Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, члана 59. став 5. Закона о коришћењу обновљивих извора енергије („Службени гласник РС”, број 40/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

o критеријумима, условима и начину обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача

"Службени гласник РС", бр. 83 од 27. августа 2021, 74 од 1. јула 2022.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом прописују се критеријуми, услови и начин обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача.

Значење израза

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) гарантовани снабдевач је снабдевач који обезбеђује јавну услугу гарантованог снабдевања у складу са законом којим се уређује енергетика;

2) домаћинство је заједница лица чији чланови заједно станују, заједно се хране и троше остварене приходе, односно самац који самостално живи, самостално се храни и троши остварене приходе, у складу са законом;

3) испоручена електрична енергија је активна електрична енергија коју објекат за производњу електричне енергије из обновљивих извора испоручи у електроенергетски систем;

4) крајњи купац је правно или физичко лице или предузетник који купује електричну енергију за своје потребе, односно за потребе домаћинства;

5) купац – произвођач је крајњи купац који је на унутрашње инсталације прикључио сопствени објекат за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије, при чему се произведена електрична енергија користи за снабдевање сопствене потрошње, а вишак произведене електричне енергије испоручује у преносни систем, дистрибутивни систем, односно затворени дистрибутивни систем, осим у случају стамбене заједнице када се прикључење врши у складу са овом уредбом;

6) мали купци електричне енергије су крајњи купци (правна лица и предузетници) који имају мање од 50 запослених, укупан годишњи приход у износу до десет милиона евра у динарској противвредности, чији су сви објекти прикључени на дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег од 1 kV и чија је потрошња електричне енергије у претходној календарској години до 30.000 kWh у складу са законом којим се уређује енергетика и који у зависности од инсталисане снаге производног објекта има права и обавезе у складу са овом уредбом;

7) надлежни оператор система је оператор преносног, дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног система на који је објекат купца – произвођача прикључен;

8) нето електрична енергија представља разлику укупне преузете и укупне испоручене електричне енергије купца – произвођача у преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем у току једног месеца, утврђене у kWh на основу очитавања бројила електричне енергије којa испуњавају прописане метролошке захтеве и утврђује се по временима примене тарифа за активну енергију засебно у складу са овом уредбом;

9) нето мерење је начин обрачуна нето електричне енергије, при коме се вишком испоручене електричне енергије, у току једног месеца, умањује количина нето електричне енергије у току наредног обрачунског периода, у складу са законом;

10) нето обрачун је начин обрачуна нето електричне енергије, при коме се вредност вишка предате електричне енергије, у току једног месеца обрачунава и наплаћује на основу уговора између купца – произвођача и снабдевача, у складу са законом;

11) обрачунски период је по правилу један календарски месец;

12) потпуно снабдевање је продаја електричне енергије код које количина електричне енергије за обрачунски период није утврђена уговором о снабдевању, већ крајњи купац има право да одреди количину, на основу остварене потрошње на месту примопредаје у складу са законом којим се уређује енергетика;

13) преузета електрична енергија је електрична енергија коју преузме купац-произвођач из електроенергетског система;

14) производни објекат је постројење за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије прикључен на унутрашњу инсталацију објекта купца – произвођача;

15) складиштење електричне енергије је чување произведене електричне енергије у складишту до тренутка у коме ће бити коришћена, у складу са законом;

16) снабдевач је учесник на тржишту електричне енергије који обавља енергетску делатност снабдевања електричном енергијом;

17) стамбена заједница је правно лице основано у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда које може да постане купац – произвођач електричне енергије стамбене зграде у складу са овом уредбом;

18) прилагођавање мерног места је уградња двосмерног мерног уређаја електричне енергије са функцијом даљинског управљања и очитавања, као и других потребних уређаја, у складу са правилима о раду надлежног оператора система.

Други изрази који се користе у овоj уредби, а нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење утврђено законом којим се уређује коришћење обновљивих извора енергије и законом којим се уређује енергетика.

Сви изрази у овој уредби употребљени у мушком роду подразумевају се и у женском роду и обрнуто.

*Службени гласник РС, број 74/2022

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА ИЗМЕЂУ КУПЦА – ПРОИЗВОЂАЧА И СНАБДЕВАЧА И УСЛОВИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА КУПЦА – ПРОИЗВОЂАЧА

Критеријуми за обрачун потраживања и обавеза између
купца – произвођача и снабдевача

Члан 3.

