Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција

"Службени гласник РС", бр. 18 од 3. марта 2023, 97 од 3. новембра 2023.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се спроводи преко акредитованих регионалних развојних агенција, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-1788/2023

У Београду, 2. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама Уредбе о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција: „Службени глласник РС”, број 97/2023-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРОГРАМ
СТАНДАРДИЗОВАНОГ СЕТА УСЛУГА ЗА МИКРО, МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ У 2023. ГОДИНИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕКО АКРЕДИТОВАНИХ РЕГИОНАЛНИХ РАЗВОЈНИХ АГЕНЦИЈА

I. ПРЕДМЕТ

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 138/22 и 75/23), члан 8, у оквиру Раздела 21 – Министарство привреде, Главa 21.0, Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, функција 410 – Општи, економски и комерцијални послови и послови по питању рада, Пројекат 4003 – Подршка кроз стандардизовани сет услуга за ММСПП 424 – Специјализоване услуге, опредељена су средства у износу од 42.000.000,00 динара. Наведени износ је намењен за спровођење Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2023. години који се спроводи преко акредитованих регионалних развојних агенција (у даљем тексту: Програм).

Неутрошена средства у износу од 11.883.948,13 динара, која су пренета Развојној агенцији Србије (у даљем тексту: Развојна агенција) у складу са Уредбом о утврђивању програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у 2022. години који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција („Службени гласник РС”, бр. 4/22 и 74/22) користиће се у 2023. години за спровођење овог програмa.

Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, начин коришћења средстава и праћење спровођења Програма.

Програм спроводи Министарство привреде (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Развојном агенцијом Србије (у даљем тексту: Развојна агенција).

Стандардизовани сет услуга који се спроводи преко акредитованих регионалних развојних агенција, у смислу овог програма, представља четири групе стандардизованих услуга, и то:

1) обуке;

2) саветодавне услуге;

3) менторинг;

4) пакет услуга за младе и жене предузетнице.

Непосредни корисници средстава могу бити само акредитоване регионалне развојне агенције (у даљем тексту: АРРА) које су акредитоване у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. закон) и Уредбом о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата („Службени гласник РС”, бр. 74/10, 4/12, 44/18 – др. закон, 69/19 и 113/22).

За потенцијална и постојећа микро, мала и средња предузећа и предузетнике, задруге и кластере услуге из овог програма су бесплатне.

Изрази којима се означавају лица у овом Програму односе се подједнако на лица мушког и женског пола без обзира на то у којем су граматичком роду изражени.

У циљу праћења развоја женског предузетништва у Републици Србији, за све услуге из овог програма обавезно је вођење евиденције корисника програма са аспекта родне равноправности.

*Службени гласник РС, број 97/2023

II. ЦИЉ

Општи циљ је подршка расту и развоју микро, малих и средњих предузећа и предузетника (у даљем тексту: ММСПП), задруга и кластера кроз унапређење доступности, обима и квалитета услуга подршке за њихово пословање.

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства из Програма намењена су за спровођење следећих услуга АРРА:

1. Обуке

Обуке које АРРА пружају постојећим и потенцијалним ММСПП обухватају 10 модула који се деле на обавезне и опционе.

Свака АРРА има обавезу да спроведе обавезан модул обуке „Обука за почетнике у пословањуˮ (у трајању од два дана).

Свака АРРА има обавезу да спроведе најмање једном квартално обуку „Обука за жене предузетнице” намењену свим потенцијалним и постојећим предузетницама (у трајању од једног дана).

Свака АРРА може да спроведе и следеће опционе модуле једнодневних обука, у складу са интересом корисника:

1) припрема пословног плана и пословање са банкама и инвестициона спремност;

2) финансијско управљање;

3) извоз – за оне који први пут извозе;

4) маркетинг и продаја;

5) електронско пословање и информационе технологије у пословању;

6) преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање;

7) иновације;

8) припрема за Јединствено европско тржиште;

9) учешће МСП у jавним набавкама.

