Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години

"Службени гласник РС", бр. 125 од 17. децембра 2021, 10 од 28. јануара 2022, 30 од 4. марта 2022, 52 од 30. априла 2022, 67 од 17. јуна 2022, 99 од 2. септембра 2022, 126 од 17. новембра 2022, 141 од 23. децембра 2022.

Члан 1.

Овом уредбом прописује се за буџетску 2022. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину.

Члан 2.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 – Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 750.000.000 динара од чега 600.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 50.000.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13).  Решењем о измени апропријације 03 број 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године умањена су средства на извору финансирања приходи буџета (01) у износу од 28.000.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 722.000.000 динара, од чега је 572.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 50.000.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), којa се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 – Директна плаћања, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 39.911.686.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 број 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства увећана су у износу од 157.039.000 динара, а Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10959/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства увећана су у износу од 1.187.953.000 динара.  Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 41.256.678.000 динара, којa се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 8.123.759.000 динара, од чега 7.877.480.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 246.279.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13). Увећањем апропријације на извору финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) укупна средства увећана су у износу од 77.000.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 број 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства увећана су у износу од 474.211.000 динара, а Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10959/2022 од 22. децембра 2022. године увећана су средства у износу од 376.489.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 9.051.459.000 динара од чега 8.728.180.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 246.279.000 из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0006 – Посебни подстицаји, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 250.000.000 динара. Решењем о измени апропријације 03 број 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства умањена су у износу од 23.900.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 226.100.000 динара, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 5.494.000.000 динара, од чега 773.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја. Решењем о измени апропријације 03 број 401-10268/2022 од 22. децембра 2022. године укупна средства умањена су из извора финансирања приходи буџета (01) у износу од 77.350.000 динара. Укупна средства на Економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су у износу од 5.416.650.000 динара, од чега 696.150.000 из извора финансирања приходи буџета (01) и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

 Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2023. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2024. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 3.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе износ од 50.000.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и пренетих обавеза по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе износ од 7.000.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и пренетих обавеза по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе износ од 721.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01) и 13.151.070 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и пренетих обавеза по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе износ од 100.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и пренетих обавеза по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода.

*Службени гласник РС, број 10/2022

**Службени гласник РС, број 126/2022

***Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 4.

Средства из члана 2. ове уредбе распоређују се за следеће програмске активности/пројекте:

1) директна плаћања;

2) мере руралног развоја;

3) кредитну подршку у пољопривреди;

4) посебне подстицаје;

5) ИПАРД подстицаје.

Исплата подстицаја из става 1. овог члана врши се на рачун корисника подстицаја код пословне банке до износа финансијских средстава из члана 2. ове уредбе, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Ако се у поступцима за остваривање права на подстицаје из става 1. овог члана утроше финансијска средства из става 2. овог члана, Управа за аграрна плаћања решењем одбија захтеве, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, услед недостатка расположивих финансијских средстава.

Члан 5.

Обим средстава за директна плаћања за решења која доспевају за плаћање у овој години износи 41.249.678.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће врсте подстицаја:

1) премију за млеко у износу од 9.745.930.000 динара;

2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 10.003.454.000 динара;

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке  у износу од 10.351.103.165 динара;

4) подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња у износу од 3.911.518.317 динара;

5) подстицаје за краве дојиље у износу од 31.300.000 динара;

6) подстицаје за кошнице пчела у износу од 1.265.000.000 динара;

7) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од 24.000.000 динара;

8) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 884.049.518 динара;

9) регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од 1.000 динара;

10) производно везане подстицаје у износу од 4.000 динара;

11) регрес за ђубриво, гориво и семе у износу од 5.033.318.000 динара.

*Службени гласник РС, број 10/2022

**Службени гласник РС, број 30/2022

***Службени гласник РС, број 126/2022

****Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 6.

Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за:

1) премију за млеко које испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека у износу од десет динара по литру млека, односно у износу од 15 динара по литру млека за захтеве за премију за први и други квартал 2022. године; 

2) основне подстицаје за биљну производњу у износу од 6.000 динара по хектару;

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 25.000 динара по грлу;

4) подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 40.000 динара по грлу;

5) подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу;

6) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 15.000 динара по грлу;

7) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;

8) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;

9) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;

10) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;

11) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;

12) подстицаје за тов јунади у износу од 15.000 динара по грлу у тову;

13) подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

14) подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

15) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову;

16) подстицаје за краве дојиље у износу од 40.000 динара по грлу;

17) подстицаје за кошнице пчела у износу од 800 динара по кошници;

18) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од десет динара по килограму произведене рибе;

19) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 20.000 динара по грлу;

20) регрес за трошкове складиштења у јавним складиштима у износу од 40% трошкова складиштења;

21) производно везане подстицаје у износу од 7.000 динара по хектару;

22) регрес за ђубриво, гориво и семе у износу од 3.000 динара по хектару.

