Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

 

На основу члана 27. став 4. Закона о обављању саветодавних и стручних послова у области пољопривреде („Службени гласник РС”, број 30/10), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), а у вези са чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину

"Службени гласник РС", бр. 21 од 17. марта 2023, 42 од 19. маја 2023, 89 од 20. октобра 2023.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Годишњи програм развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину (у даљем тексту: Годишњи програм), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Годишњим програмом утврђују се конкретне активности у 2023. години које се односе на обављање саветодавних послова у пољопривреди, подручја на којима се обављају ти послови, обим, рокови и начин спровођења активности, извештавање о извршеним саветодавним пословима, начин праћења и оцењивања ефеката рада пољопривредних саветодаваца, развој пољопривредне саветодавне и стручне службе (у даљем тексту: ПССС), као и извори, распоред и начин коришћења средстава.

Члан 2.

Годишњи програм спроводе, односно саветодавне послове у пољопривреди из тог програма обављају привредна друштва чији је оснивач Република Србија која су регистрована у Регистaр привредних субјеката за обављање осталих услуга у пољопривреди, техничка испитивања и анализе или консалтинг и менаџмент послова и која имају запосленог пољопривредног саветодавца (у даљем тексту: саветодавaц).

Ако за одређена подручја нису основана привредна друштва из става 1. овог члана саветодавне послове из Годишњег програма обављају правна лица и предузетници која испуњавају услове прописане законом којим се уређује обављање саветодавних послова у области пољопривреде, а по спроведеном конкурсу.

Члан 3.

Послове предвиђене Годишњим програмом који се односе на послове обуке и усавршавања саветодавца обавља организација која је овлашћена за обављање послова обуке и усавршавања саветодаваца и пољопривредних произвођача у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних послова у области пољопривреде (у даљем тексту: Овлашћена организација).

Члан 4.

Лица из члана 2. став 1. ове уредбе и члана 3. ове уредбе подносе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа), захтев за остваривање права на коришћење средстава за обављање саветодавних послова, односно захтев за остваривање права на коришћење средстава за обављање послова oбуке и усавршавања саветодавца и пољопривредних произвођача у складу са Годишњим програмом.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у року од десет дана од дана ступања на снагу ове уредбе, а уз захтев се подноси документација којом се доказује испуњеност услова за обављање саветодавних послова у пољопривреди.

Поред документације из става 2. овог члана, лице из члана 2. став 1. ове уредбе подноси и план развоја и унапређења квалитета рада и план активности који садржи планирани обим и динамику реализације активности, у складу са Годишњим програмом.

Поред документације из става 2. овог члана, лице из члана 3. ове уредбе, подноси и план обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача, који садржи планирани обим и динамику реализације активности у складу са Годишњим програмом, а који укључује:

1) програм праћења и оцењивања ефеката рада саветодаваца;

2) план развоја софтвера за:

(1) праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца, одабраних пољопривредних газдинстава и земљорадничких задруга,

(2) праћење броја бодова које су остварили саветодавци и физичка лица похађањем едукативних модула, као и за праћење издатих сертификата у складу са правилником којим се уређују ближи услови за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди,

(3) праћење издатих потврда за остваривање права на ИПАРД подстицаје, за стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде,

(4) праћење пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу,

(5) праћење датих савета на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта обављене у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште;

3) план унапређења и развоја портала ПССС Србије (www.psss.rs);

4) предлог изгледа и садржаја штампаног материјала.

Члан 5.

Конкурс из члана 2. став 2. ове уредбе расписује Управа.

Конкурсом из става 1. овог члана утврђују се критеријуми, услови и начин извршавања послова и коришћења средстава, као и документација која се подноси.

Испуњеност услова конкурса и оцењивање пријава по утврђеним критеријумима утврђује комисија коју образује министар надлежан за послове пољопривреде.

Члан 6.

Управа и лица из чл. 2. и 3. ове уредбе закључују уговор којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова предвиђених Годишњим програмом.

Уговором из става 1. овог члана нарочито се уређују права и обавезе у погледу обављања послова предвиђених Годишњим програмом, обим послова, начин њиховог извршавања, висина накнаде за обављање тих послова, као и остала питања од значаја за извршење права и обавеза.

Члан 7.

Средства за спровођење Годишњег програма лицима из чл. 2. и 3. ове уредбе исплаћују се авансно.

Члан 8.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2023. годину, у износу који је утврђен посебним актом Владе.

Члан 9.

Спровођење ове уредбе надзире Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство).

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2209/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину: "Службени гласник РС", број 42/2023-9

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину: "Службени гласник РС", број 89/2023-56

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
РАЗВОЈА САВЕТОДАВНИХ ПОСЛОВА У ПОЉОПРИВРЕДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ПОДРУЧЈА НА КОЈИМА СЕ ОБАВЉАЈУ САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ У ПОЉОПРИВРЕДИ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ САВЕТОДАВАЦА

Табела 1. Подручја на којима се обављају саветодавни послови у пољопривреди

Ред.

бр.

Подручје на коме се обављају саветодавни послови

Број саветодаваца за

одређене области пољопривреде

Укупно

Назив службе

1.

град Ниш, општине: Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг

3 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 2 – заштита биља, 2 – воћарство и виноградарство, 1 – мелиорација, 1 – агроекономија

11

ПССС Ниш

2.

град Ваљево, општине: Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб

2 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 4 – заштита биља, 4 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономија

13

ПССС Ваљево

3.

град Врање, општине: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште

3 – ратарство и повртарство, 3 – сточарство, 1– заштита биља, 2 – воћарство и виноградарство

9

ПССС Врање

4.

град Краљево, општине: Врњачка Бања, Рашка и Ивањица

2 – ратарство и повртарство, 1 – сточарство,

3 – заштита биља, 1 – воћарство и виноградарство,

2 – агроекономија

9

ПССС Краљево

5.

град Јагодина, општине: Деспотовац, Параћин, Рековац, Ћуприја и Свилајнац

4 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 3 – заштита биља, 3 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономија, 1 – прехрамбена технологија

14

ПССС Јагодина

6.

општине: Младеновац, Барајево, Вождовац, Раковица, Сопот, Чукарица, Обреновац, Лазаревац Земун, Нови Београд, Палилула, Сурчин и Гроцка

4 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 4 – заштита биља, 3– воћарство и виноградарство, 1 – механизација, 1 – агроекономија, 1 – органска производња

16

ПССС Београд

7.

општине: Звечан, Косовска Митровица, Зубин Поток, Лепосавић и енклаве у општинама: Вучитрн и Србица

1 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 1 – заштита биља, 1 – воћарство и виноградарство

5

ПССС Косовска Митровица

8.

град Крагујевац, општине: Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола

3 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 3 – заштита биља, 2 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономија, 1 – рурални развој

12

ПССС Крагујевац

9.

град Крушевац, општине: Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац

1 – ратарство и повртарствo, 2 – заштита биља, 3 – воћарство и виноградарство,

1 – агроекономија, 1 – органска производња, 1 – мелиорација, 2 – прехрамбена технологија

11

ПССС Крушевац

10.

град Лесковац, општине: Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава

2 – ратарство и повртарство, 1 – сточарство, 2 – заштита биља, 3 – воћарство и виноградарство, 1 – мелиорација, 1 – агроекономија

10

ПССС Лесковац

11.

град Ужице, општине: Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Чајетина и Пожега

2 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 2 – заштита биља, 4 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономија

11

ПССС Ужице

12.

општине: Неготин, Бор, Кладово и Мајданпек

2 – ратарство и повртарство, 1 – сточарство, 3 – заштита биља, 2 – воћарство и виноградарство и 1 – технологија у производњи, 1 – рурални развој, 1 – агроекономија

11

ПССС Неготин

13.

општине: Нови Пазар, Сјеница и Тутин

1 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 2 – заштита биља, 1 – воћарство и виноградарство, 1 – рурални развој, 1 – агроекономија

8

ПССС Нови Пазар

14.

град Чачак, општине: Ариље, Горњи Милановац и Лучани

2 – ратарство и повртарство, 1 – сточарство, 2 – заштита биља, 3 – воћарство и виноградарство, 3 – агроекономија

11

ПССС Чачак

15.

општине: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Пирот

2 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 1 – заштита биља, 2 – воћарство и виноградарство, 1 – прехрамбена технологија, 1 – органска производња, 1 – рурални развој

10

ПССС Пирот

16.

град Смедерево, општине: Велика Плана, Смедеревска Паланка

3 – ратарство и повртарство, 3 – заштита биља, 3 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономија

10

ПССС Смедерево

17.

град Пожаревац, општине: Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави

3 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 3 – заштита биља, 1 – воћарство и виноградарство,

1 – прехрамбена технологија,

1 – рурални развој

11

ПССС Пожаревац

18.

град Шабац, општине: Богатић, Владимирци и Коцељева

4– ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 3 – заштита биља, 1 – воћарство и виноградарство,

2 – агроекономијa

12

ПССС Шабац

19.

општине: Блаце, Житорађа, Куршумлија и Прокупље

1 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 4 – заштита биља, 2 – воћарство и виноградарство, 1 – рурални развој

10

ПССС Прокупље

20.

град Зајечар и општина Бољевац

1 – ратарство и повртарство, 1 – заштита биља, 1 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономијa

4

21.

општине: Књажевац и Соко Бања

1 – ратарство и повртарство, 1 – сточарство, 1 – заштита биља 1 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономија, 1 – мелиорација

6

22.

град Лозница, општине: Крупањ, Љубовија и Мали Зворник

3 – ратарство и повртарство, 2 – сточарство, 1 – заштита биља, 2 – воћарство и виноградарство, 1 – агроекономија

9

УКУПНО:

ПССС може да мења број и структуру запослених саветодаваца само уз сагласност Министарства.

*Службени гласник РС, број 42/2023

II. САВЕТОДАВНИ ПОСЛОВИ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ОБИМ, РОКОВИ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА АКТИВНОСТИ

ПССС у 2023. години спроводи активности у складу са Уредбом о утврђивању Средњорочног програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за период од 2021. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 19/21) и Правилником о начину обављања саветодавних послова у пољопривреди („Службени гласник РС”, број 65/14).

Табела 2. Преглед, обим и бодовање саветодавних активности

Ред. бр.

Активност

Број активности по:

Бодови за

активност

саветодавцу

(min–max)

служби

(min–max)

1.

Индивидуалне методе рада

1.1.

Oдабрана пољопривредна газдинства

20 – 40

1.1.1.

Посета одабраном пољопривредном газдинству

20 – 180

3,00

1.1.2.

Рад у ПССС са одабраним газдинством

≤ 160

0,41

1.2.

Број одабраних и осталих пољопривредних газдинства којa учествују у саветодавном модулу

0 – 20

1.2.1.

Посета пољопривредном газдинству које учествује у саветодавном модулу

0 – 40

6,00

1.2.2.

Посета пољопривредном газдинству које учествује у саветодавном модулу „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ

0 – 40

2,00

1.2.3.

Учествовање у развијању саветодавног модула

0 – 1

40,83

1.3.

Рад са осталим пољопривредним газдинствима

1.3.1.

Посета осталом пољопривредном газдинству

0 – 120

2,00

1.3.2.

Рад у ПССС са осталим пољопривредним газдинствима

80 – 320

0,41

1.4.

Помоћ при попуњавању формулара и апликационих образаца и у изради других докумената

≥500

1.4.1.

Упис у регистар, промена података и обнова регистрације и коришћење директних подстицаја

≥ 50

0,68

1.4.2.

Помоћ у вези са електронским поступањем на порталу за електронску идентификацију

≥500

0,34

1.4.3.

Коришћење подстицаја мерама руралног развоја, посебних подстицаја и кредитне подршке

0 – 50

3,00

1.4.4.

Коришћење подстицаја јединице локалне самоуправе

0 – 50

2,00

1.4.5.

