На основу члана 41а став 3. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16, 95/18 – др. закон и 71/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о проглашењу предела изузетних одлика „Маљен”

"Службени гласник РС", број 83 од 27. августа 2021.

Члан 1.

Планина Маљен се налази у западној Србији и чини део комплекса Ваљевских планина (Медведник, Јабланик, Повлен и Маљен), које представљају завршни масиви Динарског планинског система, ставља се под заштиту и проглашава заштићеним подручјем под именом „Маљен”, као природно добро од регионалног, односно великог значаја и сврстава се у ΙΙ категорију заштите, као предео изузетних одлика (у даљем тексту: Предео изузетних одлика „Маљен”).

Члан 2.

Предео изузетних одлика „Маљен”, ставља се под заштиту како би се: очувао доминантан флувио-денудациони рељеф са значајним утицајем ендогено-тектонских процеса који су условили и појаву више тектонских облика; очували речни токови који су усекли дубоке речне долине одлика клисура, на појединим деловима и кањонског типа (у том смислу посебно се истичу клисуре Буковске и Црне реке, затим Црне Каменице, па клисура реке Козлице и Тиње, левих притока Каменице); очувало геоморфолошко наслеђе, и то: клисура Црне реке, акумулативне терасе Црне Каменице и eрозивно-акумулативне терасе Буковске реке код ушћа Црне реке; очувало хидролошко наслеђе: Каменица, Рибница, водопад Скакало, врело Манастирица, Понорница понора под Плочом; очувале шумске фитоценозе термофилних храстових заједница, ксеро-мезофилне храстове заједнице, мезофилне храстово-грабове заједнице, букове шуме, буково-јелове шуме, шуме црног и белог бора, шуме црног јасена и црног граба, брезове шуме, шуме врбе и црне јове; очувало 474 биљних таксонa што чини 12% укупне флоре, од чега се на „Прелиминарној Црвеној листи флоре Србијеˮ, налази 31 таксон, од којих је15 ендемичних таксона, и то: планински шафран (Crocus veluchensis), маркграфова жуменица (Alyssum markgrafii), чешљица (Silene roemeri, Sesleria rigida) и др. (такође, читаво подручје, а посебно кањонски и клисурасти делови, одликују се присуством старих-реликтних биљних врста као што су: девет Југовића (Epimedium alpinum), ветрогон (Eriophorum latifolium), бршљан (Hedera helix), клочика (Staphylea pinnata), црни граб (Ostrya carpinifolia) и сл.) очувала фауна од 19 врста водоземаца и гмизаваца, што представља око 39% укупног броја врста које насељавају територију Републике Србије, строго заштићених гмизаваца има осам, а водоземаца седам, и то: шарени даждевњак (Salamandra salamandra), алпски мрмољак (Triturus alpestris), обични мрмољак (Triturus vulgaris), жутотрби мукач (Bombina variegate), зелена крастава жаба (Bufo viridis), велика крастача (Bufo bufo), велика зелена жаба (Rana kl. Esculenta), ливадска жаба (Rana dalmatina) и риђа жаба (Rana temporaria), од укупно десет врста змија колико их је присутно у Републици Србији на Маљену је забележено је пет врста; очувала фауна риба и то: бркица и балкански вијун са Прелиминарног списка врста за Црвену листу кичмењака Србије, заштићене дивље врсте, и то: двопругаста уклија, поточна мрена, кркуша, клен, балкански вијун (Sabanejewia balcanica), све друге врсте мрена (Barbus spp.) и поточни рак (Austropotamobius torrentium) (које се налазе и у оквиру Директиве о очувању природних станишта и дивље фауне и флоре (Council Directive 92/43/EEC), у Анексу II и Анексу V); очувала фауна сисара која стално или повремено обухвата 52 врсте сисара, од чега строго заштићених врста има 25, а заштићених 21; очувала фауна птица коју чине 135 врста птица и која подручје Маљена сврстава у попис подручја за птице од изузетног националног значаја са евидентираних 116 врста које су строго заштићене и 18 врста које су заштићене.

Предео изузетних одлика „Маљен”, се преклапа (делимично или у потпуности) са следећим међународно значајним подручјима у Републици Србији:

– Емералд подручје: Ваљевске планине, СР 0000036;

– Значајно подручје за птице (IBA – Important Bird Areas): Ваљевске планине, 018;

– Одабрано подручје за дневне лептире (PBA – Prime Butterfly Areas): Маљен-Сувобор, 039.

Заштићено подручје је део еколошке мреже Републике Србије (NATURA 2000).

Члан 3.

Предео изузетних одлика „Маљен”, се налази у западном делу Републике Србије, на северу Ваљевских планина и обухвата град Ваљево са катастарским општинама Дивчибаре, Пријездић и Бачевци, као и општину Горњи Милановац са катастарском општином Богданица, општину Мионица са катастарским општинама Брежђе, Горњи Лајковац, Крчмар, Осеченица и Планиница и општину Пожегу са катастарским општинама Љутице и Тометино поље.

Предео изузетних одлика „Маљен” износи 10.104,83 hа, од чега је 3.098,33 hа (30,66%) у државном власништву, 5.335,58 hа (52,80%) у приватном власништву и 1.670,92 hа (16,54%) у јавном власништву, од чега је I степеном обухваћено 1,08%, II степеном 14,38% и III степеном 84,54% укупне површине подручја Предела изузетних одлика „Маљен”.

Опис граница и графички приказ Предела изузетних одлика „Маљен” дати су у Прилогу – Опис граница и графички приказ Предела изузетних одлика „Маљен”, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4.

На подручју Предела изузетних одлика „Маљен”, утврђују се режими заштите I, II и III степена.

Режим заштите I степена, укупне површине 108,66 ha, односно 1,08% површине Предела изузетних одлика „Маљен”, обухвата следеће највредније локалитете:

1) „Црна река”, налази се на територији града Ваљева, (КО Дивчибаре), површина овог локалитета износи 67,20 ha;

2) „Чалачки потокˮ, налази се на територији општине Пожега (КО Тометино Поље), површина овог локалитета износи 3,66 ha;

3) „Велика Плећ – Вражији Вирˮ, налази се на територији општине Пожега (КО Тометино Поље), површина овог локалитета износи 30,81 ha;

4) „Водопад Скакалоˮ, налази се на територији општине Мионица (КО Осеченица), површина овог локалитета износи 6,99 ha.

Режим заштите II степена, укупне површине 1.453,46 ha, односно 14,38% површине Предела изузетних одлика „Маљен”, обухвата следеће локалитете:

1) „Бела Стена”, налази се на територији града Ваљева, (КО Дивчибаре, КО Бачевци и КО Пријездић) и општине Мионица (КО Крчмар), површина овог локалитета износи 623,19 ha;

2) „Бела Каменица”, налази се на територији општинe Пожега (КО Тометино Поље), површина овог локалитета износи 75,41 ha;

3) „Забалацˮ, налази се на територији општинe Мионица (КО Брежђе и КО Осеченица), површина овог локалитета износи 10,7 ha;

4) „Манастирицаˮ, налази се на територији општинe Мионица (КО Осеченица), површина овог локалитета износи 298,75 ha;

5) „Тињаˮ, налази се на територији општинe Горњи Милановац (КО Богданица и КО Планиница), површина овог локалитета износи 185,82 ha;

6) „Козлицаˮ, налази се на територији општине Пожега (КО Тометино Поље), површина овог локалитета износи 144,50 ha;

7) „Црна Каменицаˮ, налази се на територији општине Пожега (КО Тометино Поље и КО Љутице), површина овог локалитета износи 115,73 ha.

Режим заштите III степена, укупне површине 8.542,71 ha, односно 84,54% површине Предела изузетних одлика „Маљен”, обухвата преостали део заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите I и II степена.

Члан 5.

На подручју Предела изузетних одлика „Маљен”, на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, спроводи се проактивна заштита, где се могу вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, развој села и унапређење сеоских домаћинстава, уређење објеката културно-историјског наслеђа и традиционалног градитељства, очување традиционалних делатности локалног становништва, селективно и ограничено коришћење природних ресурса и простора.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, забрањују се и:

1) изградња хидротехничких објеката (брана – акумулација), као и изградња хидроелектрана на водотоцима или њиховим деловима на читавом заштићеном подручју;

2) експлоатација минералних сировина у зонама непосредне и уже заштите изворишта водоснабдевања, на подручјима или у близини подручја намењеног туризму, на подручју или у близини заштићене околине непокретних културних добара;

3) уништавање и коришћење строго заштићених и заштићених биљних и животињских врста у складу са прописом којим се уређују проглашење и заштита строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива;

4) узнемиравање фауне и сакупљање јаја;

5) уништавање гнезда птица и активности које доводе до узнемиравања птица у радијусу од 50 m од гнезда у периоду размножавања (март–јул);

6) чиста сеча која није планирана као редован вид обнављања шума, осим у случајевима прописаним законом;

7) сеча појединачних старих стабала, импозантних дендрометријских карактеристика;

8) уношење инвазивних алохтоних врста;

9) сваки вид риболова, изузев риболова у научно-истраживачке сврхе;

10) све радње и активности којима се угрожава фауна риба и ремети њихов мрест, раст, исхрана и кретање;

11) неконтролисано порибљавање водотока.