*Службени гласник РС, број 30/2022

**Службени гласник РС, број 52/2022

***Службени гласник РС, број 99/2022

****Службени гласник РС, број 126/2022

Члан 7.

Директна плаћања из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе.

Члан 8.

Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја за решења која доспевају за плаћање у овој години износи 9.037.586.930 динара од чега 8.727.459.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 233.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13).

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја које обухватају подршку програмима који се односе на:

1) унапређење конкурентности у износу од 6.980.978.930 динара од чега 6.720.851.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) и то за:

(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у износу од 3.338.557.930 динара од чега  3.078.430.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и  183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) од чега за:

– подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од 483.005.000 динара, од чега за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља у износу од 482.999.858 динара и за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе у износу од 5.000 динара,

– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 2.855.553.072 динара од чега 2.595.425.142 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), од чега за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 349.998.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у износу од 1.869.894.442 динара од чега 1.609.766.512 динара из извора финансирања приходи буџета (01), 77.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 183.127.930 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13), инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 197.159.630 динара, подршка инвестицијама у набавку опреме за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 500.000 динара, инвестиције у изградњу и опремање објеката у износу од 396.000.000 динара, за подршку инвестицијама за електрификацију поља у износу од 1.000 динара и за дигитализацију сточарске производње у износу од 42.000.000 динара;

(2) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства у износу од 1.762.420.000 динара, од чега за:

– достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије у износу од 500.000 динара;

– контролне маркице за пољопривредно-прехрамбене производе и евиденционе маркице за вино у износу од 500.000 динара,

– изградња објеката и набавка опреме у сектору производње вина у износу од 1.026.420.000 динара,

– изградња и реконструкција објеката и набавка опреме у сектору производње јаких алкохолних пића у износу од 735.000.000 динара;

(3) управљање ризицима (регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње) у износу од 1.880.000.000 динара;

(4) успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у износу од 1.000 динара;

2) подстицаје за очување и унапређење животне средине и природних ресурса у износу од 731.701.000 динара, и то за:

(1) органску производњу у износу од 577.700.000 динара, од чега за:

– органску биљну производњу у износу од 170.000.000 динара,

– органску сточарску производњу у износу од 407.700.000 динара;

(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 154.000.000 динара, од чега за:

– очување биљних генетичких ресурса у износу од 1.000.000 динара,

– очување животињских генетичких ресурса у износу од 153.000.000 динара,

– брисана је (види члан 4. Уредбе - 141/2022-4)

(3) одрживо коришћење шумских ресурса у износу од 1.000 динара;

3) подстицаје за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима у укупном износу од 432.905.000 динара од чега 382.905.000 динара из извора финансирања приходи буџета (01) и 50.000.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) и то за:

(1) инвестиције у руралну инфраструктуру у износу од 309.000.000 динара;

(2) унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима у износу од  и 50.000.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13).

(3) спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима у износу од 73.905.000 динара, од чега за:

– подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла у износу од 33.905.000 динара,

– подстицаје за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству у износу од 40.000.000 динара;

4) подстицаје за припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја у износу од 2.000 динара од чега:

(1) за припрему локалних стратегија руралног развоја износ од 1.000 динара, и

(2) за спровођење локалних стратегија руралног развоја износ од 1.000 динара;

5) подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања у укупном износу од 892.000.000 динара, и то за:

(1) развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у износу од 294.000.000 динара;

(2) подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди у износу од 598.000.000 динара.

*Службени гласник РС, број 10/2022

**Службени гласник РС, број 30/2022

***Службени гласник РС, број 126/2022

****Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 9.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, алинеја друга – подршка за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње, подршка инвестицијама у набавку опреме за унапређење примарне пољопривредне производње, подршка за инвестиције у изградњу и опремање објеката, подтачка (2) алинеја прва и друга, тачка 2) подтачка (3) и тачка 3) подтач. (2) и (3) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе, подтачка (2) алинеја трећа и четврта и тачка 1) подтачка (1) алинеја друга - дигитализација сточарске производње ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 60% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (2) алинеја четврта ове уредбе исплаћује се у максималном износу од 70% за произвођаче који имају регистровану географску ознаку јаких алкохолних пића.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (3) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% плаћене премије осигурања, односно у максималном износу од 45% плаћене премије осигурања у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно у максималном износу од 70% плаћене премије осигурања на подручју Моравичког, Златиборског, Подунавског, Шумадијског и Колубарског управног округа.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачкa (1) алинеја друга – подршка инвестицијама за електрификацију поља ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 90% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (4), тачка 2) подтачка (2) алинеја прва, тачка 3) подтачка (1), тачка 4) и тачка 5) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 100% од вредности поједине врсте мере.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја прва ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 250% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја друга ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја друга ове уредбе исплаћују се по јединици мере, и то:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

