На основу члана 28. тачка 10) и члана 29. став 3. Закона о туризму („Службени гласник РС”, број 17/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије

"Службени гласник РС", број 139 од 16. децембра 2022.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се услови и начин доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије (у даљем тексту: подстицање развоја домаћег туризма).

Члан 2.

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење угоститељских услуга смештајa, на територији Републике Србије (у даљем тексту: ваучер), у трајању од најмање пет ноћења, изван места пребивалишта корисника ваучера.

Члан 3.

Угоститељске услуге смештаја из члана 2. ове уредбе (у даљем тексту: услуге смештаја) пружа привредно друштво, друго правно лице, предузетник, физичко лице, као и здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са прописима којима се уређује област угоститељства, као и физичка лица која пружају угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, а у којима се угоститељска делатност обавља у складу са прописима којима се уређује област угоститељства (у даљем тексту: Угоститељ).

По завршетку пружања услуга смештаја, Угоститељ јe у обавези да кориснику ваучера изда фискални рачун за пружену услугу смештаја.

Фискални рачун из става 2. овог члана мора да садржи све елементе прописане законом којим се уређује фискализација, као и износ боравишне таксе, ослобађања од њеног плаћања или умањења, у складу са прописима којима се уређује област угоститељства.

Здравствене установе из става 1. овог члана, дужне су да у фискалном рачуну јасно и недвосмислено искажу износ за пружене услуге смештаја.

Изузетно од ст. 2. и 3. овог чланa, физичко лице којe услуге смештаја пружа непосредно, по завршетку пружања услуге смештаја у обавези је да кориснику изда посебан рачун.

Посебан рачун из става 5. овог члана физичко лице својеручно потписује и исти садржи све прописане елементе из члана 34. став 2. Закона о угоститељству („Службени гласник РСˮ, број 17/19).

У случају да физичко лице, као Угоститељ, услуге смештаја пружа преко посредника (привредно друштво, друго правно лице или предузетник), посредник је у обавези да по завршетку пружања услуге смештаја кориснику изда фискални рачун, који мора да садржи све елементе прописане Законом о фискализацији („Службени гласник РСˮ, бр. 153/20, 96/21 и 138/22).

Посебан рачун из става 5. овог члана и фискални рачун из става 7. овог члана не садржи податке о боравишној такси.

Физичко лице, као Угоститељ у објекту домаће радиности може да пружа само услугу смештаја.

Фискални рачун се издаје на дан завршетка пружене услуге смештаја.

Ваучери уз које се прилажу фискални рачуни који садрже неправилности из ст. 3, 4. и 10. овог члана неће бити рефундирани.

Члан 4.

Корисници ваучера у смислу ове уредбе су:

1) корисници права на пензију;

2) лица старија од 65 година, рачунајући од дана у коме се подноси пријава за доделу ваучера, која не остварују право на пензију;

3) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);

4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;

5) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;

6) радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 70.000 динара месечно;

7) војни инвалиди (ратни и мирнодопски) и цивилни инвалиди рата са примањима која не прелазе износ од 70.000 динара месечно;

8) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;

9) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон, 101/16, 67/21 – др. закон и 114/21);

10) студенти.

Лица из става 1. тачка 10) овог члана субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима, поред места пребивалишта, не могу да остваре ни и у месту студирања.

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја само по једном основу из става 1. овог члана.

Ваучер у износу од 5.000 динара може да се користи само за услуге смештаја, за које је издата потврда о резервацији, на начин прописан овом уредбом.

Корисник ваучера је дужан да ваучер користи лично.

Члан 5.

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи Министарство туризма и омладине (у даљем тексту: Министарство), у сарадњи са Министарством финансија, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, центрима за социјални рад, филијалама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националном службом за запошљавање, Централним регистром обавезног социјалног осигурања, Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за аграрна плаћања и Јавним предузећем „Пошта Србије”, Београд (у даљем тексту: Пошта Србије).

Члан 6.

Министарство објављује обавештење којим се позивају Угоститељи да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера корисницима.

Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима (у даљем тексту: пријава за учешће), Министарству, са свог главног корисничког налога, подносе Угоститељи aплицирањем кроз централни информациони систем у области угоститељства и туризма (Е-туриста) (у даљем тексту: ЦИС).

