На основу члана 85. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), чланa 15. став 1. Закона о архивској грађи и архивској делатности („Службени гласник РС”, број 6/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о класификацији документарног материјала са роковима чувања

"Службени гласник РС", број 14 од 20. фебруара 2023.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се класификација по материји документарног материјала који настаје у раду органа државне управе, службе Народне скупштине, председника Републике и Владе, свих ималаца јавних овлашћења кад врше поверене послове државне управе, као и органа аутономних покрајина, општина, градова и града Београда у повереном делокругу.

Овом уредбом се утврђују и минимални рокови чувања у оквиру подгрупа.

Члан 2.

Документарни материјал класификује се по материји у десет главних група (од 0 до 9), и то:

0 – државно уређење, организација и рад органа;

1 – рад и радни односи и социјално осигурање;

2 – лична стања грађана, државна и јавна безбедност;

3 – привреда;

4 – финансије;

5 – здравље и социјална заштита;

6 – просвета, наука, култура, спорт, интелектуална својина, јавно информисање и медији;

7 – судство, тужилаштво и правобранилаштво;

8 – одбрана;

9 – међународна сарадња и европске интеграције.

У оквиру ове поделе, врши се по децималном систему даље рашчлањавање главних група на групе (двоцифрени број) и на подгрупе (троцифрени број), с обзиром на сродност и обим појединих делатности.

У оквиру подгрупе ближе се уређују задаци и послови, односно поступци органа, који се воде у Каталогу поступака, у складу са прописима којима се уређује електронска управа и канцеларијско пословање.

Члан 3.

Ознаке и називи група и подгрупа у оквиру главних група из члана 2. ове уредбе, као и минимални рокови чувања документарног материјала у оквиру подгрупа су:

Главна група

Група

Подгрупа

Класификација документарног материјала по материји

Минимални рокови чувања

0

 

 

Државно уређење, организација и рад органа

 

00

 

Државно уређење

 

 

000

Опште – рад државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења

трајно

 

 

001

Народна скупштина (избор Владе, именовање независних тела и др.)

трајно

 

01

 

Уставни предмети, доношење и објављивање прописа, избори и референдуми, разграничења територија и подручја

 

 

010

Устав

трајно

 

 

011

Закон

трајно

 

 

012

Подзаконски акт (уредба, правилник, упутство, одлука, наредба)

трајно

 

 

013

Избори

трајно

 

 

014

Референдум

трајно

 

 

015

Територије и подручја

трајно

 

 

016

Јавна управа и јавне службе

10 година

 

 

017

Јавне политике

10 година

 

 

018

Опште прихваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори

трајно

 

02

 

Доношење општих и појединачних интерних аката (статута, планова, програма и извештаја о раду и др.) државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења

 

 

020

Доношење општих и појединачних интерних аката државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе

5 година

 

 

021

Доношење општих и појединачних интерних аката правосудних органа

5 година

 

 

022

Доношење општих и појединачних интерних аката установа и других организација за делатности у области образовања, науке, културе, заштите здравља, социјалне заштите и других јавних служби

5 година

 

 

023

Доношење општих и појединачних интерних аката привредних друштава

5 година

 

 

024

Доношење општих и појединачних интерних аката удружења

5 година

 

 

025

Доношење општих и појединачних интерних аката фондова и задужбина

5 година

 

 

026

Доношење општих и појединачних интерних аката политичких странака

5 година

 

03

 

Канцеларијско пословање

 

 

030

Организација, методе и технике рада

трајно

 

 

031

Послови канцеларијског пословања

10 година

 

 

032

Библиотечки послови

10 година

 

 

033

Вођење евиденција и регистара

10 година

 

 

034

Штампање и умножавање публикација и других материјала

2 године

 

 

035

Овера исправа, докумената и потписа

2 године

 

 

036

Предаја и преузимање послова

5 година

 

04

 

Рад и поступање органа

 

 

040

Опште управно поступање

5 година

041

Информације од јавног значаја

10 година

042

Инспекцијски надзор над радом и поступањем органа

10 година

 