Начин обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача зависи од категоријe крајњег купца који је постао купац – произвођач.

Ако је купац – произвођач домаћинство или стамбена заједница, односно један или више чланова скупштине стамбене заједнице, снабдевач је дужан да обрачуна потраживање путем нето мерења и да обавезе са купцем – произвођачем уреди путем уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем.

Ако купац – произвођач није домаћинство или стамбена заједница, снабдевач са купцем – произвођачем путем нето обрачуна слободно уговара услове обрачуна узајамних потраживања и обавеза.

Општи услови за стицање статуса купца-произвођача

Члан 4.

Крајњи купац електричне енергије стиче статус купца – произвођача:

1) ако је закључен уговор о потпуном снабдевању, са нето мерењем односно нето обрачуном;

2) ако инсталисана снага производног објекта није већа од одобрене снаге прикључка објекта крајњег купца;

3) ако производни објекат и мерно место испуњавају све техничке и безбедносне захтеве у складу са правилима о раду надлежног оператора система, као и правилима за прикључење објеката на преносни систем у случају прикључења на преносни систем и на део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система;

4) када прикључи на своју унутрашњу инсталацију производни објекат, осим у случају када је овом уредбом другачије прописано.

Купац – произвођач може да инсталира и користи складиште електричне енергије за сопствене потребе у комбинацији са производним објектом, при чему инсталација складишта мора бити таква да складиште не може да преузима енергију из преносног, дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног система, већ само из производног објекта.

У случају да купац – произвођач смањи одобрену снагу објекта на чије је унутрашње инсталације прикључен производни објекат дужан је да истовремено смањи и инсталисану снагу производног објекта у складу са смањењем одобрене снаге, а у складу са законом којим се уређује коришћење обновљивих извора енергије.

Купац – произвођач дужан је да са техничком опремом и уређајима који му служе за производњу и испоруку електричне енергије произведене из обновљивих извора енергије (фотонапонски панели, каблови, електрична и мерна опрема и др.), у случају да постану отпад услед квара или краја животног циклуса, поступа у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Инсталисана снага производног објекта

Члан 5.

Инсталисана снага производног објекта са фотонапонским панелима је:

1) инсталисана снага инвертора, у kW, при cos φ = 1, када је називна снага инвертора мања или једнака збиру инсталисаних снага фотонапонских панела или

2) збир инсталисаних снага фотонапонских панела, када је називна снага инвертора, већа од збира инсталисаних снага фотонапонских панела.

Инсталисана снага осталих типова производних објеката једнака је номиналној снази инсталисаних генератора.

Услови које треба да испуни крајњи купац

Члан 6.

Крајњи купац је дужан да снабдевачу поднесе захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном.

Крајњи купац је дужан да пре подношења захтева за закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном, у складу са прописима и стандардима изгради производни објекат и прилагоди мерно место за стицање статуса купца-произвођача.

У поступку прикључења производног објекта крајњи купац је дужан да оператору система достави оригинал изјаве извођача радова са потврдом одговорног извођача радова да су уређаји, инсталације и мерно место исправни и изведени у складу са прописима и стандардима.

У случају из члана 8. став 3. ове уредбе, крајњи купац обавештава оператора система о отклањању недостатака.

Услови које треба да испуни купац – произвођач који не испоручује електричну енергију у преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем0

*Службени гласник РС, број 74/2022

Члан 6а

Купац – произвођач који електричну енергију производи искључиво за сопствену потрошњу, односно који произведену електричну енергију складишти искључиво за сопствене потребе без испоруке електричне енергије у преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем, дужан је да снабдевачу поднесе захтев за закључење уговора о потпуном снабдевању или захтев за закључење уговора о снабдевању са унапред одређеним количинама електричне енергије за сваки обрачунски период током периода снабдевања.

Захтев из става 1. овог члана подноси се због промене статуса, а у циљу уписа у регистар из члана 10. став 1. ове уредбе.

Уколико купац – произвођач из става 1. овог члана, грешком испоручи електричну енергију у преносни, дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем, одговоран је за евентуално причињену штету систему на који је прикључен, а надлежни оператор система има право на накнаду штете.

Оператор преносног, дистрибутивног, односно затвореног дистрибутивног система, у циљу праћења рада купца – произвођача из става 1. овог члана, својим правилима о раду система прописује потребну опрему за контролу рада, производње и информација о раду сопственог објекта купца – произвођача који производи електричну енергију.