Свака АРРА може да спроведе до три обуке месечно у складу са интересима и потребама корисника. Изузетно, АРРА може да спроведе и више обука месечно, уз претходну сагласност Развојне агенције.

Све обуке морају држати радно ангажована лица у тој АРРА, коja су прошла наведене обуке за ту област по методологији одобреној од стране Министарства. Изузетно, обуке из највише три области може држати и друго физичко лице које је прошло наведене обуке и које је радно ангажовано у другој АРРА, односно из пет области за АРРА које ће бити акредитоване у 2023. години.

За спровођење обука опредељено је до 891.000,00 динара у бруто износу на годишњем нивоу за сваку АРРА. Укупан годишњи буџет за ову врсту услуга износи 15.147.000,00 динара бруто.

1) једнодневна обука 35.000,00 динара;

2) дводневна обука 45.000,00 динара.

За спровођење обука опредељено је до 462.000,00 динара у бруто износу на годишњем нивоу за сваку АРРА. Укупан годишњи буџет за ову врсту услуга износи 7.854.000,00 динара бруто.

Изузетно, уколико постоји потреба, уколико АРРА на годишњем нивоу спроведе обуке чија вредност премашује годишњи опредељени износ за сваку АРРА за ову врсту услуге, Развојна агенција уз сагласност Министарства, може да исплати АРРА већи износ од опредељеног након што се утврди евентуални преостали износ неутрошених средстава од укупног годишњег буџета Програма.

Уколико се, након подношења свих месечних извештаја, а закључно са извештајем за децембар месец, утврди да АРРА није испунила преузету обавезу извршења прописаног минимума (најмање четири „Обука за почетнике у пословању”, и најмање 11 обука у периоду спровођења Програма) АРРА ће бити у обавези да, од исплаћених средстава, уплати део Развојној агенцији и то кумулативно:

– по 45.000,00 динара за сваку обуку која није одржана до укупног броја од једанаест обукa у периоду спровођења Програма,

– за обавезни модул који није одржан, износ опредељен овим програмом за ту врсту обуке, без обзира на укупан број одржаних обука.

Обуке које се спроводе по методологији Стандардизованог сета услуга, а у оквиру других иницијатива које су подржали донатори, или се финансирају из других извора, а чији реализатори су, као носиоци, партнери или сарадници АРРА, неће бити признате као обуке из овог сета услуга.

Обука неће бити одобрена за плаћање АРРА и призната као одржана, уколико се у поступку контроле утврди да обука није организована у складу са дефинисаним захтевима Програма и Упутством за пружање услуге Развојне агенције.

АРРА може организовати обуку из става 3. тач. 1)–9) овог одељка само уколико су заинтересовани полазници обуке из најмање три различита привредна субјекта.

*Службени гласник РС, број 97/2023

2. Саветодавне услуге

Саветодавне услуге које АРРА пружају у оквиру овог програма су:

1) помоћ у припреми документације и изради пословног плана при пријави за програме који се односе на почетнике, жене и младе које реализују Министарство привреде и Фонд за развој Републике Србије;

2) помоћ при изради пословног плана за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање;

3) помоћ при изради пословног плана при пријави за остале кредите код Фонда за развој Републике Србије, и за расположиве кредитне линије Гаранцијског фонда АП Војводине;

4) подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке предузетништву које спроводе Министарство и Развојна агенција, осим програма из тачке 1) овог одељка;

5) саветодавне услуге код започињања пословања (подршка при регистрацији и оснивању привредног субјекта или задруге, помоћ у вези са планирањем пословања – развој пословне идеје или техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне националне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора);

6) саветодавне услуге за развој пословања (техничка помоћ у припреми документације и пријаве за доступне изворе финансирања из јавног, приватног и цивилног сектора, донаторске подршке, подршка у пословном повезивању и умрежавању);

7) брисана је (види члан 1. Уредбе – 97/2023-3).

