Zakon

На основу члана 27. став 3. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања („Службени гласник РС”, бр. 95/18 и 91/19),

Влада доноси

УРЕДБУ

о начину и поступку достављања података, као и о другим питањима у вези са достављањем података и вођењем Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава

"Службени гласник РС", број 6 од 29. јануара 2021.

Члан 1.

Овом уредбом уређују се начин и поступак достављања података, као и друга питања у вези са достављањем података и вођењем Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Регистар).

Члан 2.

Регистар води Централни регистар обавезног социјалног осигурања (у даљем тексту: Централни регистар) у електронском облику.

Члан 3.

Регистар се састоји од следећих функционалних целина:

1) Регистар корисника јавних средстава;

2) Регистар кадровских података;

3) Регистар финансијских података;

4) Администрација корисничких налога.

Члан 4.

Садржина података који се налазе у Регистру утврђена је одредбама чл. 11. и 26. Закона о Централном регистру обавезног социјалног осигурања.

Члан 5.

Приступ систему Регистра ради достављања података из члана 4. ове уредбе, омогућено је лицу које поседује квалификовани електронски сертификат, овлашћеном од стране корисника јавних средстава.

Овлашћено лице са улогом Администратор корисника јавних средстава може другим лицима, електронским путем да додели овлашћења за рад у Регистру.

Члан 6.

Овлашћено лице код корисника јавних средстава доставља кадровске податке и финансијске податке о износу исплаћеном на име свих примања за запослена, изабрана, именована, постављена и ангажована лицa код корисника јавних средстава.

Подаци из става 1. овог члана достављају се на обрасцима у електронском облику (ХML формату), и то:

1) Подаци о запосленима на неодређено и одређено време, изабраним, именованим и постављеним лицима (Образац 1);

2) Подаци о ангажованим лицима на основу уговора (Образац 2);

3) Подаци о ангажованим лицима преко студентских и омладинских задруга (Образац 3);

4) Подаци о примањима запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица (Образац 4).

Подаци се достављају учитавањем фајлова XML формата или у online режиму директним уносом у Регистар, сагласно корисничком Упутству о изгледу, садржају, начину достављања и обраде података који се уносе у Регистар, објављеном на web страници Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Кадровски и финансијски подаци о лицима из члана 4. ове уредбе, који су садржани у Јединственој бази Централног регистра, преузимају се аутоматски из Јединствене базе Централног регистра на дневном нивоу и упарују са подацима унетим од стране овлашћеног лица код корисника јавних средстава, ради синхронизације и контроле једнакости истих.

Изглед и садржина образаца 1–4, као и Шифарник основа примања дати су у Прилогу који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 7.

Корисници јавних средстава дужни су да податке из члана 4. ове уредбе, у електронском облику, доставе Регистру до десетог у месецу за претходни месец, почев од података за јануар месец 2021. године.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници јавних средстава који први пут достављају податке Регистру, податке за претходни месец достављају у року од десет дана од дана додељивања приступног налога електронској бази података Регистра.

Корисник приликом уноса података у Регистар врши контролу и преглед како кадровских, тако и финансијских података након чега врши потврду истих података.

Члан 8.

Достављање података о лицима из члана 4. ове уредбе, корисници јавних средстава врше на основу документације коју садржи досије запосленог, изабраног, именованог постављеног и ангажованог лица и података из службене евиденције корисника јавних средстава.

Корисници јавних средстава су дужни да у Регистру изврше промену података о запосленима у року од седам дана од дана настанка промене.

Члан 9.

Централни регистар ће извршити иницијалну доделу администраторског права приступа Регистру лицима која поседују администраторско овлашћење за рад на Порталу Централног регистра код изабраног корисника јавних средстава, који су евидентирани у систему Централног регистра на дан 31. децембра 2020. године.

За кориснике који се региструју након рока дефинисаног ставом 1. овог члана Централни регистар ће извршити иницијалну доделу администраторског права приступа Регистру лицима која поседују администраторско овлашћење за рад на Порталу Централног регистра код изабраног корисника јавних средстава.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-665/2021

У Београду, 28. јануара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Шифарник основа примања

ШИФАРНИК ОСНОВА ПРИМАЊА

Ред.
бр.