Радови и активности ограничавају се на:

1) експлоатацију и/или геолошка истраживања минералних сировина која су одобрена од стране надлежних органа, до дана ступања на снагу ове уредбе, под условом да су на удаљености већој од 2 km од режима заштите I и II степена;

2) паљење ватре, на местима одређеним за ту намену;

3) конверзију квалитетних изданачких састојина и превођење у високи узгојни облик, у складу са условима станишта;

4) лов – на санитарни и селективни лов дивљачи, заштиту и унапређивање популација дивљачи у ловишту и мере на унапређивању станишта дивљачи, у складу са планским актима из области ловства;

5) газдовање шумама и шумским земљиштима у складу са плановима и основама газдовања шумама, а којима се обезбеђује одржавање постојећих шумских екосистема и побољшање њиховог састава, структуре и здравственог стања, очување разноврсности и изворности дрвећа, жбуња и осталих биљних и животињских врста у шумским састојинама;

6) отварање нових мајдана техничког камена унутар заштићеног подручја, само ако се материјал таквих или сличних карактеристика не може наћи на подручју изван граница заштићеног подручја, или је исти привременог карактера, просторно и временски строго ограничен, а користи се за побољшање услова живота локалне заједнице (изградња и одржавање локалних саобраћајница, шумских путева и сл.);

7) сакупљање заштићених биљних и животињских врста у складу са прописом којим се уређује стављање под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне.

Члан 6.

На подручју Предела изузетних одлика „Маљен”, на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, спроводи се активна заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у природним стаништима и традиционално коришћење природних ресурса.

Осим забране радова и активности, које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе и чланом 5. ове уредбе, у режиму заштите IІ степена забрањује се и:

1) измена морфологије терена, односно извођење радова који би могли да униште или наруше геоморфолошке и хидролошке карактеристике подручја;

2) предузимање радњи и активности које би уништиле, измениле или нарушиле геоморфолошке и хидролошке карактеристике водопада;

3) паљење ватре, осим на местима одређеним за ту намену;

4) исушивање и затрпавање водених и влажних површина;

5) формирање мрциништа на подручју карстних седимената природног добра;

6) каптирање извора, осим за потребе водоснабдевања оближњих сеоских домаћинстава (насеља);

7) извођење хидрогеолошких радова у изворишним деловима токова;

8) употреба хемијских препарата, осим у случајевима када се не могу заменити одговарајућим биолошким препаратима;

9) слободно испуштање отпадних и загађујућих вода у водотоке;

10) промена намене водног земљишта;

11) изградња септичких јама пропусног типа и свако испуштање отпадних и осочних вода у водоток и земљиште;

12) постављање (укуцавање) табли и других обавештења на стаблима;

13) привремено депоновање комуналног, индустријског, опасног и другог oтпада и отпадних материја.

Радови и активности ограничавају се на:

1) коришћење камена, глине и другог материјала на традиционалан начин, на површини од 150 m², и искључиво за сопствене потребе;

2) активности на извођењу хитних и неопходних санационих шумских радова након акцидентних ситуација приликом ветролома, ветроизвала, пожара, каламитета, инсеката и слично, уз услове Завода за заштиту природе Србије;

3) санитарну сечу у састојини брезе;

4) активности везане за унапређење популација ретких и угрожених биљних и животињских врста;

5) контролисано сакупљање лековитог биља;

6) контролисану посету у образовне, рекреативне и општекултурне сврхе;

7) спровођење активности у оквиру научно-истраживачких радова и праћење природних процеса;

8) праћење стања флоре и фауне;

9) спровођење одговарајућих мера противпожарне и противерозионе заштите;

10) уклањање ниског растиња сходно орографији терена, ради омогућавања несметаног пролаза пешачким стазама дуж клисура и кањона;

11) изградњу стамбених и економских објеката и објеката пољопривредних газдинстава у рејону постојећих насеља.

Члан 7.

На подручју Предела изузетних одлика „Маљен”, на површинама на којима је утврђен режим заштите I степена спроводи се строга заштита, којом се омогућавају процеси природне сукцесије и очување станишта и животних заједница у условима дивљине.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе и чл. 5. и 6. ове уредбе, у режиму заштите I степена забрањује се и:

1) сви радови и активности, осим научних истраживања и строго контролисаних активности усмерених ка очувању и унапређивању постојећег стања екосистема;

2) коришћење природних ресурса;

3) изградња објеката.

Радови и активности ограничавају се на:

1) научна истраживања и праћење природних процеса;

2) контролисану (бројно, временски и просторно) посету искључиво ради стручне едукације;

3) обележавање граница;

4) спровођење заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања штеточина.

Забране и ограничења прописане чл. 5, 6. и 7. ове уредбе, не односе се на војне објекте и комплексе, као и активности које Војска Србије изводи или ће изводити за потребе одбране Републике Србије.

Члан 8.

Предеo изузетних одлика „Маљен” поверава се на управљање Јавном предузећу за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд (у даљем тексту: Управљач).

У обављању законом утврђених послова управљања заштићеним подручјем, Управљач је овлашћен и дужан нарочито да: организује чуварску службу; обележи заштићено подручје и подручје заштитне зоне; донесе план управљања, годишњи програм управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби; води евиденције о природним вредностима и људским активностима; обавештава кориснике заштићеног подручја и заштитне зоне о могућностима за обављање радова и активности; учествује у поступку утврђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање права коришћења; издаје сагласности и одобрења; прати стање и води евиденције о природним вредностима, непокретностима и људским активностима; утврђује и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја.

Управљач је дужан да изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима којима се уређује класификација делатности и регистрација удружења у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 9.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности Предела изузетних одлика „Маљен” спроводи се према плану управљања који доноси Управљач на период од десет година (у даљем тексту: План управљања), са садржином и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

План управљања садржи циљеве и приоритетне задатке очувања повољног стања заштићеног подручја, као и превентивне мере заштите од пожара у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и прописима донетим на основу тог закона.

План управљања Управљач доноси и доставља министарству надлежном за послове заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) најкасније у року од десет месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У поступку давања сагласности на План управљања, Министарство прибавља мишљења министарстава надлежних за послове науке, просвете, туризма, просторног планирања, водопривреде, рударства, енергетике, пољопривреде, шумарства и финансија.

Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.

До доношења Плана управљања, Управљач врши послове на основу годишњег програма управљања који је дужан да донесе и достави Министарству на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Годишњи програм управљања из става 6. овог члана садржи нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљева заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршења програма, висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 10.

Управљач је дужан да обезбеди спровођење режима заштите, односно унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност Министарства у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У оквиру садржине прописане Законом о заштити природе, правилником из става 1. овог члана се ближе утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени на подручју Предела изузетних одлика „Маљен”.

Правилник из става 1. овог члана се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 11.

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Предео изузетних одлика „Маљен”, његове спољне границе и границе површина, односно локалитета са режимом заштите I, II и III степена најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Управљач је дужан да у сарадњи са Републичким геодетским заводом и Заводом за заштиту природе Србије, изврши идентификацију граница Предела изузетних одлика „Маљен”, на терену, дигиталној ортофото карти и катастарском плану, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Границе утврђене, описане и верификоване на начин прописан у става 2. овог члана, сматраће се меродавним у свим стварима које се тичу спровођења ове уредбе.

Члан 12.

Управљач ће у року од две године од дана ступања на снагу ове уредбе израдити софтверско решење о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Пределом изузетних одлика „Маљен”.

Члан 13.

Висину накнаде за коришћење Предела изузетних одлика „Маљен”, својим актом утврђује управљач, у складу са законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.

Члан 14.

Средства за спровођење Плана управљања Предела изузетних одлика „Маљен”, обезбеђују се из буџета Републике Србије, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности Управљача и из других извора у складу са законом.

Члан 15.

Планови, програми и основе из области рударства, енергетике, саобраћаја, шумарства, ловства, управљања рибљим фондом, водопривреде, пољопривреде и туризма и других делатности од утицаја на природу, а који се односе на коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју Предела изузетних одлика „Маљен”, усагласиће се са Просторним планом Републике Србије, Регионалним просторним планом Колубарског и Мачванског управног округа, Регионалним просторним планом Златиборског и Моравичког управног округа, овом уредбом и Планом управљања.