Коришћење грантова кроз Пројекат за конкурентну пољопривреду Светске банке

0 – 5

6,00

1.4.6.

Коришћење ИПАРД подстицаја

0 – 20

10,00

1.4.7.

Једноставан пословни план

0 – 20

1.4.7.1.

Аутор плана

30,00

1.4.7.2.

Коаутор плана

10,00

1.5.

Посета пољопривредном газдинству које је корисник подстицаја

0 – 100

2,00

2.

Групне методе рада

2.1.

Земљорадничка задруга

0 – 12

1–12

2.1.1.

Посета земљорадничким задругама

0 – 48

2–48

3,40

2.1.2.

Подстицање оснивања земљорадничких задруга

> 0

30,00

2.2.

Рад са удружењима и асоцијацијама

2.2.1.

Број удружења и/или асоцијација

≥ 1

2.2.2.

Подстицање оснивања удружења и/или асоцијација

≥ 0

17,00

2.2.3.

Посета удружењима и/или асоцијацијама

≥ 1

3,40

2.3.

Предавање

7 – 16

10,00

2.4.

Трибина

3 – 11

8,00

2.5.

Радионица

1 – 5

16,33

2.5.1.

Е-радионица

0 – 1

0-1

20,00

2.6.

Зимска школа

1

2.6.1.

Обрађене теме у оквиру зимске школе

1 – 3

13,61

2.7.

Огледно газдинство

1

2.7.1.

Посета огледном газдинству

1

20,42

2.7.2.

Посета огледном газдинству организована за групу деце

0 – 1

25,42

2.7.3.

Посета огледном газдинству организована за пољопривредне произвођаче и саветодавце

0 – 1

25,42

2.7.4.

Емитовање видео записа о огледном газдинству

0 – 1

0-1

25,00

2.8.

Демонстрациони оглед

1–5

2.8.1.

Учешће у демонстрационом макро огледу у биљној производњи

0 – 5

40,83

2.8.2.

Учешће у демонстрационом макро огледу који се изводи самостално у биљној производњи

0 – 1

50,83

2.8.3.

Учешће у демонстрационом микро огледу који се изводи самостално у биљној производњи

0 – 2

0–2

120,00

2.8.4.

Учешће у извођењу демонстрационог огледа у сточарској производњи

0 – 4

40,83

3.

Мас-медији

3.1.

ТВ наступ

2 – 12

6,81

3.2.

Текст на порталу ПССС Србије

2 – 6

4,08

3.3.

Локални билтен

4

3.3.1.

Текст у локалном билтену

4

6,81

3.4.

Текст у новинама или пољопривредном часопису

2 – 12

6,81

3.4.1.

Објављена фотографија и/или видео на друштвеним мрежама

300

0,20

3.4.2.

Публиковане друге објаве на друштвеним мрежама

250

0,10

4.

Праћење, прикупљање и дисеминација података

4.1.

СТИПС

4.1.1.

Извештај који не укључује кванташке пијаце

432

0,68

4.1.2.

Извештај који укључује кванташке пијаце

536

0,68

4.1.3.

Слање SMS поруке са ценама производа

0 – 1440

0,05

4.2.

Праћење и извештавање у ратарству (извештај)

45

1,63

4.3.

Праћење и извештавање у воћарству (извештај)

39

1,63

4.4.

FADN

4.4.1.

FADN пољопривредна газдинства

0 – 10

22–84

4.4.2.

Посета FADN пољопривредном газдинству и унос података у FADN базу података

0 – 40

88-336

8,17

4.4.3.

Координирање радом саветодаваца у вези са FADN у оквиру ПССС

≥ 3

2,00

4.5.

Прикупљање, обрада, унос података у софтверску базу података о производном окружењу и извештавање

0 – 5

8,00

4.6.

www.agroponuda.com (извештај)

24 – 48

0,68

5.

Остале активности

5.1.

Унапређење саветодавних послова

0 – 2

40,83

ПССС доноси план активности за текућу годину, којим предвиђа обим активности из Табеле 2. овог програма за сваког саветодавца, тако да реализацијом тих активности сваки саветодавац треба да оствари најмање 1.700 бодoва током године.

ПССС планом активности предвиђа врсту, број и време реализације активности за сваког саветодавца. Саветодавац реализацијом активности у оквиру првог и другог квартала треба да оствари од 680-1000 бодова, а током трећег и четвртог 700-1020 бодова при чему преглед реализованих активности на крају године треба у потпуности да одговара плану активности према врсти и броју активности. Реализоване активности преко предвиђеног максимума неће бити вредноване.

Брисан је ранији став 4. (види члан 1. Уредбе - 42/2023-9)

Изузетно од става 4. ове главе, саветодавац може да оствари 680 бодова у првом кварталу због активности пружања помоћи пољопривредним произвођачима у вези са електронским поступањем на порталу за електронску идентификацију.

Ради обезбеђивања доступности и континуитета пружања стручних савета, препорука и саветодавне помоћи током ванредних и отежавајућих околности саветодавци могу уместо индивидуалних и групних метода рада применити дигиталне алате за комуникацију на даљину, уз сагласност Министарства.

ПССС може да изврши измену плана активности уз сагласност Министарства, тако да укупан број бодова остане непромењен.

*Службени гласник РС, број 42/2023

1. Пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи применом индивидуалних метода рада

Саветодавац бележи информације о обављању саветодавних послова применом индивидуалних метода рада кроз Личну евиденцију саветодавца, која се води у електронској форми и чини саставни део софтвера „Пољосаветˮ, а савет доставља пољопривредном произвођачу.

ПССС издаје потврду о оствареној сарадњи са пољопривредним произвођачем на захтев пољопривредног произвођача, која је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом и на којој је наведен остварен начин сарадње.

1) Саветодавни послови са одабраним пољопривредним газдинствима

Саветодавац за област сточарства, ратарства, воћарства и повртарства прати 20 до 40 одабраних пољопривредних газдинстава и свако посећује најмање једанпут у току године.

Саветодавац за област механизације, мелиорације, технологије производње, агроекономије, заштите биља, органскe производњe и руралног развоја прати 20 до 40 газдинстава која су одабрана пољопривредна газдинстава за саветодавце из области сточарства, ратарства, воћарства и повртарства и свако посећује најмање четири пута у току године. Ова газдинства су распоређена на подручју на којем се обављају саветодавни послови, на такав начин да њихов број буде у пропорцији са бројем одабраних газдинстава за поједине општине, односно градове из Табеле 3. овог програма.

За свако одабрано газдинство израђује се план развоја са тачно утврђеним циљевима који се желе постићи током годишњег периода сарадње, као и током периода укупне сарадње. План развоја за сваку годину уписује се у образац који је саставни део софтвера „Пољосаветˮ и који садржи набројане утврђене циљеве, њихов опис и разлог зашто су изабрани, да ли су реализовани и опис на који начин су реализовани.

Посета одабраном пољопривредном газдинству траје до четири радна сата, при чему је минимално време задржавања на газдинству 20 минута. Саветодавац бележи време доласка на газдинство и одласка са газдинства, као и географске координате газдинства у апликацију која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.

Саветодавац у току године обавља саветодавне послове са одабраним пољопривредним газдинствима и кроз сарадњу у просторијама ПССС, путем телефона или електронске поште или тако што остварује непосредни контакт са пољопривредним произвођачима у ПССС, при чему максималан број ових контаката износи 160 на годишњем нивоу.

Саветодавац који прати одабрано пољопривредно газдинство, прикупља техничко-технолошке и економске податке на овом газдинству и уноси те податке у образац, који ПССС-у доставља Овлашћена организација.

Рад са одабраним пољопривредним газдинством обавља се у периоду од три године.

Одабрано газдинство саветодавац може поново изабрати ако је протекло пет година од момента када је истекао период рада са одабраним пољопривредним газдинством.

Табела 3. Број одабраних пољопривредних газдинстава за подручје на којем се обављају саветодавни послови

Редни

број

Подручје на којем се обављају саветодавни послови

(град/општина)

Минималан број одабраних пољ. газдинстава

Максималан број одабраних пољ. газдинстава

1.

град Ниш

26

33

2.

Алексинац

44

81

3.

Гаџин Хан

12

13

4.

Дољевац

6

8

5.

Мерошина

29

35

6.

Ражањ

29

48

7.

Сврљиг

22

34

8.

град Ваљево

60

89

9.

Лајковац

10

16

10.

Љиг

22

34

11.

Мионица

26

40

12.

Осечина

29

43

13.

Уб

45

66

14.

град Врање

79

113

15.

Босилеград

8

9

16.

Бујановац

17

28

17.

Владичин Хан

20

28

18.

Прешево

20

28

19.

Сурдулица

17

36

20.

Трговиште

7

9

21.

град Краљево

47

71

22.

Врњачка Бања

13

20

23.

Рашка

18

26

24.

Ивањица

18

27

25.

град Јагодина

63

84

26.

Деспотовац

21

37

27.

Параћин

43

61

28.

Рековац

34

60

29.

Ћуприја

20

30

30.

Свилајнац

34

51

31.

Младеновац

37

57

32.

Барајево

13

18

33.

Вождовац

2

5

34.

Лазаревац

16

26

35.

Раковица

2

3

36.

Сопот

20

31

37.

Чукарица

5

9

38.

Обреновац

52

76

39.

Земун

9

12

40.

Нови Београд

1

3

41.

Палилула

9

12

42.

Сурчин

13

16

43.

Гроцка

37

56

44.

Звечан

9

12

45.

Зубин Поток

21

33

46.

Лепосавић

65

94

47.

енклаве у општинама: Вучитрн и Србица

1

5

48.

град Крагујевац

54

80

49.

Аранђеловац

24

35

50.

Баточина

9

14

51.

Кнић

24

38

52.

Лапово

3

4

53.

Топола

33

50

54.

Рача

21

31

55.

град Крушевац

31

46

56.

Александровац

13

19

57.

Брус

22

34

58.

Варварин

11

16

59.

Трстеник

16

25

60.

Ћићевац

3

4

61.

град Лесковац

73

109

62.

Бојник

14

21

63.

Власотинце

20

29

64.

Лебане

29

44

65.

Медвеђа

5

8

66.

Црна Трава

4

5

67.

град Ужице

31

46

68.

Бајина Башта

28

40

69.

Косјерић

24

37

70.

Нова Варош

25

38

71.

Прибој

16

24

72.

Пријепоље

24

37

73.

Чајетина

22

32

74.

Пожега

22

33

75.

Неготин

47

70

76.

Бор

20

30

77.

Кладово

45

67

78.

Мајданпек

9

14

79.

Нови Пазар

24

40

80.

Сјеница

46

68

81.

Тутин

26

36

82.

град Чачак

37

55

83.

Ариље

23

34

84.

Горњи Милановац

54

81

85.

Лучани

30

46

86.

Бабушница

18

28

87.

Бела Планка

19

29

88.

Димитровград

26

37

89.

Пирот

81

122

90.

град Смедерево

50

76

91.

Велика Плана

33

49

92.

Смедеревска Паланка

61

91

93.

град Пожаревац

28

38

94.

Велико Градиште

22

32

95.

Голубац

8

15

96.

Жабари

16

26

97.

Жагубица

14

23

98.

Кучево

10

18

99.

Мало Црниће

18

31

100.

Петровац на Млави

28

33

101.

град Шабац

74

111

102.

Богатић

41

59

103.

Владимирци

28

43

104.

Коцељева

25

39

105.

Блаце

29

42

106.

Житорађа

15

23

107.

Куршумлија

46

70

108.

Прокупље

30

44

109.

град Зајечар

37

68

110.

Бољевац

35

41

111.

Књажевац

40

60

112.

Соко Бања

32

48

113.

град Лозница

72

113

114.

Крупањ

47

67

115.

Љубовија

36

52

116.