Основ примања

Шифра основа
примања

 

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ЗАРАДЕ)

I

1

Плате/зараде које запослени оствари за обављени рад и време проведено на раду (бруто)

111

2

Додатак/увећање за рад дужи од пуног радног времена - прековремени рад (бруто)

112

3

Додатак/увећање за рад на дан празника који је нерадан дан (бруто)

113

4

Додатак/увећање за рад ноћу (бруто)

114

5

Додатак/увећање за рад у сменама (бруто)

115

6

Додатак за време проведено на раду – минули рад (бруто)

116

7

Теренски додатак (бруто)

117

8

Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести (бруто)

118

9

Накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника
који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства,
војне вежбе и одазивања на позив државног органа (бруто)

119

10

Остали додаци и накнаде запосленима (бруто)

120

11

Друге накнаде зарада које се утврде општим актом (бруто)

121

12

Накнада запосленом због одвојеног живота од породице (бруто)

122

13

Регрес за коришћење годишњег одмора (бруто)

123

14

Накнада за „топли оброкˮ (бруто)

124

15

Друга примања запосленог, а која у складу са законом имају карактер зараде (бруто)

125

16

Зараде по основу радног учинка, стимулације (бруто)

126

17

Плате приправника које плаћа послодавац (бруто)

127

18

Плате приправника које плаћа Национална служба за запошљавање (бруто)

128

19

Плате привремено запослених (бруто)

129

20

Плате по основу судских пресуда (бруто)

130

21

Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор (бруто)

131

22

Остале накнаде штете запосленом (бруто)

132

23

Остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте (бруто)

133

24

Укупна бруто плата/зарада

199

 

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

II

25

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

201

26

Допринос за добровољно пензијско и инвалидско осигурање

202

27

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом

203

28

Допринос за здравствено осигурање

204

29

Допринос за добровољно здравствено осигурање

205

30

Допринос за случај незапослености

206

 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

III

 

Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова

 

31

Породиљско боловање

301

32

Боловање преко 30 дана

302

33

Инвалидност рада другог степена

303

 

Отпремнине и помоћи

 

34

Отпремнина приликом одласка у пензију

304

35

Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба

305

36

Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице

306

37

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице

307

38

Помоћ у случају оштећења или уништења имовине

308

39

Остале помоћи запосленима

309

 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

IV

40

Накнада трошкова за одвојен живот од породице

401

41

Накнада трошкова за превоз на посао и са посла

402

42

Накнада трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица

403

43

Накнада за селидбене трошкове запослених

404

44

Остале накнаде трошкова запослених

405

 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

V

46

Јубиларне награде

501

46

Награде за посебне резултате рада

502

47

Остале награде запосленима

503

 

Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија који су запослени 

 

48

Накнаде члановима управних и надзорних одбора

505

49

Накнада члановима комисија

506

 

ПОСЛАНИЧКИ И СУДИЈСКИ ДОДАТАК

VI

50

Посланички додатак

601

51

Судијски додатак

602

 

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

VII

52

Трошкови дневница на службеном путу у земљи

701

53

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи

702

54

Трошкови превоза на службеном путу у земљи

703

55

Остали трошкови за пословна путовања у земљи

704

56

Трошкови дневница за службени пут у иностранство

705

57

Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство

706

58

Трошкови превоза за службени пут у иностранство

707

59

Остали трошкови за пословна путовања у иностранство

708

60

Накада за употребу сопственог возила у службене сврхе

709

61

Накнада за трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену

710

62

Трошкови превоза у оквиру радног времена

711

 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

VIII

67

Накнада по уговору о делу

901

68

Накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које закључује послодавац са физичким лицем

902

69

Накнада по уговорима о привременим и повременим пословима који се обављају преко омладинских и студентских задруга

903

70

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

904

71

Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија

905