Свака АРРА треба одредити лице „Саветник за женско предузетништво” које ће бити ангажовано на пословима везаним за женско предузетништво (саветовање, помоћ и подршка у припреми документације и пријаве за програм подршке женама предузетницама који спроводи Министарство, изјаве за штампу, гостовања у ТВ емисијама и др.).

За пружање саветодавних услуга је опредељен бруто износ од 2.500,00 динара по сату.

Саветодавне услуге АРРА може да пружи без надокнаде заинтересованом привредном субјекту, задрузи и кластеру у временском трајању:

– из става 1. тачке 1) овог одељка од највише шест сати;

– из става 1. тачке 2) овог одељка од највише два сата;

– из става 1. тачке 3) овог одељка од највише пет сати;

– из става 1. тачке 4) овог одељка од највише три сата;

– из става 1. тачке 5) овог одељка од највише три сата;

– из става 1. тачке 6) овог одељка од највише два сата;

– из става 1. тачке 7) овог одељка од највише пет сати.

Исплата за пружене саветодавне услуге из става 1. тач. 1)–3) овог одељка се врши на основу копије документа који је поднет Фонду за развој Републике Србије, Гаранцијском фонду АП Војводине или Националној служби за запошљавање, којим се потврђује да је надлежни орган евидентирао и завео пријаву.

Исплата за пружене саветодавне услуге из става 1. тачка 4) овог одељка се врши на основу копије документа који је поднет Фонду за развој Републике Србије или Развојној агенцији којим се потврђује да је надлежни орган евидентирао и завео пријаву.

Исплата за пружену саветодавну услугу из става 1. тачка 5) овог одељка може да се врши на основу потписане изјаве корисника и провером да ли је ММСПП регистрован на сајту Агенције за привредне регистре, односно копијом документа којим се потврђује да је пријава за доступни национални извор финансирања евидентирана и примљена.

Исплата за пружену саветодавну услугу из става 1. тачка 6) овог одељка може да се врши на основу потписане изјаве корисника и потписаног споразума о сарадњи два или више привредних субјеката, или доказом о наступу на сајму, или на догађају који повезује привредне субјекте, или копијом документа којим се потврђује да је пријава за доступни извор финансирања евидентирана и примљена.

Брисан је ранији став 9. (види члан 1. Уредбе – 97/2023-3).

За саветодавне услуге опредељена су средства у бруто износу до 350.000,00 динара на годишњем нивоу за сваку АРРА, од чега до 30% од укупног износа средстава може бити намењено за саветодавне услуге из става 1. тачка 2) овог одељка, које се односе на помоћ при пријављивању за субвенције за самозапошљавање код Националне службе за запошљавање. Укупан годишњи буџет за ову врсту услуге износи 5.950.000,00 динара у бруто износу. Изузетно, уколико постоји потреба, а АРРА на годишњем нивоу пружи консалтинг услуге чија вредност премашује опредељени износ средстава на годишњем нивоу за сваку АРРА за ову врсту услуге, Развојна агенција уз сагласност Министарства, може да исплати АРРА већи износ од опредељеног након што се утврди евентуални преостали износ неутрошених средстава од укупног годишњег буџета Програма.

*Службени гласник РС, број 97/2023

4. Менторинг

Процес менторинга представља стручну помоћ коју у дужем временском периоду стручно лице – ментор пружа привредном субјекту.

У зависности од потребе привредног субјекта, за време спровођења Програма, ментор може да алоцира од 25 до 50 сати на један привредни субјект.

Корисници менторинга могу бити микро, мала и средња привредна друштва, предузетници и задруге који послују до три године или се налазе у критичном тренутку за њихов даљи развој или за опстанак на тржишту.

Развојна агенција је у обавези да спроведе Јавни позив на основу кога врши одабир корисника услуге менторинга.