Планови, програми и основе из става 1. овог члана доносе се уз претходну сагласност министра надлежног за послове заштите животне средине.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-7426/2021

У Београду, 26. августа 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

Прилог

ОПИС ГРАНИЦА И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „МАЉЕН”

1. Границе Предела изузетних одлика „Маљен”

Почетна тачка спољне границе природног добра се налази на граници општине Косјерић и града Ваљева, односно на тромеђи КО Дреновци (општина Косјерић), КО Баћевци и КО Дивчибаре (град Ваљево). Од почетне тачке описа граница иде кроз КО Баћевци, прелази реку Букови и иде у правцу североистока путем (кат. парц. број 2408), затим прелази на пут (кат. парц. број 2413) и одваја се северном страном кат. парц. бр. 2335/12 и 2335/25 до пута (кат. парц. број 2451), пресеца га и прати у правцу севера, а затим запада. Од пута (кат. парц. број 2451), граница се одваја у правцу севера и прати западне стране међа кат. парц. бр. 2336 и 2335/8 и долази до пута (кат. парц. број 2309) уз поток Козлицу. Граница даље иде у правцу истока и прати пут (кат. парц. број 2324) до границе са КО Пријездић. Кроз КО Пријездић, граница наставља истим правцем и путем (кат. парц. број 1360) долази до КО Крчмар, општина Мионица. Кроз КО Крчмар граница наставља у правцу истока и иде путем Букови-Рајковић (кат. парц. број 1983), затим скреће у правцу југа путем (кат. парц. број 1441), а потом га пресеца у правцу тромеђе кат. парц. бр. 1452, 1450/2 и пута (кат. парц. број 1441). Од те тромеђе граница наставља северним међама кат. парц. бр. 1452, 1453, 1480/1, 1480/2, 1485, 1484, 1492/2, 1492/1 и 1494 где долази до пута (кат. парц. број 1972/1). Тим путем граница иде у правцу севера, одваја се путем (кат. парц. број 1169) у правцу истока и прати га до најсеверније тачке кат. парц. број 1178. Граница даље прати северну међу кат. парц. бр. 1178, 1179 и 1173, пресеца пут (кат. парц. број 1185) и прати га у правцу севера, до међне тачке одакле пресеца Крчмарску реку у правцу тромеђе кат. парц. бр. 1036/1, 1037 и Крчмарске реке (кат. парц. број 1984). Граница даље наставља у правцу истока и прати северне међе кат. парц. бр. 1036/1, 1035/1, 1017, 994, 993/2, 993/1, 988, 952, 957/4, 957/3, 957/1, 957/2, 941/2, пресеца пут (кат. парц. број 934) и наставља кат. парц. бр. 932, 931, 924/1, 925, 920, 922, 738, 742/1, 742/2 и 745, затим сече кат. парц. број 749 у правцу тромеђе пута (кат. парц. број 733) и кат. парц. бр. 736 и 749. У истом правцу граница даље прати северне међе кат. парц. бр. 723/3, 723/2, 723/1 и 720/4, а затим у правцу севера прати пут (кат. парц. број 713). Граница се на раскрсници одваја путем (кат. парц. број 702) и даље у правцу истока прати пут (кат. парц. број 1992/1). Од пута (кат. парц. број 1992/1) се граница одваја западном међом кат. парц. број 596/1 и даље наставља у правцу севера кат. парц. бр. 513 и 516, пресеца кат. парц. бр. 519 и 1973, те наставља северном међом кат. парц. број 484 до границе са КО Осеченица. Граница даље пролази кроз КО Осеченицу у правцу истока и притом прати са северне стране међе кат. парц. бр. 2298, 2297/1, 2297/2, 2293, 2286, 2285, 2284, 2331, 2333, 2332, сече реку Манастирицу (кат. парц. бр. 2605), 2339, 2337/3, 2154, 2151, сече пут (кат. парц. број 2617), 1752, 2347/1, 1747/3, 1747/2, 2353, 2354/3, 1746, 2365/2, 2365/3, 2365/1, сече пут (кат. парц. број 2618), 1725/2, 1725/1, 1734, 2396, 2391/3, 2392/3, 2395/2, 2370/33, сече пут (кат. парц. број 2620) и северном међом кат. парц. број 2408 долази до границе КО Брежђе. Граница даље иде у правцу југа, пратећи границе КО Осеченица и КО Брежђе. Кроз КО Брежђе, граница пролази у правцу истока и прати северне међе кат. парц. бр. 1661/3, 1661/2, 1661/6, 1661/7 и 1649, избија на пут (кат. парц. број 1789), односно на границу КО Горњи Лајковац. Граница мења правац у јужни и прати границу КО Брежђе и КО Горњи Лајковац до пута Пожега–Мионица, а одатле даље пролази кроз КО Горњи Лајковац и то северним међама кат. парц. бр. 2290/1, 2290/2, 2293/1, 2190/2 и 2191 где долази до потока Боричић (кат. парц. број 2345). Потоком Боричић (кат. парц. број 2345) граница иде у правцу истока и избија на Балину реку (кат. парц. број 2344) коју прати низводно до границе КО Планиница. Граница пролази кроз КО Планиница и прати Балину реку (кат. парц. број 2264) у правцу истока, а затим долази до Риорске реке (кат. парц. број 2266) где мења правац у јужни и прати је узводно до источне међе кат. парц. број 1756 којом се одваја од Риорске реке и наставља међама кат. парц. бр. 1755 и 1743/1 до границе КО Богданица. Граница прати границу КО Богданица у правцу истока, а затим у правцу југа пролазећи поред КО Дружетићи. Граница улази у КО Богданица и наставља путем (кат. парц. број 602). Граница даље прати јужне међе кат. парц. бр. 595 и 594, сече реку Тињу (кат. парц. број 2114) и наставља јужним међама кат. парц. бр. 587, 588, 584, 579, 572 и 573, где поново пресеца реку Тињу (кат. парц. број 2114). Граница даље иде у правцу југа, низводно реком Тињом, пресеца је и даље прати пут (кат. парц. број 2113) у правцу запада. Од пута (кат. парц. број 2113) граница се одваја јужном међом кат. парц. бр. 492, 445, 446 и 447, а затим путем (кат. парц. број 2135) који представља границу КО Тометино Поље (општина Пожега), иде у правцу југа. Граница даље пролази кроз КО Тометино Поље и од заједничког пута (кат. парц. број 2480) се одваја путем (кат. парц. број 1831), а затим јужним међама кат. парц. бр. 1804/1, 1804/2, 1844 и 1854/3 долази до међне тачке код полигонске тачке број 1307 одакле пресеца кат. парц. број 1846 праволинијски у правцу ка полигонској тачки број 1309, затим ка полигонској тачки број 1290, а одатле ка тромеђи кат. парц. бр. 1846, 1849 и 1866. Јужном међом кат. парц. број 1849, граница долази до реке Козлице (кат. парц. број 1853), прати је у правцу северозапада, а затим пресеца у правцу јужне међе кат. парц. број 1851. Јужном међом кат. парц. број 1851, граница долази до пута (кат. парц. број 2457), где мења правац у северни и прати га до најсеверније међне тачке кат. парц. број 1746, одакле га сече и даље прати пут Маљен-Саставци (кат. парц. број 2437). Граница прати пут Маљен-Саставци у правцу запада до реке Црна Каменица (кат. парц. број 2435). Граница прати реку Црну Каменицу до ушћа са реком Белом Каменицом (кат. парц. број 1811). Граница прати реку Белу Каменицу (кат. парц. бр. 1811, 2478 и 1812), а затим и границу КО Тометино Поље. Граница даље пролази кроз КО Тометино Поље и иде јужним међама кат. парц. бр. 926/2, 920/4 и 920/3 долази до пута (кат. парц. број 2443) којег прати у правцу северозапада. Граница се одваја путем (кат. парц. број 2442) и прати јужне међе кат. парц. бр. 375/2 и 371/1 до границе КО Скакавци (општина Косјерић). Граница иде у правцу севера и прати границу КО Скакавци, а затим и КО Дивчибаре до потеса Шалов поток где улази у КО Дивчибаре (град Ваљево). Граница иде кроз КО Дивчибаре међама кат. парц. бр. 373/1, 369, сече 341, 342/2 и пут (кат. парц. број 1034/1), те јужном међом кат. парц. бр. 129/18, 309/1, 307/3, 307/2, 307/1 и 126/1 долази до пута (кат. парц. број 386), пресеца га, те прати јужне међе кат. парц. бр. 302/1, 301/1, 153/41, 153/69, 153/76, 153/42, 153/74, 153/73, 153/25, 153/72, 300/59, 300/62, 300/6, 300/5, 300/9, 299/2, 299/1, 294/3, 294/1, 294/2, 153/26, 153/29, 153/33, 275/2, 273, 274, 153/1, 175/1, 175/16, 175/15, 175/6 и 175/5 где пресеца пут (кат. парц. број 393). Граница мења правац у јужни и прати кат. парц. бр. 177/1, 177/12 и 384/1 где долази до границе са КО Росићи. Граница мења правац у северозападни те прати границу КО Росићи и КО Мрчићи до пута (кат. парц. број 391), којим се одваја и прати га у правцу севера, те наставља путем (кат. парц. број 385) и кат. парц. број 5/2 до почетне тачке описа.

2. Граница површина и локалитета у режиму заштите I степена

Простор заштићен режимом заштите I степена састоји се од четири дела: локалитет „Црна река”, локалитет „Чалачки поток”, локалитет „Велика плећ – Вражји вир” и локалитет „Водопад Скакало”.

1) Локалитет „Црна река”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет се налази на подручју града Ваљева, КО Дивчибаре. Захвата површину од 67,20 ha (100% у јавној својини, корисник је Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд). Налази се на месту званом „Црна река” и Љути крш, односно обухвата простор са десне стране тока Црне реке.

