На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22), а у вези са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11– УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2023.

Члан 1.

Овом уредбом уређују се услови и начин спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон), у циљу подстицања еколошки прихватљивог вида транспорта.

Под новим возилима (у даљем тексту: возила) у смислу ове уредбе сматра се оно возило које није било у употреби и није било регистровано до дана подношења захтева за субвенционисану куповину новог возила у складу са овом уредбом.

Под возилима из става 1. овог члана подразумевају се следеће врсте возила:

1) возила врсте L – мопеди, мотоцикли, трицикли, четвороцикли:

(1) врста L1 – мопед,

(2) врста L2 – лаки трицикли,

(3) врста L3 – мотоцикл,

(4) врста L4 – мотоцикл са бочним седиштем,

(5) врста L5 – тешки трицикл,

(6) врста L6 – лаки четвороцикл,

(7) врста L7 – тешки четвороцикл;

2) возила врсте M – возила за превоз лица – врста М1– путничко возило врсте М које има највише девет (9) места за седење укључујући и седиште возача;

3) возила врсте N – теретна возила – врста N1 – возило врсте N чија највећа дозвољена маса не прелази 3,5 t.

Члан 2.

Право на субвенционисану куповину возила имају правна лица, предузетници и физичка лица.

Право на субвенционисану куповину возила немају правна лица и предузетници који су остварили, односно који остваре право на субвенционисану набавку путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза, у складу са прописом којим се уређују услови и начин спровођења субвенционисане набавке путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза.

Члан 3.

Укупна расположива средства за реализацију субвенционисане куповине возила у 2023. години, обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) на Разделу 25 – Министарство заштите животне средине.

Члан 4.

Субвенционисана куповина возила из члана 1. ове уредбе спроводи се исплатом следећих износа:

1) за возила врсте L1 и L2, 250 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

2) за возила врсте L3 – L7, 500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

3) за возила врсте М1 и N1 искључиво на електрични погон, 5.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

4) за возила врсте М1 и N1 која покреће хибридни погон који уз мотор са унутрашњим сагоревањем има електрични погон тако да возило може без активирања мотора са унутрашњим сагоревањем одређено време самостално да се креће искључиво на електрични погон, уз обавезу да поседује спољни прикључак за струју односно да се пуњење батерија може остварити и из спољног извора електричне енергије (PHEV Plug In Hybrid Electric Vehicle), као и за електрична возила са уграђеним саставом за продужење аутономије кретања (range extender) са емисијама CO2/km до највише 50 g/km обрачунатим по WLTP методологији (WLTP – пондерисана комбинована вредност – WLTP weighted combined value), 3.500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене;

5) за возила врсте М1 и N1 која покреће хибридни погон који уз мотор са унутрашњим сагоревањем има барем један електрични мотор и може да се без активирања мотора са унутрашњим сагоревањем одређено време самостално креће искључиво на електрични погон, при чему се производња електричне енергије за допуну батерија обавља унутар самог возила, са емисијама CO2 до највише 140 g/km обрачунатим по WLTP методологији (WLTP – комбинована вредност – WLTP combined value), 2.500 евра у динарској противвредности по званичном средњем дневном курсу Народне банке Србије, на дан уплате купопродајне цене.

Члан 5.

Субвенционисана куповина возила спроводи се исплатом износа из члана 4. ове уредбе на име:

1) учешћа за финансијски лизинг за куповину новог возила;

2) плаћања дела купопродајне цене новог возила.

Правна лица, предузетници и физичка лица која купују возило на рате, да би користили субвенцију из члана 4. ове уредбе, дужни су да пре исплате субвенције закључе уговор о финансијском лизингу и исплате износ у висини од најмање 15% купопродајне цене новог возила даваоцу финансијског лизинга на име дела учешћа за одобрење уговора о финансијском лизингу возила.

Ако правна лица, предузетници и физичка лица купују ново возило сопственим средствима, субвенција из става 1. овог члана исплаћује се након што доставе доказ да је у целости исплаћен део купопродајне цене који се не финансира из средстава за одобравање субвенција.

Члан 6.

Захтев за субвенционисану куповину новог возила у складу са овом уредбом подноси се Министарству заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство) у затвореној коверти, на адресу: Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Београд, са назнаком: ,,Захтев за субвенционисану куповину нових возила која имају искључиво електрични погон, као и нових возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон)”.

Захтев за доделу средстава садржи:

1) податке о подносиоцу захтева:

(1) за правна лица и предузетнике – назив и седиште, матични број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Агенције за привредне регистре (не старији од 15 дана на дан подношења захтева), име и презиме лица овлашћеног за заступање, име и презиме, број телефона и Email адресу контакт особе,

(2) за физичка лица – име и презиме, адресу становања, контакт телефон и Email;

2) потврду да против правног лица није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да није покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и других облика организовања;

3) потврду да правно лице или предузетник нема правоснажну судску или управну меру забране обављања делатности или осуду због привредног преступа;

4) доказ да је правно лице или предузетник измирио све доспеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

5) потврду да физичко лице није осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, јавног реда и мира и правног саобраћаја;

6) потврду да је физичко лице измирило све обавезе по основу пореза на имовину;

7) потврду о хомологацији коју издаје Агенција за безбедност саобраћаја;

8) потврду о саобразности – Certificate of conformity („COCˮ), која за возила на хибридни погон садржи податак о емисији CO2, а за возила на електрични погон податак да је возило електрично;

