Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са чланом 8. Законa о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину

"Службени гласник РС", бр. 18 од 3. марта 2023, 23 од 24. марта 2023.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1820/2023

У Београду, 2. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину: „Службени гласник РС”, број 23/2023-5

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОДРШКЕ У ОБЛАСТИ ПОРОДИЦЕ И ДЕЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22), у члану 8. у оквиру Раздела 34 – Министарство за бригу о породици и демографију, Програм – 0903 Породично-правна заштита грађана, Функција – 040 Породица и деца, Пројекат 0009 – Подршка удружењима у области заштите породице и деце, апропријација економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, обезбеђена су средства у укупном износу од 520.000.000 динара, ради пружања подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину.

Програмом подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији за 2023. годину (у даљем тексту: Програм) утврђује се распоред и начин коришћења средстава подршке спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Средства са раздела 34 – Министарство за бригу о породици и демографију из става 1. ове тачке, која ће се у 2023. години користити за спровођење Програма износе 400.000.000.

Програм спроводи Министарство за бригу о породици и демографију (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС).

За праћење и реализацију Програма и извештавање надлежно је Министарство за бригу о породици и демографију.

*Службени гласник РС, број 23/2023

II. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства опредељена Програмом намењена су за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце од значаја за демографски развој ЈЛС са циљем побољшања демографских параметара.

III. ЦИЉ

Општи циљ Програма је подршка одрживом демографском развоју ЈЛС на територији Републике Србије, односно стационирано становништво, тј. становништво у коме ће следеће генерације бити исте величине као и постојеће.

Појединачни циљеви који се желе постићи кроз реализацију Програма су:

1) ублажавање економске цене подизања детета;

2) усклађивање рада и родитељства;

3) фацилитација ефикасне сарадње за подизање квалитета живота старих, одраслих, младих и деце ради јачања солидарности између њих;

4) снижавање психолошке цене родитељства;

5) очување и унапређење репродуктивног здравља;

6) решавање проблема неплодности;

7) пут ка здравом материнству;

8) едукација из области популационе политике;

9) активирање локалне самоуправе;

10) оснаживање породице као примарне јединице друштва.

IV. КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА

За коришћење бесповратних средстава може се пријавити ЈЛС која ће спроводити мере популационе политике и подршке у области породице и деце, а која испуњава услове дефинисане овим програмом и Јавним позивом.

V. ЈАВНИ ПОЗИВ

Средства се распоређују ЈЛС, након спроведеног јавног позива.

Министарство објављује Јавни позив за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет страници Mинистарства www.minbpd.gov.rs.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Тачно попуњен образац пријаве – Пријава за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце, јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години, са пратећом документацијом у складу са Јавним позивом доставља препорученом поштом, на адресу: Министарство за бригу о породици и демографију, Булевар Михајла Пупина 2а, 11000 Београд.

Пријава се предаје у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за Јавни позив – Пријава за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

VI. РАСПОРЕД И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Средствима буџета Републике Србије може се суфинансирати до 60% процењених трошкова предложених мера популационе политике и подршке у области породице и деце.

Максимални износ суфинансирања може бити до 20.000.000 динара. Средстава за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце у Републици Србији могу се доделити ЈЛС које испуњавају следеће услове:

1) да су поднеле попуњен oбразац пријаве за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС, са потребном документацијом у складу са јавним позивом;

2) да су обезбедиле средства за суфинансирање у буџету ЈЛС, односно да су поднеле изјаву да ће средства за суфинансирање бити обезбеђена одлуком о буџету ЈЛС најкасније у року од 30 дана од дана доношења одлуке министра надлежног за бригу о породици и демографију (у даљем тексту: министар) о одобравању средстава за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце ЈЛС;

3) да су обезбедиле неопходну техничку документацију, као и да ће обезбедити све потребне дозволе за реализацију пројекта у року од 30 дана од дана доношења одлуке министра;

4) да су предложене мере популационе политике и подршке у области породице и деце у складу са циљевима и наменом Програма;

5) да ЈЛС има лице одговорно за спровођење и реализацију пројекта.

