На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 − исправка, 64/10 − УС, 24/11, 121/12, 42/13 − УС, 50/13 − УС, 98/13 −УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 − др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о престанку важења Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар”

"Службени гласник РС", број 8 од 20. јануара 2022.

Члан 1.

Даном ступања на снагу ове уредбе, престаје да важи Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” („Службени гласник РС”, број 26/20).

Члан 2.

Надлежни органи ће без одлагања ставити ван снаге појединачне акте донете ради реализације Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” („Службени гласник РС”, број 26/20).

Члан 3.

Надлежни органи ће без одлагања oбуставити све поступке који су започети на основу Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” („Службени гласник РС”, број 26/20).

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-463/2022

У Београду, 20. јануара 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.