Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 53. став 3. и члана 60. став 4. Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима издавања извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система, од стране јавних бележника и геодетских организација

"Службени гласник РС", број 91 од 26. јуна 2020.

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују услови и начин издавања извода из листа непокретности и листа вода (у даљем тексту: извод), из базе података Геодетског катастарског информационог система Републичког геодетског завода (у даљем тексту: Завод), од стране јавних бележника и геодетских организација.

Члан 2.

Извод из члана 1. ове уредбе јесте оригинални приказ извода из листа непокретности и листа вода из Геодетског катастарског информационог система Републичког геодетског завода (у даљем тексту: ГКИС).

Извод из члана 1. ове уредбе могу издавати и оверавати јавни бележници и геодетске организације у складу са Законом о поступку уписа у катастар непокретности и водова („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 95/18, 31/19 и 15/20).

Члан 3.

Јавни бележник извод из члана 1. ове уредбе издаје тако што путем апликације коју обезбеђује министарство надлежно за послове правосуђа, а преко Сервисне магистрале органа која је повезана са ГКИС-ом, преузима податке из централног регистра катастра непокретности и одштампани истоветни визуелни приказ тих података, који садржи означење датума ажурности тих података, оверава својеручним потписом и печатом.

Геодетска организација извод из члана 1. ове уредбе издаје тако што преко апликације е-катастар, која је повезана са ГКИС-ом, преузима податке из централног регистра катастра непокретности и одштампани истоветни визуелни приказ тих података, који садржи означење датума ажурности тих података, оверава овлашћено лице геодетске организације својеручним потписом и печатом.

Јавни бележник, односно геодетска организација ће на захтев странци издати извод из члана 1. ове уредбе у форми оригиналног електронског документа, у ком случају се истоветан визуелни приказ података повучен из централног регистра катастра непокретности оверава квалификованим електронским потписом, односно квалификованим електронским печатом.

Извод из ст. 1–3. овог члана има исту важност као да га је издао Завод.

Члан 4.

Јавни бележници, када у складу са законом прописаним овлашћењима обављају послове који се односе на располагање непокретностима или по одлуци суда обављају послове који су им поверени, податке из централног регистра катастра непокретности прибављају по службеној дужности, преко апликације коју обезбеђује министарство надлежно за послове правосуђа, а која је путем Сервисне магистрале органа повезана са ГКИС-ом, у ком случају се тако прибављени подаци сматрају поузданим и имају исту доказну снагу као и извод из катастра из члана 3. ове уредбе.

У случајевима из става 1. овог члана јавни бележници не издају изводе из члана 3. ове уредбе, нити од странака могу тражити да им достављају изводе из катастра издате од стране Службе катастра, као ни исте умножавати, приказивати ни дистрибуирати трећим лицима. За веродостојност и гаранцију приказа преузетих података одговорно је министарство надлежно за послове правосуђа.

Јавни бележници могу путем апликације коју обезбеђује министарство надлежно за послове правосуђа, која је путем Сервисне магистрале органа повезана са централним регистром катастра непокретности, поднети Заводу захтев за издавање уверења о теретима и забележбама, за које се из података прибављених у складу са ставом 1. овог члана не види да ли се односе на посебан део објекта у односу на који податке прибављају по службеној дужности. Захтев треба да садржи прецизно образложење из ког разлога се уверење тражи као и тачну ознаку непокретности на коју се односи.

Члан 5.

Геодетска организација податке из централног регистра катастра непокретности прибавља електронским путем, преко ГКИС-а, када су јој ти подаци потребни за обављање послова из њене делатности.

Члан 6.

За издавање извода из члана 3. ст. 1. и 2. ове уредбе јавни бележник, односно геодетска организација наплаћујe искључиво накнаду трошкова која не може бити виша од 540,00 динара, док се за извод из члана 3. став 3. ове уредбе не наплаћује ни та накнада.

За прибављање података и уверења у складу са чланом 4. ове уредбе, не наплаћује се републичка административна такса, а јавни бележник нема право на награду и накнаду трошкова по том основу.

Геодетска организација податке у складу са чланом 5. ове уредбе прибавља без плаћања таксе, односно накнаде.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-4775/2020-3

У Београду, 26. јуна 2020. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.