Пријава за учешће нарочито садржи:

1) пословно име привредног друштва, другог правног лица или предузетника, односно име и презиме физичког лица из члана 3. став 1. ове уредбе;

2) матични број за привредно друштво, друго правно лице или предузетника, односно ЈМБГ за физичка лица;

3) седиште, односно адресу Угоститеља (улица, број, место, поштански број, општина);

4) податке о угоститељском објекту (јединствени идентификатор пријаве, назив, врста, адреса, као и број индивидуалних лежаја, односно податак о укупним смештајним капацитетима, а за категорисане објекте и категорија);

5) e-mail адресу Угоститеља;

6) телефон Угоститеља;

7) податке о контакт особи.

Подаци из става 3. тач. 1)–5) овог члана генеришу се из ЦИС-а, а податке из тач. 6) и 7) уноси Угоститељ.

Попуњену пријаву за учешће Угоститељ потписује и преко ЦИС-а прилаже као скениран документ.

За сваки објекат који Угоститељ ставља у функцију реализације шеме доделе ваучера подноси се посебна пријава за учешће.

Изузетно, за објекте домаће радиности врсте апартман или соба, који се налазе на истој адреси, Угоститељ подноси једну пријаву за учешће, са обједињеним називом за те објекте.

Угоститељ који није евидентиран у ЦИС-у не може остварити право по основу ове уредбе.

Министарство сачињава Листу угоститеља који су испунили услове за реализацију шеме доделе ваучера и објављује је на званичној интернет презентацији Министарства.

Корисницима ваучера Угоститељ може да пружа услуге смештаја почев од наредног дана, рачунајући од дана објављивања на листи из става 9. овог члана.

Корисницима ваучера Угоститељ може да пружа услуге смештаја у границама капацитета броја индивидуалних лежаја, који су евидентирани у ЦИС-у.

Угоститељ је у обавези да писаним путем информише Министарство о свим статусним и другим променама у току периода трајања шеме доделе ваучера, о чему прилаже одговарајуће доказе.

У случају повећања смештајних капацитета угоститељског објекта Угоститељ је дужан да пре њиховог стављања у функцију поступи на начин прописан ставом 12. овог члана.

Уколико у току периода трајања шеме доделе ваучера Угоститељ престане да испуњава услове прописане законом и овом уредбом, у обавези је да од дана престанка испуњења услова, обустави реализацију доделе ваучера.

Ваучери са чијом реализацијом се започело пре рока из става 9. овог члана неће се рефундирати.

Ваучери реализовани након престанка испуњења услова из става 14. овог члана неће се рефундирати.

Ваучери реализовани у угоститељским објектима преко капацитета индивидуалних лежаја евидентираним у ЦИС-у неће се рефундирати.

Министарство у случају из става 14. овог члана може по службеној дужности брисати Угоститеља са Листе угоститеља.

По поновном испуњењу прописаних услова Угоститељ може, на начин прописан овом уредбом, подношењем нове пријаве за учешће, бити враћен на Листу угоститеља.

Угоститељ физичко лице не може дати овлашћење другом физичком лицу да у његово име и за његов рачун обавља послове у вези са реализацијом шеме доделе ваучера (потписивање ваучера, пријава Угоститеља за учешће у реализацији шеме доделе ваучера, захтева за рефундацију, посебних рачуна и друго).

Угоститељ је у обавези да евидентира кориснике услуге смештаја у ЦИС-у и да у оквиру секције „Начин доласка” одабере опцију: „Долазак као корисник ваучера за субвенционисано коришћење услуге смештаја”.

Угоститељ који кориснике ваучера није унео у ЦИС на начин прописан ставом 21. овог члана, за та лица не може остварити право на рефундацију ваучера.

Члан 7.

По објављивању Листе угоститеља из члана 6. став 9. ове уредбе, Министарство објављује обавештење за подношење пријава за доделу ваучера (у даљем тексту: пријава).

Лице које испуњава услове из члана 4. ове уредбе врши резервацију смештаја код Угоститеља са објављене листе, на основу чега Угоститељ издаје потврду о резервацији, која се генерише из ЦИС-а.