Мали Зворник

13

20

УКУПНО

3145

4714

Представљен број одабраних пољопривредних газдинстава за подручје на којем се обављају саветодавни послови из Табеле 3. овог програма одговара предвиђеном броју саветодаваца из Табеле 1. овог програма и може да се мења само уз сагласност Министарства пропорционално броју саветодаваца.

*Службени гласник РС, број 42/2023

2) Саветодавни послови са пољопривредним газдинством које учествује у саветодавном модулу

Саветодавни модул представља начин обављања саветодавних послова, односно скуп активности које се спроводе ради решавања приоритетних задатака у појединим областима пољопривредне производње.

У реализацији саветодавног модула учествују газдинства из редова одабраних и осталих пољопривредних газдинстава, а посете овим газдинствима вреднују се са другачијим бројем бодова у односу на посете одабраним газдинствима и осталим пољопривредним газдинствима која не учествују у саветодавном модулу у складу са Табелом 2. овог програма.

Саветодавац реализује саветодавни модул у сарадњи са Овлашћеном организацијом по тачно утврђеној методологији и податке о активностима бележи у одговарајуће обрасце.

У развијању саветодавног модула учествују три пољопривредна саветодаваца, два представника Овлашћене организације и стручњаци из области пољопривреде у којој се спроводи овај модул, који заједно потврђују коначну листу пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу.

Одабир пољопривредних саветодаваца врши се на основу предлога Овлашћене организације.

Током године биће реализована три саветодавна модула:

1) „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ;

2) „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, стицање ознаке квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ;

3) „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ.

(1) Саветодавни модул „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ

Саветодавни модул „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствима” спроводе саветодавци, тако што прикупљају техничко-технолошке и економске податке са десет одабраних пољопривредних газдинстава.

Циљ спровођења саветодавног модула је унапређењe пољопривредне производње на одабраном пољопривредном газдинству које учествује у модулу, знања и вештина саветодаваца у области дигиталне евиденције техничко-технолошких и економских података и стварање могућности мерљивости ефеката саветодавног рада. Саветодавац на основу увида и праћења свих техничко-технолошких и економских података на одабраном пољопривредном газдинству које учествује у модулу континуирано унапређује пољопривредну производњу на том газдинству и планира саветодавни рад на њему, чиме се повећава његова ефикасност и ефективност. Приликом прикупљања техничко-технолошких и економских података на газдинствима потписује се изјава о поверљивости тих података. Прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствима обавља се у складу са одредбама закона којим се уређује заштита података о личности.

Активности у развијању саветодавног модула из ове области:

– израда методологије за реализацију саветодавног модула којом се дефинише начин извођења активности саветодаваца;

– обилазак пољопривредних газдинстава најмање једанпут у току године;

– дефинисање рокова за спровођење конкретних активности током спровођења модула;

– израда упутства за спровођење саветодавног модула, намењеног саветодавцима;

– дистрибуција упутства преко портала ПССС Србије;

– обилазак ПССС и појединих газдинстава са подручја обављања саветодавних послова свих ПССС;

– унапређење софтвера „Пољосаветиˮ кроз усклађивање са активностима на овом модулу;

– едукација саветодаваца;

– израда завршног извештаја о унапређењу саветодавног рада;

– припрема и израда писаног упутства за све саветодавце;

– презентација резултата саветодавног модула.

Активности саветодаваца на реализацији саветодавног модула су:

– избор пољопривредних газдинстава;

– обилазак пољопривредних газдинстава најмање четири пута у току године, односно једном квартално;

– ажурирање картона одабраних пољопривредних газдинстава у модулу;

– вођење података о количинским и вредносним показатељима репроматеријала и осталих материјалних и нематеријалних трошкова на месечном нивоу, односно квартално, које воде саветодавци и пољопривредни произвођачи у прилагођеним обрасцима, у писаној и електронској форми, и који су међусобно усклађени;

– провера усклађености података са Овлашћеном организацијом;

– израда појединачних и групних анализа и извештаја за свако пољопривредно газдинство;

– презентација добијених резултата пољопривредним произвођачима применом индивидуалних и групних метода рада;

– дисеминација резултата модула.

Табела 4. Преглед броја саветодаваца и броја одабраних пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ за подручја на коме се обављају саветодавни послови

Ред.

бр.

Подручје на коме се обављају саветодавни послови

Број ангажованих саветодаваца

Број одабраних пољ. газдинстава

1.

град Ниш, општине: Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг

6

60

2.

град Ваљево, општине: Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб

7

70

3.

град Врање, општине: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште

4

40

4.

град Краљево, општине: Врњачка Бања, Рашка и Ивањица

5

50

5.

град Јагодина, општине: Деспотовац, Параћин, Рековац, Ћуприја и Свилајнац

7

70

6.

општине: Младеновац, Барајево, Вождовац, Раковица, Сопот, Чукарица, Обреновац, Лазаревац Земун, Нови Београд, Палилула, Сурчин и Гроцка

7

70

7.

град Крагујевац, општине: Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола

8

80

8.

град Крушевац, општине: Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац

6

60

9.

град Лесковац, општине: Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава

6

60

10.

град Ужице, општине: Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Чајетина и Пожега

7

70

11.

општине: Неготин, Бор, Кладово и Мајданпек

5

50

12.

општине: Нови Пазар, Сјеница и Тутин

4

40

13.

град Чачак, општине: Ариље, Горњи Милановац и Лучани

8

80

14.

општине: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Пирот

2

20

15.

град Смедерево, општине: Велика Плана и Смедеревска Паланка и Гроцка

7

70

16.

град Пожаревац, општине: Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави

8

80

17.

град Шабац, општине: Богатић, Владимирци и Коцељева

6

60

18.

општине: Блаце, Житорађа, Куршумлија и Прокупље

2

20

19.

град Зајечар и општина Бољевац

2

20

20.

општине: Књажевац и Соко Бања

3

30

21.

град Лозница, општине: Крупањ, Љубовија и Мали Зворник

4

40

УКУПНО:

114

1140

*Службени гласник РС, број 42/2023

(2) Саветодавни модул „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, стицање ознаке квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ

Саветодавни модул „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, стицање ознаке квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ спроводе пољопривредни саветодавци задужени за област биљне производње, прехрамбене технологије и заштите биља. Саветодавним модулом су обухваћена пољопривредна газдинства која се баве производњом, односно прерадом, односно прометом малих количина хране биљног порекла, и то: купуса, краставца, кромпира, паприке, парадајза и/или воћа. Укупан број изабраних газдинстава на подручју на коме једна ПССС обавља послове износи пет.

Циљеви спровођења саветодавног модула су:

– унапређење примарне повртарске и воћарске производње кроз увођење стандарда ради добијања производа неопходног за потрошњу у свежем стању и за даљу прераду;

– увођење или унапређење постојећег технолошког процеса прераде у производњи производа биљног порекла;

– додавање вредности готовом производу кроз унапређење паковања, промоције и/или стицање ознаке квалитета;

– успостављање или унапређење сарадње, односно удруживања са произвођачима исте групе производа и упознавање са тржишним стандардима у складу са законом којим се уређује тржиште пољопривредних производа, ради остваривања заједничких циљева и унапређења промета.

Активности у развијању саветодавног модула из ове области су:

– дефинисање циљева и резултата спровођења саветодавног модула;

– израда методологије за реализацију саветодавног модула којом се дефинише начин извођења активности саветодаваца, обрасци у којима се бележе подаци о пољопривредним газдинствима и остварени резултати током реализације модула и рокови за спровођење одређених активности;

– израда упутства за спровођење саветодавног модула, намењеног саветодавцима и произвођачима;

– дистрибуција упутства преко портала ПССС Србије;

– анализа прикупљених података и израда препорука за свако појединачно газдинство;

– припрема и израда штампаног материјала са упутствима за пољопривредне произвођаче;

– анализа добијених резултата и израда завршног извештаја за Министарство и препорука за даљи рад саветодаваца у овој области;

– презентација резултата саветодавног модула.

Активности саветодаваца на реализацији саветодавног модула су:

– обилазак и избор пољопривредних газдинстава;

– обилазак пољопривредних газдинстава најмање једанпут у току године;

– давање савета и препорука ради достизања једног или више циљева из става 2. ове подтачке;

– анализа прикупљених података и добијених резултата кроз израду појединачних завршних извештаја и препорука за свако пољопривредно газдинство које је учествовало у саветодавном модулу;

– израда завршног извештаја за сва пољопривредна газдинства која су учествовала у саветодавном модулу;

– презентација добијених резултата саветодавног модула применом групних метода саветодавног рада;

– дисеминација писаног материјала.

*Службени гласник РС, број 42/2023

(3) „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ

Саветодавни модул „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ спроводе пољопривредни саветодавци задужени за област сточарства и област прехрамбене технологије. Саветодавним модулом су обухваћена пољопривредна газдинства која се баве сточарском производњом, прерадом и прометом млечних производа, а која дневно производе 150 l до 1000 l млека. Укупан број изабраних газдинстава на подручју на коме једна ПССС обавља послове износи пет.

Циљеви спровођења саветодавног модула су:

– унапређење сточарске производње ради добијања млека квалитета неопходног за даљу прераду;

– увођење или унапређење постојећег технолошког процеса прераде млека;

– додавање вредности готовом производу кроз унапређење паковања, промоције и/или стицање ознаке квалитета;

– успостављање или унапређење сарадње са произвођачима исте групе производа ради остваривања заједничких циљева и унапређења промета.

Активности у развијању саветодавног модула из ове области су:

– дефинисање циљева и резултата спровођења саветодавног модула;

– израда методологије за реализацију саветодавног модула којом се дефинише начин извођења активности саветодаваца, обрасци у којима се бележе подаци о пољопривредним газдинствима и остварени резултати током реализације модула и рокови за спровођење одређених активности;

– израда упутства за спровођење саветодавног модула, намењеног саветодавцима и произвођачима;

– дистрибуција упутства преко портала ПССС Србије;

– анализа прикупљених података и израда препорука за свако појединачно газдинство;

– припрема и израда штампаног материјала са упутствима за пољопривредне произвођаче;

– анализа добијених резултата и израда завршног извештаја за Министарство и препорука за даљи рад саветодаваца у овој области;

– презентација резултата саветодавног модула.

Активности саветодаваца на реализацији саветодавног модула су:

– обилазак и избор пољопривредних газдинстава;

– обилазак пољопривредних газдинстава најмање једанпут у току године;

– давање савета и препорука ради достизања једног или више циљева из става 2. ове подтачке;

– анализа прикупљених података и добијених резултата кроз израду појединачних завршних извештаја и препорука за свако пољопривредно газдинство које је учествовало у саветодавном модулу;

– израда завршног извештаја за сва пољопривредна газдинства која су учествовала у саветодавном модулу;

– презентација добијених резултата саветодавног модула применом групних метода саветодавног рада;

– дисеминација писаног материјала.

*Службени гласник РС, број 42/2023

3) Саветодавни послови са осталим пољопривредним газдинствима

Саветодавац у току године сарађује са осталим пољопривредним газдинствима (која нису одабрана), тако што их посећује до 120 пута у току године, при чему посета пољопривредном газдинству може да траје највише три радна сата, a минимално време задржавања на газдинству је 20 минута. Саветодавац бележи време доласка на газдинство и одласка са газдинства, као и географске координате газдинства у апликацију која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.

Саветодавац у току године обавља саветодавне послове са најмање 80 пољопривредних газдинстава (која нису одабрана), тако што остварује један до четири контакта са истим пољопривредним произвођачем, и то путем непосредног контакта или путем телефона и/или електронске поште, при чему максималан број контаката са пољопривредним произвођачима износи 320 на годишњем нивоу.

Непосредни контакт са пољопривредним газдинствима саветодавац остварује у просторијама ПССС или у просторијама општина. Саветодавац остварује непосредан контакт са пољопривредним произвођачима у просторијама општина најмање један радни дан у години. Једна ПССС обавља саветодавне послове на свом подручју у просторијама сваке општинe најмање један дан у години, уз прибављање њене сагласности. Саветодавац бележи време доласка у просторије општине и одласка из истих, као и географске координате општинских просторија у апликацију која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.