Члан 6. ове уредбе не примењује се на купца – произвођача из става 1. овог члана.

*Службени гласник РС, број 74/2022

Услови које треба да испуни снабдевач

Члан 7.

Снабдевач је дужан да на својој интернет страници објави образац захтева за закључење уговора о потпуном снабдевању и модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем или нето обрачуном.

Уговор из става 1. овог члана, којим се уређује однос снабдевача и купца – произвођача, поред основних елемената и начина обрачуна у складу са нето мерењем или нето обрачуном уређује међусобна права, обавезе и потраживања у складу са законом и овом уредбом.

Уговор из става 1. овог члана је основ за стицање статуса купца – произвођача и закључују га крајњи купац и снабдевач.

Копију закљученог уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном са крајњим купцем или копију закљученог уговора о снабдевању из члана 6а став 1. ове уредбе, без комерцијалних података, односно потврду снабдевача о закљученом уговору о потпуном снабдевању са нето мерењем или нето обрачуном или закљученом уговору о снабдевању из члана 6а став 1. ове уредбе, снабдевач доставља оператору система на чију је мрежу крајњи купац прикључен, електронским путем, одмах по закључењу уговора, без одлагања.

*Службени гласник РС, број 74/2022

Услови које треба да испуни оператор система

Члан 8.

Надлежни оператор система је дужан да обезбеди могућност достављања докумената електронским путем, отварањем посебне електронске адресе и да информације о начину достављања објави на својој интернет страници.

Оператор дистрибутивног односно затвореног дистрибутивног система је дужан да прикључи објекат крајњег купца као купца – произвођача на систем и изда одговарајући акт о прикључењу у року од пет дана од дана пријема уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем односно нето обрачуном или потврде о закљученом уговору, које је доставио снабдевач и пријема изјаве са потврдом из члана 6. став 3. ове уредбе од стране крајњег купца, осим у случају када је овом уредбом то другачије предвиђено.

Уколико оператор система током поступка прикључивања, констатује неисправност уређаја, инсталације или мерног места, има обавезу да не изврши прикључење таквог објекта.

По добијању обавештења из члана 6. став 4. ове уредбе, оператор система је дужан да приступи прикључивању објекта у року утврђеном у ставу 2. овог члана.

Оператор система врши обрачун приступа систему у складу са методологијом којом се одређују цене приступа систему које доноси Агенција за енергетику Републике Србије.

III. НАЧИН СТИЦАЊА СТАТУСА КУПЦА-ПРОИЗВОЂАЧА

Члан 9.

Крајњи купац који је домаћинство, стамбена заједница или други крајњи купац, стичу статус купца – произвођача уписом у Регистар купаца – произвођача.

Упис у Регистар

Члан 10.

Оператор система дужан је да одмах, а најкасније у року од пет дана од дана прикључења објекта купца – произвођача на електроенергетски систем, по службеној дужности упише крајњег купца чији је објекат прикључен на систем као објекат купца – произвођача у Регистар купаца – произвођача који тиме стиче статус купца – произвођача.

Оператор система дужан је да Регистар купаца – произвођача учини доступним на својој интернет страници.

Стамбена заједница

Члан 11.

Стамбена заједница стиче статус купца – произвођача у случају да један или више крајњих купаца који су чланови исте скупштине стамбене заједнице на основу одлуке скупштине стамбене заједнице, у складу са прописима којима се уређује становање и одржавање зграда, изведу радове на изградњи заједничког производног објекта на заједничком делу зграде и након што испуне услове прописане овом уредбом.

Мерно место за производни објекат стамбене заједнице

Члан 12.

Максимална вредност одобрене снаге мерног места на које се прикључује заједнички производни објекат у оквиру стамбене заједнице се одређује као једновремена снага мерних места за заједничку потрошњу електричне енергије, појединачних чланова који граде заједнички производни објекат у оквиру стамбене заједнице, утврђена на основу Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије (ДСЕЕ).

Мерно место за производни објекат у оквиру стамбене заједнице мора бити посебно мерно место уређено у складу са одредбама ове уредбе и правилима о раду надлежног оператора система, док мерна места заједничке потрошње и појединачних чланова стамбене заједнице који граде заједнички производни објекат задржавају постојеће стање.

