Zakon

На основу члана 81. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о јединицама цивилне заштите, намени, задацима, мобилизацији и начину употребе

"Службени гласник РС", број 84 од 12. јуна 2020.

Члан 1.

Овом уредбом уређују се јединице цивилне заштите, намена, задаци, мобилизација и начин употребе јединица цивилне заштите.

Члан 2.

Јединице цивилне заштите се образују у складу са Проценом ризика од катастрофа и Проценом војних и невојних изазова, ризика и претњи по безбедност земље.

Јединице цивилне заштите се образују као чете, водови, одељења и тимови.

Члан 3.

У складу са чл. 80. и 81. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама доноси се Одлука о образовању јединица цивилне заштите, која садржи: врсту, број и величину јединица цивилне заштите, са утврђеном личном и материјалном формацијом, начин попуне људством, мобилизацијско место, извршиоца мобилизације и заменика извршиоца мобилизације, време трајања мобилизације и друго.

Јединица локалне самоуправе у циљу вођења евиденције о јединицама цивилне заштите доставља Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство) и Министарству одбране, донету Одлуку о образовању јединица цивилне заштите, као и податке о степену попуњености јединица цивилне заштите људством и њиховој обучености, материјално-техничкој опремљености, податке о планираним и извршеним обукама и тренинзима, преглед мобилизацијских зборишта и друге податке потребне за вођење евиденције o јединицама цивилне заштите у складу са прописаним обрасцима.

Члан 4.

Добровољци се распоређују у јединице цивилне заштите у складу са њиховим претходно стеченим знањима, способностима, склоностима и исказаним жељама.

Пре распоређивања у јединице цивилне заштите, потребно је упутити списак лица и дужности на које се распоређују у јединице цивилне заштите, територијалном органу Министарства одбране.

Министарство и јединице локалне самоуправе могу упутити јавни позив преко медија за попуну јединица цивилне заштите добровољцима.

Са пријављеним добровољцем обавља се интервју о његовим склоностима и жељама.

Спровођење интервјуа врши Министарство или јединице локалне самоуправе.

Добровољац потписује писану изјаву о добровољном прихватању права и обавеза припадника јединица цивилне заштите на пет година, саопштава му се дужност и тиме постаје припадник јединице цивилне заштите.

Образац 1 писане изјаве о добровољном приступању у јединицу цивилне заштите одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Добровољац уз писану изјаву прилаже и потврду o здравственоj способности, издату од стране изабраног лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта или боравишта, и друге податке и исправе од значаја за распоређивање у јединице цивилне заштите.

Намена и задаци јединица цивилне заштите

Члан 5.

Специјализоване јединице цивилне заштите употребљавају се у складу са опремљеношћу, оспособљеношћу, наменом и задацима и то:

1) јединице за гашење пожара – за гашење пожара; за испумпавања воде из поплављених објеката и ојачавању заштитних насипа; за рашчишћавање рушевина; за учествовање у спасавању људи и животиња из оштећених објеката и за предузимање и других активности на евакуацији и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине;

2) јединице за спасавање на води и под водом – за обављање послова и задатака на спасавању угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара са поплављених подручја; за праћење водостаја водотокова; за превожење људи, животиња и материјалних добара са поплављених подручја, и преко река и језера; за извођење радова на ојачавању заштитних насипа; за проналажење утопљеника и прикупљање угинулих животиња;

3) јединице за збрињавање – за обављање послова и задатака збрињавања и обезбеђење хитног смештаја угрожених и евакуисаних лица; обезбеђење смештаја за припаднике специјализоване јединице цивилне заштите и ватрогасно-спасилачке јединице; за формирање шаторског насеља; за припрему и коришћење објеката и просторија у јавној употреби за потребе збрињавања – смештаја и за дистрибуцију хране и воде;

4) јединице за пружање прве помоћи – за пружање прве помоћи; преношење повређених и формирање покретних прихватних места, за збрињавање повређених; учествовање у спровођењу мере хигијенско-епидемиолошке заштите;

5) јединице за пружање прве помоћи и збрињавање – за пружање прве помоћи, преношење повређених и формирање покретних прихватних места, за збрињавање повређених; за обављање послова и задатака збрињавања угрожених и евакуисаних лица; за припрему и коришћење објеката и просторија у јавној употреби за потребе збрињавања – смештаја и дистрибуцију хране и воде;

6) јединице за РХБ заштиту – за обављање РХБ извиђања; дозиметријске контроле; деконтаминације људи; дезинфекцију и деконтаминацију материјално-техничких средстава, опреме, земљишта и објеката; за учествовање у асанацији терена;

7) јединице за спасавање из рушевина – за учествовање у проналажењу и спасавању људи и животиња затрпаних у рушевинама и из оштећених објеката; за предузимање и других активности за заштиту живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара;

8) јединице за узбуњивање – за укључивање јавних сирена у случају елементарних непогода и других несрећа (по добијању сигнала из надлежног оперативног центра 112), за основно одржавање и поправке уређаја и средстава система за јавно узбуњивање.

Члан 6.

Јединице цивилне заштите опште намене, намењене су за учествовање у гашењу пожара на отвореном, за изградњу и ојачавање заштитних насипа и црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине, као иза предузимање превентивних мера од настанка опасности.

Мобилизација јединица цивилне заштите

Члан 7.