(1) Саветодавни послови као помоћ пољопривредним произвођачима у коришћењу података Прогнозно-извештајног система Србије

Саветодавац који је у ПССС ангажован за област заштите биља кроз индивидуалне методе рада пружа помоћ одабраним и осталим пољопривредним газдинствима у следећим областима пољопривреде: ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству и даје савете на основу података Прогнозно-извештајног система Србије (у даљем тексту: ПИС), који се добијају обављањем следећих послова:

1) распоређивање алата за мониторинг (феромонске клопке, лепљиве клопке, клопке са олфакторним атрактантима, светлосне ловне лампе, хватачи спора, аутоматске метеоролошке станице) на референтним локацијама мониторинга уз постизање највишег степена агрегације алата;

2) комуникација са осматрачима који очитавају и прикупљају податке са феромонских клопки у периоду од 1. априла до 30. септембра;

3) континуирани визуелни прегледи биљака ради утврђивања фенолошке фазе развоја биљке;

4) континуирани визуелни прегледи биљака на присуство патогена (симптома биљних болести);

5) континуирани визуелни прегледи биљака на присуство штеточина (фенолошких фаза развоја штеточина присутних на биљци);

6) унос очитаних вредности са алата у базу података ПИС-а (унос резултата теренског рада, података прикупљених од осматрача);

7) обрада података и рад и унапређење базе података ПИС-а;

8) анализа биолошких теренских резултата и резултата микрометеоролошких мерења са аутоматских метеоролошких станица у циљу утврђивања најзначајнијих биолошких података и прогнозе развоја штетних организама;

9) писање препорука и прилога на порталу ПИС-а о појави и развоју штетних организама у усевима/засадима и мерама њихове контроле;

10) рад и одржавање портала ПИС-а;

11) постављање огледа у циљу утврђивања прагова штетности и најзначајнијих биолошких догађаја штетних организама;

12) провера модела заштите који су дефинисани у оквиру рада ПИС-а у производним условима;

13) прикупљање узорака биљног материјала и/или штетних организама на захтев и слање у лабораторију ПИС-а на анализу;

14) едукација извршилаца у ПИС-у.

За подручје града Зајечара и општина Бољевац из Табеле 1. овог програма, послове из става 1. ове подтачке обавља ПССС Неготин.

За подручје општина Књажевац и Соко Бања из Табеле 1. овог програма, послове из става 1. ове подтачке обавља ПССС Ниш.

За подручје града Лозница, општина Крупањ, Љубовија и Мали Зворник из Табеле 1. овог програма, послове из става 1. ове подтачке обавља ПССС Шабац.

Квалитет података, односно реализацију послова из става 1. ове подтачке на основу којих саветодавац континуирано пружа помоћ одабраним и осталим пољопривредним газдинствима прати Републички центар за прогнозно-извештајне послове.

Савете из става 1. ове подтачке ПССС може објавити на телевизији са националном фреквенцијом и осталим телевизијама.

Послови из става 1. ове подтачке обављају се на основу уговора закљученог између Министарства и ПССС.

(2) Давање савета на основу обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

Саветодавац кроз индивидуалне методе рада даје савет у писаној форми одабраним и осталим пољопривредним газдинствима о потреби гајене биљне врсте за средствима за исхрану биљака и примени агротехничких и мелиоративних мера, као и о потребној количини активне материје хранива, количини средстава за исхрану биљака и количини оплемењивача земљишта која се примењује по јединици површине, на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта обављене у складу са прописима којима се уређује пољопривредно земљиште.

Код ратарских култура давање савета обавља се после скидања предкултуре, пре основне обраде земљишта и уноса органских и минералних ђубрива, а у складу са оптималним роковима из Табеле 5. овог програма.

Табела 5. Оптимални рокови давањa савета на основу узоркованог земљишта у том периоду за ратарске и повртарске културе

Ратарске и повртарске културе

Рокови давањa савета

Кукуруз

Јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар

Пшеница и остала озима стрна жита

Јул, август и септембар

Луцерка и детелина заснивање – млади усев

За јесењу сетву: јул и август

За пролећну сетву: од почетка године до прве половине априла

Ливаде

За јесењу сетву: јул, август и септембар

За пролећну сетву: јануар, фебруар и март

Паприка

На отвореном простору: септембар, октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар, март и април

У затвореном простору: новембар, децембар и јануар

Кромпир меркантилни

Јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар

Парадајз

На отвореном простору: септембар, октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар, март и април

У затвореном простору: новембар, децембар и јануар

Код заснивања воћних засада давање савета обавља се у периоду мировања вегетације, пре основне обраде земљишта, а у складу са оптималним роковима из Табеле 6. овог програма.

Код воћних засада у експлоатацији давање савета обавља се после бербе у периоду мировања вегетације, а у складу са оптималним роковима из Табеле 6. овог програма.

И код заснивања и код воћних засада у експлоатацији давање савета обавља се после најмање три месеца од последњег уноса органских и минералних ђубрива.

Табела 6. Оптимални рокови давањa савета на основу узоркованог земљиштa у том периоду за воћне врсте

Воћна врста

Рокови давањa савета

Заснивање засада

Засад у експлоатацији

Јабука, шљива

Октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар и март

Октобар и новембар

Вишња

Октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар и март

Август, септембра, октобар и новембар

Малина

Октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар и март

Најкасније до краја октобра

Јагода

Јануар, фебруар и март

Код осталих ратарских, повртарских и воћарских култура које нису наведене у табелама 5. и 6. овог програма давање савета обавља се у роковима који нису дефинисани. Број датих савета за ове врсте култура не може бити већи од 20% од укупног броја датих савета.

Саветодавац даје савет на основу обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта, при чему се бележи време доласка на газдинство и одласка са газдинства, као и географске координате газдинства у апликацију која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.

Табела 7. Број пољопривредних газдинстава којим се дају савети на основу обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта за подручје на којем се обављају саветодавни послови

Редни

број

Подручје на којем се обављају саветодавни послови
(град/општина)

Минималан број пољопривредних газдинстава којима су дати савети

1.

град Ниш

40

2.

Алексинац

68

3.

Гаџин Хан

19

4.

Дољевац

9

5.

Мерошина

45

6.

Ражањ

45

7.

Сврљиг

34

8.

град Ваљево

81

9.

Лајковац

14

10.

Љиг

30

11.

Мионица

35

12.

Осечина

39

13.

Уб

61

14.

град Врање

122

15.

Босилеград

12

16.

Бујановац

26

17.

Владичин Хан

31

18.

Прешево

31

19.

Сурдулица

26

20.

Трговиште

11

21.

град Краљево

127

22.

Врњачка Бања

35

23.

Рашка

49

24.

Ивањица

49

25.

град Јагодина

76

26.

Деспотовац

25

27.

Параћин

52

28.

Рековац

41

29.

Ћуприја

24

30.

Свилајнац

41

31.

Младеновац

45

32.

Барајево

16

33.

Вождовац

2

34.

Лазаревац

19

35.

Раковица

2

36.

Сопот

24

37.

Чукарица

6

38.

Обреновац

63

39.

Земун

11

40.

Нови Београд

1

41.

Палилула

11

42.

Сурчин

16

43.

Гроцка

45

44.

Звечан

24

45.

Зубин Поток

57

46.

Лепосавић

176

47.

енклаве у општинама: Вучитрн и Србица

3

48.

град Крагујевац

84

49.

Аранђеловац

37

50.

Баточина

14

51.

Кнић

37

52.

Лапово

5

53.

Топола

51

54.

Рача

33

55.

град Крушевац

84

56.

Александровац

35

57.

Брус

60

58.

Варварин

30

59.

Трстеник

43

60.

Ћићевац

8

61.

град Лесковац

131

62.

Бојник

25

63.

Власотинце

36

64.

Лебане

52

65.

Медвеђа

9

66.

Црна Трава

7

67.

град Ужице

42

68.

Бајина Башта

38

69.

Косјерић

33

70.

Нова Варош

34

71.

Прибој

22

72.

Пријепоље

33

73.

Чајетина

30

74.

Пожега

30

75.

Неготин

101

76.

Бор

43

77.

Кладово

98

78.

Мајданпек

20

79.

Нови Пазар

65

80.

Сјеница

125

81.

Тутин

70

82.

град Чачак

67

83.

Ариље

42

84.

Горњи Милановац

98

85.

Лучани

54

86.

Бабушница

33

87.

Бела Планка

34

88.

Димитровград

47

89.

Пирот

146

90.

град Смедерево

90

91.

Велика Плана

60

92.

Смедеревска Паланка

110

93.

град Пожаревац

51

94.

Велико Градиште

40

95.

Голубац

14

96.

Жабари

29

97.

Жагубица

25

98.

Кучево

18

99.

Мало Црниће

33

100.

Петровац на Млави

51

101.

град Шабац

115

102.

Богатић

63

103.

Владимирци

43

104.

Коцељева

39

105.

Блаце

63

106.

Житорађа

33

107.

Куршумлија

100

108.

Прокупље

65

109.

град Зајечар

134

110.

Бољевац

126

111.

Књажевац

144

112.

Соко Бања

116

113.

град Лозница

111

114.

Крупањ

73

115.

Љубовија

56

116.

Мали Зворник

20

УКУПНО

5721

Свака ПССС израђује 1300 написаних савета, ако су дати у складу са оптималним роковима и бројем пољопривредних газдинстава приказаним у табелама 5, 6. и 7. овог програма, а највише четири за исто пољопривредно газдинство, при чему у оквиру савета не може бити обухваћено више од 10% парцела на којима је обављен овај посао у 2022. години.

4) Саветодавни послови као помоћ при попуњавању формулара и апликационих образаца и у изради једноставних пословних планова

Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима при упису у Регистар пољопривредних газдинстава, промени података и обнови регистрације у складу са прописима којимa се уређује пољопривреда и рурални развој.

Саветодавац пружа пољопривредном произвођачу помоћ у вези са електронским поступањем на порталу за електронску идентификацију, и то кроз активности приступања порталу за електронску идентификацију eid.gov.rs (у даљем тексту: портал еИД) и активирања мобилне апликације ConsentID на порталу еИД која обухвата креирање података (параметра) за мобилну апликацију ConsentID, издавање одштампаних параметара и потврду о издатим параметрима пољопривредном произвођачу.

Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима са производњом грожђа при упису у Виноградарски регистар, као и пољопривредним произвођачима са производњом вина при упису у Винарски регистар у складу са прописима којима се уређује вино.

Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима при попуњавању формулара и апликационих образаца за коришћење директних подстицаја, подстицаја мерама руралног развоја, посебних подстицаја и кредитне подршке у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима при попуњавању формулара и апликационих образаца за коришћење подстицаја у складу са мерама подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја које су јединице локалне самоуправе утврдиле за подручје територије које покривају.

Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима у остваривању права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду Светске банке, Serbia Competitive Agriculture Project (SCAP).

Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима, потенцијалним ИПАРД корисницима, у остваривању права на ИПАРД подстицаје у смислу њихове припреме и припреме документације за аплицирање.

Саветодавац пружа помоћ пољопривредним произвођачима у изради једноставних пословних планова приликом конкурисања или подношења захтева за коришћење средстава у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и приликом конкурисања за друге изворе финансирања. У изради једноставних пословних планова учествују највише један аутор и један коаутор.

Максималан број формулара и апликационих образаца у чијем попуњавању пољопривредном произвођачу саветодавац пружа помоћ је 300.

Максималан број једноставних пословних планова и других докумената у чијој изради пољопривредном произвођачу саветодавац пружа помоћ је 20.

