Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 79. став 4. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о висини посебне накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије у 2020. години

"Службени гласник РС", број 8 од 31. јануара 2020.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се висина посебне накнаде за подстицај у 2020. години.

Накнада из става 1. oвог члана изражава се у дин./kWh.

Висина посебне накнаде из става 1. oвог члана износи 0,093 дин./kWh.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-761/2020

У Београду, 30. јануара 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.