Лице из става 2. овог члана подноси пријаву, која садржи нарочито:

1) име и презиме подносиоца пријаве;

2) ЈМБГ;

3) адресу пребивалишта или привременог боравишта корисника ваучера на коју се врши достава ваучера;

4) контакт телефон;

5) назив угоститељског објекта за који је извршена резервација;

6) период резервације смештаја;

7) податак о оствареном праву из члана 4. ове уредбе.

Лице из става 2. овог члана уз пријаву ставља на увид личну карту или пасош, као и потврду о извршеној резервацији.

Лице из члана 4. став 1. тачка 1) ове уредбе ставља на увид пензиони чека или решење о оствареном праву на пензију.

Лице из члана 4. став 1. тачка 2) ове уредбе прилаже потписану изјаву да не остварују право на пензију, на обрасцу који се објављује на сајту Министарства и Поште Србије.

Изузетно, корисник права на пензију из иностранства ставља на увид оригинални документ који издаје банка са територије Републике Србије, а којим се потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију.

Лице из члана 4. став 1. тачка 6) ове уредбе ставља на увид оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац или исплатни листић за зараду исплаћену у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава.

Лице из члана 4. став 1. тачка 10) ове уредбе прилаже оригинал потврду високошколске установе о статусу студента првог, другог или трећег степена, за текућу школску годину.

Лице из става 2. овог члана пријаву подноси лично и ставља на увид, односно прилаже потребну документацију.

За малолетно или пословно неспособно лице, које испуњава услове из члана 4. ове уредбе, пријаву подноси законски заступник (родитељ, односно старатељ), уз доказ о законском заступању.

Лице које испуњава услове из члана 4. ове уредбе стиче право на доделу ваучера, ако је наведене услове остварио даном подношења пријаве.

Пријава се попуњава на обрасцу „Пријава за доделу ваучера за субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима у 2023. години”, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 8.

Подношење пријаве и њихово евидентирање путем наменске апликације врши се преко шалтера Поште Србије.

Лице из члана 7. ст. 2. и 10. ове уредбе након подношења пријаве и потребне документације, односно стављања на увид потребне документације, својеручно потписује потврду о евидентирању пријаве, коју издаје Пошта Србије и која садржи изјаву да су подаци унети у пријаву, као и да су подаци из потврде тачни и истинити.

Поднете, односно евидентиране пријаве и издате потврде о евидентирању из ст. 1. и 2. овог члана хронолошки се одлажу и чувају 18 месеци у Пошти Србије, сагласно листи категорија регистраторског материјала са роковима чувања Поште Србије.

Пошта Србије ће након спроведеног пријема пријава Министарству, као и другим институцијама из члана 9. ст. 1–3. ове уредбе, омогућити приступ евидентираним пријавама по категоријама подносилаца пријава, преко свог FTP сервера.

Члан 9.

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из члана 4. став 1. тач. 1), 3)–5), 7) и 8) ове уредбе, врши Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, преко Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Националне службе за запошљавање, центара за социјални рад и јединствене матичне евиденције корисника борачко-инвалидске заштите.

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из члана 4. став 1. тачка 6) ове уредбе, у вези са статусом запосленог, врши Министарство финансија преко Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Проверу испуњености услова за доделу ваучера за лица из члана 4. став 1. тачка 9) ове уредбе, врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Управе за аграрна плаћања.

Након спроведене провере, институције из ст. 1–3. овог члана, преко FTP сервера, враћају електронски извештај Пошти Србије, а Пошта Србије доставља Министарству електронски извештај са обједињеним подацима из поднетих пријава за она лица, која испуњавају прописане услове за доделу ваучера.

Електронски извештај са обједињеним подацима из става 4. овог члана, који Пошта Србије доставља Министарству, садржи и податке из поднетих пријава за лица из члана 4. став 1. тач. 2) и 10) ове уредбе, као и за кориснике права на пензију из иностранства.

Изузетно, на захтев Министарства, Пошта Србије пакује (опрема) и путем препорученог писма (резервисане поштанске услуге) доставља пријаву и потврду о евидентирању пријаве из члана 8. ст. 1. и 2. ове уредбе.

Члан 10.

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава, која корисник може једном у току календарске године користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја.