05

 

Извештаји, анализе и статистика

 

 

050

Статистика

трајно

 

 

051

Извештаји и анализе

5 година

 

06

 

Састанци, седнице и конференције

 

 

060

Састанци, седнице и конференције државних органа и организација, органа и организација покрајинске аутономије, органа и организација јединица локалне самоуправе, установа, јавних предузећа, посебних органа преко којих се остварује регулаторна функција и правних и физичких лица којима су поверена јавна овлашћења

трајно

 

07

 

Представке и притужбе

 

 

070

Представке и притужбе грађана и привреде

5 година

 

08

 

Људска и мањинска права и слободе

 

 

080

Заштита људских и мањинских права

10 година

 

 

081

Цркве и верске заједнице

трајно

 

 

082

Заштита података о личности

10 година

 

 

083

Родна равноправност

10 година

 

 

084

Националне мањине

10 година

 

 

085

Заштита од дискриминације

10 година

 

 

086

Заштита слобода

10 година

 

09

 

Информационо друштво и електронска управа

 

 

090

Електронска идентификација

10 година

 

 

091

Услуге од поверења у електронском пословању

10 година

 

 

092

Пројектовање и развој информационо-комуникационе инфраструктуре и софтверских решења

10 година

 

 

093

Информациона безбедност

10 година

 

 

094

Инспекцијски надзор у области услуга од поверења

10 година

 

 

095

Инспекцијски надзор у области информационе безбедности

10 година

1

 

 

Рад и радни односи и социјално осигурање

 

10

 

Радни односи, друге врсте радног ангажовања и волонтирање у земљи и иностранству домаћих и страних држављана

 

 

100

Радни односи

5 година

 

 

101

Друге врсте радног ангажовања

5 година

 

 

102

Рад преко агенција за привремено запошљавање

5 година

 

 

103

Радни односи и друге врсте радног ангажовања у иностранству

5 година

 

 

104

Радни односи и друге врсте радног ангажовања страних држављана

5 година

 

 

105

Волонтирање

5 година

 

11

 

Заснивање и престанак радног односа и других видова радног ангажовања

110

Заснивање радног односа

5 година

 

 

111

Професионална оријентација

5 година

 

 

112

Сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање

5 година

 

 

113

Правилник о систематизацији радних места, кадровски план и други општи акти у области радних односа

10 година

 

 

114

Посебна заштита одређених категорија запослених (материнство и малолетници)

10 година

 

 

115

Права из радног односа и других врста радног ангажовања

10 година

 

 

116

Дисциплинска и материјална одговорност

трајно

 

 

117

Престанак радног односа

5 година

 

 

118

Инспекцијски надзор у области радних односа

10 година

 

12

 

Плате, зараде, накнаде зараде, накнаде, додаци и друга примања

 

 

120

Плате

10 година

 

 

121

Зараде

10 година

 

 

122

Накнаде зараде (привремена спреченост за рад, одсуство по основу рођења, неге и посебне неге детета и др.)

10 година

 

 

123

Накнаде, додаци и друга примања (регрес, накнада за исхрану у току рада, јубиларна награда, солидарна помоћ, трошкови превоза, отпремнина, одвојени живот и др.)

10 година

 

13

 

Радно време, одмори и одсуства

 

 

130

Радно време

10 година

 

 

131

Одмори

10 година

 

 

132

Одсуство (плаћено и неплаћено)

10 година

 

14

 

Обавезно социјално осигурање

 

 

140

Здравствено осигурање

трајно

 

 

141

Пензијско осигурање

5 година

 

 

142

Инвалидско осигурање

5 година

 

 

143

Осигурање за случај незапослености

5 година

 

 

144

Специјално осигурање посебних категорија осигураника

5 година

 

15

 

Образовање, стручно оспособљавање и стручно усавршавање

 

 

150

Образовање запослених

5 година

 

 

151

Стручно оспособљавање и усавршавање

5 година

 

 

152

Стручни испити

5 година

 

 

