Zakon

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о мерама у друмском саобраћају за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", број 55 од 14. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

 

Члан 1.

Овом уредбом прописују се мере у друмском саобраћају за време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: ванредно стање).

Члан 2.

Поступак усаглашавања предлога редова вожње у међумесном превозу путника за 2020. годину прекида се.

Привредна комора Србије објединиће спровођење поступка из става 1. овог члана са поступком усаглашавања предлога редова вожње са регистрованим редовима вожње у међумесном превозу путника за 2021. годину.

У обједињеном поступку из става 2. овог члана, разматраће се и захтеви за усаглашавање предложених редова вожње са регистрованим редовима вожње у међумесном превозу путника који су са прилозима достављени Привредној комори Србије у 2020. години.

Члан 3.

Априлска ревизија појединачног плана расподеле међународних дозвола за превоз терета за 2020. годину утврдиће се у року који је уредбом којом се уређује расподела страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима (у даљем тексту: Уредба) прописан за јунску ревизију.

Захтеви поднети за утврђивање априлске ревизије појединачног плана расподеле међународних дозвола за превоз терета за 2020. годину, не подносе се поново.

Домаћи превозници који нису поднели захтев за утврђивање априлске ревизије појединачног плана расподеле међународних дозвола за превоз терета за 2020. годину, тај захтев подносе у року који је Уредбом прописан за подношење захтева за јунску ревизију.

Члан 4.

Јунска ревизија појединачног плана расподеле међународних дозвола за превоз терета за 2020. годину утврдиће се у року који је Уредбом прописан за септембарску ревизију.

Захтеви за утврђивање јунске ревизије појединачног плана расподеле међународних дозвола за превоз терета за 2020. годину подносе се у року који је Уредбом прописан за подношење захтева за септембарску ревизију.

Члан 5.

Септембарска ревизија појединачног плана расподеле међународних дозвола за превоз терета за 2020. годину неће се утврђивати.

Члан 6.

Потврде ЦЕМТ о способности теретног и прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају, за потребе коришћења ЦЕМТ мултилатералне квоте у текућој години, којима је рок важења истекао после 12. марта 2020. године, односно којима рок важења истиче закључно са 29. јуном 2020. године, сматраће се важећим закључно са 30. јуном 2020. године, у складу са мерама које је одредио Међународни транспортни форум.

Ефикасност коришћења ЦЕМТ мултилатералне квоте у текућој години неће се утврђивати за период трајања ванредног стања.

Члан 7.

У складу са одредбама Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС”, бр. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20, 49/20 и 53/20), којима се уређује јавни превоз у друмском саобраћају, министарство надлежно за послове саобраћаја за време ванредног стања врши пријем странака из следећих разлога:

1) ради доделе појединачних дозвола за међународни превоз терета;

2) ради издавања потврда ЦЕМТ о способности теретног и прикључног возила за коришћење у друмском саобраћају;

3) ради издавања лиценци за јавни превоз терета у друмском саобраћају и извода лиценци за превоз за теретно возило;

4) ради издавања сертификата о професионалној оспособљености за лица одговорна за превоз.

Члан 8.

Теретна возила која су до дана проглашења ванредног стања пријављена министарству надлежном за послове саобраћаја као возила која се користе на основу уговора о финансијском лизингу или уговора о закупу, а тај уговор о финансијском лизингу или закупу је истекао или истиче за време ванредног стања, настављају да се користе по истом основу до дана престанка ванредног стања, ако превозник не поднесе захтев за промену основа коришћења теретног возила.

До дана престанка ванредног стања домаћи превозници нису дужни да министарству надлежном за послове саобраћаја пријављују промену основа коришћења теретних возила која имају у возном парку, као ни да том министарству враћају изводе лиценци за та возила.

Члан 9.

Возачи који су после 29. децембра 2019. године стекли возачку дозволу за управљање моторним возилом, односно скупом возила, категорија C, C1, D, D1, CE, C1E, DE или D1E, могу да обављају послове професионалног возача без стечене почетне квалификације за време ванредног стања, као и за време које је после престанка ванредног стања потребно за спровођење обуке и полагање испита за стицање почетне квалификације прописане законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима и правилником којим се уређују услови и начин стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, а најкасније 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Pепублике Cрбије”.

05 број 53-3156/2020

У Београду, 13. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.