9) за правна лица – оверени ОП образац лица овлашћеног за заступање;

10) предрачун добављача за набавку новог возила;

11) предуговор између добављача и правног лица, предузетника или физичког лица који садржи назив произвођача, годину производње, тип, варијанту, снагу мотора, укупну цену возила, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке;

12) изјаву добављача да је возило које је предмет захтева на лагеру и да може извршити испоруку возила;

13) изјаву добављача да возило испуњава све прописане услове из члана 1. ове уредбе;

14) потврду да је добављач ауторизовани дилер за продају нових возила овлашћен од стране произвођача возила која су предмет захтева и да је регистрован у Агенцији за привредне регистре за продају возила која су предмет захтева под шифром трговина на велико и трговина на мало и поправкa моторних возила и мотоцикала или потврду да је продавац возила које је предмет захтева произвођач тог возила;

15) изјаву подносиоца захтева о начину куповине возила: сопственим средствима или путем финансијског лизинга (уз обавезно навођење података о лизинг кући: назив, адреса, матични број (МБ), порески идентификациони број (ПИБ), број рачуна и назив банке).

Подаци из службених евиденција из става 2. тачка 1) подтачка (1) и тач. 2)–7) овог члана, као и податак из става 2. тачка 14) овог члана да је добављач регистрован у Агенцији за привредне регистре за продају возила која су предмет захтева под шифром трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и моторцикала, прибављају се по службеној дужности, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Целокупна достављена документација из става 2. овог члана остаје у архиви Министарства, без обавезе повраћаја или копирања.

Непотпуни захтеви, односно захтеви уз које није достављена документација која је прописана ставом 2. овог члана неће бити узети у разматрање.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 7.

Ако је захтев потпун, доноси се решење којим се правном лицу, предузетнику или физичком одобрава субвенција.

Решењем из става 1. овог члана уређује се:

1) назив произвођача, година производње, модел, тип, варијанта, снага мотора, укупна цена возила, износ пореза на додату вредност, начин и рок испоруке, идентификациони број возила (број шасије), износ CO2 u g/km обачунатим по WLTP методологији (WLTP – комбинована вредност – WLTP combined value);

2) износ субвенције који ће бити уплаћен на рачун даваоца лизинга, односно продавца;

3) рок за исплату минималног износа учешћа у случају закључења уговора о финансијском лизингу за куповину возила, односно рок у коме предузетник, правно лице односно физичко лице мора да плати купопродајну цену у случају куповине возила сопственим средствима;

4) рок за закључење уговора о финансијском лизингу за куповину возила, односно закључење уговора о куповини возила.

Члан 8.

Уколико правно лице, предузетник или физичко лице купују ново возило сопственим средствима, у обавези су да у року од 15 дана од дана пријема решења из члана 7. став 1. ове уредбе доставе Министарству уговор о купопродаји возила, рачун за аванс (у случају да је плаћен аванс за возило), предрачун и доказ о уплати преосталог дела купопродајне цене возила – извод из банке.

Уколико правно лице, предузетник или физичко лице купују ново возило путем финансијског лизинга, у обавези су да у року од 15 дана од дана пријема решења из члана 7. став 1. ове уредбе доставе Министарству уговор о финансијском лизингу, потврду лизинг куће о висини уплаћеног учешћа као и доказ о извршеној уплати – извод из банке.

У случају непоштовања рокова прописаних ст. 1. и 2. овог члана, подносилац захтева губи право на доделу субвенције у текућој години.

Члан 9.

Захтеви за доделу субвенција подносе се закључно са 31. октобром 2023. године.

Министарство ће вршити доделу субвенција по пристиглим, уредним захтевима, до висине укупно расположивих средстава за реализацију субвенционисане куповине возила у 2023. години, у складу са чланом 3. ове уредбе.

Поступак доделе субвенција се прекида ако висина опредељених средстава субвенција у текућој години није довољна за одобравање свих уредно предатих захтева у тој години.

У случају да су средства субвенција искоришћена пре истека календарске године, Министарство ће на својој интернет страници о томе обавестити заинтересоване стране, а поступак доделе субвенција се прекида.

Поступак доделе субвенција се наставља након што се обезбеде буџетска средства, с тим што је подносилац захтева дужан да ради даљег наставка поступка достави нови предрачун за набавку новог возила и изјаву добављача да може извршити испоруку возила.

Члан 10.

Поступци доделе субвенција започети по захтевима поднетим у 2022. години, по поступку прописаном, Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон) (,,Службени гласник РС”, брoj 132/21), окончаће се у складу са одредбама ове уредбе.

За захтеве из става 1. овог члана, по којима је донето решење о додели субвенција у складу са чланом 7. став 2. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон) (,,Службени гласник РС”, брoj 132/21), а за које нису протекли рокови одређени тим решењем – рок за закључење уговора о купопродаји возила, као и рок за исплату у целости преосталог дела купопродајне цене, подносилац захтева је дужан да у року од 20 дана од дана ступања на снагу ове уредбе, достави нови предрачун за набавку новог возила и изјаву добављача да може извршити испоруку возила.

Члан 11.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о условима и начину спровођења субвенционисане куповинe нових возила која имају искључиво електрични погон, као и возила која уз мотор са унутрашњим сагоревањем покреће и електрични погон (хибридни погон) (,,Службени гласник РС”, број 132/21).

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1822/2023

У Београду, 2. марта 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.