Почетна тачка описа границе налази се на тромеђи кат. парц. бр. 300/58, 153/72 и 153/41. Од почетне тачке граница иде у правцу северозапада и прати међу кат. парц. бр. 153/41 и 153/1 до најсеверније тачке кат. парц. број 153/37 одакле пресеца катастарску парцелу број 153/1 у тачкама са координатама: Y = 7418790,48 X = 4886841,39; Y = 7418772,82 X = 4886879,88; Y = 7418753,30 X = 4886897,95; Y = 7418734,21 X = 4886915,63; Y = 7418620,60 X = 4887005,95. Граница долази до међе са катастарском парцелом број 175/1, те се креће у правцу југа до преломне тачке са координатама Y = 7418600,13 X = 4886910,82 одакле пресеца кат. парц. број 175/1 у тачкама са координатама: Y = 7418585,31 X = 4886908,35; Y = 7418560,32 X = 4886946,63; Y = 7418537,83 X = 4886973,10; Y = 7418535,71 X = 4886977,11; Y = 7418522,37 X = 4887002,38; Y = 7418518,99 X = 4887024,75; Y = 7418524,95 X = 4887096,13; Y = 7418524,95 X = 4887131,88; Y = 7418519,71 X = 4887157,15; Y = 7418489,20 X = 4887200,52; Y = 7418478,72 X = 4887232,46; Y = 7418446,78 X = 4887262,25; Y = 7418422,23 X = 4887278,70; Y = 7418414,60 X = 4887292,76; Y = 7418416,99 X = 4887330,94; Y = 7418421,93 X = 4887372,25. Граница у преломној тачки са координатама Y = 7418421,93 X = 4887372,25 долази до северне међе кат. парц. број 175/1, прати је и иде у правцу истока до преломне тачке са координатама Y = 7418708,98 X = 4887220,10 одакле пресеца кат. парц. бр. 153/1 и 153/41 у тачкама са координатама: Y = 7418714,31 X = 4887219,75; Y = 7418739,84 X = 4887208,04; Y = 7418756,33 X = 4887200,88; Y = 7418778,73 X = 4887191,17; Y = 7418802,16 X = 4887182,50; Y = 7418822,54 X = 4887187,42; Y = 7418866,27 X = 4887198,09; Y = 7418918,56 X = 4887252,78; Y = 7418960,96 X = 4887291,43; Y = 7419038,73 X = 4887293,77; Y = 7419072,23 X = 4887267,30; Y = 7419072,09 X = 4887255,69; Y = 7419071,82 X = 4887233,96; Y = 7419071,50 X = 4887207,29; Y = 7419100,83 X = 4887218,84; Y = 7419137,38 X = 4887242,26; Y = 7419154,18 X = 4887271,80; Y = 7419157,76 X = 4887278,10; Y = 7419171,11 X = 4887328,70; Y = 7419200,16 X = 4887298,14; Y = 7419202,50 X = 4887295,67; Y = 7419241,39 X = 4887264,28; Y = 7419251,52 X = 4887272,92; Y = 7419285,90 X = 4887302,23; Y = 7419318,30 X = 4887260,47; Y = 7419338,60 X = 4887234,30; Y = 7419347,51 X = 4887231,25; Y = 7419393,65 X = 4887239,45; Y = 7419469,09 X = 4887273,65; Y = 7419501,62 X = 4887270,10; Y = 7419511,32 X = 4887230,66; Y = 7419547,07 X = 4887193,48; Y = 7419549,93 X = 4887121,98; Y = 7419552,79 X = 4887070,02; Y = 7419557,56 X = 4887017,59; Y = 7419601,89 X = 4886977,55; Y = 7419634,78 X = 4886993,76; Y = 7419652,85 X = 4886986,91; Y = 7419666,24 X = 4886981,84; Y = 7419731,54 X = 4886944,66; Y = 7419775,30 X = 4886935,31; Y = 7419780,64 X = 4886934,17; Y = 7419784,82 X = 4886930,23; Y = 7419813,53 X = 4886903,19; Y = 7419834,50 X = 4886885,08; Y = 7419871,75 X = 4886864,84; Y = 7419873,11 X = 4886864,10; Y = 7419920,78 X = 4886861,24; Y = 7419974,64 X = 4886850,75; Y = 7420010,87 X = 4886827,74; Y = 7420031,13 X = 4886809,87; Y = 7420071,17 X = 4886756,96; Y = 7420085,47 X = 4886740,51; Y = 7420107,87 X = 4886730,03; Y = 7420143,62 X = 4886716,68; Y = 7420190,34 X = 4886700,95; Y = 7420240,39 X = 4886692,13; Y = 7420271,61 X = 4886682,36; Y = 7420299,97 X = 4886669,73; Y = 7420323,09 X = 4886646,61; Y = 7420340,48 X = 4886633,48; Y = 7420391,94 X = 4886594,62. Граница даље иде међом кат. парц. број 153/41 до почетне тачке описа.

2) Локалитет „Чалачки поток”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет се налази у општини Пожега, КО Тометино Поље, потез Шалов поток на делу кат. парц. бр. 22/1 и 22/5. Локалитет „Чалачки поток”, површине 3,66 ha, налази се на месту званом „Чалачки поток”, односно обухвата простор око Чалачког потока.

Граница локалитета одређена је тачкама са координатама: Y = 7421175,48 X = 4885859,27; Y = 7421263,66 X = 4885857,27; Y = 7421303,64 X = 4885853,06; Y = 7421363,63 X = 4885804,48; Y = 7421401,17 X = 4885772,98; Y = 7421409,45 X = 4885737,13; Y = 7421381,52 X = 4885706,43; Y = 7421337,68 X = 4885712,05; Y = 7421202,83 X = 4885705,69; Y = 7421139,08 X = 4885701,23; Y = 7421121,47 X = 4885763,90; Y = 7421121,47 X = 4885803,00; Y = 7421118,71 ,X = 4885830,67.

3) Локалитет „Велика плећ – Вражји вир”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет се налази у општини Пожега, КО Тометино Поље. Локалитет „Велика плећ – Вражји вир” је површине од 30,81 ha.

Почетна тачка описа границе налази се на тромеђи кат. парц. број 2441 (река Бела Каменица), 24/2 и 22/1. Од почетне тачке описа граница прати реку Белу Каменицу (кат. парц. број 2441), низводно, у правцу југа, до јужне међе кат. парц. број 280/2, одакле пресеца реку Белу Каменицу и кат. парц. број 261/1 у тачкама са координатама: Y = 7422038,45 X = 4884589,52; Y = 7422030,70 X = 4884587,77; Y = 7422016,01 X = 4884584,93; Y = 7421996,10 X = 4884579,71; Y = 7421983,78 X = 4884576,26; Y = 7421970,02 X = 4884573,52; Y = 7421963,40 X = 4884572,13; Y = 7421954,75 X = 4884569,43; Y = 7421937,61 X = 4884564,07; Y = 7421916,28 X = 4884559,33; Y = 7421899,22 X = 4884556,01; Y = 7421883,11 X = 4884554,59; Y = 7421867,94 X = 4884555,07; Y = 7421851,83 X = 4884558,38; Y = 7421838,55 X = 4884565,49; Y = 7421830,04 X = 4884571,97; Y = 7421826,71 X = 4884574,50; Y = 7421816,28 X = 4884583,98; Y = 7421807,75 X = 4884594,41; Y = 7421799,69 X = 4884608,62; Y = 7421792,11 X = 4884623,32; Y = 7421779,31 X = 4884636,11; Y = 7421773,12 X = 4884638,72; Y = 7421761,30 X = 4884643,70; Y = 7421741,87 X = 4884653,18; Y = 7421729,54 X = 4884658,86; Y = 7421712,95 X = 4884661,71; Y = 7421694,94 X = 4884664,55; Y = 7421677,88 X = 4884665,03; Y = 7421664,14 X = 4884665,50; Y = 7421650,87 X = 4884666,92; Y = 7421645,04 X = 4884666,74; Y = 7421635,70 X = 4884666,45; Y = 7421621,48 X = 4884665,50; Y = 7421610,58 X = 4884664,55; Y = 7421600,63 X = 4884661,23; Y = 7421590,20 X = 4884660,29; Y = 7421578,82 X = 4884660,29; Y = 7421567,45 X = 4884661,71; Y = 7421551,33 X = 4884663,60; Y = 7421532,38 X = 4884663,13; Y = 7421519,27 X = 4884660,43; Y = 7421516,26 X = 4884659,81; Y = 7421499,20 X = 4884653,18; Y = 7421494,38 X = 4884651,03; Y = 7421482,14 X = 4884645,59; Y = 7421468,39 X = 4884639,91; Y = 7421456,07 X = 4884630,90; Y = 7421444,88 X = 4884621,66. Граница наставља у правцу севера и прати међу кат. парц. број 261/1, са једне стране и кат. парц. бр. 265/5, 265/4, 265/3, 265/2, 265/1, 264/2, 264/9, 264/3, 264/8 и 264/1 са друге стране до најсеверније међне тачке кат. парц. број 264/1 одакле пресеца кат. парц. број 261/1 у тачкама са координатама: Y = 7421272,17 X = 4884996,14; Y = 7421291,23 X = 4885007,71; Y = 7421310,53 X = 4885019,42; Y = 7421316,70 X = 4885021,89; Y = 7421318,84 X = 4885022,74; Y = 7421322,52 X = 4885024,30; Y = 7421337,00 X = 4885026,64; Y = 7421356,63 X = 4885029,91; Y = 7421370,60 X = 4885032,58; Y = 7421383,68 X = 4885034,60; Y = 7421392,34 X = 4885035,94; Y = 7421396,47 X = 4885036,80; Y = 7421406,95 X = 4885038,99; Y = 7421407,10 X = 4885039,02; Y = 7421419,25 X = 4885042,76; Y = 7421427,93 X = 4885048,48; Y = 7421429,53 X = 4885049,54; Y = 7421448,69 X = 4885068,23; Y = 7421461,31 X = 4885079,91; Y = 7421466,68 X = 4885084,12; Y = 7421474,78 X = 4885097,11; Y = 7421480,23 X = 4885105,85; Y = 7421486,31 X = 4885115,89; Y = 7421501,96 X = 4885149,77; Y = 7421504,30 X = 4885154,91; Y = 7421502,43 X = 4885161,60; Y = 7421499,86 X = 4885174,92; Y = 7421495,89 X = 4885184,03; Y = 7421493,08 X = 4885193,14; Y = 7421490,75 X = 4885202,25; Y = 7421492,38 X = 4885210,43; Y = 7421496,54 X = 4885223,63; Y = 7421497,52 X = 4885226,74; Y = 7421502,66 X = 4885239,83; Y = 7421505,94 X = 4885248,47; Y = 7421509,91 X = 4885263,66; Y = 7421512,95 X = 4885273,00; Y = 7421512,71 X = 4885286,79; Y = 7421511,08 X = 4885300,81; Y = 7421507,80 X = 4885311,56; Y = 7421505,70 X = 4885319,50; Y = 7421503,95 X = 4885326,13; Y = 7421503,28 X = 4885328,69; Y = 7421499,30 X = 4885329,15. Граница долази до реке Беле Каменице (кат. парц. број 2441) и из преломне тачке са координатама Y = 7421499,30 X = 4885329,15 је пресеца до почетне тачке описа.

