Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 1) Закона о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 10/13 – др. закон, 101/16, 67/21 – др. закон и 114/21) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године

"Службени гласник РС", бр. 94 од 25. августа 2022, 123 од 4. новембра 2022, 126 од 17. новембра 2022, 139 од 16. децембра 2022, 141 од 23. децембра 2022, 2 од 13. јануара 2023, 21 од 17. марта 2023, 42 од 19. маја 2023, 78 од 12. септембра 2023, 89 од 20. октобра 2023, 104 од 24. новембра 2023.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-6736/2022-1

У Београду, 25. августа 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 123/2022-3

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 126/2022-5

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 139/2022-10

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 141/2022-6

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 Уредба о допуни Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 2/2023-7

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 21/2023-23

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 42/2023-12

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 78/2023-4

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 89/2023-55

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године: "Службени гласник РС", број 104/2023-7

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРОГРАМ
ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА СУНЦОКРЕТА РОДА 2022. ГОДИНЕ

I. ПРЕДМЕТ И ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Програмом финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године (у даљем тексту: Програм) утврђује се финансијска подршка пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године.

Овим програмом утврђују се и услови за остваривање права на финансијску подршку, поступак за остваривање права, висина и начин исплате новчаних средстава, као и праћење његове реализације.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 110/21 и 125/22), у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0007 – Правила и мере уређења тржишта, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.600.000.000 динара, а распоређују се и користе за реализацију Програма.

Средства за спровођење ове уредбе обезбеђена су и Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 138/22 и 75/23), у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0007 – Правила и мере уређења тржишта, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.014.932.196 динара, а распоређују се и користе за реализацију Програма.

Програм спроводи Влада преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања (у даљем тексту: Управа).

*Службени гласник РС, број 141/2022

**Службени гласник РС, број 78/2023

***Службени гласник РС, број 104/2023

 

II. ЦИЉЕВИ

Основни циљеви Програма су да се у условима отежаног пословања обезбеди финансијска подршка пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године, а ради очувања стабилности дохотка произвођача.

III. КОРИСНИЦИ И НАМЕНА СРЕДСТАВА

Право на финансијску подршку има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је произвео сунцокрет рода 2022. године (у даљем тексту: пољопривредни произвођач) и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу.

Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу до 7,8 динара по килограму испоручене/прoдате количине сунцокрета рода 2022. године правном лицу или предузетнику који се бави откупом сунцокрета, а највише за 200 тона.

Износ из става 2. ове главе утврђује се у зависности од висине откупне цене, а тако да откупна цена увећана за износ финансијске подршке не прелази износ од 73 динара по килограму откупљеног сунцокрета.

*Службени гласник РС, број 123/2022

IV. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Право на финансијску подршку пољопривредни произвођач остварује подношењем захтева у складу са јавним позивом који расписује Управа.

Јавни позив из става 1. ове главе нарочито садржи начин и рок подношења захтева, износ расположивих средстава за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за тај јавни позив. 

Јавни позив из става 1. ове главе објављује се на званичној интернет страници Управе. 

Управа утврђује испуњеност услова за остваривање права на финансијску подршку према редоследу подношења захтева, решењем одобрава исплату и након коначности решења даје налог за пренос средстава на наменски рачун подносиоца захтева.

Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе.

Испуњeнoст прoписaних услoвa зa oствaривaњe прaвa нa финансијску подршку утврђуje сe нa oснoву пoдaтaкa нa дaн пoднoшeњa зaхтeвa.

V. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

Управа израђује извештај о реализацији овог програма и доставља га Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде доставља извештај Влади, ради информисања.