153

Стручно оспособљавање и преквалификације привремено незапослених лица

5 година

 

 

154

Вредновање радне успешности

10 година

 

16

 

Заштита на раду

 

 

160

Превентивне мере безбедности и здравља на раду

10 година

 

 

161

Повреда на раду

10 година

 

 

162

Утврђивање услова за издавање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду

5 година

 

 

163

Инспекцијски надзор у области заштите на раду

10 година

 

17

 

Одликовања и признања

 

 

170

Одликовања

5 година

 

 

171

Признања

5 година

2

 

 

Лична стања грађана, државна и јавна безбедност

 

20

 

Лична стања грађана и регистри

 

 

200

Рођење

трајно

 

 

201

Лично име

трајно

 

 

202

Закључење брака

трајно

 

 

203

Смрт

трајно

 

 

204

Држављанство

трајно

 

 

205

Јединствени матични број грађана

трајно

 

 

206

Пребивалиште, боравиште и боравак

трајно

 

 

207

Документа грађана

трајно

 

 

208

Централни регистар становништва и бирачки списак

5 година

 

 

209

Попис становништва

трајно

 

21

 

Јавни ред и мир

 

 

210

Оружје, муниција и експлозив

трајно

 

 

211

Јавна окупљања

трајно

 

 

212

Употреба средстава принуде (ватрено оружје, палица, физичка снага и др.)

трајно

 

 

213

Нарушавање јавног реда и мира

трајно

 

 

214

Контрола законитости рада полицијских службеника

трајно

 

 

215

Превенција и рад полиције у заједници

трајно

 

 

216

Спортске приредбе

трајно

 

 

217

Приватно обезбеђење и детективске делатности

трајно

 

22

 

Безбедност саобраћаја

 

 

220

Путеви и сигнализација, саобраћајна превентива

10 година

 

 

221

Контрола и регулисање саобраћаја и остали послови безбедности саобраћаја

10 година

 

 

222

Возила, регистрација и технички преглед возила

10 година

 

 

223

Ауто-школе, возачки испити, возачи инструктори и поштовање прописа о безбедности саобраћаја од стране превозника

10 година

 

 

224

Саобраћајна превентива

трајно

 

23

 

Криминалитет

 

 

230

Општи криминалитет

трајно

 

 

231

Привредни криминалитет

трајно

 

 

232

Малолетничка делинквенција

трајно

 

 

233

Потражна делатност

трајно

 

 

234

Криминалистичка вештачења

трајно

 

 

235

Криминалистичке евиденције

трајно

 

 

236

Организовани криминал

трајно

 

 

237

Тероризам

трајно

 

 

238

Корупција

трајно

 

 

239

Ратни злочини

трајно

 

24

 

Ванредне ситуације

 

 

240

Противпожарна заштита и елементарне непогоде

трајно

 

25

 

Државна безбедност

 

 

250

Послови државне безбедности

трајно

 

26

 

Правни положај и боравак странаца

 

 

260

Правни положај странаца

трајно

 

 

261

Боравиште странаца, краткотрајни боравак, визе

трајно

 

 

262

Привремени боравак странаца

трајно

 

 

263

Стално настањење странаца

трајно

 

 

264

Предузете мере

трајно

 

 

265

Прихватилиште за странце

трајно

 

 

266

Азил и привремена заштита

трајно

 

 

267

Миграције

трајно

 

 

268

Избеглице и нестала лица

трајно

 

27

 

Нађене ствари и заштита имовинских права

 

 

270

Заштита имовинских права

трајно

 

28

 

Гранична контрола

 

 

280

Контрола путничког саобраћаја преко државне границе

трајно

3

 

 

Привреда

 

30

 

Правна лица и предузетници

 

 

300

Привредна друштва

10 година

 

 

301

Предузетници

10 година

 

 

302

Задруге

10 година

 

 

303

Јавна предузећа

10 година

 

 

304

Приватизација

10 година

 

 

305

Стечајне масе и стечајни управници

10 година

 

 

306

Коморе

10 година

 

 

307

Удружења, задужбине и фондације

10 година

 

