Zakon

 

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 5. став 2. Закона о железници („Службени гласник РС”, број 41/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури

"Службени гласник РС", бр. 92 од 29. јуна 2020, 6 од 29. јануара 2021. 33 oд 11. марта 2022, 63 од 28. јула 2023.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се категоризација железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури.

Члан 2.

Категорија јавне железничке пруге у експлоатацији означава се троцифреним бројем, који je уједно и шифра пруге, и то бројем почев од:

1) 101 за магистралне пруге;

2) 201 за регионалне пруге;

3) 301 за локалне пруге;

4) 401 за манипулативне пруге;

5) 501 за музејско-туристичке пруге.

Члан 3.

Магистралне пруге са припадајућим бројем пруге су:

101 Београд Центар – Стара Пазова – Шид – државна граница – (Tovarnik);

102 Београд Центар – Распутница „Г” – Раковица – Младеновац – Лапово – Ниш – Прешево – државна граница – (Табановце);

103 (Београд Центар) – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана;

104 (Јагодина) – Распутница Ћуприја – Ћуприја – Параћин;

105 (Београд Центар) – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница – (Kelebia);

106 Ниш – Димитровград – државна граница – (Драгоман);

107 Београд Центар – Панчево Главна – Вршац – државна граница – (Stamora Moravita);

108 (Београд Центар) – Ресник – Пожега – Врбница – државна граница – (Бијело Поље);

109 Лапово – Краљево – Лешак – Косово Поље – Ђен. Јанковић – државна граница – (Волково);

110 Суботица – Богојево – државна граница – (Erdut);

111 Београд Ранжирна „А” – Остружница – Батајница;

112 Београд Ранжирна „Б” – Остружница;

113 Београд Ранжирна „А” – Распутница „Б” – Распутница „К/К1” – Ресник;

114 Остружница – Распутница „Б” – (Распутница „К/К1”);

115 Београд Ранжирна „Б” – Распутница „Р” – Распутница „А” – (Ресник);

116 (Београд Ранжирна „Б”) – Распутница „Р” – Раковица;

117 Београд Ранжирна „А” – Распутница „Т” – Раковица;

118 Београд Ранжирна „Б” – Распутница „Т” – (Раковица);

119 везни колосек на подручју Распутнице „К/К1” : (Распутница „Б”) – Распутница „К” – Распутница „К1” – (Јајинци);

120 (Распутница Панчевачки мост) – Распутница Карађорђев парк – Распутница Дедиње – (Распутница „Г”);

121 Инђија – Голубинци;

122 Нови Сад – Нови Сад Ранжирна – Распутница Сајлово;

123 обилазни колосек станице Мала Крсна: (Колари) – одвојна скретница број 1 – одвојна скретница број 28 – (Осипаоница);

124 Распутница Лапово Варош – Лапово Ранжирна – Лапово;

125 Трупале – Ниш Ранжирна – Међурово;

126 Црвени Крст – Ниш Ранжирна;

127 Ниш – Распутница Мост – (Ниш Ранжирна);

128 Спојни колосек станице Ниш: (Црвени Крст) – одвојна скретница број 3 – одвојна скретница број 4 – (Ћеле Кула).

Члан 3а

У случају фазне изградње, реконструкције или модернизације магистралних пруга из члана 3. ове уредбе, односно извођења радова на појединачним деоницама између станица на прузи, железничке пруге не могу бити категорисане као магистралне до завршетка свих радова на тој прузи, односно до прибављања употребне дозволе за последњу деоницу на тој прузи на којој се изводе радови, у складу са Законом о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 16/22 – аутентично тумачење).

До завршетка свих радова на прузи из става 1. овог члана, односно до прибављања употребне дозволе за последњу деоницу на прузи на којој се изводе радови, тaкве железничке пруге се категоришу као регионалне.

*Службени гласник РС, број 33/2022

Члан 4.

