На основу члана 21. став 7. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 49/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о нотификацији тела за оцењивање усаглашености

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2023.

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом уредбом уређују се поступак нотификације тела за оцењивање усаглашености, начин утврђивања испуњености прописаних захтева за нотификацију, надзор над радом тела за нотификацију, као и суспензија и повлачење нотификације.

Члан 2.

Нотификовано тело је именовано тело за оцењивање усаглашености које је пријављено Европској комисији и државама чланицама Европске уније као независна трећа страна за обављање послова оцењивања усаглашености за одређену област и уписано у одговарајући регистар тих тела који води Европска комисија („NANDO база”), у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

II. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА ЗА НОТИФИКАЦИЈУ

Члан 3.

Нотификацијa тела за оцењивање усаглашености са захтевима из одређеног техничког прописа врши се на основу захтева за нотификацију, који подноси именовано тело за оцењивање усаглашености (у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев из става 1. овог члана, подноси се министарству у чијем делокругу је припрема и доношење одговарајућег техничког прописа на основу кога се тражи нотификација (у даљем тексту: надлежно министарство).

Министарство надлежно за послове техничких прописа, стандардизације, акредитације и мера и драгоцених метала (у даљем тексту: Министарство) је одговорно за успостављање и спровођење неопходних поступака за оцењивање оспособљености и нотификацију тела за оцењивање усаглашености, у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Министарство врши надзор над радом ових тела, укључујући и испуњеност захтева који се односе на подизвођача или повезано правно лице.

Министарство нотификује именована тела за оцењивање усаглашености која су испунила захтеве за именовање у складу са посебним прописом.

Министарство је дужно да обавести Европску комисију о поступцима из става 3. овог члана, као и о свим њиховим променама, у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се доказ о плаћеној републичкој административној такси у складу са законом.

Члан 4.

На основу поднетог захтева за именовање у сврху нотификације, приложених доказа и утврђених чињеница, надлежно министарство утврђује да ли подносилац захтева испуњава прописане захтеве.

Ако се утврди да подносилац захтева испуњава захтев за именовање у сврху нотификације, надлежни министар доноси решење о именовању подносиоца захтева у складу са захтевима техничког прописа.

Ако се утврди да подносилац захтева не испуњава захтев за именовање у сврху нотификације, надлежни министар доноси решење о одбијању захтева.

Надлежно министарство, пре доношења решења поводом захтева за именовање у сврху нотификације, доставља предлог решења Министарству, на мишљење. Министарство је дужно да писано мишљење достави надлежном министарству у року од десет дана од дана пријема захтева за давање мишљење.

Решење из става 2. овог члана је коначно.

Надлежно министарство доставља решење о именовању у сврху нотификације Министарству.

Члан 5.

Решење из члана 4. ове уредбе, садржи нарочито:

1) пословно име, односно назив и адресу седишта нотификованог тела за оцењивање усаглашености (у даљем тексту: нотификовано тело);

2) назив техничког прописа на који се решење односи и броја службеног гласила Републике Србије у коме је тај пропис објављен;

3) врсту, односно назив производа и друге податке ради ближе идентификације производа на које се решење односи;

4) обим именовања у сврху нотификације, односно детаљан опис послова за које је утврђена оспособљеност именованог тела;

5) идентификацију и име овлашћеног лица одговорног за потписивање исправа о усаглашености.

III. ПОСТУПАК НОТИФИКАЦИЈЕ, СУСПЕНЗИЈА И ПОВЛАЧЕЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ

Члан 6.

Испуњеност захтева за нотификацију у складу са одговарајућим техничким прописом, утврђује Министарство у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Члан 7.

Приликом разматрања поднетог захтева, Министарство може да, ради утврђивања одлучних чињеница, односно разјашњења битних околности, изврши проверу испуњености захтева утврђених у техничком пропису као и да изврши увид у другу документацију којом располаже надлежно министарство у вези са поднетим захтевом за именовање у сврху нотификације.

Члан 8.

При оцењивању испуњености прописаних захтева за нотификацију, узима се у обзир решење о именовању у сврху нотификације и сви пратећи документи (нпр. акт о акредитацији), у мери у којој су тим документима обухваћени поступци оцењивања усаглашености који су предмет поднетог захтева, као и испуњеност захтева српских стандарда који садрже захтеве за тела за оцењивање усаглашености којима су преузети захтеви хармонизованих стандарда.