 

308

Стамбене заједнице

10 година

 

 

309

Синдикати

10 година

 

31

 

Рударство, геолошка истраживања и енергетика

 

 

310

Рударство

10 година

 

 

311

Геолошка истраживања

10 година

 

 

312

Инспекцијски надзор у области геологије и рударства

10 година

 

 

313

Електроенергетика

5 година

 

 

314

Инспекцијски надзор у области електроенергетике

10 година

 

 

315

Нафта и гас

трајно

 

 

316

Инспекцијски надзор опреме под притиском

10 година

 

 

317

Енергетска ефикасност

10 година

 

 

318

Обновљиви извори енергије

10 година

 

 

319

Инспекцијски надзор у области енергетике

10 година

 

32

 

Пољопривреда, шумарство и водопривреда

 

 

320

Пољопривреда

5 година

 

 

321

Заштита биља

5 година

 

 

322

Шумарство

5 година

 

 

323

Ветеринарство

5 година

 

 

324

Лов и риболов

5 година

 

 

325

Водопривреда

5 година

 

 

326

Пољопривредно земљиште

10 година

 

 

327

Аграрна плаћања

5 година

 

 

328

Лабораторијско испитивање и повезани стручни послови у ланцу хране

10 година

329

Инспекцијски надзор у областима пољопривреде, шумарства и водопривреде

10 година

 

33

 

Унутрашња и спољна трговина

 

 

330

Унутрашња трговина и услуге које нису регулисане посебним прописима

10 година

 

 

331

Откупи и снабдевање

10 година

 

 

332

Заштита потрошача

10 година

 

 

333

Електронска трговина

10 година

 

 

334

Инспекцијски надзор у области трговине

10 година

 

 

335

Тржишна инспекција

10 година

 

 

336

Спољна трговина

10 година

 

 

337

Економски односи са иностранством

трајно

 

 

338

Робне резерве

10 година

339

Дуван и дувански производи

2 године

 

34

 

Саобраћај, поштанске услуге, радио и електронске комуникације

 

 

340

Железнички саобраћај

5 година

 

 

341

Водни саобраћај

5 година

 

 

342

Ваздушни саобраћај

5 година

 

 

343

Друмски саобраћај

5 година

 

 

344

Инспекцијски надзор у области железничког, водног, ваздушног и друмског саобраћаја

10 година

 

 

345

Поштански саобраћај и услуге

10 година

 

 

346

Инспекцијски надзор у области поштанског саобраћаја и услуга

10 година

 

 

347

Електронске комуникације

10 година

 

 

348

Инспекцијски надзор у области електронских комуникација

10 година

 

35

 

Урбанизам, грађевинарство и комунална делатност

 

 

350

Урбанизам

трајно

 

 

351

Грађевинарство

5 година

 

 

352

Комунална делатност

5 година

 

 

353

Просторно планирање

5 година

 

 

354

Инспекцијски надзор у области грађевинарства

10 година

 

36

 

Геодетско катастарско пословање, становање и одржавање зграда

 

 

360

Премер земљишта и израда планова

трајно

 

 

361

Катастар земљишта

трајно

 

 

362

Одржавање премера и катастра земљишта

трајно

 

 

363

Катастар непокретности

трајно

 

 

364

Евиденција непокретности у јавној својини

трајно

 

 

365

Премеравање земљишта за посебне потребе органа, радних и других организација

трајно

 

 

366

Катастар подземних објеката и инсталација

трајно

 

 

367

Геотехничка документација (техничка документација премера, планова и карата)

трајно

 

 

368

Имовина, Станарско право и станарине, закупи, службени станови и пословне просторије

10 година

 

 

369

Инспекцијски надзор у области геодетско катастарског пословања

10 година

 

37

 

Туризам и угоститељство

 

 

370

Туризам

5 година

 

 

371

Угоститељство

5 година

 

 

372

Инспекцијски надзор у области туризма и угоститељства

10 година

 

38

 

Заштита животне средине

 

 

380

Заштита природе

10 година

 

