привременог боравка који је одобрен под условима прописаним овом уредбом, са једним или више држављана Републике Србије засновао радни однос на период који је дужи од периода на који се тражи продужење привременог боравка, доказ да је у периоду важења претходно важећег привременог боравка привредно друштво које је основао за иновациону делатност остварило пословни приход у минималном износу од 1.000.000,00 дин., односно документ издат од стране Научно технолошког парка, којим се потврђује да се привредно друштво које је странац основао у Републици Србији и даље активно бави иновационом делатношћу (члан 3. став 1. тачка 1) ове уредбе);

2) доказ о уплати новчаног улога у основни капитал већ регистрованог привредног друштва у износу од минимум 5.000,00 евра односно у еквивалентној вредности у динарима или другој страној валути (члан 3. став 1. тачка 2) ове уредбе);

3) уговор о раду, уговор о делу или други уговор којим се доказује радно ангажовање страног држављанина у Републици Србији у складу са прописима о раду, односно извод о регистрацији правног лица у Републици Србији у периоду важења претходно важећег привременог боравка, чији је страни држављанин један од оснивача (члан 3. став 1. тачка 3) ове уредбе).

Члан 5.

Страним држављанима из члана 2. став 1. тач. 1) и 3) ове уредбе први привремени боравак се одобрава на једну годину.

Страним држављанима из члана 2. став 1. тачка 2) ове уредбе први привремени боравак се одобрава на шест месеци.

Ако су испуњени услови прописани чланом 4. ове уредбе и поднет захтев за продужење привременог боравка који је претходно одобрен под условима прописаним овом уредбом, привремени боравак се продужава на једну годину.

Члан 6.

Странцима којима се привремени боравак одобрава или продужава у складу са овом уредбом радна дозвола издаје се у складу са прописима који уређују област запошљавања странаца.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1278/2020

У Београду, 13. фебруара 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.