7) домаћи – брдски коњ и нониус (сва грла старија од шест месеци) у износу од 30.000 динара по грлу;

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) у износу од 10.000 динара по грлу;

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче) у износу од 12.000 динара по грлу;

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови) у износу од 6.000 динара по грлу;

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци) у износу од 4.000 динара по грлу;

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, бардока, липска, шарпланинска, влашко виторога и каракачанска) и чоканска цигаја (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови) у износу од 400 динара по грлу.

*Службени гласник РС, број 30/2022

Члан 10.

Подстицаји за мере руралног развоја из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе.

Члан 11.

Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 672.000.000 динара од чега 572.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12).

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 12.

Подстицаји за кредитну подршку у пољопривреди из члана 11. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе.

Члан 13.

Обим средстава за посебне подстицаје износи 226.000.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће посебне подстицаје:

1) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству у износу од 144.000.000 динара;

2) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) у износу од 3.000.000 динара;

3) подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију, у износу од 79.000.000 динара.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 14.

Посебни подстицаји из члана 13. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе.

Члан 15.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 5. ове уредбе износи 5.416.650.000 динара, од чега 696.150.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 6. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 7. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Средства из ст. 1–3. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама и према јавним позивима у складу са табелом распореда буџета за ИПАРД 2 програм која је дата у Прилогу – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

*Службени гласник РС, број 141/2022

Члан 16.

Подстицаји из члана 15. ове уредбе исплаћују се у максималном износу дефинисаним Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије и посебним прописима.

Члан 17.

Подстицаји из члана 15. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 5. ове уредбе.

Члан 18.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2022. године.

05 број 110-11705/2021-3

У Београду, 16. децембра 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години: "Службени гласник РС", број 10/2022-3

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години: "Службени гласник РС", број 30/2022-8

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години: "Службени гласник РС", број 52/2022-3

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години: "Службени гласник РС", број 67/2022-9

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години: "Службени гласник РС", број 99/2022-4

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години: "Службени гласник РС", број 126/2022-3

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години: "Службени гласник РС", број 141/2022-4

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредбом о о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години ("Службени гласник РС", број 141/2022) измењена је ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ (види члан 7. Уредбе - 141/2022-4).

 

Прилог

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД 2 ПРОГРАМ

Мера/Позив

Извор финансирања

Одговарајући укупан износ у динарима за 2022. годину

Одговарајући укупан износ у динарима за 2023. годину

Одговарајући укупан износ у динарима за 2024. годину

Мера 1 Други позив

01

6.500.000,00

712.532,50

0,00

56

30.986.290,00

2.137.597,50

0,00

Мера 1 Трећи позив

01

143.460.000,00

207.077.291,72

0,00

56

912.564.115,00

621.231.875,14

0,00

Мера 1 Четврти позив

01

23.200.000,00

101.660.966,11

0,00

56

88.952.740,00

304.982.898,33

0,00

Мера 1 Пети позив

01

136.100.000,00

278.278.517,09

0,00

56

1.054.296.981,00

834.835.551,26

0,00

Мера 1 Шести позив

01

127.700.000,00

209.700.197,06

0,00

56

450.000.000,00

629.100.591,18

0,00

Мера 3 Први позив

01

0,00

0,00

0,00

56

239.972,00

0,00

0,00

Мера 3 Други позив

01

55.200.000,00

0,00

0,00

56

453.348.932,00

0,00

0,00

Мера 3 Трећи позив

01

131.000.000,00

259.170.101,41

0,00

56

709.613.520,00

777.510.304,22

0,00

Мера 3 Четврти позив

01

37.100.000,00

209.700.197,06

0,00

56

200.000.000,00

629.100.591,18

0,00

Мера 7 Први позив

01

32.650.000,00

209.700.197,06

0,00

56

503.943.450,00

629.100.591,18

0,00

Мера 7 Други позив

01

2.500.000,00

75.000.000,00

0,00

56

240.054.000,00

225.000.000,00

0,00

Мера 9 Први позив

01

740.000,00

13.500.000,00

0,00

56

76.500.000,00

76.500.000,00

0,00

ИПАРД програм
(нови позиви)

01

0,00

1.573.500.000,00

1.573.500.000,00

56

4.720.500.000,00

4.720.500.000,00

4.720.500.000,00

УКУПНО

 

5.416.650.000,00

6.294.000.000,00

6.294.000.000,00