Zakon

На основу члана 16. став 4. Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године

"Службени гласник РС", број 81 од 5. јуна 2020.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се План смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Планом из члана 1. ове уредбе утврђују се национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом, који се односе на сакупљање амбалаже и амбалажног отпада, поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-4427/2020

У Београду, 4. јуна 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПЛAН
СМАЊЕЊА АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА ЗА ПЕРИОД ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ

У периоду од 2020. до 2024. године, за који се доноси овај план, као национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом утврђују се циљеви који се односе на: количину амбалажног отпада који је неопходно поновно искористити; количину сировина у амбалажном отпаду које је неопходно рециклирати, у оквиру количине прерађеног амбалажног отпада; количину појединих материјала у укупној маси рециклажних материјала у амбалажном отпаду коју је неопходно рециклирати.

Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се овај план доноси су општи циљеви и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада.

Општи циљеви су:

1) поновно искоришћење амбалажног отпада у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом;

2) рециклирање у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом.

Специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се доноси овај план, обухватају амбалажу од папира/картона, пластике, стакла, метала и дрвета. Рециклажа амбалажног отпада вршиће се у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом и за сваку врсту амбалаже.

За период од 2020. до 2024. године уводе се општи циљеви за поновно искоришћење и рециклажу амбалажног отпада и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада.

ТАБЕЛА

Општи циљеви

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Поновно искоришћење

[%]

61

62

63

64

65

Рециклажа

[%]

56

57

58

59

60

Специфични циљеви за рециклажу

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Папир/картон

[%]

62

64

66

68

70

Пластика

[%]

26

30

34

38

42

Стакло

[%]

44

45

46

47

48

Метал

[%]

45

46

47

48

49

Дрво

[%]

17

19

21

23

24