Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 63. став 2. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС”, број 40/21) и чланa 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије

"Службени гласник РС", бр. 21 од 17. марта 2023, 34 од 28. априла 2023.

Члан 1.

Овом уредбом ближе се уређују обавезе испоручиoца производа, и продавца у погледу енергетског означавања производа, које се односе на: садржај енергетске ознаке, њеног исправног постављања и тачности података на ознаци и друге услове којима се обезбеђује примена захтева енергетског означавања за производе који утичу на потрошњу енергије.

Члан 2.

Ова уредба не примењује се на:

1) производе из члана 1. ове уредбе који се на тржишту продају као половна роба, осим ако су из увоза;

2) средства за превоз људи или робе.

Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

1) врста производа представља више производа који имају исту главну функционалност;

2) идентификациона ознака модела је шифра, обично алфанумеричка, по којој се одређени модел разликује од других модела са истим жигом или истим називом испоручиоца;

3) еквивалентни модел је модел са истим техничким карактеристикама релевантним за енергетску ознаку и истом листом са подацима, који је испоручилац ставио на тржиште као други модел са различитом идентификационом ознаком модела;

4) QR код је матрични бар код на енергетској ознаци модела производа који помоћу софтверске апликације служи као линк ка подацима о производу: у бази података Европске уније за производе који утичу на потрошњу енергије и на које се примењује енергетско означавање; на интернет страници испоручиоца;

5) даљинска трговина је истицање понуде и закључење уговора за продају робе/услугe употребом једног или више средстава комуникације на даљину;

6) техничка документација је документација која омогућава проверу тачности података који се налазе на енергетској ознаци и у листи са подацима; укључује извештаје о испитивању или сличне техничке доказе;

7) дозвољено одступање при провери је највеће дозвољено одступање у резултатима мерења и прорачуна при провери коју спроводи орган тржишног надзора у односу на вредности декларисаних или објављених параметара, које настаје због мерења у различитим лабораторијама;

8) технички пропис о енергетском означавању (у даљем тексту: технички пропис) је пропис којим министар надлежан за послове енергетике прописује захтеве у погледу енергетског означавања за поједине врсте производа.

Други изрази употребљени у овој уредби, који нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење одређено законом којим се уређују енергетска ефикасност и рационална употреба енергије и законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Члан 4.

Испоручилац производа је у обавези да уз сваку појединачну јединицу производа који се ставља на тржиште или пушта у рад приложи, без накнаде, тачну штампану енергетску ознаку, као и листу са подацима на српском језику, у складу са овом уредбом и одговарајућим техничким прописом.

Ако уз производ који се ставља на тржиште или пушта у рад нису приложене тачна штампана енергетска ознака и листа са подацима на српском језику, испоручилац има обавезу да штампану енергетску ознаку и листу са подацима достави продавцу брзо и без накнаде, у року не дужем од пет радних дана од дана пријема захтева продавца.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, техничким прописом може бити одређено да се енергетска ознака штампа на паковању производа.

Испоручилац производа је дужан да обезбеди тачност података на енергетској ознаци и у листи са подацима и да, на захтев органа тржишног надзора, обезбеди доступност техничке документације коју је за производ сачинио произвођач.

Део техничке документације који садржи упутство за употребу мора бити на српском језику.

Након пуштања јединице модела у рад, испоручилац мора затражити изричиту сагласност купца за сваку промену коју намерава да унесе у јединицу путем ажурирања софтвера, која погоршава параметре енергетске ознаке наведене у одговарајућем техничком пропису. Испоручилац мора да обавести купца о циљу ажурирања и промени параметара, као и о промени класе на енергетској ознаци. Током периода који одговара просечном животном веку производа испоручилац мора омогућити купцу да одбије ажурирање а да се притом, у мери у којој је то могуће, не наруши функционалност производа.

Члан 5.