Регулисање међусобних односа чланова скупштине стамбене заједнице

Члан 13.

Инсталисана снага производног објекта који заједнички граде чланови исте скупштине стамбене заједнице не сме бити већа од једновремене снаге мерних места заједничке потрошње и потрошње посебних делова у власништву чланова скупштине стамбене заједнице који граде заједнички производни објекат, утврђене на основу Правила о раду дистрибутивног система електричне енергије (ДСЕЕ), а према којима је димензионисан прикључак.

Крајњи купци који су чланови исте стамбене заједнице међусобне односе уређују уговором који нарочито садржи план расподеле произведене електричне енергије међу члановима и име управника, односно професионалног управника стамбене заједнице. Уговор из става 2. овог члана се доставља снабдевачу ради обрачуна.

Управник, односно професионални управник дужан је да о свакој промени уговора из става 2. овог члана обавести снабдевача.

Две или више стамбених заједница не могу користити исти производни објекат, нити мерно место може бити укључено у две или више стамбених заједница.

Чланови исте стамбене заједнице који граде заједнички производни објекат, закључују, са истим снабдевачем, уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем, и то појединачно за сваког члана стамбене заједнице који гради заједнички производни објекат.

IV. НАЧИН СТИЦАЊА СТАТУСА КУПЦА – ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ НИЈЕ ДОМАЋИНСТВО ИЛИ СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ПРЕНОСНИ, ОДНОСНО ДЕО ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА КОЈИМ УПРАВЉА ОПЕРАТОР ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА

Начин стицања статуса купца – произвођача за крајње купце који нису домаћинство или стамбена заједница и прикључење на преносни, односно део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система

Члан 14.

Kрајњи купац који је већ прикључен на преносни, односно део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система, а који није домаћинство или стамбена заједница и намерава да прикључи на унутрашње инсталације производни објекат, стиче статус купца – произвођача у складу са поступком прикључења прописаним овим чланом.

Крајњи купац из става 1. овог члана подноси захтев за израду студије прикључења објекта на прописаном обрасцу.

Оператор система је дужан да образац захтева из става 2. овог члана и модел уговора о изради студије прикључења објекта, у чијем прилогу је скуп података за израду студија прикључења, учини доступним на својој интернет страници и омогући његово достављање електронским или писаним путем.

Оператор система и крајњи купац из става 1. овог члана усаглашавају текст уговора о изради студије прикључења објекта у року од пет радних дана од подношења захтева крајњег купца из става 1. овог члана и закључују уговор о изради студије прикључења објекта.

Оператор система је дужан да изради студију о прикључењу објекта у року од 30 дана од дана кумулативно испуњених услова: достављања комплетног скупа података за израду студије прикључења и извршења прве уплате према динамици плаћања из уговора о изради студије прикључења.

Уколико су приликом израде студије о прикључењу објекта идентификована оперативна ограничења дефинисана чланом 117. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18 и 40/21), рок од 30 дана се продужава за период давања одобрења ограничења од стране Агенције за енергетику Републике Србије, а који не може бити дужи од десет дана.

Након израде студије прикључења, израде техничке документације и прибављања акта којим се одобрава грађење производног објекта, крајњи купац из става 1. овог члана подноси захтев о издавању решења о одобрењу за прикључење.

Оператор система издаје решење о одобрењу за прикључење у року од пет радних дана од дана пријема захтева из става 7. овог члана.

Након изградње производног објекта крајњи купац доставља електронским или писаним путем, оператору система захтев за привремено прикључење.

Уз захтев из става 8. овог члана прилаже се уговор о потпуном снабдевању са нето обрачуном без комерцијалних података или потврда снабдевача о закљученом уговору о потпуном снабдевању са нето обрачуном.

Након пријема захтева из става 8. овог члана надлежни оператор система проверава производни објекат у складу са прописима.

Уколико производни објекат испуњава прописане услове, оператор система издаје решење о одобрењу за привремено прикључење, прикључује објекат на преносни систем, односно део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система и уписује крајњег купца у Регистар купаца – произвођача у року од пет дана.

Уколико се производни објекат прикључује на 110 kV сабирнице које су у власништву крајњег купца из става 1. овог члана, пре издавања решења о одобрењу за привремено прикључење, крајњи купац доставља електронским или писаним путем оператору преносног система захтев за сагласност за стављање под напон објекта купца произвођача, на основу акта којим се одобрава пробни рад.