Услугу менторинга могу пружати радно ангажована лица у тој АРРА, која поседују сертификат да су успешно завршила обуке за менторе које је организовала Национална агенција за регионални развој или које ће организовати Развојна агенција и/или Пројекат „Оснаживање и даље успостављање услуге менторинга за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Северна Македонија)” (РАС – JICA) финансиран од стране Владе Јапана кроз Јапанску агенцију за међународну сарадњу – JICA.

АРРА су у обавези да о сваком започетом менторингу известе Развојну агенцију, као и да доставе коначан извештај након реализације услуге и уношења у Ментор мастер базу. Исплата АРРА за ову врсту услуге се врши након комплетно пружене услуге менторинга привредном субјекту.

За пружање менторинг услуге је опредељен бруто износ од 2.500,00 динара по сату.

Укупан годишњи буџет за менторинг износи 8.000.000,00 динара у бруто износу.

Детаљне информације о методологији која се користи у процесу менторинга, начину одабира корисника и начину извештавања биће представљене у посебном Упутству за пружање услуге Развојнe агенцијe.

4. Пакет услуга за младе и жене предузетнице

a) пакет услуга за младе

Пакет услуга које АРРА пружају младима у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА младом потенцијалном или новооснованом предузетнику, старости од 18 до 35 година. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, обуке „Обука за почетнике у пословању”, једне/више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати;

б) пакет услуга за жене предузетнице

Пакет услуга које АРРА пружају женама предузетницама у оквиру овог програма подразумевају помоћ стручног лица из АРРА привредном субјекту чији оснивач или власник је жена или је жена један од власника са већинским уделом у власништву (минимум 51%) и један од законских заступника. Помоћ се састоји од расположивих стандардизованих саветодавних услуга, једне или више специјализованих обука и менторинг услуге у трајању до 40 сати. Обука „Обука за почетнике у пословању” је обавезна за предузетнице које су регистрованe у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева.

Развојна агенција је у обавези да спроведе Јавни позив на основу кога врши одабир корисника ове услуге. Детаљне информације о начину одабира корисника, начину спровођења и извештавања за ову услугу биће представљене у посебном Упутству за пружање услуге Развојнe агенцијe.

Исплата АРРА за ову врсту услуге се врши у првом обрачунском месецу након комплетно пружене услуге привредном субјекту. Укупан годишњи буџет за ову услугу износи 23.946.000,00 динара у бруто износу.

АРРА је у обавези да привредном субјекту у оквиру овог пакета помоћи пружи континуирану подршку за време трајања Програма, односно до 31. децембра 2023. године.

IV. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Бесповратна средства утврђена овим програмом преносе се Развојној агенцији за намене и под условима прописаним Програмом и намењена су за финансирање спровођења стандардизованог сета услуга који је њиме предвиђен преко АРРА.

Средства опредељена буџетом за спровођење стандардизованог сета услуга износе 53.883.948,13 динара од чега је износ до 840.948,13 динара намењен Развојној агенцији и искористиће се за покривање трошкова спровођења ажурирања постојећих модула обука, организацију обука предавача и подизање капацитета АРРА, трошкове контроле и надзора спровођења Програма, као и за услуге платног промета.

Развојна агенција ће плаћање према АРРА вршити месечно, а на основу месечног извештаја о спроведеним активностима. АРРА је у обавези да месечни извештај доставља Развојној агенцији до 10. у месецу за претходни месец. Развојна агенција се обавезује да извештај о спроведеним активностима доставља Министарству до 25. у месецу за претходни месец на сагласност. Средства за услугу обука ће се одобравати само уколико су предвиђене месечним планом спровођења ове услуге о којем је АРРА претходно известила Развојну агенцију.

Средства ће се одобравати само за оне активности које ће бити започете након ступања на снагу ове уредбе и чији је временски план спровођења до 31. децембра 2023. године.