 

381

Управљање животном средином

10 година

 

 

382

Управљање отпадом

10 година

 

 

383

Инспекцијски надзор у области заштите животне средине

10 година

 

 

384

Мониторинг заштите животне средине

10 година

385

Заштита од зрачења и нуклеарна сигурност

10 година

 

 

386

Инспекцијски надзор у области заштите од зрачења и нуклеарне сигурности

10 година

387

Метеоролошка и хидролошка делатност

10 година

388

Инспекцијски надзор у области метеорологије и хидрологије

10 година

 

39

Инфраструктура квалитета

 

 

390

Акредитација

5 година

 

 

391

Стандардизација

5 година

 

 

392

Метрологија и драгоцени метали

5 година

393

Инспекцијски надзор у областима метрологије и драгоцених метала

10 година

 

 

394

Оцењивање усаглашености и сертификација

10 година

4

 

 

Финансије

 

40

 

Буџетско и финансијско пословање

 

 

400

Буџет, финансијски планови, фондови и завршни рачуни

10 година

 

 

401

Извршење буџета

5 година

 

 

402

Праћење фискалних ризика, оцена и праћење капиталних пројеката

5 година

 

 

403

Спречавање прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење

10 година

 

 

404

Јавни дуг

10 година

 

 

405

Јавне набавке

5 година

 

41

 

Имовинско-правни предмети и управљање имовином

 

 

410

Враћање пољопривредног земљишта

5 година

 

 

411

Реституција

трајно

 

 

412

Конверзија права коришћења земљишта у право својине

трајно

 

 

413

Експропријација

трајно

 

 

414

Узурпација, самовласно заузеће

трајно

 

 

415

Сукцесија

трајно

 

 

416

Управљање имовином

трајно

 

42

 

Финансијски систем

 

 

420

Проценитељи вредности непокретности

5 година

 

 

421

Рачуноводство и ревизија

10 година

 

 

422

Послови факторинга

5 година

 

 

423

Банкарски систем

5 година

 

 

424

Осигурање

5 година

 

 

425

Тржиште капитала

5 година

 

 

426

Девизно пословање

5 година

 

 

427

Платни систем

5 година

 

 

428

Стара девизна штедња

трајно

 

 

429

Финансијско управљање и контрола и интерна ревизија

10 година

 

43

 

Порези, доприноси, таксе и накнаде

 

 

430

Порески поступак, порески облици и доприноси за обавезно социјално осигурање

2 године

 

 

431

Порези и доприноси

5 година

 

 

432

Пореска контрола

трајно

 

 

433

Пореско рачуноводство

трајно

 

 

434

Наплата пореза

трајно

 

 

435

Повраћај, рефакција и рефундација пореза

трајно

 

 

436

Пореска уверења и потврде

5 година

 

 

437

Ванредна правна средства по пореским поступцима

10 година

 

 

438

Локална пореска администрација

5 година

 

 

439

Таксе, накнаде и акцизе

2 године

 

44

 

Порези, доприноси, таксе и накнаде

 

 

440

Регистри и евиденције пореске управе

трајно

 

 

441

Пореска полиција

трајно

 

45

 

Игре на срећу

 

 

450

Приређивање игара на срећу

10 година

451

Инспекцијски надзор у области игара на срећу

10 година

 

46

 

Царина и слободне зоне

 

 

460

Царински систем и политика

5 година

461

Слободне зоне

трајно

 

47

 

Заштита финансијских интереса Европске уније

 

 

470

Сузбијање неправилности и превара у поступању са финансијским средствима Европске уније

трајно

 

48

 

Развој информационих система у области финансија

 

 

480

Дигитализација у области финансија

трајно

5

 

 

Здравље и социјална заштита

 

50

 

Здравство

 

 

501

Заштита и унапређење човекове средине

трајно

 

51

 

Превентивна и куративна здравствена делатност

 

 

510

Амбулантно-поликлиничка и диспанзерска делатност (одобрења и др.)