4) Локалитет „Водопад Скакало”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет се налази у општини Мионица, КО Осеченица. Заузима површину од 6 ha 99 a 93 m2 (државно власништво). Целокупна површина обухвата само један део кат. парц. број 2371/1.

Граница локалитета одређена је преломним тачкама са координатама: Y = 7422085,23 X = 4888783,78; Y = 7422112,66 X = 4888792,92; Y = 7422134,87 X = 4888805,99; Y = 7422154,46 X = 4888815,13; Y = 7422179,28 X = 4888837,34; Y = 7422207,06 X = 4888854,09; Y = 7422205,13 X = 4888873,83; Y = 7422205,63 X = 4888893,71; Y = 7422211,10 X = 4888903,16; Y = 7422213,09 X = 4888922,54; Y = 7422219,05 X = 4888942,19; Y = 7422249,52 X = 4888970,97; Y = 7422243,86 X = 4888956,72; Y = 7422235,06 X = 4888946,86; Y = 7422230,08 X = 4888927,65; Y = 7422242,18 X = 4888897,76; Y = 7422254,27 X = 4888870,01; Y = 7422261,60 X = 4888834,74; Y = 7422261,39 X = 4888811,75; Y = 7422260,12 X = 4888753,59; Y = 7422252,09 X = 4888713,41; Y = 7422257,71 X = 4888687,17; Y = 7422217,30 X = 4888638,05; Y = 7422182,69 X = 4888624,21; Y = 7422165,16 X = 4888621,64; Y = 7422166,07 X = 4888628,24; Y = 7422165,91 X = 4888629,69; Y = 7422165,00 X = 4888631,50; Y = 7422163,13 X = 4888632,96; Y = 7422156,83 X = 4888634,30; Y = 7422155,00 X = 4888634,03; Y = 7422153,73 X = 4888633,32; Y = 7422142,91 X = 4888621,54; Y = 7422141,10 X = 4888617,68; Y = 7422118,87 X = 4888613,44; Y = 7422095,80 X = 4888599,60; Y = 7422063,50 X = 4888568,07; Y = 7422041,22 X = 4888553,34; Y = 7422036,20 X = 4888561,53; Y = 7421978,31 X = 4888551,88; Y = 7421951,68 X = 4888553,22; Y = 7421903,31 X = 4888554,55; Y = 7421867,36 X = 4888550,55; Y = 7421863,49 X = 4888553,27; Y = 7421864,19 X = 4888576,15; Y = 7421868,43 X = 4888582,88; Y = 7421871,41 X = 4888586,56; Y = 7421877,12 X = 4888595,73; Y = 7421891,89 X = 4888599,59; Y = 7421904,95 X = 4888620,49; Y = 7421914,10 X = 4888636,16; Y = 7421924,55 X = 4888663,60; Y = 7421931,08 X = 4888691,03; Y = 7421949,37 X = 4888717,16; Y = 7421972,88 X = 4888732,83; Y = 7422001,62 X = 4888739,36; Y = 7422021,22 X = 4888748,51; Y = 7422052,57 X = 4888765,49.

3. Граница површина и локалитета у режиму заштите II степена

Простор заштићен режимом заштите II степена састоји се од седам делова: локалитет „Бела Стена”, локалитет „Бела Каменица”, локалитет „Забалац”, локалитет „Манастирица”, локалитет „Тиња”, локалитет „Козлица” и локалитет „Црна Каменица”.

1) Локалитет „Бела Стена”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет „Бела Стенаˮ, површине 623,19 ha налази се на подручју града Ваљева, КО Дивчибаре, КО Бачевци, КО Пријездић и општине Мионица, КО Крчмар.