5) Давање савета пољопривредним произвођачима корисницима подстицаја

Саветодавац у току године обавља саветодавне послове са највише 100 пољопривредних произвођача који су носиоци пољопривредних газдинстава, а који су поднели захтев или остварили право за коришћење подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Саветодавац обиласком газдинства, ради унапређења пољопривредне производње, даје савет пољопривредном произвођачу из става 1. ове тачке о начину и могућностима коришћења предметне инвестицијe, односно начину коришћења купљене опреме или машине за коју је одобрен захтев или остварено право на подстицаје.

2. Пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи применом групних метода рада

ПССС спроводи групне методе рада (предавање, трибине, радионице и зимске школе) у складу са Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача који укључује и план одржавања годишњег семинара саветодаваца.

ПССС издаје потврду за сваки час стручне обуке за остваривање права на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију. У потврди се наводи који час стручне обуке је похађан и иста је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Број предавања и трибина који треба да одрже ПССС на подручју на којем се обављају саветодавни послови дат је у Табели 8. овог програма и одговара предвиђеном броју саветодаваца из Табеле 1. овог програма и може да се мења само уз сагласност Министарства пропорционално броју саветодаваца.

Табела 8. Број предавања и трибина који треба да се одржи на подручју на којем се обављају саветодавни послови

Ред. број

Подручје на којем се обављају саветодавни послови

(град/општина)

Број одржаних предавања

Број трибина

Минималан број

Максималан број

Минималан број

Максималан број

1.

град Ниш

8

10

9

12

2.

Алексинац

13

24

16

30

3.

Гаџин Хан

3

4

4

5

4.

Дољевац

2

3

2

3

5.

Мерошина

9

11

11

13

6.

Ражањ

9

14

11

18

7.

Сврљиг

7

10

8

12

8.

град Ваљево

19

28

23

34

9.

Лајковац

3

5

4

6

10.

Љиг

7

11

8

13

11.

Мионица

8

12

10

15

12.

Осечина

9

13

11

16

13.

Уб

14

21

17

25

14.

град Врање

19

28

24

34

15.

Босилеград

2

2

2

3

16.

Бујановац

4

7

5

8

17.

Владичин Хан

5

7

6

9

18.

Прешево

5

7

6

8

19.

Сурдулица

4

9

5

11

20.

Трговиште

2

2

2

3

21.

град Краљево

20

30

25

37

22.

Врњачка Бања

5

9

7

11

23.

Рашка

8

11

9

14

24.

Ивањица

8

12

9

14

25.

град Јагодина

19

25

23

30

26.

Деспотовац

6

11

8

13

27.

Параћин

13

18

16

22

28.

Рековац

10

18

12

22

29.

Ћуприја

6

9

8

11

30.

Свилајнац

10

16

12

19

31.

Младеновац

13

19

15

24

32.

Барајево

4

6

5

8

33.

Вождовац

1

2

1

2

34.

Лазаревац

5

9

7

11

35.

Раковица

1

1

1

1

36.

Сопот

7

11

7

13

37.

Чукарица

2

3

2

4

38.

Обреновац

18

26

22

32

39.

Земун

3

4

3

5

40.

Нови Београд

0

1

1

1

41.

Палилула

3

4

4

5

42.

Сурчин

4

5

5

7

43.

Гроцка

13

19

15

23

44.

Звечан

2

3

2

4

45.

Зубин Поток

5

8

6

10

46.

Лепосавић

15

23

19

27

47.

енклаве у општинама: Вучитрн и Србица

1

1

1

1

48.

град Крагујевац

17

26

22

32

49.

Аранђеловац

8

12

10

14

50.

Баточина

3

5

4

5

51.

Кнић

8

12

10

15

52.

Лапово

1

2

1

2

53.

Топола

11

16

13

20

54.

Рача

7

10

8

12

55.

град Крушевац

16

24

20

30

56.

Александровац

7

10

8

12

57.

Брус

12

18

14

22

58.

Варварин

6

8

7

10

59.

Трстеник

9

13

10

16

60.

Ћићевац

2

2

2

3

61.

град Лесковац

23

34

28

43

62.

Бојник

5

7

6

8

63.

Власотинце

6

9

8

11

64.

Лебане

9

14

11

17

65.

Медвеђа

2

3

2

3

66.

Црна Трава

1

2

1

2

67.

град Ужице

8

12

10

15

68.

Бајина Башта

8

11

9

13

69.

Косјерић

6

10

8

12

70.

Нова Варош

7

10

8

12

71.

Прибој

4

6

5

8

72.

Пријепоље

6

10

8

12

73.

Чајетина

6

8

7

10

74.

Пожега

6

9

7

10

75.

Неготин

20

29

24

36

76.

Бор

8

13

10

15

77.

Кладово

19

28

23

34

78.

Мајданпек

4

6

5

7

79.

Нови Пазар

9

15

11

19

80.

Сјеница

18

26

21

32

81.

Тутин

10

14

12

17

82.

град Чачак

13

19

16

23

83.

Ариље

8

12

10

14

84.

Горњи Милановац

19

29

23

35

85.

Лучани

11

16

13

20

86.

Бабушница

6

9

7

11

87.

Бела Планка

6

9

7

11

88.

Димитровград

8

12

10

14

89.

Пирот

26

39

32

48

90.

град Смедерево

16

24

19

30

91.

Велика Плана

11

16

13

19

92.

Смедеревска Паланка

19

29

24

35

93.

град Пожаревац

10

13

12

16

94.

Велико Градиште

8

11

9

14

95.

Голубац

3

5

3

7

96.

Жабари

6

9

7

11

97.

Жагубица

5

8

6

10

98.

Кучево

4

6

4

8

99.

Мало Црниће

6

11

8

13

100.

Петровац на Млави

10

12

12

14

101.

град Шабац

24

37

30

44

102.

Богатић

14

19

16

24

103.

Владимирци

9

14

11

17

104.

Коцељева

8

13

10

16

105.

Блаце

11

16

13

20

106.

Житорађа

6

9

7

11

107.

Куршумлија

18

27

21

33

108.

Прокупље

11

17

14

21

109.

град Зајечар

12

22

14

26

110.

Бољевац

11

13

14

16

111.

Књажевац

16

23

19

28

112.

Соко Бања

12

18

15

22

113.

град Лозница

18

28

22

34

114.

Крупањ

11

16

14

20

115.

Љубовија

9

13

11

15

116.

Мали Зворник

3

5

4

6

УКУПНО

1034

1545

1252

1884

Саветодавац кроз примену групних метода рада треба да обради теме које су биле обухваћене Планом обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача за 2022. годину, а које је саветодавац похађао кроз едукативне модуле.

Саветодавац на предавањима, радионицама и трибинама обавештава пољопривредне произвођаче о:

1) користима које пољопривредна газдинства остварују уколико су одабрана газдинства саветодаваца и евидентира све заинтересоване за овај вид сарадње;

2) могућностима коришћења података ПИС-а, путем званичног портала или добијањем СМС порука;

3) могућностима коришћења савета и информација путем друштвених мрежа ПССС и портала www.psss.rs.

Саветодавац на предавањима, радионицама и трибинама анкетира пољопривредне произвођаче:

– о темама из области пољопривреде и руралног развоја за које су заинтересовани;

– о потреби оглашавања пољопривредних производа на порталу www.agroponuda.com, ради продаје истих;

– о потреби да буде информисан сваке недеље о кретању цене за одређене врсте пољопривредних производа.

ПССС у току једног радног дана, на територији насељеног места, може да одржи највише једно предавање или трибину.

ПССС у току једног радног дана не може да одржи више од три активности из групних метода рада (предавања и трибина).

1) Саветодавни послови са земљорадничким задругама

Планом активности, у складу са Табелом 2. овог програма, ПССС представља једну до 12 одабраних земљорадничких задруга, чији ће рад пратити на подручју на коме се обављају саветодавни послови.

ПССС врши селекцију задруга са којим сарађује на писани предлог (штампани или електронски) Задружног савеза Србије.

ПССС ће у раду са задругарима радити на промовисању:

1) Пројекта за конкурентну пољопривреду Светске банке, Serbia Competitive Agriculture Project (SCAP);

2) теме „Подршка спровођењу ИПАРД програмаˮ;

3) неопходности осигурања усева и животиња у пољопривреди;

4) препознавања локалних производа који би могли да буду заштићени неком од ознака географског порекла, као и система заштите географског порекла и бенефитима које задругари могу остварити реализацијом овог процеса;

5) органске производње.

Сваку од одабраних земљорадничких задруга, саветодавац ангажован на овим пословима, посећује најмање два пута годишње.

Саветодавац бележи време доласка у задругу и одласка из задруге, као и географске координате задруге у апликацију која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.

Саветодавац бележи информације о обављању саветодавних послова са земљорадничким задругама кроз Личну евиденција саветодавца, која се води у електронској форми и чини саставни део софтвера „Пољосаветˮ, а савет доставља задругарима или земљорадничкој задрузи.

*Службени гласник РС, број 42/2023

2) Рад са удружењима и асоцијацијама

Саветодавац сарађује са најмање једним регистрованим удружењем или асоцијацијом, при чему је у обавези да са најмање три члана удружења или асоцијације одржи састанак најмање једном у току године, са темом из делокруга рада удружења, односно асоцијације.

Саветодавци, који су похађали обуку током 2020. године, организовану у оквиру швajцaрског прojeкта – Интeлeктуaлнa свojинa фaзa II, усмeрeног кa унaпрeђeњу систeмa aкрeдитaциje и сeртификaциje пoљoприврeдних и прeхрaмбeних прoизвoдa сa зaштићeним гeoгрaфским пореклом, радиће са удружењима произвођача производа са заштићеним ознакама географског порекла ради пружања помоћи око интерне контроле и припреме за сертификацију производа са заштићеном ознаком географског порекла. У том смислу саветодавац ће пружати техничку подршку и саветодавну помоћ око:

– обуке прoизвoђaчa за израду и вoђeње документације којом се доказује слeдљивoст у прoизвoдњи;

– праћења свих фаза производње и прераде, током производне сезоне које су предмет контроле код сертификације производа;

– спровођења интерне контроле квалитета производа, тј. сензорног оцењивања (боја, мирис и укус), организовањем кoмисиjе и рaдиoнице на којој би се вршило оцењивање прoизвoда свих произвођача који су у процесу сертификације.

Саветодавац из става 2. ове тачке пружа помоћ пољопривредним произвођачима, члановима удружења у иницијалним активностима везаним за заштиту географског порекла производа, и то у припреми елабората, спецификације и друге документације.

Саветодавац треба да представи пољопривредним произвођачима, члановима удружења, могућност коришћења сервиса слања бесплатних SMS препорука које пружа ПИС.

Рад са удружењима и/или асоцијацијама, објављује се на порталу ПССС Србије три дана пре одржавања активности (датум, време и место одржавања, тема састанака).

После састанка са пољопривредним произвођачима, у року од пет дана постављају се подаци о одржаном скупу на порталу ПССС Србије (датум, време и место одржавања, тема састанка и списак присутних пољопривредних произвођача).

Саветодавац бележи време доласка у удружење и одласка из удружења, као и географске координате просторија удружења у апликацију која је саставни део софтвера „Пољосаветˮ.

Саветодавац бележи информације о раду са удружењима и асоцијацијама кроз Личну евиденција саветодавца, која се води у електронској форми и чини саставни део софтвера „Пољосаветˮ, а савет доставља члановима удружења или удружењу.

*Службени гласник РС, број 42/2023

3) Предавање

Саветодавац треба да одржи седам до 16 предавања у току године, а предавање се одржава за најмање пет заинтересованих учесника по предавачу. Свака ПССС у оквиру својих предавања треба да обради најмање по једну тему из области:

1) подршке у вези са електронским поступањем у еАграру;

2) подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства;

3) органске производње;

4) заштите биља, при чему је тема препоручена од ПИС-а;

5) агроекономије са посебним освртом на ПДВ, трошкове на пољопривредном газдинству, рачуноводство, осигурање у пољопривреди и кредите у пољопривреди;

6) диверзификације прихода на пољопривредном газдинству;

7) препознавања локалних производа који би могли да буду заштићени неком од ознака географског порекла, систему заштите географског порекла и бенефитима које пољопривредни произвођачи могу остварити реализацијом овог процеса;

8) „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ;

9) „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ;

10) „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, стицање ознаке квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ;

11) подршка спровођењу ИПАРД програма.