Члан 9.

Министарство нотификује именована тела за оцењивање усаглашености Европској комисији и другим државама чланицама путем средстава за електронску нотификацију које је развила и којима управља Европска комисија.

Пријава за нотификацију садржи све детаље о активностима оцењивања усаглашености, модулу или модулима оцењивања усаглашености, производу или производима на које се односи, као и одговарајући доказ о компетентости.

Када се пријава не заснива на акту о акредитацији, орган који врши нотификацију доставља Европској комисији и другим државама чланицама документоване доказе којима се доказује оспособљеност тела за оцењивање усаглашености, и којима се потврђује да су успостављени поступци којима се обезбеђује редован надзор над тим телима и континуирано испуњавање прописаних захтева.

Именовано тело може да врши активности нотификованог тела само ако Европска комисија или нека друга држава чланица није поднела приговор две недеље после нотификације у случају када то тело има одговарајући акт о акредитацији или два месеца после нотификацијe у случају када тело нема акт о акредитацији.

Министарство обавештава Европску комисију и друге државе чланице о свим накнадним релевантним изменама нотификације.

Када Европска комисија нотификованом телу додели идентификациони број, тај број је јединствен чак и када се тело нотификује у складу са више прописа Европске уније.

Члан 10.

Нотификовано тело дужно је да испуњава захтеве за нотификацију из техничког прописа у погледу његове оспособљености која је утврђена решењем о нотификацији, као и да на захтев надлежног министарства или Министарства, у року наведеном у том захтеву достави тражене податке и обавештења у вези са пословима за које је нотификовано, а нарочито да документује све поступке оцењивања усаглашености за које је нотификовано.

Проверу над испуњавањем захтева из става 1. овог члана врши надлежно министарство, после издавања решења о нотификацији и о томе обавештава Министарство.

Члан 11.

Ако се при вршењу провере из члана 10. став 2. ове уредбе код нотификованог тела утврде недостаци у вези са испуњавањем захтева за нотификацију или да постоје други недостаци у извршавању обавеза, надлежно министарство је дужно да ограничи, привремено или трајно одузме именовање у сврху нотификације у зависности од озбиљности недостатака у погледу испуњавања захтева и доноси решење о одузимању или суспензији именовања.

Министарство о одузмању именовања у сврху нотификације одмах обавештава Европску комисију и друге државе чланице.

Решење из става 1. овог члана садржи и налог нотификованом телу да у року који не може бити дужи од три радна дана од дана пријема решења изврши пренос документације у вези са спровођењем оцењивања усаглашености другом Нотификованом телу које се наводи у том налогу и да о томе обавести странке по чијем захтеву обавља оцењивање усаглашености.

У случају суспензије или повлачења нотификације или када је нотификовано тело престало са радом, Министарство предузима одговарајуће мере како би обезбедило да се предмети тог тела доставе неком другом нотификованом телу као и да су ти предмети доступни Министарству и органима тржишног надзора, на њихов захтев.

Након доношења решења о одузимању именовања Министарство брише податке о телу коме је одузето именовање из Регистра именованих тела за оцењивање усаглашености, у складу са посебним прописом.

Члан 12.

Ако се преузимање, односно пренос документације у вези са спровођењем оцењивања усаглашености из члана 11. ове уредбе није могло извршити због тога што странка, по чијем захтеву је вршено оцењивање усаглашености, више не постоји јер је брисана из Регистра привредних субјеката, Нотификовано тело коме је решењем повучена нотификација преноси документацију Министарству.

Документација из става 1. овог члана чува се у складу са прописима којима се уређује архивска грађа, а најкасније до истека рока утврђеног предметним техничким прописом.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Тела која су именована пре ступања на снагу ове уредбе, обављају те послове до доношења одлуке о нотификацији у складу са техничким прописима који се доносе на основу закона којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и овом уредбом.

Члан 14.

Ова уредба почиње да се примењује даном ступања на снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом, у делу производа на који се тај уговор односи или ако тај уговор не буде закључен, од дана приступања Републике Србије Европској унији.

Члан 15.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-1716/2023

У Београду, 2. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.