Почетна тачка описа границе налази се на граници општине Мионица и града Ваљева, односно КО Крчмар и КО Дивчибаре на тромеђи кат. парц. бр. 6/1, 148/1 и КО Крчмар. Граница пролази кроз КО Крчмар и прати источну, а потом северну међу кат. парц. број 1527/1 до Крчмарске реке (кат. парц. број 1984) коју сече и наставља међом кат. парц. број 1526/1 у правцу југа, а потом запада до кат. парц. број 1511 око које граница кружи, те се поново враћа на међу кат. парц. број 1526/1 са јужне стране. Граница иде у правцу југозапада границом КО Дивчибаре и КО Крчмар, мења правац у северозападни и сече кат. парц. број 1461/1 у тачкама са координатама: Y = 7417581,30 X = 4888101,51; Y = 7417574,07 X = 4888123,21; Y = 7417561,65 X = 4888143,82; Y = 7417535,41 X = 4888162,80; Y = 7417530,26 X = 4888177,55; Y = 7417526,51 X = 4888190,67; Y = 7417519,95 X = 4888200,28; Y = 7417497,65 X = 4888212,77; Y = 7417477,75 X = 4888259,14; Y = 7417444,74 X = 4888294,67; Y = 7417423,57 X = 4888328,43; Y = 7417398,35 X = 4888306,94; Y = 7417392,39 X = 4888289,78. Граница долази до границе КО Пријездић, прати је у правцу северозапада и даље пролази кроз КО Пријездић северном међом кат. парц. број 1422, а затим улази у КО Бачевци где пролази делом кат. парц. број 2416/1 у тачкама са координатама: Y = 7416741,50 X = 4888301,86; Y = 7416737,30 X = 4888303,27; Y = 7416688,06 X = 4888319,79; Y = 7416600,17 X = 4888330,52; Y = 7416558,70 X = 4888331,95; Y = 7416521,52 X = 4888320,04; Y = 7416414,26 X = 4888296,20; Y = 7416356,11 X = 4888285,72; Y = 7416315,59 X = 4888287,15; Y = 7416259,35 X = 4888293,34; Y = 7416211,68 X = 4888305,26; Y = 7416178,79 X = 4888315,75; Y = 7416150,67 X = 4888315,75; Y = 7416117,78 X = 4888308,12; Y = 7416093,94 X = 4888291,91; Y = 7416065,34 X = 4888270,94; Y = 7416040,08 X = 4888240,91; Y = 7416079,17 X = 4888132,23; Y = 7416092,51 X = 4888077,41; Y = 7416098,23 X = 4887975,88; Y = 7416095,99 X = 4887847,19; Y = 7416095,97 X = 4887845,80; Y = 7416095,77 X = 4887834,48. Граница затим пресеца Црну реку и улази у КО Дивчибаре и прати је у правцу истока до места одакле сече кат. парц. број 177/1 у тачкама са координатама: Y = 7416445,04 X = 4887721,97; Y = 7416443,29 X = 4887710,49; Y = 7416434,92 X = 4887655,84; Y = 7416427,66 X = 4887622,81; Y = 7416419,70 X = 4887620,70; Y = 7416404,23 X = 4887630,07; Y = 7416391,12 X = 4887659,36; Y = 7416377,76 X = 4887685,12; Y = 7416370,50 X = 4887687,23; Y = 7416364,65 X = 4887679,97; Y = 7416358,79 X = 4887666,15; Y = 7416357,38 X = 4887639,68; Y = 7416363,24 X = 4887560,73; Y = 7416370,50 X = 4887497,72; Y = 7416364,65 X = 4887481,55; Y = 7416355,98 X = 4887479,45; Y = 7416348,48 X = 4887486,71; Y = 7416341,92 X = 4887501,23; Y = 7416335,36 X = 4887530,51; Y = 7416325,06 X = 4887587,67; Y = 7416308,42 X = 4887668,26; Y = 7416300,93 X = 4887719,56; Y = 7416292,21 X = 4887692,40; Y = 7416287,81 X = 4887672,01; Y = 7416280,55 X = 4887650,69; Y = 7416251,97 X = 4887618,36; Y = 7416232,29 X = 4887586,27; Y = 7416224,09 X = 4887529,11; Y = 7416275,27 X = 4887394,23; Y = 7416329,32 X = 4887312,40; Y = 7416379,85 X = 4887316,21; Y = 7416425,37 X = 4887329,56; Y = 7416467,79 X = 4887342,90; Y = 7416485,67 X = 4887351,96; Y = 7416516,18 X = 4887357,92; Y = 7416548,35 X = 4887357,92; Y = 7416571,23 X = 4887367,45; Y = 7416600,31 X = 4887381,04; Y = 7416645,83 X = 4887401,77; Y = 7416732,11 X = 4887413,75; Y = 7416738,36 X = 4887414,92; Y = 7416768,22 X = 4887419,11; Y = 7416796,87 X = 4887417,28; Y = 7416827,54 X = 4887411,32; Y = 7416857,11 X = 4887406,31; Y = 7416885,92 X = 4887402,52; Y = 7416958,29 X = 4887365,81; Y = 7416984,26 X = 4887368,67; Y = 7417005,24 X = 4887367,24; Y = 7417029,07 X = 4887359,13; Y = 7417093,76 X = 4887314,33; Y = 7417137,61 X = 4887344,12; Y = 7417171,21 X = 4887353,89; Y = 7417252,49 X = 4887365,09; Y = 7417287,22 X = 4887365,50; Y = 7417312,78 X = 4887365,81; Y = 7417315,77 X = 4887364,67; Y = 7417317,32 X = 4887364,08. Граница наставља јужном међом кат. парц. број 153/1, затим кат. парц. број 175/1 до места одакле је сече у тачкама са координатама: Y = 7418173,93 X = 4887009,40; Y = 7418173,15 X = 4887008,45; Y = 7418185,97 X = 4886998,12; Y = 7418200,02 X = 4886976,80; Y = 7418199,32 X = 4886960,87; Y = 7418211,88 X = 4886940,47; Y = 7418225,23 X = 4886928,05; Y = 7418241,16 X = 4886925,94; Y = 7418259,43 X = 4886936,02; Y = 7418278,64 X = 4886952,88; Y = 7418302,77 X = 4886968,34; Y = 7418323,85 X = 4886971,16; Y = 7418340,02 X = 4886970,45; Y = 7418346,57 X = 4886964,60; Y = 7418349,62 X = 4886946,32; Y = 7418350,32 X = 4886909,08; Y = 7418353,11 X = 4886873,16; Y = 7418336,91 X = 4886840,27; Y = 7418317,36 X = 4886815,00; Y = 7418284,95 X = 4886789,74; Y = 7418237,28 X = 4886737,78; Y = 7418222,03 X = 4886707,75; Y = 7418203,33 X = 4886603,51. Граница прати кат. парц. број 175/1 у правцу истока до кат. парц. број 153/1, где мења правац у северни и прати је до места одакле пресеца кат. парц. број 153/1 у тачкама са координатама: Y = 7418593,36 X = 4886810,78; Y = 7418602,38 X = 4886808,12; Y = 7418652,59 X = 4886793,30; Y = 7418719,19 X = 4886749,71; Y = 7418724,14 X = 4886746,47; Y = 7418728,18 X = 4886743,83. Граница даље наставља јужним међама кат. парц. бр. 153/37, 272/1, 153/35, 153/34, сече кат. парц. број 153/26 у правцу тромеђе кат. парц. бр. 153/26, 153/47 и 153/49, затим наставља кат. парц. бр. 153/26 и 294/2 одакле пресеца кат. парц. бр. 299/1 и 299/2 праволинијски у правцу тромеђе кат. парц. бр. 299/2, 300/11 и 300/12. Граница прати у правцу истока кат. парц. бр. 300/12 и 300/1, обилази око ње, и у правцу запада наставља међама са северне стране кат. парц. бр. 300/13, 300/16, 300/15, 300/14, 300/12, 299/2, 299/1, 153/26, 153/34, 153/35, 272/1 и 153/37 одакле пресеца кат. парц. бр. 153/1, 175/1, 153/41 и 301/1 у тачкама са координатама: Y = 7418790,48 X = 4886841,39; Y = 7418772,82 X = 4886879,88; Y = 7418753,30 X = 4886897,95; Y = 7418734,21 X = 4886915,63; Y = 7418620,60 X = 4887005,95; Y = 7418611,19 X = 4886962,22; Y = 7418609,46 X = 4886954,18; Y = 7418600,13 X = 4886910,82; Y = 7418585,31 X = 4886908,35; Y = 7418560,32 X = 4886946,63; Y = 7418537,83 X = 4886973,10; Y = 7418535,71 X = 4886977,11; Y = 7418522,37 X = 4887002,38; Y = 7418518,99 X = 4887024,75; Y = 7418524,95 X = 4887096,13; Y = 7418524,95 X = 4887131,88; Y = 7418519,71 X = 4887157,15; Y = 7418489,20 X = 4887200,52; Y = 7418478,72 X = 4887232,46; Y = 7418446,78 X = 4887262,25; Y = 7418422,23 X = 4887278,70; Y = 7418414,60 X = 4887292,76; Y = 7418416,99 X = 4887330,94; Y = 7418421,93 X = 4887372,25; Y = 7418554,29 X = 4887353,72; Y = 7418660,18 X = 4887329,76; Y = 7418677,78 X = 4887290,21; Y = 7418708,98 X = 4887220,10; Y = 7418714,31 X = 4887219,75; Y = 7418739,84 X = 4887208,04; Y = 7418756,33 X = 4887200,88; Y = 7418778,73 X = 4887191,17; Y = 7418802,16 X = 4887182,50; Y = 7418822,54 X = 4887187,42; Y = 7418866,27 X = 4887198,09; Y = 7418918,56 X = 4887252,78; Y = 7418960,96 X = 4887291,43; Y = 7419038,73 X = 4887293,77; Y = 7419072,23 X = 4887267,30; Y = 7419072,09 X = 4887255,69; Y = 7419071,50 X = 4887207,29; Y = 7419100,83 X = 4887218,84; Y = 7419137,38 X = 4887242,26; Y = 7419154,18 X = 4887271,80; Y = 7419157,76 X = 4887278,10; Y = 7419171,11 X = 4887328,70; Y = 7419200,16 X = 4887298,14; Y = 7419202,50 X = 4887295,67; Y = 7419241,39 X = 4887264,28; Y = 7419251,52 X = 4887272,92; Y = 7419285,90 X = 4887302,23; Y = 7419318,30 X = 4887260,47; Y = 7419338,60 X = 4887234,30; Y = 7419347,51 X = 4887231,25; Y = 7419393,65 X = 4887239,45; Y = 7419469,09 X = 4887273,65; Y = 7419501,62 X = 4887270,10; Y = 7419511,32 X = 4887230,66; Y = 7419547,07 X = 4887193,48; Y = 7419549,93 X = 4887121,98; Y = 7419552,79 X = 4887070,02; Y = 7419557,56 X = 4887017,59; Y = 7419601,89 X = 4886977,55; Y = 7419634,78 X = 4886993,76; Y = 7419652,85 X = 4886986,91; Y = 7419666,24 X = 4886981,84; Y = 7419731,54 X = 4886944,66; Y = 7419775,30 X = 4886935,31; Y = 7419780,64 X = 4886934,17; Y = 7419784,82 X = 4886930,23; Y = 7419813,53 X = 4886903,19; Y = 7419834,50 X = 4886885,08; Y = 7419871,75 X = 4886864,84; Y = 7419873,11 X = 4886864,10; Y = 7419920,78 X = 4886861,24; Y = 7419974,64 X = 4886850,75; Y = 7420010,87 X = 4886827,74; Y = 7420031,13 X = 4886809,87; Y = 7420071,17 X = 4886756,96; Y = 7420085,47 X = 4886740,51; Y = 7420107,87 X = 4886730,03; Y = 7420143,62 X = 4886716,68; Y = 7420190,34 X = 4886700,95; Y = 7420240,39 X = 4886692,13; Y = 7420271,61 X = 4886682,36; Y = 7420299,97 X = 4886669,73; Y = 7420323,09 X = 4886646,61; Y = 7420340,48 X = 4886633,48; Y = 7420391,94 X = 4886594,62; Y = 7420412,05 X = 4886573,46; Y = 7420420,54 X = 4886558,04; Y = 7420428,79 X = 4886547,34; Y = 7420432,33 X = 4886542,74; Y = 7420432,36 X = 4886542,71; Y = 7420438,44 X = 4886545,89; Y = 7420451,74 X = 4886552,85; Y = 7420500,00 X = 4886599,95; Y = 7420449,45 X = 4886690,19; Y = 7420446,62 X = 4886695,25; Y = 7420443,24 X = 4886716,95; Y = 7420442,59 X = 4886726,45; Y = 7420442,13 X = 4886733,06; Y = 7420447,85 X = 4886742,06; Y = 7420448,58 X = 4886743,20; Y = 7420450,05 X = 4886743,99; Y = 7420489,84 X = 4886765,41; Y = 7420537,84 X = 4886763,79; Y = 7420544,54 X = 4886762,35; Y = 7420533,92 X = 4886802,75; Y = 7420519,14 X = 4886847,56; Y = 7420483,27 X = 4886921,18. Граница даље иде у правцу северозапада, пратећи међу кат. парц. бр. 153/41 и 153/22 из чије најсеверније тачке пресеца кат. парц. број 153/1 праволинијски у правцу тромеђе кат. парц. бр. 153/1, 153/18 и 153/17, а затим наставља међом кат. парц. број 153/1 до пута (кат. парц. број 386) на потесу Вуковића ливаде. Граница прати пут (кат. парц. број 386) у правцу северозапада, пресеца га у правцу тромеђе кат. парц. бр. 148/1, 148/4 и пута (кат. парц. број 386), одакле кружи међом кат. парц. бр. 148/1 и 6/1 до почетне тачке описа.