У року од пет дана од дана подношења захтева у којем врши проверу испуњености услова, оператор система издаје сагласност за стављање под напон.

Уколико се током пробног рада установи да је рад производног објекта усаглашен са издатим решењем о одобрењу за прикључење, правилима о раду система, правилима за прикључење, купац произвођач прибавља употребну дозволу уколико је прибављање исте обавезно према закону којим се уређује изградња објеката и доставља захтев за сагласност пуштања производног објекта у трајни рад, коју издаје оператор система без одлагања.

Начин стицања статуса купца – произвођача за крајње купце који нису домаћинство или стамбена заједница у случају када производни објекат има инсталисану снагу мању или једнаку 10 MW и прикључење на преносни, односно део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система

Члан 15.

У случају када производни објекат има инсталисану снагу мању или једнаку 10 MW, за стицање статуса купца произвођача подноси захтев за сепарат о прикључењу који садржи техничке услове за прикључење на преносни систем или део дистрибутивног система којим управља оператор преносног система.

Оператор система је дужан да образац захтева из става 1. овог члана учини доступним на својој интернет страници и омогући његово достављање електронским или писаним путем.

Оператор преносног система издаје сепарат из става 1. овог члана у року од десет дана од дана подношења захтева.

За објекте из става 1. овог члана не дефинишу се ограничења дефинисана чланом 117. Закона о енергетици и не закључује се уговор о прикључењу.

Крајњи купац из ставa 1. овог члана стиче статус купца – произвођача сходно применом правила поступка из члана 14. ст. 7–15. ове уредбе.

V. НАЧИН СТИЦАЊА СТАТУСА КУПЦА – ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ НИЈЕ ДОМАЋИНСТВО ИЛИ СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ДИСТРИБУТИВНИ ОДНОСНО ЗАТВОРЕНИ ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Начин стицања статуса купца – произвођача за крајње купце који се прикључују на дистрибутивни односно затворени дистрибутивни систем електричне енергије

Члан 16.

Крајњи купац који није домаћинство или стамбена заједница, а који намерава да на своју унутрашњу инсталацију прикључи производни објекат на дистрибутивни односно затворени дистрибутивни систем електричне енергије, стиче статус купца-произвођача и уписује се у Регистар купца – произвођача у складу поступком прописаним у чл. 16–22. ове уредбе.

Крајњи купац из ставa 1. овог члана подноси захтев оператору система за сепарат о прикључењу производног објекта крајњег купца.

Оператор система је дужан да образац захтева учини доступним на својој интернет страници и омогући његово достављање електронским или писаним путем.

Сепарат из става 2. овог члана садржи техничке услове за прикључење производног објекта на дистрибутивни систем, односно затворени дистрибутивни систем.

Уз захтев се прилаже идејно решење израђено у складу са прописима којима се уређује област планирања и изградње или се достављају техничке карактеристике производног објекта од значаја за међусобни утицај објекта и система.

Надлежни оператор система у року од десет дана издаје сепарат о прикључењу производног објекта.

Захтев за издавање решења о одобрењу за прикључење производног објекта

Члан 17.

Након израде техничке документације и прибављања акта којим се одобрава грађење производног објекта из члана 16. став 1. ове уредбе, крајњи купац подноси захтев оператору система за издавање решења о одобрењу за прикључење производног објекта на дистрибутивни односно затворени дистрибутивни систем.

Оператор система је дужан да образац захтева из става 1. овог члана учини доступним на својој интернет страници и омогући његово достављање електронским или писаним путем.

Уз захтев се прилаже акт којим се одобрава грађење производног објекта и техничке карактеристике опреме од значаја за међусобни утицај објекта и система, која је техничком документацијом предвиђена за уградњу у производни објекат.

Решење о одобрењу за прикључење и уговор

Члан 18.

Оператор система у року од пет дана од дана пријема захтева из члана 17. став 1. ове уредбе издаје решење о одобрењу за прикључење и истовремено крајњем купцу доставља писаним или електронским путем понуду за закључење уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије и информацију о идентификационом броју мерног места за потребе закључења уговора о потпуном снабдевању са нето обрачуном са изабраним снабдевачем.

Уговором о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије из става 1. овог члана, оператор система и крајњи купац који није домаћинство или стамбена заједница, дефинишу међусобна права и обавезе који се односе на изградњу прикључка.