трајно

 

 

511

Стационарна здравствена делатност

трајно

 

 

512

Хигијенско-епидемиолошка делатност и службе прегледа мртваца

5 година

 

 

513

Делатност специјалних установа института

трајно

 

 

514

Делатност природних лечилишта и опоравилишта

трајно

 

 

515

Делатност апотека и надзор и проблеми промета и производње лекова

2 године

 

 

516

Делатност службе за трансфузију

5 година

 

52

 

Здравствени центри

 

 

520

Послови здравствених центара

трајно

 

53

 

Санитарна инспекција и други облици здравственог надзора

 

 

530

Инспекцијски надзор у области здравствене заштите

5 година

 

54

 

Здравствене услуге

 

 

540

Трошкови здравствених услуга

трајно

 

55

 

Социјална заштита

 

 

550

Организација и рад установа социјалне заштите

1 година

 

 

551

Услуге социјалне заштите

1 година

 

 

552

Финансијска подршка породици са децом

10 година

 

 

553

Материјална подршка

10 година

 

56

 

Породичноправна заштита

 

 

560

Родитељско право

трајно

 

 

561

Права детета

трајно

 

 

562

Старатељство

1 година

 

 

563

Хранитељство

трајно

 

 

564

Усвојење

трајно

 

 

565

Заштита деце и младих у кривичном, прекршајном и извршном поступку

1 година

 

 

566

Заштита од насиља у породици

трајно

 

 

567

Брак и ванбрачна заједница

трајно

 

 

568

Остали послови на заштити породице

трајно

 

57

 

Заштита особа са инвалидитетом

 

 

570

Предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом

3 године

 

 

571

Савези и удружења особа са инвалидитетом

трајно

 

 

572

Право на рефундацију ПДВ-а за особе са инвалидитетом

10 година

 

 

573

Повлашћени превоз особа са инвалидитетом

10 година

 

58

 

Борачко-инвалидска заштита

 

 

580

Инвалиднине

10 година

 

 

581

Медицинско-техничка помагала

10 година

 

 

582

Бањско-климатски опоравак

10 година

 

 

583

Цивилни инвалиди рата и цивилне жртве рата

10 година

 

 

584

Заштита бораца

10 година

6

 

 

Просвета, наука, култура, спорт, интелектуална својина, јавно информисање и медији

 

60

 

Предшколско васпитање и образовање

 

 

600

Остваривање делатности предшколског васпитања и образовања

10 година

 

61

 

Школство

 

 

610

Остваривање делатности основног образовања и васпитања

трајно

 

 

611

Средње образовање и васпитање

трајно

 

 

612

Високо образовање

трајно

 

 

613

Лиценце за рад у систему образовања

трајно

 

 

614

Школске управе

трајно

 

 

615

Ученички и студентски стандард и инвестиције у просвети

трајно

 

 

616

Образовно-научни центри – Оснивање и организација рада

трајно

 

 

617

Инспекцијски надзор у области просвете

10 година

 

62

 

Наука, технолошки развој и иновације

 

 

620

Наука

10 година

 

 

621

Технолошки развој

10 година

 

 

622

Иновације

10 година

 

63

 

Заштита културног наслеђа

 

 

630

Архивска делатност

трајно

 

 

631

Заштита старе и ретке библиотечке грађе

трајно

 

 

632

Музејска делатност

трајно

 

 

633

Аудио-визуелна и филмска грађа

трајно

 

 

634

Непокретна културна добра

5 година

 

 

635

Нематеријално културно наслеђе

трајно

 

 

636

Задужбине, фондације и фондови

5 година

637

Инспекцијски надзор у области културног наслеђа

10 година

 

64

 

Савремено стваралаштво

 

 

640

Књижевност

трајно

 

 

641

Библиотечко-информациона делатност

трајно

 

 

642

Музика

трајно

 

 

643

Ликовна, примењена, визуелне уметности, дизајн, уметничка фотографија и архитектура

трајно

 

 

644

Позоришна уметност

трајно

 

 

645

Уметничка игра (класичан балет, народна игра, савремена игра и др.)