Преглед достављене документације, проверу испуњености услова за доделу средстава, оцену, рангирање и одабир мера врши Комисија за оцењивање, рангирање и одабир предложених мера популационе политике и подршке у области породице и деце и ЈЛС (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар.

Koмисија има најмање три члана, који имају одговарајућа знања из области демографије и популационе политике.

Организација и начин рада Комисије ближе ће се уредити Пословником о раду, који чланови Комисије доносе на првој седници Комисије.

Чланови Комисије немају право на накнаду за рад.

Комисија ће разматрати само потпуне и благовремено поднете пријаве.

Комисија може извршити додатну проверу достављене документације, тако што ће тражити писменим путем додатне информације од подносиоца пријаве, али само од оних ЈЛС које су испуниле све услове из Jавног позива.

У складу са Критеријумима за оцењивање и одабир мера популационе политике и подршке у области породице и деце, Комисија врши рангирање мера.

Поступак оцењивања и одабира предложених мера популационе политике и подршке у области породице и деце спроводи се по следећим критеријумима:

1) припадност одређеном подручју Републике Србије (Аутономна покрајина Војводина, град Београд, Шумадија и западна Србија, јужна и источна Србија);

2) демографски индикатори;

3) процена одрживости предложених мера;

4) очекивани ефекти предложених мера;

5) степен развијености ЈЛС;

6) усклађеност предложених мера на локалном нивоу са стратешким документима на националном нивоу;

7) да ли је предложена мера усмерена на подршку старосно осетљивом становништву (рано детињство, адолесценција, старост).

У погледу степена развијености ЈЛС примењује се важећа јединствена листа развијености подручја и ЈЛС у моменту објављивања Јавног позива.

На основу територијалне припадности врши се разврставање ЈЛС по групама.

На основу критеријума из овог дела, тач. 2)–7) врши се оцењивање предложених мера по групама, које могу бити оцењене са максимално 100 поена.

Средства ће се доделити прворангираним ЈЛС из сваке групе, односно подручја.

Уколико по додели средстава прворангираним ЈЛС преостане расположивих средстава, иста ће се доделити ЈЛС чије су предложене мере оцењене са највише бодова, независно од тога ком подручју припадају.

По извршеном рангирању Комисија утврђује предлог одлуке о одобравању средстава за суфинансирање предложених мера ЈЛС и доставља га министру.

Предлог одлуке садржи: назив ЈЛС, назив предложених мера и износ одобрених средстава.

Министар доноси Одлуку.

Одлука се објављује на интернет страници Министарства: www.minbpd.gov.rs.

У року од 30 дана од дана доношења одлуке, закључује се уговор о реализацији програма са ЈЛС, којим се уређују права и обавезе уговорних страна.

У случају да ЈЛС одустанe од потписивања уговора, одлука се може изменити, односно допунити рангираним мерама према већ утврђеном редоследу, а уколико то из било ког разлога није могуће, Министарство може расписати нови јавни позив.

Сва одобрена, а неутрошена средства по овом програму или средства утрошена супротно намени, ЈЛС дужне су да врате у буџет Републике Србије, на начин прописан законом којим се уређује буџетски систем.

VII. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

ЈЛС су дужне да Министарству до 20. новембра 2023. године доставе извештај о спроведеним активностима и утрошку средстава опредељених овим програмом.

Министарство може затражити и ванредни извештај о реализацији активности и утрошку средстава, који су ЈЛС дужне доставити најкасније у року од пет дана од дана пријема захтева за достављање ванредног извештаја.

За сваку предложену меру ЈЛС су дужне да дефинишу најмање један индикатор, који ће омогућити праћење успешности остварења појединачних циљева дефинисаних овим програмом.