Регионалне пруге са припадајућим бројем пруге су:

201 Суботица – Хоргош – државна граница – (Röszke);

202 Панчево Главна – Зрењанин – Кикинда – државна граница – (Jimbolia);

203 Београд Доњи Град (km 7+041) – Београд Дунав – Распутница Панчевачки Мост;

204 Топчидер (km 4+195) – Распутница „Г” – (Раковица);

205 Банатско Милошево – Сента – Суботица;

206 Панчево Варош – Распутница „2а” – (Јабука);

207 Нови Сад – Оџаци – Богојево;

208 (Нови Сад) – Распутница Сајлово – Римски Шанчеви – Орловат Стајалиште;

209 Нови Сад Ранжирна одвојна скретница број 7 – Нови Сад Локотеретна – Распутница Сајлово;

210 Орловат – Распутница „1а” – (Лукићево);

211 Рума – Шабац – Распутница Доња Борина – државна граница – (Зворник Нови);

212 (Платичево) – Распутница „1” – Распутница „3” – (Штитар);

213 Сталаћ – Краљево – Пожега;

214 спојни колосек станице Краљево: (Матарушка Бања) – одвојна скретница број 72 – одвојна скретница број 73 – (Адрани);

215 спојни колосек станице Пожега: (Узићи) – одвојна скретница број 53 – одвојна скретница број 54 – (Драгачево);

216 Смедерево – Распутница Језава – Радинац – Мала Крсна;

217 Распутница Језава – Смедерево Лука;

218 Мала Крсна – Бор – Распутница „2” – (Вражогрнац);

219 (Ниш) – Црвени Крст – Зајечар – Прахово Пристаниште;

220 (Рготина) – Распутница „3” – Распутница „1” – (Трнавац);

221 (Барлово) – Распутница „1” – Куршумлија;

222 Куршумлија – Кастрат;

223 Дољевац – Кастрат – Мердаре – Косово Поље;

224 Косово Поље – Метохија – Пећ;

225 Косово Поље Теретна – Распутница „1” – (Дреница);

226 Врбас–Сомбор.

*Службени гласник РС, број 63/2023

Члан 5.

Локалне пруге са припадајућим бројем пруге су:

301 Суботица – Суботица Фабрика;

302 Суботица – Суботица Болница;

303 Нови Сад (km 1+042) – Нови Сад Ложионица;

304 Подбара – Распутница „3” – Распутница „2” – (Каћ);

305 (Римски Шанчеви) – Распутница „1” – Распутница „3” – (Подбара);

306 Римски Шанчеви – Жабаљ;

307 брисана је (види члан 2. Уредбе – 63/2023-39).

308 (Брасина) – Распутница Доња Борина – Зворник Град;

309 Панчево Варош – Панчево Војловица;

310 спојни колосек станице Сента: (Чока) – одвојна скретница број 22 – одвојна скретница број 23 – (Ором);

311 Марковац – Свилајнац – Деспотовац – Ресавица;

312 Метохија – Призрен;

313 Вршац – Бела Црква.

Члан 6.

Манипулативне пруге са припадајућим бројем пруге су:

401 Вршац – Вршац Вашариште;

402 Кикинда – Метанолско сирћетни комплекс (km 6+413);

403 Богојево – Дунавска Обала;

404 Параћин – Стари Поповац;

405 Сурчин – Јаково – Бечмен;

406 Шид – Сремска Рача Нова – државна граница – (Бијељина);

407 Овча – Падинска Скела;

408 Сонта – Апатин Фабрика

409 Бачка Паланка – Гајдобра.

*Службени гласник РС, број 6/2021

Члан 7.

Музејско-туристичка пруга са припадајућим бројем пруге је следећа:

501 Шарган Витаси – Мокра Гора – државна граница – (Вишеград).

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о категоризацији железничких пруга које припадају јавној железничкој инфраструктури („Службени гласник РС”, број 50/19).

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-5149/2020

У Београду, 26. јуна 2020. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.