Zakon

На основу члана 102. став 3. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 – др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о подацима и пословима значајним за систем одбране који се морају чувати и штитити у складу са законом којим се уређује заштита тајности података и о критеријумима за попуну радних места на којима се ти задаци и послови обављају

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2020.

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују подаци значајни за систем одбране који се морају чувати и штитити у складу са законом којим се уређује заштита тајности података, послови од посебног значаја за систем одбране које у државним органима, предузећима и другим правним лицима треба штитити применом посебних мера безбедности и критеријуми за попуну радних места на којима се ти задаци и послови обављају.

Члан 2.

Подаци значајни за систем одбране који се морају чувати и штитити у складу са законом којим се уређује заштита тајности података су:

1) подаци садржани у војним, економским и другим проценама, на којима се заснива политика Републике Србије;

2) подаци садржани у Плану одбране Републике Србије;

3) подаци садржани у плановима употребе Војске Србије;

4) подаци о оперативним и функционалним способностима Министарства одбране и Војске Србије, као и других органа, предузећа и правних лица када су у функцији одбране;

5) подаци садржани у актима о организацији и формацији Војске Србије;

6) подаци садржани у плановима и програмима развоја за јавна предузећа, привредна друштва и друга правна лица која су од посебног значаја за одбрану земље;

7) подаци о врсти, укупној количини и размештају робних резерви Републике Србије и капацитетима и могућностима ратне производње;

8) подаци садржани у анализама и оценама стања припрема за одбрану Републике Србије;

9) подаци садржани у плановима припрема и уређења државне територије за потребе одбране земље;

10) подаци о војним објектима и објектима који су одлуком надлежног органа одређени као објекти од посебног значаја за одбрану земље (локација, назив, структура, опремљеност и други подаци који би у ратном и ванредном стању били од посебног значаја за одбрану земље);

11) подаци о научним, техничким и технолошким проналасцима који су од посебног значаја за одбрану земље;

12) подаци о средствима и уређајима намењеним одбрани земље, који су у процесу усвајања и испитивања;

13) подаци садржани у проценама, анализама и појединим мерама државних органа, који су од посебног значаја за одбрану земље;

14) подаци који се односе на организацију телекомуникационо-информационих система у миру и рату, планове и средства за криптозаштиту, као и подаци који се односе на прописане норме и поступке спровођења криптозаштите;

15) подаци који се односе на ратну организацију државних органа;

16) подаци садржани у мобилизацијским плановима јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица која су од посебног значаја за одбрану земље;

17) подаци садржани у плановима организације безбедносно-обавештајних служби, оперативни подаци служби безбедности у вези са контраобавештајном и безбедносном заштитом и обавештајни подаци и подаци у вези са њима;

18) подаци Војне полиције о обављању послова сузбијања криминалитета, обезбеђења одређених личности, најзначајнијих војних објеката, докумената и наоружања и подаци у вези са њима;

19) подаци садржани у безбедносним проценама и подаци садржани у документима донетим у складу са безбедносним проценама;

20) подаци о материјалним средствима намењеним потребама одбране;

21) подаци који проистекну из истраживања геолошког састава земљишта, геомагнетизма, хидролошких карактеристика терена, који су од посебног значаја за одбрану земље;

22) подаци садржани у анализама и оценама стања припрема за одбрану јединица локалне самоуправе, појединих државних органа и других правних лица;

23) подаци садржани у инспекцијским извештајима са обилазака о стању одбрамбених припрема;

24) прописи о раду државних органа, привредних друштава и других правних лица за време ратног и ванредног стања;

25)подаци о дужностима и радним и формацијским местима значајним за одбрану земље;

26) подаци о организацији, формацији и структури војнотериторијалних органа и јединица;

27) подаци садржани у картографским публикацијама који су од интереса за одбрану земље;

28) аерофото снимци подручја значајних за одбрану;

29) подаци о укупној структури кадра и њиховом распореду на ратне дужности;

30) подаци о врстама и капацитетима природних и вештачких склоништа за заштиту становништва и материјалних добара у рату;

31) подаци о предузетим мерама и спроведеним радњама и поступцима, на основу одлука, наређења, саопштења и других аката којима се регулише област одбране земље, а чијим откривањем би се могла нанети штета по интересе Републике Србије и снагама одбране земље;

32) други подаци који су од стране надлежног органа утврђени као подаци од значаја за систем одбране.

Члан 3.

Послови од посебног значаја за систем одбране које у државним органима, предузећима и другим правним лицима треба штитити применом посебних мера безбедности су:

1) израда аката и прилога за припрему Плана одбране Републике Србије, складу са прописима којима се уређује начин израде планова одбране;

2) обрада података о билансним потребама и могућностима вршења производње и услуга од значаја за одбрану;

3) обезбеђивање планираних капацитета и обавезне резерве од значаја за одбрану;

4) организовање и праћење стања припрема за одбрану;

5) доношење методолошких, стручних и техничких упутстава припрема за одбрану правних лица из делокруга своје надлежности;

6) оспособљавање запослених и предузимање мера неопходних за успешно функционисање привредних и других делатности у ратном и ванредном стању;

7) спровођење мера приправности у ванредном стању и других мера неопходних за прелазак на организацију за рад у ратном и ванредном стању;

8) планирање и обезбеђивање средстава и опреме за рад у ратном и ванредном стању;

9) инспекцијски послови у вези са радом и припремама за одбрану;

10) други послови који су актом надлежног органа утврђени као послови од значаја за одбрану.

Члан 4.

Лице које се у државном органу, предузећу и другом правном лицу распоређује на послове из члана 3. ове уредбе или те послове и задатке обавља у оквиру редовних послова и задатака према акту о систематизацији, односно формацији, поред општих услова прописаних законом за пријем у радни однос, односно службу потребно је да поседује безбедносни сертификат за приступ тајним подацима, одговарајућег степена тајности, у складу са законом којим се уређује заштита тајности података.

Члан 5.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о критеријумима за утврђивање података значајних за одбрану земље који се морају чувати као државна или службена тајна и о утврђивању задатака и послова од посебног значаја за одбрану земље које треба штитити применом посебних мера безбедности („Службени лист СРЈ”, број 54/94 и „Службени гласник РС”, бр. 88/09 и 111/09).

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-373/2020

У Београду, 30. јануара 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.