2) Локалитет „Бела Каменица”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет Бела Каменица налази се у општини Пожега, КО Тометино Поље.

Почетна тачка описа границе је тромеђа кат. парц. бр. 22/1, 2441 (река Бела Каменица) и КО Дивчибаре. Од почетне тачке описа граница иде у правцу севера и притом прати границу КО Дивчибаре, односно Чалачки поток узводно до акумулације, а затим обалом пресеца кат. парц. број 22/1 у тачкама са координатама: Y = 7420818,63 X = 4885531,34; Y = 7420824,80 X = 4885531,48; Y = 7420839,18 X = 4885537,82; Y = 7420846,37 X = 4885541,63; Y = 7420853,56 X = 4885545,86; Y = 7420858,21 X = 4885551,36; Y = 7420862,44 X = 4885555,17; Y = 7420867,52 X = 4885560,24; Y = 7420873,86 X = 4885567,01; Y = 7420875,98 X = 4885572,93; Y = 7420874,71 X = 4885578,85; Y = 7420873,44 X = 4885585,62; Y = 7420875,98 X = 4885588,16; Y = 7420881,48 X = 4885589,85; Y = 7420884,86 X = 4885588,16; Y = 7420887,40 X = 4885586,47; Y = 7420892,90 X = 4885586,47; Y = 7420898,39 X = 4885587,74; Y = 7420901,36 X = 4885586,04; Y = 7420902,62 X = 4885581,81; Y = 7420904,32 X = 4885577,58; Y = 7420906,01 X = 4885573,78; Y = 7420909,39 X = 4885569,55; Y = 7420912,78 X = 4885572,51; Y = 7420918,27 X = 4885578,85; Y = 7420922,08 X = 4885586,89; Y = 7420924,20 X = 4885592,39; Y = 7420925,04 X = 4885597,46; Y = 7420928,00 X = 4885601,27; Y = 7420931,81 X = 4885604,23; Y = 7420937,31 X = 4885607,19; Y = 7420940,69 X = 4885609,31; Y = 7420941,96 X = 4885612,69; Y = 7420944,08 X = 4885617,77; Y = 7420947,04 X = 4885622,42; Y = 7420949,15 X = 4885626,23; Y = 7420950,00 X = 4885631,73; Y = 7420949,57 X = 4885635,11; Y = 7420947,88 X = 4885638,07; Y = 7420945,34 X = 4885641,88; Y = 7420941,54 X = 4885646,11; Y = 7420939,00 X = 4885651,61; Y = 7420937,73 X = 4885655,41; Y = 7420934,77 X = 4885662,60; Y = 7420935,19 X = 4885669,37; Y = 7420936,46 X = 4885674,87; Y = 7420939,00 X = 4885682,31; Y = 7420944,08 X = 4885689,93; Y = 7420948,31 X = 4885697,12; Y = 7420953,38 X = 4885702,19; Y = 7420958,46 X = 4885708,12; Y = 7420966,92 X = 4885714,46; Y = 7420971,57 X = 4885719,96; Y = 7420976,22 X = 4885725,88; Y = 7420981,72 X = 4885733,07; Y = 7420985,95 X = 4885738,15; Y = 7420991,45 X = 4885742,80; Y = 7420994,41 X = 4885746,61; Y = 7420995,26 X = 4885757,60; Y = 7420997,37 X = 4885766,06; Y = 7420997,79 X = 4885777,06; Y = 7420998,48 X = 4885790,09. Граница поново долази до Чалачког потока и прати га узводно, пресеца његову притоку на потесу Шалов поток, а затим кружи око локалитета са режимом заштите I степена „Чалачки поток” правећи заштитни појас и притом сече кат. парц. број 22/1 у тачкама са координатама: Y = 7421130,96 X = 4885865,42; Y = 7421131,46 X = 4885865,46; Y = 7421166,94 X = 4885889,59; Y = 7421264,34 X = 4885887,26; Y = 7421315,22 X = 4885883,00; Y = 7421428,56 X = 4885788,86; Y = 7421438,68 X = 4885743,88; Y = 7421438,87 X = 4885731,27; Y = 7421431,64 X = 4885716,94; Y = 7421408,69 X = 4885729,08; Y = 7421399,83 X = 4885693,49; Y = 7421352,07 X = 4885706,21. Граница даље прати са северне стране међу кат. парц. број 24/1 (ван режима), а затим у правцу југоистока наставља источном међом кат. парц. бр. 23/1, 23/3 и 24/2 до тачке одакле пресеца кат. парц. број 22/1 у тачкама са координатама: Y = 7421473,87 X = 4885407,72; Y = 7421517,52 X = 4885390,91; Y = 7421627,99 X = 4885348,37; Y = 7421707,84 X = 4885258,17; Y = 7421804,28 X = 4885112,02; Y = 7421836,77 X = 4885062,78; Y = 7421843,65 X = 4885065,07; Y = 7421850,12 X = 4885066,32; Y = 7421858,25 X = 4885066,53; Y = 7421867,85 X = 4885068,62; Y = 7421876,19 X = 4885071,54; Y = 7421884,75 X = 4885073,00; Y = 7421892,67 X = 4885074,25; Y = 7421901,43 X = 4885075,92; Y = 7421906,02 X = 4885076,34; Y = 7421911,45 X = 4885079,26; Y = 7421920,62 X = 4885080,09; Y = 7421932,93 X = 4885076,55; Y = 7421941,69 X = 4885072,58; Y = 7421954,62 X = 4885069,04; Y = 7421964,64 X = 4885065,70; Y = 7421973,81 X = 4885063,20; Y = 7421981,07 X = 4885061,32; Y = 7421987,54 X = 4885061,32; Y = 7421992,60 X = 4885061,32; Y = 7421996,09 X = 4885061,32; Y = 7422001,72 X = 4885062,36; Y = 7422009,03 X = 4885064,66; Y = 7422017,16 X = 4885067,99; Y = 7422021,06 X = 4885070,22; Y = 7422024,46 X = 4885072,17; Y = 7422033,01 X = 4885079,26; Y = 7422041,36 X = 4885087,81; Y = 7422050,54 X = 4885096,78; Y = 7422059,30 X = 4885103,45; Y = 7422065,35 X = 4885108,09; Y = 7422073,27 X = 4885115,39; Y = 7422078,90 X = 4885118,93; Y = 7422083,08 X = 4885124,36; Y = 7422087,66 X = 4885129,15; Y = 7422093,09 X = 4885133,74; Y = 7422096,84 X = 4885134,58; Y = 7422101,01 X = 4885132,91; Y = 7422103,52 X = 4885129,57; Y = 7422104,79 X = 4885126,84; Y = 7422104,93 X = 4885123,44; Y = 7422105,23 X = 4885120,31; Y = 7422105,70 X = 4885115,87; Y = 7422105,77 X = 4885113,94; Y = 7422105,14 X = 4885111,09; Y = 7422104,21 X = 4885107,88; Y = 7422102,66 X = 4885104,73; Y = 7422101,10 X = 4885099,81; Y = 7422098,58 X = 4885093,09; Y = 7422097,18 X = 4885089,27; Y = 7422094,94 X = 4885084,76; Y = 7422092,74 X = 4885079,21; Y = 7422091,02 X = 4885073,60; Y = 7422089,27 X = 4885070,18; Y = 7422085,53 X = 4885063,47; Y = 7422081,76 X = 4885057,67; Y = 7422078,46 X = 4885052,48; Y = 7422075,99 X = 4885047,25; Y = 7422074,33 X = 4885040,13; Y = 7422072,95 X = 4885031,27; Y = 7422071,35 X = 4885024,56; Y = 7422070,90 X = 4885018,43; Y = 7422071,20 X = 4885013,70; Y = 7422072,57 X = 4885009,68; Y = 7422074,15 X = 4885005,79; Y = 7422077,06 X = 4885001,02; Y = 7422079,74 X = 4884997,32; Y = 7422081,55 X = 4884994,84; Y = 7422086,61 X = 4884989,85; Y = 7422092,66 X = 4884984,40; Y = 7422100,31 X = 4884978,32; Y = 7422105,12 X = 4884973,59; Y = 7422110,17 X = 4884967,67; Y = 7422116,53 X = 4884960,99; Y = 7422125,21 X = 4884951,13; Y = 7422132,84 X = 4884943,18; Y = 7422134,68 X = 4884941,26; Y = 7422140,11 X = 4884934,33; Y = 7422147,46 X = 4884923,96; Y = 7422154,23 X = 4884915,04; Y = 7422160,42 X = 4884908,62; Y = 7422166,38 X = 4884904,59; Y = 7422168,06 X = 4884903,53; Y = 7422166,44 X = 4884901,38. Граница затим наставља међама кат. парц. бр. 277/1, 277/4, 279, 280/1, 280/2 и 281 до њене најјужније међне тачке одакле пресеца реку Белу Каменицу (кат. парц. број 2441), а затим и кат. парц. број 261/1 на потесу Дивнића поље у тачкама са координатама: Y = 7422038,80 X = 4884468,90; Y = 7422035,35 X = 4884491,77; Y = 7422035,31 X = 4884491,76; Y = 7422000,02 X = 4884481,17; Y = 7421867,72 X = 4884461,33; Y = 7421662,67 X = 4884557,24; Y = 7421520,46 X = 4884537,39; Y = 7421408,01 X = 4884550,62; Y = 7421379,58 X = 4884593,91; Y = 7421377,45 X = 4884597,15. Граница долази на јужну међу кат. парц. број 265/5, обилази око ње, и прати западне међе кат. парц. бр. 265/4, 265/4, 265/3, 265/2, 265/1 и 264/8, затим мења правац у западни и прати јужне међе кат. парц. бр. 264/7, 264/6, 264/1, 263/2 и 261/1 до најзападније међне тачке кат. парц. број 262/11 одакле пресеца кат. парц. број 261/1 у тачкама са координатама: Y = 7421073,61 X = 4884805,53; Y = 7421021,04 X = 4884836,97; Y = 7420971,72 X = 4884892,43. Граница долази до реке Беле Каменице коју прати узводно, у правцу запада до почетне тачке описа.