Мобилизацију јединица цивилне заштите спроводи Министарство или јединица локалне самоуправе која образује јединице цивилне заштите.

Мобилизација јединица цивилне заштите се извршава према плану мобилизације, коју израђује Министарство или јединица локалне самоуправе која образује јединице цивилне заштите.

Извршилац мобилизације и његов заменик су одговорни за израду плана мобилизације јединица цивилне заштите, његовог чувања као и за извршење мобилизације јединица цивилне заштите.

Члан 8.

У случају када су процењени ризици од катастрофа таквог интензитета да се очекује могуће ангажовање јединица цивилне заштите, извршилац мобилизације предузима потребне мере да о томе обавести припаднике јединица цивилне заштите.

Члан 9.

Планом мобилизације јединица цивилне заштите регулише се организација позивања припадника јединица, организација прихвата припадника јединица на мобилизацијском зборишту, организација изузимања опреме из магацина и њену расподелу припадницима јединице и организација превожења јединице до места ангажовања и друго.

Члан 10.

Позивање припадника јединица цивилне заштите на мобилизацију спроводи се општим и појединачним позивом.

У условима ванредног и ратног стања, позивање припадника јединица цивилне заштите врши надлежни територијални орган Министарства одбране.

Kада се прогласи ванредна ситуација, у случају ванредног догађаја, или када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће, позивање припадника јединица цивилне заштите врши министарство или јединица локалне самоуправе која образује јединице цивилне заштите.

Позив на општу мобилизацију истиче се на јавним местима, седиштима органа јединица локалне самоуправе и објављује се у јавним гласилима, штампаним и електронским медијима.

Када се нареди извршење делимичне мобилизације, припаднику јединице цивилне заштите уручује се на адреси становања или адреси запослења прописан појединачни позив за ангажовање на задацима заштите и спасавања.

Ради ефикаснијег позивања припадника јединица цивилне заштите исти се могу позивати телефоном.

Припаднику јединице цивилне заштите који се одазвао на општи позив или на телефонски позив, на мобилизацијском зборишту се уручује прописани појединачни позив.

Образац 2 појединачног позива за мобилизацију-ангажовање припадника јединице цивилне заштите одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 11.

Председник општине/градоначелник или лице које је за то овлашћено обавештава Министарство о донетој Наредби за мобилизацију јединица цивилне заштите из надлежности локалне самоуправе.

Извршиоци мобилизације јединица цивилне заштите локалне самоуправе о току извршења мобилизације и ангажовању јединица цивилне заштите опште намене и јединица цивилне заштите за узбуњивање, извештавају градоначелника/председника општине и Министарство.

Извршиоци мобилизације јединица цивилне заштите које образује Министарство, извештавају руководиоца организационе јединице Министарства, надлежне службе за ванредне ситуације о току извршења мобилизације и ангажовању јединица цивилне заштите.

Начин употребе јединица цивилне заштите

Члан 12.

Јединице цивилне заштите могу се ангажовати самостално или у садејству са другим снагама заштите и спасавања.

Јединице цивилне заштите могу се ангажовати у следећим ситуацијама:

1) када се прогласи ванредна ситуација;

2) у случају ванредног догађаја;

3) када постоји непосредна опасност од настанка елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће;

4) у случају проглашења ванредног и ратног стања;

5) у циљу обуке и увежбавања за спровођење мобилизације.

Јединице цивилне заштите опште намене могу се ангажовати и у циљу предузимања превентивних мера и активности у циљу смањење ризика и претњи по живот и здравље људи, животиња и материјалних добара.

Члан 13.

Специјализоване јединице цивилне заштите се опремају и оспособљавају за деловање на целој територији Републике Србије.

Члан 14.

Ангажованим припадницима јединица цивилне заштите издаје се потврда о ангажовању на задацима цивилне заштите, која садржи податке о времену почетка и завршетка ангажовања припадника на основу које се врши исплата накнаде за ангажовање незапослених, односно рефундација трошкова исплаћене зараде послодавцу запослених припадника цивилне заштите, у складу са законом.

Члан 15.

Припадник јединице цивилне заштите на задацима заштите и спасавања се ангажују до 12 часова дневно, а изузетно ако су угрожени живот и здравље грађана, ангажовање се може продужити преко 12 часова.

Дневни одмор за припадника јединице цивилне заштите се организује у складу са условима на терену у чврстом објекту или шаторским условима.

У случају када је то могуће припаднику јединице цивилне заштите може се омогућити дневни одмор у кућним условима у трајању најдуже од десет часова.

Извршилац мобилизације, може дозволити мобилисаном припаднику јединице цивилне заштите краће одсуство из јединице због личних потреба.

Члан 16.

Возила којима се припадници јединица цивилне заштите са формацијском опремом и средствима, превозе са мобилизацијских зборишта до места ангажовања и употребе, обезбеђују Надлежна служба и јединица локалне самоуправе које су образовале јединице цивилне заштите и то:

1) сопственим возилима;

2) уговором са предузетником или правним лицем које поседује моторна и прикључна возила;

3) путем материјалне обавезе у складу са посебним прописима из области одбране.

Завршне одредбе

Члан 17.

Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да важи Правилник о организацији и начину употребе специјализованих јединица цивилне заштите („Службени гласник РС”, број 26/11).

Члан 18.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1133/2020-1

У Београду, 12. јуна 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.