трајно

 

 

646

Филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

трајно

 

 

647

Дигитално стваралаштво и мултимедији

трајно

 

 

648

Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и др.)

трајно

 

 

649

Инспекцијски надзор у области савременог стваралаштва

10 година

 

65

 

Спорт

 

 

650

Савези и клубови

трајно

 

 

651

Привредна друштва, предузећа и организације у области спорта

10 година

 

 

652

Национална признања у области спорта

трајно

 

 

653

Новчане награде у области спорта

трајно

 

 

654

Стипендије и новчана помоћ у области спорта

трајно

 

 

655

Инфраструктура у спорту

трајно

 

 

656

Инспекцијски надзор у области спорта

10 година

 

66

 

Омладина

 

 

660

Омладинска политика

10 година

 

 

661

Подршка удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима и јединицама локалне самоуправе

10 година

 

67

 

Интелектуална својина

 

 

670

Патент и мали патент

трајно

 

 

671

Жиг

трајно

 

 

672

Индустријски дизајн

трајно

 

 

673

Ознака географског порекла/oвлашћени корисник ознаке географског порекла

трајно

 

 

674

Топографијa полупроводничких производа

трајно

 

 

675

Ауторско и сродна права

трајно

 

 

676

Залога на правима индустријске својине

трајно

 

 

677

Лица која се баве заступањем у поступку заштите права индустријске својине

трајно

 

68

 

Издаваштво и информисање

 

 

680

Издавачка делатност

10 година

 

 

681

Јавни информисање и медији

10 година

 

 

682

Електронски медији

10 година

7

 

 

Судство, тужилаштво и правобранилаштво

 

70

 

Правосуђе

 

 

700

Суд

трајно

 

 

701

Јавно тужилаштво

трајно

 

 

702

Правобранилаштво

трајно

 

 

703

Јавни бележници

5 година

 

 

704

Јавни извршитељи

трајно

 

 

705

Судски вештаци, преводиоци и тумачи

5 година

 

 

706

Посредници

трајно

 

 

707

Бесплатна правна помоћ

трајно

 

 

708

Правосудни испит

5 година

 

71

 

Судски поступак

 

 

711

Парнични поступак

трајно

 

 

712

Ванпарнични поступак

трајно

 

 

713

Кривични поступак

трајно

 

 

714

Прекршајни поступак

трајно

 

 

715

Поступак пред привредним судом

трајно

 

 

716

Поступак пред Управним судом

трајно

 

 

717

Поступак пред Уставним судом

трајно

 

 

718

Извршни поступак

трајно

 

 

719

Арбитража и мировно веће

трајно

 

72

 

Адвокатура и правна помоћ

 

 

720

Адвокатура

трајно

 

 

721

Правна помоћ

5 година

 

73

 

Извршење кривичних санкција

 

 

730

Извршење кривичних санкција пунолетних лица

трајно

 

 

731

Извршење кривичних санкција малолетних лица

трајно

 

 

732

Амнестија, помиловање и условни отпуст

трајно

 

 

733

Материјална одговорност

трајно

 

74

 

Међународна правна помоћ

 

 

740

Међународна права помоћ у кривичним стварима

трајно

 

 

741

Међународна права помоћ у грађанским стварима

трајно

 

 

742

Билатерални споразуми и међународне конвенције

трајно

 

75

 

Високи савет судства

 

 

750

Послови Високог савета судства

трајно

 

76

 

Државно веће тужилаца

 

 

760

Послови Државног већа тужилаца

трајно

 

77

 

Уставни суд

 

 

770

Послови Уставног суда

трајно

 

78

 

Правосудна академија

 

 

780

Послови Правосудне академије

5 година

8

 

 

Одбрана

 

80

 

Документа планирања одбране

 

 

800

Основни стратегијско-доктринарни документи

трајно

 

 

801

Основни документи планирања развоја

трајно

 

 

802

План одбране Републике Србије

трајно

 

81

 

Други послови у области одбране

 

 

810

Послови инспекцијског надзора у области одбране

трајно

 

 