Из локалитета се изузимају површине у режиму заштите првог степена – локалитети „Чалачки поток” и „Велика Плећ – Вражји вир”.

3) Локалитет „Забалац”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет „Забалац” налази се на територији општине Мионица, на подручју КО Брежђе и КО Осеченица.

Почетна тачка описа границе налази се на тромеђи КО Тометино Поље, КО Осеченица и КО Брежђе. Од почетне тачке описа, граница иде у правцу североистока кроз КО Брежђе и сече кат. парц. број 1725 у тачкама са координатама: Y = 7424252,79 X = 4886221,31; Y = 7424261,00 X = 4886232,65; Y = 7424261,67 X = 4886302,64; Y = 7424334,36 X = 4886391,29; Y = 7424373,37 X = 4886417,89; Y = 7424399,97 X = 4886455,12; Y = 7424419,47 X = 4886462,21; Y = 7424486,85 X = 4886492,35; Y = 7424545,36 X = 4886518,95; Y = 7424562,41 X = 4886541,09. Граница долази на северну међу кат. парц. број 1725 (преломна тачка са координатама Y = 7424562,41 X = 4886541,09) одакле скреће у правцу запада до границе КО Осеченица. Граница прати границу КО Брежђе и КО Осеченица, те се одваја кроз КО Осеченица и то делом кат. парц. број 2485/1 правцем који је дефинисан тачкама са координатама: Y = 7424204,83 X = 4886600,99; Y = 7424196,06 X = 4886588,10; Y = 7424114,50 X = 4886559,73; Y = 7424112,73 X = 4886513,63; Y = 7424089,68 X = 4886472,85; Y = 7424089,68 X = 4886401,93; Y = 7424080,81 X = 4886368,24; Y = 7424086,13 X = 4886270,72; Y = 7424088,85 X = 4886216,87. Граница долази до пута (кат. парц. број 2623) који прати у правцу истока до почетне тачке описа.

4) Локалитет „Манастирица”

Локалитет „Манастирица” налази се на територији општине Мионица, КО Осеченица и обухвата кат. парц. бр. 2371/1, 2371/43, 2446 и део 2605 (река Манастирица).

Из површине локалитета изузима се локалитет „Скакало” у режиму заштите I степена око којег се налази површина у режиму заштите II степена.

5) Локалитет „Тиња”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет се налази на територији општине Горњи Милановац (КО Богданица и КО Планиница).

Почетна тачка описа граница иде у правцу југоистока, границом катастарских општина, те се одваја кроз КО Богданица кат. парц. бр. 12, 13, 14 и 16 до тромеђе кат. парц. бр. 16, 17 и 19, одакле пресеца праволинијски кат. парц. број 19 у правцу тромеђе кат. парц. бр. 19, 25/1 и 26/1. Одатле граница наставља међама кат. парц. бр. 26/1, 26/2, 31, 30, 37, 141, 137, 128/2, 129/1, 133/1, 295/2, 295/1, 296/1, 303, 310, 312, 327/1, 327/2, 321 и 335, затим пресеца реку Тињу (кат. парц. број 2106), прати је у правцу севера и наставља западним међама кат. парц. бр. 320, 269 и 274/2, одакле од тромеђе кат. парц. бр. 274/2, 268 и 274/1 пресеца кат. парц. број 274/1 праволинијски у правцу најјужније међне тачке кат. парц. број 268. Одатле граница наставља међама кат. парц. бр. 268, 265, 264, 262, 259, 256, пресеца пут (кат. парц. број 2108) и кат. парц. бр. 158 и 164/2 у тачкама са координатама: Y = 7428298,91 X = 4883062,94; Y = 7428300,63 X = 4883067,57; Y = 7428303,26 X = 4883091,54; Y = 7428145,79 X = 4883311,59. Граница даље у правцу севера прати западне међе кат. парц. бр. 159 и 162 до тромеђе кат. парц. бр. 164/2, 163 и 162, одакле пресеца кат. парц. број 164/2 праволинијски до међне тачке (Y = 7428139,69 X = 4883658,14) и у истом правцу иде међама кат. парц. бр. 157, 154, 150, 149/1, 149/2, 146, 145, 142, 175, 176/4, 176/3, 176/2, 178, 6/2, 6/1, 11, 10 и 9, где долази до границе КО Богданица и КО Горњи Лајковац, те у правцу истока иде границом КО до почетне тачке описа.

6) Локалитет „Козлица”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет „Козлица” налази се у општини Пожега, КО Тометино Поље.

Почетна тачка границе је тромеђа кат. парц. бр. 1650, 670 и 671. Од почетне тачке граница иде у правцу југоистока и прати међе кат. парц. бр. 1650, 1651, пресеца реку Козлицу (кат. парц. број 2448) у правцу најсеверније међне тачке кат. парц. број 1657, затим кружи око кат. парц. број 1657 и прати реку Козлицу у правцу југозапада. Граница се одваја од реке Козлице источном међом кат. парц. бр. 1718 и 1719, те пресеца кат. парц. број 1705 из тромеђе кат. парц. бр. 1719, 1708 и 1705 до међне тачке кат. парц. број 1704/2 са координатама Y = 7426443,57 X = 4880272,52. Граница иде у правцу југа и прати источне међе кат. парц. бр. 1705, 1696, 1694, 1693, 1692, сече пут (кат. парц. број 1774) и 1779 до најзападније међне тачке кат. парц. број 1778, одакле праволинијски пресеца кат. парц. број 1779 до најсеверније међне тачке кат. парц. број 1780. Граница даље прати источне међе кат. парц. бр. 1769, 1770, 1772, 1770, 1798/1 и 1844, где граница мења правац у југозападни и прати међу кат. парц. број 1845/3 до међне тачке, одакле пресеца кат. парц. број 1846 у тачкама са координатама: Y = 7426295,56 X = 4878738,70; Y = 7426238,20 X = 4878616,36; Y = 7426119,03 X = 4878521,95; Y = 7426034,02 X = 4878391,74. Граница затим кружи међом кат. парц. број 1849, долази до реке Козлице (кат. парц. број 2448), пресеца је у правцу тромеђе кат. парц. бр. 1851, 1852 и пута (кат. парц. број 2457), те наставља у правцу севера путем (кат. парц. број 2457), одваја се од пута северном међом кат. парц. број 1751 и наставља западним међама кат. парц. бр. 1738, 1740, пресеца пут (кат. парц. број 2457), и даље 1724, 1644, 1643/2, 1648, 1649 и 1650 до почетне тачке описа.

7) Локалитет „Црна Каменица”

Граница локалитета дефинисана је катастарским поделама и преломним тачкама.

Локалитет се налази на територији општине Пожега, у КО Тометино Поље и КО Љутице.

Почетна тачка описа границе је тромеђа кат. парц. бр. 681, 682 и 504 у КО Тометино Поље. Граница иде у правцу југа међом кат. парц. број 681 до тромеђе кат. парц. бр. 681, 683 и 689, одакле пресеца кат. парц. бр. 689, 779/2, 781 и 782 правом линијом до преломне тачке са координатама Y = 7424195,75 X = 4881700,95. Граница прати међе кат. парц. бр. 783 и 787 до њене најјужније међне тачке, одакле пресеца кат. парц. број 791/1 у правцу тромеђе кат. парц. бр. 791/1, 791/2 и 1429/1. Граница наставља у правцу југа и прати источне међе кат. парц. бр. 1429/1, 791/3, 1429/6, 1429/8, 1429/9 и 1432, одакле пресеца кат. парц. број 1446 у правцу тромеђе кат. парц. бр. 1446, 1456 и 1457/1. Граница излази североисточном међом кат. парц. број 1456 на пут (кат. парц. број 2449) и прати га у правцу југозапада до реке Црне Каменице. Граница пресеца реку Црну Каменицу и улази у КО Љутице. Граница иде узводно реком, а затим прати југозападне међе кат. парц. бр. 109/2, 108, 106/5, 106/4, 106/3, 106/2 и 106/1 где поново улази у КО Тометино Поље. Граница затим у правцу севера прати пут (кат. парц. број 2452) до преломне тачке са координатама Y = 7423707,94 X = 4881607,99 одакле пресеца кат. парц. бр. 786 и 252 у тачкама са координатама: Y = 7423685,57 X = 4881683,15; Y = 7423739,51 X = 4881917,22; Y = 7423698,77 X = 4882187,69; Y = 7423799,31 X = 4882411,26; Y = 7424076,29 X = 4882414,17. Граница долази до реке Црне Каменице (преломна тачка са координатама Y = 7424076,29 X = 4882414,17) одакле је пресеца и у правцу истока прати међу кат. парц. број 681 до почетне тачке описа.