Министарство ће по усвајању овог програма потписати уговор о спровођењу Програма са Развојном агенцијом, којим ће се на Развојну агенцију пренети:

– обавеза утврђивања испуњености услова АРРА за учешће у Програму;

– обавеза закључивања уговора о спровођењу Програма са АРРА које испуњавају услове за учешће у Програму;

– обавеза спровођења активности које су предвиђене Програмом;

– обавеза надзора и контроле спровођења програма од стране АРРА;

– обавеза преноса средстава и контроле наменског коришћења средстава;

– обавеза Развојне агенције да уколико не утроши сва пренета средства, мора иста да уплати у буџет Републике Србије.

Међусобна права и обавезе у вези са спровођењем Програма уређују се уговором који закључује Развојна агенција и АРРА. Обавезни елементи ових уговора су: новчани износ који је, у складу с Програмом, на располагању АРРА за спровођење програма, намене за које се средства додељују, начин преноса средстава, рокови за завршетак активности, као и обавеза АРРА да све активности спроведе до 31. децембра 2023. године.

По потписивању уговора Министарства и Развојне агенције, Развојна агенција ће писмено обавестити АРРА и позвати их да приступе потписивању уговора.

АРРА која испуњава услове за пружање услуга предвиђених Програмом мора закључити уговор са Развојном агенцијом у року од осам дана од дана достављања писаног обавештења.

Министарство ће, по закључењу уговора између Развојне агенције и АРРА, почетком сваког квартала преносити средства за спровођење стандардизованог сета услуга у том кварталу, на подрачун за посебне намене Развојне агенције отворен код Управе за трезор. Развојна агенција је у обавези да та средства преносе АРРА, до 1. марта 2024. године, до висине износа предвиђеног уговором између Развојне агенције и АРРА, а у складу са месечним обимом спроведених активности.

*Службени гласник РС, број 97/2023

V. ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

АРРА је дужна да по завршетку месечних активности достави Развојној агенцији извештај о спроведеним активностима, као и осталу потребну документацију чији ће садржај бити детаљно утврђен уговором. Такође је обавеза свих АРРА да доставе годишњи извештај о спровођењу активности Развојној агенцији најкасније до 25. јануара 2024. године. Након утврђеног евентуалног преосталог износа неутрошених средстава од укупног годишњег буџета Програма, Развојна агенција је дужна да до 10. фебруара 2024. године достави Министарству на сагласност извештај о пруженим услугама за обуке и саветодавне услуге АРРА које су премашиле максимални годишњи опредељени износ за услугу обуке и саветодавне услуге.

АРРА је дужна да Министарству, Развојној агенцији ради праћења спровођења Програма, омогући надзор у свакој фази спровођења Програма тако што ће у сваком тренутка бити омогућена контрола спровођења активности и увид у документацију.

Развојна агенција је дужна да, по усвајању Програма, у року од 15 дана, достави Министарству на сагласност Упутство за пружање услуга, План надзора и контроле спровођења Програма у којем ће бити представљене процедуре за сваку од наведених група услуга.

Развојна агенција ће водити ажуриран списак радно ангажованих лица у АРРА задужених за спровођење овог програма, у коме ће, између осталог, бити наведене и обуке које су радно ангажована лица у АРРА прошла, односно испуњеност услова за пружање услуга наведених у делу III. НАМЕНА СРЕДСТАВА, у одељцима 2. и 3. овог програма.

Развојна агенција је у обавези да све активности у вези са спровођењем овог програма заврши до 1. марта 2024. године и о томе поднесе сумирани годишњи извештај о свим спроведеним активностима Министарству најкасније до 15. марта 2024. године, које ће тај извештај ради информисања доставити Влади.

Развојна агенција ће сва неутрошена средства до 31. марта 2024. године пренети у буџет Републике Србије, сем уколико Влада посебним актом не распореди средства за реализацију програма за исте намене.