Свака ПССС треба да одржи најмање једно предавање у сарадњи са локалном самоуправом са подручја на којем обавља саветодавне послове, уз претходно информисање Сталне конференције градова и општина (СКГО). ПССС писаним путем обавештава јединицу локалне самоуправе са подручја на којем ПССС обављања саветодавне послове о одржавању свих предавања.

ПССС Ниш, Врање, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Неготин, Пирот, Смедерево, Прокупље, Београд, Ваљево и службе које покривају територије општина Књажевац и Гроцка, поред наведених предавања, треба да одрже најмање једно предавање о неопходности уписа регистрованих пољопривредних газдинстава са производњом грожђа у Виноградарски регистар, произвођача вина у Винарски регистар, као и о унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава са производњом грожђа и декларисању производа у складу са важећим прописима.

4) Трибинa

Саветодавац организовањем јавне трибине за групу пољопривредних произвођача, која не може бити мања од пет учесника, промовише мере аграрне политике, руралног развоја, мере ИПАРД програма, као и друге теме за које Министарство искаже потребу.

Саветодавац одржава најмање једну трибину на тему примене правилника којим се уређују мале количине примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручја за обављање тих делатности, као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла.

Саветодавац на трибинама информише пољопривредне произвођаче о електронском поступању у еАграру.

Свака ПССС треба да одржи најмање једну трибину у сарадњи са јединицом локалне самоуправе са подручја на којем обавља саветодавне послове. ПССС писаним путем обавештава локалну самоуправу са подручја на којем ПССС обављања саветодавне послове о одржавању трибина.

Саветодавац треба да одржи три до 11 трибина у току године.

5) Радионица

Саветодавац одржава најмање једну радионицу у току године са најмање пет пољопривредних произвођача. Уколико саветодавац одржава већи број радионица од једне у обавези је да исте организује на територији различитих општина.

ПССС може да направи видео запис са реализоване радионице са територије на којој обавља саветодавне послове у форми видео водича за произвођаче у којем га на јасан начин упућује како се обавља неки конкретан посао у пољопривреди (у даљем тексту: Е-радионица).

ПССС може да изради Е-радионицу у сарадњи са ТВ екипом ангажованом за ове послове. Израда Е-радионице подразумева израду плана и сценарија снимања, израду видео записа, а касније и монтирања прилога. Уводна и одјавна шпица су јединствене и препознатљиве с циљем визуелног брендирања ПССС. Трајање прилога је до 20 минута. Снимљени материјал, уз сагласност свих учесника, емитује се на порталу у делу намењеном за видео прилоге.

6) Зимска школа

ПССС организује једну зимску школу за пољопривредне произвођаче.

Сваки саветодавац је обавезан да припреми и одржи једну до три теме за зимску школу.

У оквиру зимске школе обавезна је најмање по једна тема из области:

1) подршке у вези са електронским поступањем у еАграру;

2) руралнoг развоја са посебним освртом на претприступне фондове ЕУ за рурални развој – ИПАРД (Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development), при чему је тема јасно дефинисана и препоручена од Министарства;

3) подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства;

4) органске производње;

5) заштите биља, са темом која је препоручена од ПИС-а;

6) агроекономије са посебним освртом на ПДВ, трошкове на пољопривредном газдинству, рачуноводство, осигурање усева и кредите у пољопривреди;

7) диверзификације прихода на пољопривредном газдинству;

8) „Унапређење пољопривредне производње и саветодавног рада кроз прикупљање техничко-технолошких и економских података на газдинствимаˮ;

9) „Унапређење производње млечних производа на пољопривредним газдинствимаˮ;

10) „Јачање конкурентности повртарске и воћарске производње кроз постизање стандарда у примарној производњи као и могућност унапређења пласмана производа кроз прераду, паковање, промоцију, стицање ознаке квалитета, као и кроз различите облике интересног удруживања у циљу заједничког наступа на тржиштуˮ.

ПССС Ниш, Врање, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Неготин, Пирот, Смедерево, Прокупље, Београд, Ваљево и службе које покривају територије општина Књажевац и Гроцка, поред наведених области, треба да обраде најмање једну тему из области о неопходности уписа регистрованих пољопривредних газдинстава са производњом грожђа у Виноградарски регистар, произвођача вина у Винарски регистар, као и о унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава са производњом грожђа и декларисању производа у складу са важећим прописима.

7) Огледно газдинство

Саветодавац води једно пољопривредно газдинство које служи као огледно (показно) газдинство јер су на њему видљиви резултати саветодавног рада и организујe један обилазак огледног газдинства за пољопривредне произвођаче и друга лица (најмање пет заинтересованих).

ПССС може да организује и једну посету огледном газдинству за групу деце (најмање десет заинтересованих) из основних или средњих школа.

Саветодавац може да организује и једну посету огледном газдинству за пољопривредне произвођаче и саветодавце (најмање десет заинтересованих) који су са подручја на којима саветодавац не обавља саветодавне послове.

ПССС може да изради у сарадњи са ТВ екипом, ангажованом за ове послове, један видео запис о реализованој посети огледном газдинству са територије на којој обавља саветодавне послове, у којем пољопривредни произвођач износи лична искуства кроз видео обилазак газдинства. Израда видео записа о реализованој посети огледном газдинству подразумева и израду плана и сценарија снимања видео записа, а касније и монтирања прилога. Уводна и одјавна шпица су јединствене и препознатљиве с циљем визуелног брендирања ПССС. Трајање прилога је до 20 минута.

Снимљени материјал, уз сагласност свих учесника, емитује се на локалној телевизији, телевизији са националном фреквенцијом или на порталу у делу намењеном за видео прилоге.

8) Демонстрациони оглед

Ради унапређења пољопривредне производње ПССС реализује демонстрациони оглед у сточарској производњи и/или биљној производњи.

Активности које се спроводе током реализације демонстрационог огледа у сточарској производњи су: обилазак, одабир, контрола говеда, оваца и коза на пољопривредним газдинствима која су потенцијални излагачи стоке, као и давање упутстава за постизање изложбене кондиције грла.

Саветодавац прикупља податке за каталог изложених грла, врши медијску промоцију изложбе, учествује у организацији транспорта и припреми изложбеног простора за грла, учествује у одржавању изложбе и сачињава извештај после одржавања изложбе.

У организовању и извођењу демонстрационог огледа у сточарској производњи могу учествовати највише два саветодавца из исте ПССС.

ПССС изводи демонстрациони макро оглед у биљној производњи (ратарској или повртарској производњи) самостално или уз учешће произвођача семена и/или произвођача средстава за заштиту биља. Овај оглед треба поставити и реализовати тако да се обезбеди упоредивост добијених резултата који се морају јавно презентовати организовањем манифестације „Дани поља” и кроз остале саветодавне методе рада. Извођење макро демонстрационих сортних огледа у биљној производњи (ратарство и повртарство) врши се коришћењем различитих сорти/хибрида од најмање три произвођача семена исте врсте, осим у случајевима када на тржишту не постоји понуда предвиђеног броја произвођача семена.

Код извођења сортних микро огледа у биљној производњи, ПССС тестирање различитих сорти/хибрида упоређује са „стандарднимˮ сортама/хибридима, односно сортама/хибридима који су најраспрострањенији на територији Републике Србије. Ради добијања релевантних података тестирање се ради три године. ПССС изводи сортни микро оглед у биљној производњи у складу са тачно дефинисаном методологијом, у којој се поред извођења, уређује и начин тумачења и дисеминације добијених података, као и давања препорука на основу истих.

Резултати огледа у биљној производњи сваке године се презентују свим ПССС.

ПССС изводи један до пет демонстрационих огледа, а ПССС Смедерево и ПССС Неготин изводе два микро сортна демонстрациона огледа.

9) Саветодавни послови са Средњим пољопривредним школама

ПССС сарађује са једном Средњом пољопривредном школом на подручју на којем се обављају саветодавни послови, тако што одржава најмање једно предавање и једну трибину у просторијама школе и најмање једну заједничку радионицу у просторијама или на економији школе.

Сарадња се огледа и у извођењу најмање једног заједничког микро или макро огледа у биљној производњи или једног демонстрационог огледа у сточарској производњи.

3. Пружање стручних савета, препорука и саветодавне помоћи применом мас-медија

Саветодавац коришћењем мас-медија обавештава пољопривредне произвођаче о:

1) електронском поступању у еАграру;

2) значају и важности учестовавања у Попису пољопривреде 2023. године;

3) користима које пољопривредна газдинства остварују уколико су одабрана газдинства пољопривредних саветодаваца;

4) могућностима коришћења података ПИС-а путем званичног портала или добијањем СМС порука;

5) могућностима коришћења савета и информација путем друштвених мрежа ПССС и портала www.psss.rs.

6) могућностима продаје пољопривредних производа коришћењем портала www.agroponuda.com.

Саветодавац бележи информације о обављању саветодавних послова применом мас-медија кроз Личну евиденција саветодавца, која се води у електронској форми и чини саставни део софтвера „Пољосаветˮ.

1) Телевизијски наступ

Саветодавац у току године има два до 12 наступа на телевизији. Свака ПССС треба да има најмање један телевизијски наступ са темом из области:

1) подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства;

2) органске производње;

3) заштите биља, са темом која је препоручена од ПИС-а;

4) подршка спровођењу ИПАРД програма.

ПССС Ниш, Врање, Јагодина, Крагујевац, Крушевац, Лесковац, Неготин, Пирот, Смедерево, Прокупље, Београд, Ваљево и службе које покривају територије општина Књажевац и Гроцка, поред наведених ТВ наступа, треба да имају најмање један телевизијски наступ о неопходности уписа регистрованих пољопривредних газдинстава са производњом грожђа у Виноградарски регистар, произвођача вина у Винарски регистар, као и о унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава са производњом грожђа и декларисању производа у складу са важећим прописима.

Саветодавац током телевизијског наступа има препознатљиву ознаку с циљем визуелног брендирања ПССС.

2) Текст на порталу ПССС Србије

Саветодавац у току године припрема два до шест текстова које се односе на:

1) новости из делокруга рада Министарства и ПССС-а (тренутне акције и кампање Министарства и ПССС-а);

2) актуелности по питању обављања сезонских послова у пољопривреди (сетва, берба и жетва);

3) коришћење подстицаја у пољопривреди у складу са важећим прописима;

4) стручне текстове из области пољопривреде коју саветодавац покрива.

ПССС у току године припрема најмање по један текст из области: подршке интересном удруживању, развоју и ревитализацији земљорадничког задругарства, органске производње и заштите биља са темом која је препоручена од ПИС-а.

Текст се објављује на порталу ПССС Србије у делу за постављање писаних прилога, после рецензије коју је урадила Овлашћена организација.

3) Текст у локалном билтену

ПССС издаје локални билтен једном у кварталу (четири годишње) у тиражу који покрива сва одабрана пољопривредна газдинства, увећан за 20% примерака израђених у колору и на папиру A4 формата, квалитета 80 g, који су намењени Министарству, јединицама локалне самоуправе и удружењима и задругама на подручју на коме ПССС обавља саветодавне послове. Локални билтен дистрибуира се бесплатно.

Локални билтен треба да има најмање четири стране А4 формата. На насловној страни треба да се налази лого Министарства, лого ПССС-а као назив ПССС издавача, број и датум издавања билтена. На првој унутрашњој страни билтена треба се налази садржај са називом тема. Саветодавац у току квартала треба да има објављен један текст, при чему уз сваки објављен текст стоји фотографија саветодавца, аутора текста. У оквиру локалног билтена приказују се и доминантне месечне цене преузете са Система тржишних информација у пољопривреди Србије (у даљем тексту: СТИПС).

