Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о организовању рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја за време ванредног стања

"Службени гласник РС", број 54 од 10. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

Уредба је престала да важи даном укидања ванредног стања, односно 6. маја 2020. године (види члан 2. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила – 65/2020-3).

 

Члан 1.

Овом уредбом уређује се посебан начин и организација рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја на територији Републике Србије (у даљем тексту: установа) у случају појаве заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 за време ванредног стања.

Ова уредба односи се на све установе социјалне заштите за смештај корисника и организације социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе, као и на установе за смештај корисника, чији је оснивач друго правно и физичко лице.

Члан 2.

У случају појаве заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 код корисника или запосленог, односно радно ангажованог (у даљем тексту: оболели) у установи, исти се одмах упућује на лечење у здравствену установу, која је одређена актима надлежних органа за пријем и збрињавање тих лица, под условима и на начин којим се спречава преношење заразних болести, по стручно методолошком упутству завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије.

У случају из става 1. овог члана, остали корисници, као и запослени, односно радно ангажовани остају у оквиру установе, у изолацији 14 дана.

Члан 3.

Ако се у установи, у току изолације, појави нови случај заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, оболели се упућује на лечење на начин из члана 2. став 1. ове уредбе, а изолација лица из члана 2. став 2. ове уредбе продужава се за још 14 дана.

Директори установа дужни су да воде рачуна  о структуралним стандардима у погледу кадровских услова за пружање услуге у смислу прописа о социјалној заштити.

Члан 4.

Надлежна епидемиолошка служба издаје налог да се мера изолације корисника и запослених, који су били у контакту са оболелим, реализује у оквиру установе социјалне заштите за смештај корисника, односно организације социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја.

Директори установа дужни су да запосленима и радно ангажованима, током трајања изолације обезбеде поштовање радног времена, дневног и недељног одмора, у складу са законом.

Запослени и радно ангажовани ван радног времена (одмор) користе у оквиру установе.

Директори су дужни да истакну распоред радног времена.

Директори установа дужни су да обезбеде да запослени и радно ангажовани, без накнаде, имају три оброка дневно, смештај у установи, као и да у установи за време одмора бораве одвојено од корисника, током трајања изолације.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3127/2020

У Београду, 10. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.