Произвођач, односно испоручилац производа који се ставља на тржиште Републике Србије обезбеђује да су очитавањем QR кода који се налази на енергетској ознаци модела производа јасно видљиви најмање следећи подаци:

1) назив или жиг, седиште и контакт подаци произвођача;

2) идентификациона ознака модела производа;

3) листа са подацима, која је, у случају када QR код служи као линк ка подацима о производу на интернет страници испоручиоца, на српском језику;

4) енергетска ознака;

5) класа енергетске ефикасности наведена на енергетској ознаци.

*Службени гласник РС, број 34/2023

Члан 6.

Продавац је у обавези да за јединице модела на које се примењује одговарајући технички пропис, у складу са тим прописом:

1) на продајном месту, као и приликом продаје путем интернета, на видљив начин прикаже енергетску ознаку коју му је доставио испоручилац;

2) купцима на продајном месту обезбеди листу са подацима коју му је доставио испоручилац, у штампаном облику и на српском језику;

3) купцима који купују путем интернета омогући приступ листи са подацима у електронском облику.

Продавац који уз производ није добио енергетску ознаку односно листу са подацима у штампаном облику, захтева од испоручиоца да му их достави у складу са чланом 4. став 2. ове уредбе.

Члан 7.

Испоручилац и продавац имају обавезу:

1) да наведу класу енергетске ефикасности производа и распон класа енергетске ефикасности са енергетске ознаке у визуелном огласу или у техничком промотивном материјалу за одређени модел производа у складу са техничким прописом који се односи на ту врсту производа, нарочито у случају даљинске трговине;

2) да без одлагања предузимају потребне мере у циљу отклањања неусаглашености производа са захтевима ове уредбе и одговарајућег техничког прописа, самоиницијативно или на захтев органа тржишног надзора, нарочито у случају када производ при провери прелази дозвољена одступања;

3) да на производе на које се примењују технички прописи не стављају и у вези са њима не приказују друге ознаке, знакове, симболе или натписе који нису у складу са захтевима ове уредбе и одговарајућег техничког прописа и који би довели у заблуду или збунили купца у погледу потрошње енергије или других ресурса током употребе производа;

4) да на производе који утичу на потрошњу енергије, за које није прописано енергетско означавање, не стављају и у вези са њима не приказују ознаке које личе на енергетске ознаке прописане овом уредбом и техничким прописима о енергетском означавању;

5) да на производе који не утичу на потрошњу енергије не стављају и у вези са њима не приказују ознаке које личе на енергетске ознаке које су у складу са овом уредбом и техничким прописима о енергетском означавању.

Члан 8.

Ако постоји еквивалентни модел за одређени модел производа, произвођач у техничкој документацији, односно у извештају о испитивању енергетске ефикасности, наводи све моделе на које се тај извештај односи.

Ако се утврди да одређени модел производа није усаглашен са захтевима у погледу енергетског означавања, мере отклањања неусаглашености примењују се и на све еквивалентне моделе тог модела производа.

Члан 9.

Претпоставља се да производ испуњава захтеве одговарајућег техничког прописа ако су приликом оцењивања усаглашености примењени одговарајући српски стандарди и/или техничке спецификације са списка који саставља министар надлежан за послове енергетике у складу са законом којим се уређују енергетска ефикасност и рационална употреба енергије.

Члан 10.

Произвођачи, односно испоручиоци производа из члана 5. ове уредбе, на чијој енергетској ознаци модела производа се налази QR код који у складу са чланом 3. став 1. тачка 4) ове уредбе служи као линк ка подацима о производу на интернет страници испоручиоца, дужни су да од 1. марта 2024. године обезбеде да су очитавањем тог QR кода јасно видљиви најмање подаци прописани чланом 5. ове уредбе.

Члан 11.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Уредба о врстама производа који утичу на потрошњу енергије за које је неопходно означавање потрошње енергије и других ресурса („Службени гласник РС”, бр. 92/13, 80/16 и 41/21).

Члан 12.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2023. године.

05 број 110-2222/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У „ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ УРЕДБЕ

Уредба о измени Уредбе о енергетском означавању производа који утичу на потрошњу енергије: „Службени гласник РС“, број 34/2023-4

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу 1. маја 2023. године.