Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законом о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19),

Влада доноси

УРЕДБУ

о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", бр. 63 од 30. априла 2020, 109 од 19. новембра 2021.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба је престала да важи даном ступања на снагу Уредбе о престанку важења Уредбе о понуди заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 ("Службени гласник РС", број 54/2023), односно 30. јуна 2023. године (види Уредбу - 54/2023-15).

Члан 1.

Овом уредбом уређује се посебан начин и услови под којима се може дати понуда за коришћење заменског путовања за туристичко путовање које је отказано или није реализовано услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Члан 2.

Организатор туристичког путовања (у даљем тексту: организатор путовања), може путнику да понуди заменско путовање за нереализовано туристичко путовање које је у целости или делимично уплаћено закључно са 15. мартом 2020. године, без обзира на период реализације, а које је отказано или нереализовано у периоду ванредног стања или касније услед околности које су проузроковане болешћу COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Заменско путовање је ново туристичко путовање, којим се замењује нереализовано туристичко путовање, које је у целости или делимично уплаћено од стране путника, које се реализује на истој или другој дестинацији и чија вредност није нижа од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање.

Уколико се заменско путовање реализује на другој дестинацији, пре закључења новог уговора о организовању путовања организатор путовања, односно посредник у продаји туристичког путовања (у даљем тексту: посредник), прибавља писану сагласност путника.

Члан 3.

У случају из члана 2. став 1. ове уредбе организатор путовања путнику даје понуду за коришћење заменског путовања, која нарочито садржи име и презиме путника и износ, који не може бити нижи од продајне цене или износа који је путник уплатио за нереализовано путовање, датум издавања, период важења понуде, као и податак да је за заменско путовање обезбеђена гаранција путовања.

Понуду из става 1. овог члана организатор путовања даје за нереализовано путовање без обзира да ли је путовање купљено код организатора путовања или код посредника.

Понуду из става 1. овог члана путнику уручује организатор путовања или посредник, преко кога је купљено нереализовано туристичко путовање, у писаној форми непосредно или електронским путем.

Члан 4.

Пре реализације заменског путовања организатор путовања, односно посредник са путником, на прописан начин, закључује нови уговор о организовању путовања, уз сторнирање претходног.

Уговор из става 1. овог члана садржи и број издате гаранције путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете.

Понуда из члана 3. став 1. ове уредбе чини саставни део новог уговора о организовању путовања.

На уговор из става 1. овог члана, у делу рока за реализацију, као и у делу рока за повраћај уплаћених средстава, примењују се одредбе ове уредбе.

Члан 5.

Заменско путовање из члана 2. ове уредбе путник може да искористи најкасније до 31. децембра 2022. године.

Уколико се путник одлучи за повраћај износа који је уплатио за нереализовано путовање или је отказано заменско путовање, привредно друштво, друго правно лице или предузетник, који је као организатор путовања продао туристичко путовање из члана 2. ове уредбе је дужан да изврши повраћај уплаћених средстава најкасније до 1. фебруара 2023. године.

Могућност издавања понуде на заменско путовање, под условима из ове уредбе односи се и на излете.

*Службени гласник РС, број 109/2021

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3549/2020

У Београду, 30. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.