У оквиру локалног билтена објављује се извештај којим се приказују објављене понуде преко портала www.agroponuda.com.

Свака ПССС треба да има најмање један текст са темом „Подршка спровођењу ИПАРД програмаˮ.

На полеђини сваког билтена треба да стоји мапа подручја на коме се обављају саветодавни послови.

Билтен се, после рецензије урађене од Овлашћене организације, објављује на порталу ПССС Србије у делу за постављање писаних прилога.

4) Текст у новинама или пољопривредном часопису

Саветодавац у току године треба да има два до 12 објављених текстова у локалним новинама или пољопривредном часопису.

5) Објаве на друштвеним мрежама

Ради унапређења комуникације са пољопривредним произвођачима ПССС отвара и одржава налог на друштвеним мрежама.

Налог сваке службе поседује назив профила, профилну фотографију и опис профила са наведеним називом и подацима о ПССС.

ПССС током године објављује најмање 300 фотографија и/или видеа и најмање 250 других објава на тему реализованих саветодавних активности и актуелности из области пољопривреде и руралног развоја.

4. Праћење, прикупљање и дисеминација података

1) Праћење, прикупљање и дисеминација података за СТИПС

Укупан број извештаја који саветодавци треба да доставе Министарству је 536 извештаја који обухватају и извештаје са кванташке пијаце, односно 432 ако извештаји не обухватају извештаје са кванташке пијаце.

Саветодавац обавештава заинтересоване пољопривредне произвођаче о ценама одређене врсте пољопривредних производа, највише пет врста.

Обавештење из става 2. ове тачке саветодавац шаље сваке недеље пољопривредном произвођачу, у SMS поруци, тако што преузима цене за одређену врсту производа из недељног Националног извештаја Система тржишних информација у пољопривреди Србије, односно са портала www.stips.minpolj.gov.rs.

2) Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима у ратарству

У периоду од фебруара до децембра текуће године, ПССС треба да достави Министарству 45 извештаја о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина, стању важнијих пољопривредних усева и прогнози очекиваних приноса важнијих раних и касних усева. Извештаји се достављају попуњавањем образаца на веб апликацији, а који су постављени на веб сајту Републичког завода за статистику. За достављање извештаја о процени очекиваних приноса важнијих раних и каснијих усева ПССС је у обавези да спроведе истраживања.

Обрасци за извештаје попуњавају се по методологији Статистичког завода Европске уније – EUROSTAT (Statistical Office of the European Communities), односно према Упутству за извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса и Упутству за спровођење истраживања о очекиваним приносима важнијих каснијих усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, достављених од стране Републичког завода за статистику.

3) Праћење и извештавање о сезонским пољопривредним радовима у воћарству и виноградарству

У периоду од почетка марта до краја новембра, ПССС треба да достави 39 извештаја о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени стања засада воћака и винове лозе, напредак према фенолошким фазама и прогнози приноса раног и касног воћа и грожђа. Извештаји се достављају попуњавањем образаца на веб апликацији, а који су постављени на веб сајту Републичког завода за статистику.

За достављање извештаја о процени очекиваних приноса важнијег раног и касног воћа и грожђа ПССС је у обавези да спроведе истраживања.

Обрасци за извештаје попуњавају се по методологији Статистичког завода Европске уније – EUROSTAT, односно према Упутству за извештавање о извршењу сезонских пољопривредних радова, процени површина и стању важнијих пољопривредних усева, засада воћака и винове лозе и прогнози приноса и Упутству за спровођење истраживања о очекиваним приносима важнијих каснијих усева, воћа и грожђа и оствареној производњи раних усева и воћа, достављених од стране Републичког завода за статистику.

4) Прикупљање и дисеминација података за Систем рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији – FADN (Farm Accountancy Data Network)

Саветодавац задужен за прикупљање и дисеминацију података за Систем рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима у Републици Србији – FADN, прикупља податке са четири до десет пољопривредних газдинстава тако што обилази свако пољопривредно газдинство . FADN пољопривредна газдинства не могу бити бирана из групе одабраних пољопривредних газдинстава. Подаци који се прикупљају са FADN газдинстава користе се само у FADN сврхе.

Табела 9. Преглед броја саветодаваца и броја FADN пољопривредних газдинстава за подручје на коме се обављају саветодавни послови

Ред.

број

Подручје на коме се обављају саветодавни послови

Број ангажованих саветодаваца

Број FADN пољ. газдинстава

1.

град Ниш, општине: Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг

8

68

2.

град Ваљево, општине: Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб

9

78

3.

град Врање, општине: Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште

5

44

4.

град Краљево, општине: Врњачка Бања, Рашка и Ивањица

6

54

5.

град Јагодина, општине: Деспотовац, Параћин, Рековац, Ћуприја и Свилајнац

9

78

6.

општине: Младеновац, Барајево, Вождовац, Раковица, Сопот, Чукарица, Обреновац, Лазаревац Земун, Нови Београд, Палилула, Сурчин и Гроцка

10

88

7.

град Крагујевац, општине: Аранђеловац, Баточина, Кнић, Лапово, Рача и Топола

10

88

8.

град Крушевац, општине: Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац

8

68

9.

град Лесковац, општине: Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава

8

68

10.

град Ужице, општине: Бајина Башта, Косјерић, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Чајетина и Пожега

9

78

11.

општине: Неготин, Бор, Кладово и Мајданпек

6

54

12.

општине: Нови Пазар, Сјеница и Тутин

5

44

13.

град Чачак, општине: Ариље, Горњи Милановац и Лучани

9

84

14.

општине: Бабушница, Бела Паланка, Димитровград и Пирот

3

24

15.

град Смедерево, општине: Велика Плана и Смедеревска Паланка

8

68

16.

град Пожаревац, општине: Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће и Петровац на Млави

10

88

17.

град Шабац, општине: Богатић, Владимирци и Коцељева

8

68

18.

општине: Блаце, Житорађа, Куршумлија и Прокупље

3

24

19.

град Зајечар и општина Бољевац

3

24

20.

општине: Књажевац и Соко Бања

4

34

21.

град Лозница, општине: Крупањ, Љубовија и Мали Зворник

5

44

УКУПНО:

146

1268

*Службени гласник РС, број 42/2023

5) Прикупљање и дисеминација података за опис производног окружења домаћих животиња

У периоду од априла до децембра текуће године, ПССС треба да достави Министарству извештаје за опис производног окружења (у даљем тексту: ПО) за поједине аутохтоне расе домаћих животиња. Министарство доставља ПССС-у број пољопривредних газдинстава на којима се налазе аутохтоне расе животиња за подручје на којем ПССС обавља саветодавне послове у пољопривреди.

На основу броја пољопривредних газдинстава из става 1. ове тачке ПССС сачињава план активности за текућу годину.

Саветодавац током године посећује пољопривредно газдинство које учествује у активностима за опис ПО. Саветодавац сарађује са газдинствима кроз редовне саветодавне активности или индивидуалне методе рада.

Податке о реализованој активности саветодавац доставља Министарству.

6) Прикупљање и дисеминација података за портал
www.agroponuda.com

Саветодавац треба да прикупи и постави на портал www.agoponuda.com од 24 до 48 извештаја о понудама и понуђачима пољопривредних производа у складу са упутством.

5. Остале активности пољопривредних саветодаваца

Ради унапређења саветодавних послова саветодавац може учествовати у радним групама формираним ради припреме и израде аката којим се уређује обављање саветодавних послова у области пољопривреде.

Саветодавац обавља и остале активности које нису представљене Годишњим програмом за којима пољопривредни произвођачи и Министарство искажу потребу током 2023. године, а у складу су са законом којим се уређује обављање саветодавних послова у области пољопривреде.

III. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШЕНИМ САВЕТОДАВНИМ ПОСЛОВИМА, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ ЕФЕКАТА РАДА САВЕТОДАВАЦА

1. Извештавање о извршеним саветодавним пословима

ПССС доставља Министарству и Овлашћеној организацији План активности који је у складу са Годишњим програмом.

Овлашћена организација доставља Министарству План обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача, који садржи планирани обим и динамику реализације активности у складу са Годишњим програмом.

Саветодавац на почетку сваке недеље уноси извештај о извршеним активностима за протеклу недељу у софтвер.

Овлашћена организација на почетку сваке недеље уноси извештај о извршеним активностима за протеклу недељу у софтвер.

ПССС доставља Министарству и Овлашћеној организацији квартални извештај о извршеним активностима свих саветодаваца, у електронској и писаној форми, до петог у месецу за претходни квартал. За четврти квартал ПССС доставља Министарству и Овлашћеној организацији до 2. децембра 2023. године извештај о реализованим активностима за октобар и новембар месец, а на крају тог квартала и цео извештај.

Овлашћена организација доставља Министарству квартални извештај о реализацији саветодавних активности са оценом рада саветодаваца и ПССС-а, чији је саставни део и број пољопривредних произвођача којима је саветодавац пружио помоћ у попуњавању формулара и апликационих образаца за коришћење директних подстицаја, подстицаја мерама руралног развоја, посебних подстицаја и кредитне подршке у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развој. Такође, доставља и квартални извештај о реализацији Плана обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача. Квартални извештаји се достављају до петнаестог у месецу за претходни квартал.

Овлашћена организација доставља Министарству прелиминарни годишњи извештај о реализацији саветодавних активности са оценом рада саветодаваца и ПССС-а и прелиминарни годишњи извештај о реализацији Плана обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача из прва три квартала, укључујући и два месеца четвртог квартала (октобар и новембар месец), најкасније до 8. децембра 2023. године, а коначни годишњи извештај о реализацији саветодавних активности са оценом рада саветодаваца и ПССС-а и коначни годишњи извештај о реализацији Плана обуке и усавршавања пољопривредних саветодавца и пољопривредних произвођача, доставља најкасније до 15. јануара 2024. године.

2. Праћење рада

Овлашћена организација ради на одржавању и унапређењу софтвера ради стварања базе података о:

1) праћењу и оцењивању ефеката рада саветодаваца, одабраних пољопривредних газдинстава и земљорадничких задруга;

2) праћењу броја бодова које су остварили саветодавци и физичка лица похађањем едукативних модула, као и праћењу издатих сертификата у складу са правилником којим се уређују ближи услови за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди;

3) праћењу издатих потврда за остваривање права на ИПАРД подстицаје, за стручну обуку у одговарајућем сектору у области пољопривреде;

4) праћењу пољопривредних газдинстава која учествују у саветодавном модулу;

5) праћењу пољопривредних газдинстава којима су дати савети на основу извршене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта.

Подаци из става 1. овог одељка користе се у складу са одредбама закона којим се уређује заштита података о личности.

Овлашћена организација прати реализацију Плана активности саветодаваца и оцењује ефекте њиховог рада, и то:

1) увидом у картоне одабраних пољопривредних газдинстава, задруга, удружења и асоцијација;

2) увидом у софтвер;

3) увидом у портале www.psss.rs и www.agroponuda.rs;

4) увидом у радне обрасце и досијеа саветодаваца;

5) обиласком одабраних, огледних и осталих пољопривредних газдинстава, задруга, удружења и асоцијација;

6) присуством на предавањима, зимским школама, радионицама, трибинама, демонстрационим огледима у сточарској производњи и манифестацијама „Дани поља”;

7) учешћем у извођењу најмање једне радионице из области ратарства и повртарство, сточарства, заштите биља, воћарства и виноградарства и агроекономије.

Овлашћена организација прати и евидентира податке о издатим потврдама од стране ПССС за остваривање права на ИПАРД подстицаје и после остварених 50 часова стручне обуке издаје потврду о успешно реализованој обуци у одговарајућем сектору у области пољопривреде. У потврди се наводе сви часови стручне обуке који су похађани, а иста је потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Овлашћена организација прати реализацију саветодавних послова, као помоћ пољопривредним произвођачима у коришћењу података ПИС-а, тако што увидом у извештај Републичког центара за прогнозно-извештајне послове проверава ли су обављени сви ПИС послови као неопходни за давање савета.