Рок и трошкови изградње прикључка утврђују се уговором из става 2. овог члана.

Инвеститор изградње прикључка је оператор система који може овластити крајњег купца из става 1. овог члана да у његово име изгради прикључак.

Захтев за пуштање производног објекта у пробни рад

Члан 19.

Након изградње производног објекта крајњи купац доставља електронским или писаним путем надлежном оператору система захтев за пуштање производног објекта у пробни рад.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се уговор о потпуном снабдевању са нето обрачуном без комерцијалних података или потврда снабдевача о закљученом уговору о потпуном снабдевању са нето обрачуном.

Провера испуњености услова и упис у Регистар
купаца – произвођача

Члан 20.

Након пријема захтева из члана 19. ове уредбе оператор система проверава производни објекат у складу са прописима.

Уколико производни објекат испуњава услове из става 1. овог члана, оператор система издаје решење о одобрењу за привремено прикључење, прикључује објекат на дистрибутивни систем електричне енергије и уписује крајњег купца у Регистар купаца – произвођача у року од пет дана.

Пробни рад

Члан 21.

Уколико се током пробног рада установи да је рад производног објекта усаглашен са издатим решењем о одобрењу за прикључење, правилима о раду система, купац произвођач прибавља употребну дозволу, уколико је прибављање употребне дозволе обавезно према закону којим се уређује изградња објеката и доставља захтев за пуштање производног објекта у трајни рад.

Након извршавања активности из става 1. овог члана оператор система издаје потврду о трајном прикључењу производног објекта у року од три дана.

Прикључење производног објекта купца – произвођача на дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем чија је одобрена снага 10,8 kW или мања

Члан 22.

Крајњи купац који није домаћинство или стамбена заједница и намерава да прикључи производни објекат чија је одобрена снага 10,8 kW или мања на дистрибутивни, односно затворени дистрибутивни систем електричне енергије стиче статус купца-произвођача сходно одредбама чл. 3–10. ове уредбе.

За прикључење објекта из става 1. овог члана не издаје се решење и не закључује се уговор о пружању услуге за прикључење.

VI. НАЧИН ОБРАЧУНА ПОТРАЖИВАЊА И ОБАВЕЗА ИЗМЕЂУ КУПАЦА – ПРОИЗВОЂАЧА И СНАБДЕВАЧА

Опште одредбе везане за начин обрачуна потраживања и обавеза између купаца – произвођача и снабдевача

Члан 23.

Надлежни оператор система очитава мерне уређаје у складу са законом којим се уређује област енергетике и податке доставља, у прописаним роковима, снабдевачу који има закључен уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем или нето обрачуном са купцем – произвођачем, и то податке о:

1) преузетој електричној енергији од стране купца – произвођача;

2) испорученој електричној енергији од стране купца – произвођача.

Одступање балансно одговорне стране

Члан 24.

За потребе прорачуна одступања балансно одговорне стране, надлежни оператор система оператору преносног система доставља одвојено мерене сатне податке укупног преузимања из система и укупне испоруке у систем, за сваку балансну групу појединачно, у складу са правилима о раду тржишта.

У случају да за купца – произвођача не постоје мерени сатни подаци надлежни оператор система доставља податке из става 1. овог члана у складу са правилима о раду надлежног оператора система.

Поравнање потраживања и обавеза

Члан 25.

Период за поравнање потраживања и обавеза измећу купца – произвођача и снабдевача је једна година која траје од 1. априла текуће године закључно са 31. мартом наредне године (у даљем тексту: годишњи период).

У случају новоприкљученог мерног места годишњи период из става 1. овог члана трaје од датума прикључења објекта купца – произвођача.

У случају искључења објекта купца – произвођача годишњи период из става 1. овог члана престаје на дан искључења објекта купца – произвођача.

Ако је период од дана прикључења мерног места објекта купца – произвођача до искључења мерног места краћи од годишњег периода из става 1. овог члана, период за поравнање потраживања и обавеза измећу купца – произвођача и снабдевача траје од дана прикључења објекта купца – произвођача до дана искључења објекта купца – произвођача.

У случају обуставе испоруке електричне енергије купцу – произвођачу, пeриод се привремено прекида до наставка испоруке електричне енергије, након престанка разлога који су довели до обуставе електричне енергије.

У случају промене снабдевача, на дан промене снабдевача годишњи период из става 1. овог члана се завршава и почиње нови.