811

Безбедносно-обавештајни послови од значаја за одбрану

трајно

 

 

812

Управљање ваздушним саобраћајем за потребе одбране

трајно

 

 

813

Управљање саобраћајем на унутрашњим пловним путевима за потребе одбране

трајно

 

 

814

Међународна сарадња у области одбране и војне сарадње

трајно

 

 

815

Остала документа органа државне управе и осталих органа у области одбране

трајно

 

82

 

Документа из области права и дужности грађана у oбласти одбране

 

 

820

Војна обавезе

трајно

 

 

821

Радна обавеза

трајно

 

 

822

Материјална обавеза

трајно

 

 

823

Обука грађана за одбрану земље

трајно

 

83

 

Документа из области права и дужности привредних друштава, других правних лица и предузетника у области одбране

 

 

830

Производи и услуге од посебног интереса за одбрану

трајно

 

 

831

Објекти од посебног значаја за одбрану

трајно

 

 

832

Посебне обавезе у изградњи објеката

трајно

 

 

833

Научноистраживачки рад од значаја за одбрану

трајно

 

 

834

Обавезе посебних правних лица у одбрани

трајно

 

 

835

Удружења

трајно

 

84

 

Послови војног правобранилаштва

 

 

840

Документа из области рада војног правобранилаштва

трајно

 

85

 

Остала документа из области одбране

 

 

850

Остала документа из области одбране

трајно

9

 

 

Међународна сарадња и европске интеграције

 

90

 

Европске интеграције

 

 

900

Примена Споразума о стабилизацији и придруживању

трајно

 

 

901

Приступни преговори са Европском унијом

трајно

902

Усклађивање законодавства Републике Србије са правом Европске уније

трајно

903

Програмирање и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи

трајно

 

 

904

Праћење спровођења програма

трајно

 

 

905

Надзор и контрола спровођења програма

трајно

 

 

906

Успостављање и развој система кохезионе политике

трајно

 

 

907

Вредновање Програма и пројеката финансираних из фондова ЕУ и развојне помоћи

трајно

 

 

908

Видљивост Програма и пројеката финансираних из фондова ЕУ и развојне помоћи

трајно

 

 

909

Развојна помоћ

трајно

 

91

 

Међународна сарадња, техничка и друга међународна помоћ

 

 

910

Међународно-правни акти

трајно

 

 

911

Међународни пројекти

трајно

 

 

912

Међународна помоћ

трајно

 

 

913

Конзуларна помоћ и заштита интереса грађана и правних лица у иностранству

трајно

 

 

914

Послови протокола

трајно

Рокови чувања сваке од врста, односно категорија документарног материјала који настају у оквиру поступка који припада одговарајућој подгрупи утврђују се у складу са шифарником категорија документарног материјала из Каталога поступака и не могу бити краћи од рока утврђеног у табели из става 1. овог члана. Изузетно, врста документарног материјала прилог може се чувати и краће од рока утврђеног у табели из става 1. овог члана а најмање две године.

Листу категорија документарног материјала са роковима чувања одобрава надлежни јавни архив у складу са законом којим се уређује архивска грађа и архивска делатност.

Документарни материјал у поступку којим се утврђују статусна питања, техничка документација о изградњи објеката, техничка документација која настаје у вези с процесом производње, прописи, евиденције, аналитички материјал, као и други документарни материјал који је од трајног значаја за културу, уметност, науку, просвету и друге друштвене области, чува се трајно.

Члан 4.

Орган који је, у складу с утврђеним делокругом, стручно обрадио пропис, орган који је предложио доношење прописа и орган који је пропис донео чувају трајно материјал који је у вези с доношењем прописа.

Материјал који је настао код других учесника у припреми прописа, односно у поступку предлагања и доношења прописа чува се код њих пет година.

Члан 5.

Орган надлежан за уређивање поступка који није утврдио поступке у Каталогу поступака до почетка примене ове уредбе дужан је да их утврди у року од шест месеци.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС”, брoj 44/93).

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1296/2023

У Београду, 17. фебруара 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.