Овлашћена организација прати и извештава о реализацију саветодавних послова, који се односе на давање савета на основу обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта тако што:

1) врши мониторинг прикупљања података о контроли плодности обрадивог пољопривредног земљишта и датим саветима, и стара се да исти буду реализовани у предвиђеним роковима;

2) обилази пољопривредна газдинства на којима се спроводи контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта и дају савети;

3) врши пријем/верификацију попуњених образаца у софтвер;

4) обрађује прикупљене податке и сачињава извештај.

Овлашћена организација прати и извештава о пословима у вези извођења демонстрационих макро и микро огледа у биљној производњи, као и демонстрационих огледа у сточарској производњи тако што:

1) врши мониторинг реализације активности и обезбеђује непристрасност извођења огледа;

2) израђује потребне обрасце за уношење података, обрађује прикупљене податке и израђује и доставља извештај Министарству о реализацији извођења микро огледа.

Овлашћена организација прати рад ПССС у вези са СТИПС тако што:

1) прикупља и уноси податке о најмањим, највећим и доминантним ценама;

2) сачињава извештаје, укључујући и Национални извештај о кретању цена и ставља их на портал СТИПС;

3) обрађује прикупљене податке и прави извештај и текст за штампане и електронске медије;

4) припрема и штампа билтен за живу стоку, житарице, воће и поврће;

5) ажурира вести на порталу СТИПС које су директно или индиректно везане за СТИПС и за пољопривредну производњу;

6) прикупља и обрађује податке о кретању цена воћа, поврћа и живе стоке у државама из окружења и државама ЕУ.

Овлашћена организација прати извршавање послова у вези са FADN системом тако што:

1) координира и надгледа прикупљање података у предвиђеним роковима и обезбеђује континуитет у раду саветодаваца, укључујући и обилазак FADN пољопривредних газдинстава;

2) врши пријем попуњених образаца за прикупљање рачуноводствених података пољопривредних газдинстава електронским уносом у FADN базу података од канцеларија за прикупљање рачуноводствених података у њиховој надлежности;

3) врши проверу података у попуњеним обрасцима који су унети у електронску FADN базу података за прикупљање рачуноводствених података пољопривредних газдинстава и достављање проверених података Министарству ради контроле;

4) проверава дисеминацију извештаја за пољопривредно газдинство (повратна информација за произвођача);

5) организује и учествује на обукама саветодаваца и извештава о реализацији обука (на порталу www.psss.rs);

6) обавља остале активности у вези са FADN системом, а по налогу Министарства.

Овлашћена организација врши мониторинг послова везаних за извештавање о сезонским пољопривредним радовима и на основу извештаја ПССС у ратарско-повртарској и воћарско-виноградарској производњи тако што:

1) израђује детаљан план извештавања за ратарство, воћарство и виноградарство за ПССС;

2) врши усклађивање података са Републичким заводом за статистику;

3) стара се да се прикупљање података обави у предвиђеним роковима;

4) врши проверу и обраду података у образцима који су унети у електронску апликацију;

5) израђује и доставља 84 извештаја за Министарство о сезонским пољопривредним радовима у току године.

3. Оцењивање

Овлашћена организација оцењује ефекте рада саветодаваца и извршених саветодавних активности у складу са Табелом 2. овог програма, а према програму праћења и оцењивања ефеката рада саветодаваца.

На основу прикупљених и обрађених података, Овлашћена организација врши бодовање рада саветодаваца и израђује листу успешности рада саветодаваца и ПССС.

Уколико Овлашћена организација током праћења реализације плана активности, у делу који се односи на пружање стручних савета, препорука и помоћи применом групних метода рада, кроз одржавање радионица, трибина и предавања, утврди да саветодавац одређене активности није реализовао у складу са правилником којим се уређује начин обављања саветодавних послова у пољопривреди, те активности неће бити бодоване, а исте не могу бити надокнађене у складу са планом активности.

IV. РАЗВОЈ ПССС

У циљу развоја ПССС наставиће се са континуираном едукацијом саветодаваца и промоцијом саветодавног рада.

Овлашћена организација врши обуку и усавршавање саветодаваца.

1. Обука и усавршавање саветодаваца

Обука и усавршавање саветодаваца одвија се у складу са годишњим планом обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.

Oвај план обухватa и план обуке за остваривање права на ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, агро-еколошко климатске мере и меру органска производња и диверзификацију пољопривредних газдинстава и развој пословања, у оквиру ИПАРД програма за Републику Србију.

Годишњи план обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача доноси Овлашћена организација уз сагласност министра надлежног за послове пољопривреде, у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у области пољопривреде.

Ради стручног усавршавања саветодаваца, Овлашћена организација у 2023. години, у сарадњи са домаћим и страним образовним и истраживачким институцијама и стручњацима организује едукације у складу са годишњим планом обуке и усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача.

Овлашћена организација за потребе лиценцирања пољопривредних саветодаваца спроводи све активности предвиђене правилником којим се уређују ближи услови за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди.

Овлашћена организација води податке о издатим сертификатима у току године, као и податке о укупном броју бодова за резултате које су остварили саветодавци и физичка лица похађањем едукативних модула у складу са правилником којим се уређују ближи услови за издавање лиценце за обављање саветодавних послова у пољопривреди. Ови подаци биће стављени на располагање Министарству.

2. Промовисање саветодавних послова

Промовисање саветодавних послова врши се кроз:

1) рад и одржавање портала ПССС Србије www.psss.rs, што подразумева годишњу претплату и администрирање;

2) унапређење и развој портала ПССС Србије креирањем и имплементацијом нових садржаја.

Унапређење и развој портала из става 1. тачка 2) овог одељка обухватиће модернизацију дигиталних садржаја дела портала који је намењен и доступан свим посетиоцима портала. На порталу ПССС Србије ће се унапређивати секција са:

1) видео прилозима где се постављају видео записи о реализованим Е-радионицама и други видео прилози;

2) писаним прилозима где се постављају текстови саветодаваца и објављени билтени, а који се разврставају према садржају и који су доступни по разним основама претраживања.

Такође, унапређење и развој портала из става 1. тачка 2) овог одељка обухватиће и даљу модернизацију дела портала који је намењен и доступан саветодавцима и корисницима који имају лозинку. На порталу ПССС Србије ће се даље унапређивати секција са едукативним модулима за саветодавце, где се најављују едукације, а после њене реализације, снимљен и монтиран материјал поставља у део портала Архива едукација са називом и описом садржаја.

3. Јачање капацитета

Ради развоја и унапређења квалитета рада ПССС врши се јачање капацитета саветодавног система кроз подршку побољшања услова рада. У том смислу, издвајају се средства за обележавање службених просторија и аутомобила ПССС постављањем ознака препознатљивих за рад ПССС, текуће поправке, одржавање и уређивање пословног простора, као и за набавку аутомобила, канцеларијског материјала, рачунарске опреме, покретних апарата и опреме за брзе анализе у пољопривреди, смарт уређаја, GPS уређаја, дронова, софтвера и/или других ознака с циљем визуелног брендирања ПССС.

V. ИЗВОР, РАСПОРЕД И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

1. Извор средстава

 *Службени гласник РС, број 89/2023

Средства за спровођење Годишњег програма на подручју Републике Србије, ван подручја АП Војводина, у износу од 697.050.000 динара обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2023. годину.

2. Распоред финансијских средстава

 *Службени гласник РС, број 89/2023

Табела 10. Распоред финансијских средстава

Ред. бр.

Намена средстава

Корисник средстава

Износ динара

1.

Саветодавни послови

ПССС

638.173.356

1.1.

Накнада

369.673.667

1.1.1.

Накнада за рад запослених саветодавца

345.015.748

1.1.2.

Накнада за прековремени рад и за рад на дан празника

24.657.919

1.2.

Остали трошкови

268.499.689

1.2.1.

Остали трошкови који директно учествују у извршењу саветодавних послова

90.499.689

1.2.2.

Остали трошкови који директно учествују у извршењу саветодавних послова који се односе на помоћ пољопривредним произвођачима у коришћењу ПИС података

70.000.000

1.2.3.

Остали трошкови који директно учествују у извршењу саветодавних послова који се односе на давање савета на основу обављене контроле плодности обрадивог пољопривредног земљишта

107.000.000

1.2.4.

Остали трошкови који директно учествују у извршењу саветодавних послова који се односе на извођење микро огледа

1.000.000

2.

Праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца

Овлашћена организација

28.376.644

2.1.

Накнада за праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца за 14 извршилаца са пуним радним временом

21.235.550

2.2.

Остали трошкови за праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца, укључујући FADN и СТИПС и израду штампаног материјала за спровођење саветодавног модула

5.141.094

2.3.

Остали трошкови за праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца који се односе на рад и унапређење софтвера

2.000.000

3.

Развој ПССС

Овлашћена организација и ПССС

30.500.000

3.1.

Обука, усавршавање саветодаваца

Овлашћена организација

6.000.000

3.2.

Рад, одржавање, унапређење и развој портала ПССС Србије

Овлашћена организација

2.500.000

3.3.

Јачање капацитета

ПССС

22.000.000

Укупно

697.050.000

 *Службени гласник РС, број 89/2023

3. Начин коришћења средстава

Средства за спровођење Годишњег програма исплаћују се авансно кориснику средстава у складу са наменом.

Средства која су распоређена за обављање саветодавних послова и за праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца из Tабеле 10. овог програма редни бр. 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.1. и 2.2, у укупном износу 607.892.081 динара, исплаћују се авансно на следећи начин:

– део средстава у износу од 151.973.020,24 динара исплаћују се после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом;

– део средстава у износу од 151.973.020,24 динара одређених за реализацију другог квартала исплаћују се непосредно пре почетка тог квартала;

– део средстава у износу од 151.973.020,24 динара одређених за реализацију трећег квартала исплаћују се непосредно пре почетка тог квартала;

– део средстава у износу од 151.973.020,24 динара одређених за реализацију четвртог квартала исплаћује се непосредно пре његовог почетка.

Средства која су распоређена за обављање саветодавних послова из Tабеле 10. овог програма редни број 1.1.2, у укупном износу 24.657.919 динара, исплаћују се после закључења анекса уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом.

Део средстава која су распоређена за обављање саветодавних послова из Tабеле 10. овог програма, редни бр. 1.2.3. у укупном износу 31.000.000 динара, исплаћују се после закључења анекса уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом.

Средства која су распоређена за обављање саветодавних послова из Tабеле 10. овог програма редни бр. 1.2.4, у укупном износу 1.000.000 динара, исплаћују се авансно после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом.

Средства која су распоређена за праћење и оцењивање ефеката рада саветодаваца из Tабеле 10. овог програма редни број 2.3, у укупном износу од 2.000.000 динара, исплаћују се авансно на следећи начин:

– део средстава у износу од 1.000.000 динара исплаћују се после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом;

– део средстава у износу од 1.000.000 динара исплаћује се непосредно пре почетка трећег квартала.

Средства која су распоређена за обуку, усавршавање саветодаваца и средства која су распоређена за рад, одржавање и развој портала ПССС Србије, из Tабеле 10. овог програма редни бр. 3.1. и 3.2, у укупном износу 8.500.000 динара, исплаћују се авансно на следећи начин:

– део средстава у износу од 4.250.000 динара исплаћују се после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом;

– део средстава у износу од 4.250.000 динара исплаћује се непосредно пре почетка трећег квартала.

Средства која су распоређена за jачање капацитета из Tабеле 10. овог програма редни бр. 3.3. у укупном износу од 22.000.000 динара, исплаћују се авансно после закључења уговора којим се регулишу права и обавезе у вези са извршавањем послова одређених Годишњим програмом.

*Службени гласник РС, број 42/2023

**Службени гласник РС, број 89/2023