На основу члана 115. став 5. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – УС, 55/14 и 47/18),

Влада доноси

УРЕДБУ

o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

"Службени гласник РС", број 21 од 17. марта 2023.

Предмет уредбе

Члан 1.

Овом уредбом уређују се критеријуми за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина који су уписани у Регистар националних савета.

Структура расподеле средстава

Члан 2.

Средства из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина (у даљем тексту: средства) распоређују се тако да се 30% средстава распоређује у једнаким износима свим националним саветима националних мањина у Републици Србији који су уписани у Регистар националних савета (у даљем тексту: национални савети), а остатак средстава 70% сразмерно:

1) броју припадника одређене националне мањине коју национални савет представља према резултатима последњег пописа становништва;

2) укупном броју установа, фондација и привредних друштава чији је оснивач или суоснивач национални савет или чија су оснивачка права делимично или у целини пренета на национални савет и која обављају делатност у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма.

Остатак средстава 70% из става 1. овог члана распоређује се на следећи начин:

1) 50% распоређује се националним саветима сразмерно процентуалној заступљености припадника националне мањине коју национални савет представља у односу на укупан број припадника националних мањина које имају регистрован национални савет;

2) 50% распоређује се националним саветима сразмерно броју установа, фондација и привредних друштава чији су оснивачи или суоснивачи национални савети или чија су оснивачка права делимично или у целини на њих пренета и која обављају делатност у области културе, образовања, обавештавања и службене употребе језика и писма.

Критеријуми за расподелу средстава

Члан 3.

Установе, фондације и привредна друштва која су од значаја за расподелу средстава за финансирање рада националних савета из буџета Републике Србије морају испуњавати следеће критеријуме:

1) да су им оснивачи или суоснивачи национални савети или да су оснивачка права на њима у целини или делимично пренета на национални савет;

2) да обављањем своје делатности доприносе:

– у области културе: стварању услова за неговање, очување и развој културе и уметности националне мањине; представљању културних добара од изузетног значаја за националну мањину; неговању и подстицању народног стваралаштва националне мањине; заштити и презентацији фолклорног наслеђа националне мањине; очувању, неговању, подстицању и развоју књижевног, драмског, сценског, музичког и ликовног стваралаштва и организовању меморијала, фестивала, јубиларних манифестација, уметничких колонија, кампова и сл. од значаја за националну мањину; очувању и неговању народних обичаја и старих заната од значаја за националну мањину; неговању и развоју аматеризма и ансамбала од значаја за националну мањину, очувању и неговању језика и писма националне мањине, као и остваривању других делатности од значаја за културу националне мањине;

– у области образовања: остваривању предшколског, основног и средњег образовања од значаја за националну мањину (на језику националне мањине, двојезично или кроз изучавање језика са елементима националне културе);

– у области обавештавања: обезбеђивању информисања на језику и писму националне мањине путем штампаних медија (издавање дневних и периодичних новина) и електронских медија (емитовање радио и телевизијских програма и самостална електронска издања);

– у области службене употребе језика и писама: унапређењу службене употребе језика и писама.

За сваку установу, фондацију и привредно друштво који испуњавају критеријуме из става 1. овог члана додељује се један бод, у циљу расподеле средстава из члана 2. став 2. тачка 2) ове уредбе.

Достављање документације од стране националног савета

Члан 4.

У поступку расподеле средстава национални савети су дужни да буџетском кориснику код кога су опредељена средства у буџету за финансирање рада националних савета доставе своје предлоге за доделу средстава за наредну годину до 1. октобра текуће године.

Уз предлог из става 1. овог члана, национални савет доставља и документацију и акте којима се доказује испуњеност критеријума за расподелу средстава из члана 3. ове уредбе.

Предлог мора бити потписан од стране председника националног савета, односно другог одговорног лица, у складу са законом.

Обавеза наменског коришћења

Члан 5.

Национални савети су у обавези да додељена средства наменски користе, у складу са законом.

Одлука о висини додељених средстава

Члан 6.

Одлуку о висини средстава која се додељују за сваки национални савет доноси буџетски корисник код кога су опредељена средства у буџету за финансирање националних савета, у складу са законом.

Прелазне одредбе

Члан 7.

Средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета за 2023. годину исплаћиваће се у износима који су опредељени на нивоу месечне квоте за 2022. годину, док ће се средства за финансирање рада националног савета који је по први пут 2022. године уписан у Регистар националних савета исплаћивати на нивоу месечне квоте у висини једнаких износа који се у складу са законом додељују свим националним саветима у 2023. години.

Средства из става 1. овог члана увећавају се у линеарном износу за 17% свим националним саветима, а у складу са обезбеђеним средствима Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник PC”, број 138/22), у оквиру раздела буџетског корисника код кога су опредељена средства у буџету за финансирање рада националних савета.

Престанак важења претходног прописа

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, број 8/19).

Ступање на снагу

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2223/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.