Уколико је на крају периода за поравнање потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача количина укупно испоручене електричне енергије већа од укупно преузете нето електричне енергије од купца – произвођача, купац – произвођач ће без права на накнаду предати снабдевачу вишак електричне енергије утврђен у текућем обрачунском периоду у коме се врши поравнање потраживања и обавеза утврђених по временима примене тарифа за активну енергију.

Посебан начин обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача који је домаћинство и снабдевача

Члан 26.

У случају уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем, снабдевач је дужан да:

1) за сваки обрачунски период, купцу – произвођачу обрачуна утрошену електричну енергију као позитивну вредност разлике нето електричне енергије утврђене по временима примене тарифе за активну енергију и вишка електричне енергије из претходног периода утврђене по временима примене тарифе за активну енергију;

2) утврди вишак електричне енергије утврђене по временима примене тарифе за активну енергију који се преноси у наредни период;

3) обрачуна купцу – произвођачу порезе, акцизе, накнаде и другe припадајуће обавезе утврђене посебним прописима на основу утрошене електричне енергије из тачке 1) овог става.

Вишак електричне енергије се може пренети на наредне обрачунске периоде у оквиру периода за поравнање потраживања и обавеза између купца – произвођача и снабдевача, а не може утицати на претходне обрачунске периоде.

Трошкови приступа систему се обрачунавају купцу – произвођачу на основу методологије за одређивање цене приступа систему.

Обустава испоруке електричне енергије

Члан 27.

Купцу-произвођачу може бити обустављена испорука електричне енергије у складу са законом којим се уређује област енергетике од стране надлежног оператора система.

У периоду док траје обустава испоруке електричне енергије купцу – произвођачу, енергија се не испоручује купцу – произвођачу, нити се електрична енергија од њега преузима у систем.

Посебан начин обрачуна потраживања и обавеза између купца – произвођача који је стамбена заједница и снабдевача

Члан 28.

Приликом обрачуна потраживања и обавеза крајњих купаца који су заједнички изградили производни објекат у оквиру стамбене заједнице, снабдевач узима у обзир план расподеле произведене електричне енергије.

За чланове стамбене заједнице који су заједнички изградили производни објекат, снабдевач обрачун потраживања и обавеза се врши за:

1) мерно место заједничке потрошње електричне енергије односно заједнички за сва мерна места заједничке потрошње у оквиру стамбене заједнице;

2) за мерна места чланова, у складу са начином обрачуна дефинисаним у члану 26. ове уредбе и уговором из члана 13. став 2. ове уредбе.

У случају обуставе испоруке односно преузимања електричне енергије на појединачним мерним местима чланова стамбене заједнице који су изградили заједнички производни објекат, снабдевач, ће удео електричне енергије произведене у производном објекту купца – произвођача током трајања обуставе, узети у обзир приликом обрачуна у наредном обрачунском периоду након поновног прикључења, у току истог периода за поравнање потраживања и обавеза.

VII. ПРЕСТАНАК СТАТУСА КУПЦА – ПРОИЗВОЂАЧА

Услови за престанак статуса

Члан 29.

Купцу – произвођачу престаје статус брисањем из Регистра купаца – произвођача, тако што га надлежни оператор система брише из овог регистра ако:

1) купац – произвођач престане да испуњава минимум један од прописаних услова за стицање статуса купца – произвођача или

2) када је објекат купца – произвођача искључен у складу са законом којим се уређује област енергетике или

3) из било ког разлога код купца – произвођача престане потреба да користи произведену електричну енергију за сопствену потрошњу, а задржава производњу електричне енергије.

Надлежни оператор система у привремено неактивни статус ставља купца-произвођача из Регистра купца – произвођача у случају:

1) обуставе испоруке електричне енергије, односно обуставе преузимања електричне енергије од купца – произвођача и

2) коришћења услуге резервног снабдевања од стране купца – произвођача, током којег нема право на закључење уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем или нето обрачуном.

У случају из става 1. тачка 3) овог члана, купац – произвођач је дужан да поднесе захтев за прикључење производног објекта на преносни, дистрибутивни односно затворени дистрибутивни систем и поступа у складу са законом којим се уређује област енергетике.

*Службени гласник РС, број 74/2022

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Ступање на снагу

Члан 30.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7592/2021-2

У Београду, 26. августа 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.