Ваучер нарочито садржи следеће податке, и то:

1) одштампане податке:

(1) намена: субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима,

(2) издавалац ваучера: Министарство туризма и омладине,

(3) новчана вредност: 5.000 динара,

(4) серијски број ваучера,

(5) крајњи рок коришћења (20. новембар 2023. године),

(6) назив угоститељског објекта,

(7) јединствени идентификатор пријаве (ЈИД пријаве из ЦИС-а),

(8) податке о кориснику ваучера из члана 7. став 3. тач. 1)–3) ове уредбе,

(9) изјаву корисника ваучера о коришћењу услуге смештаја;

2) податке који се попуњавају:

(1) потпис корисника ваучера, односно његовог законског заступника (родитеља, односно старатеља),

(2) потпис Угоститеља/физичког лица.

Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим буџетским средствима и рангирање пријава вршиће се на основу датума и времена пријема на шалтеру Поште Србије.

Пријављеним лицима која су стекла право на ваучер, Министарство, преко Поште Србије, доставља ваучере личним уручењем на адресу, путем вредносног писма (резервисане поштанске услуге).

Члан 11.

По окончању пружања услуге смештаја, Угоститељ попуњава и потписује ваучер са подацима из члана 10. ове уредбе, а корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ), потписује ваучер о коришћењу услуга смештаја.

Ваучери се могу користити закључно са 20. новембром 2023. године.

Угоститељ је дужан да услуге смештаја пружи имаоцима ваучера лично, у угоститељском објекту за који је издата потврда о резервацији генерисана из ЦИС-а.

У случају да корисник ваучера користи услуге смештаја у већем износу од износа ваучера, Угоститељу се рефундира износ у вредности ваучера.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених услуга смештаја, рефундира се износ средстава у вредности пружених услуга.

Угоститељ на месечном нивоу преко ЦИС-а попуњава захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду (у даљем тексту: Захтев).

Захтев нарочито садржи:

1) пословно име привредног друштва, другог правног лица или предузетника, односно име и презиме физичког лица из члана 3. ове уредбе;

2) матични број за привредно друштво, друго правно лице или предузетника, односно ЈМБГ за физичка лица;

3) седиште, односно адресу Угоститеља (улица, број, место, поштански број, општина);

4) податке о угоститељском објекту (јединствени идентификатор пријаве, назив, врста, адреса, као и број индивидуалних лежаја, односно податак о укупним смештајним капацитетима, а за категорисане објекте и категорија);

5) број рачуна у банци на који се врши рефундација средстава.

Подаци из става 7. тач. 1)–4) овог члана генеришу се из ЦИС-а, а податак из става 7. тачка 5) овог члана уноси Угоститељ.

У случају да Угоститељ физичко лице пружа услуге смештаја непосредно, преко ЦИС-а прилаже, као скениран документ, одговарајући доказ о поседовању рачуна у банци, са бројем тог рачуна (картица, односно потврда банке и сл.).

У случају да Угоститељ физичко лице пружа услуге смештаја преко посредника, приликом попуњавања Захтева уноси податке о посреднику из става 7. тач. 1)–3) овог члана.

У случају из става 10. овог члана, Угоститељ физичко лице преко ЦИС-а прилаже, као скениран документ, оверени уговор са посредником.

Угоститељ доставља Министарству попуњен и потписан Захтев са пратећом документацијом, и то:

1) потписан списак реализованих ваучера, генерисаног из ЦИС-а;

2) уредно попуњене и потписане ваучере;

3) фискални рачун за пружене услуге;

4) посебан рачун из члана 3. став 5. ове уредбе.

Захтев се Министарству подноси преко ЦИС-а једном месечно.

Захтев се подноси најкасније до 25. новембра 2023. године.

Ваучер мора да буде уредно потписан, без оштећења и корекција.

Ваучери који садрже неправилности из става 15. овог члана неће бити рефундирани.

Ваучери за које Захтев није поднет преко ЦИС-а неће бити рефундирани.

На основу достављене уредне документације, врши се рефундација средстава, у року од 45 дана од датума пријема комплетне документације.

Члан 12.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 125/21, 51/22, 70/22 и 76/22).

Члан 13.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-10522/2022-1

У Београду, 15. децембра 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.