Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 42. став 3. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години

"Службени гласник РС", бр. 21 од 17. марта 2023, 58 од 14. јула 2023, 85 од 6. октобра 2023, 103 од 21. октобра 2023.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм управљања водама у 2023. години, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Послови од општег интереса у управљању водама који ће се финансирати у 2023. години, као и износ средстава за обављање тих послова утврђени су програмом из члана 1. ове уредбе.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2279/2023

У Београду, 16. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години: "Службени гласник РС", број 58/2023-9

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменaмa и допунама Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години: "Службени гласник РС", број 85/2023-4

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменaмa Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години: "Службени гласник РС", број 103/2023-22

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ВОДАМА У 2023. ГОДИНИ

У 2023. години изводиће се радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају у јавној својини, одржавању водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава у јавној својини и одржавању водотока, одржавању водних објеката за наводњавање и одводњавање у јавној својини и санацији водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање у јавној својини.

Такође, у 2023. години изводиће се радови на спровођењу одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода , испитивању квалитета вода, отклањању хаваријских загађења вода, односно вршиће се послови на изради техничке документације и урбанистичко-техничке документације за водне објекте у јавној својини и послови њихове стручне контроле (ревизије), послови на изради студија, пројеката и планских докумената, инвеститорски послови у име Републике Србије, послови који произлазе из међународне сарадње у области вода, као и активности на унапређењу   уређења и коришћења вода, заштите вода од загађивања и на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода.

Сва средства буџета Републике Србије утврђена овим програмом распоређују се по равномерној динамици.

Врста послова од општег интереса, као и износ средстава за те послове дати су у следећој табели:

Редни број

Послови

Износ средстава буџета Републике Србије

(динара)

укупно за 2023. годину

за финансирање нових послова

за финансирање преузетих обавеза, извршених послова у 2022. години и одштетног захтева извођача радова на изградњи бране са акумулацијом

1

2

3

4

5

1.

Уређење и коришћење вода

1.375.210.000

1.250.316.000

124.894.000

2.

Заштита вода од загађивања

17.400.000

17.400.000

0

3.

Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

3.408.444.000

3.328.650.000

79.794.000

4.

Планирање и међународна сарадња у области вода

129.807.000

119.034.000

10.773.000

УКУПНО:

4.930.861.000

4.715.400.000

215.461.000

*Службени гласник РС, број 58/2023

**Службени гласник РС, број 85/2023

***Службени гласник РС, број 103/2023

Расподела средстава по врстама послова од општег интереса, укључујући и средства за финансирање преузетих обавеза у 2022. години које се односе на послове планирања у области вода, послова извршених у 2022. години на спровођењу одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и исплате одштетног захтева извођача радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” за штету насталу у току извођења радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” – профил „Сврачково” у периоду 2019–2020. година, вршиће се на следећи начин:

1. Уређење и коришћење вода

Послови

Програмска активност/Пројекат

Износ средстава буџета Републике Србије

(динара)

1.1. Изградња бранe са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”

5003

1.000.409.000

1.2. Изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају у јавној својини, израда техничке документације за те водне објекте, израда техничке документације и урбанистичко-техничке документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини и одржавање тих водних објеката и активности на унапређењу уређења и коришћења вода

0002

374.801.000

Укупно:

1.375.210.000

*Службени гласник РС, број 103/2023

а) Изградња бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”

Послови

Укупна вредност пројекта

(динара)

Година почетка финансирања пројекта

Вредност неизмирених обавеза за период од почетка до краја изградње објекта (динара)

Проценат физичке и финансијске реализације пројекта закључно са 2022. годином

Износ средстава буџета Републике Србије

(динара)

Планирани рок завршетка пројекта

2023.

2024.

2025.

Изградња бранe са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”

9.354.934.100

2010.

4.318.853.712

53,83

1.000.409.000

700.409.000

700.409.000

2025.

У 2023. години изводиће се радови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” која је, поред приоритетне намене за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе становништва и индустрије у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац и граду Чачку, предвиђена и за производњу електричне енергије, оплемењивање малих вода обезбеђењем минималног одрживог протока, побољшање квалитета вода, контролу наноса и ублажавање поплавних таласа. У 2023. години планирани су радови на извођењу ињекционе завесе и припремни радови на: изградњи насуте бране, опточном тунелу, шахтном преливу, цевоводу сирове воде, као и радови на изградњи додатног бочног прелива, односно планирани су послови: вршења пројектантског и стручног надзора и инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, на изради техничке документације у циљу иновирања техничког решења, набавке и уградње дела хидромашинске и електро опреме, као и исплата одштетног захтева извођача радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, у складу са Споразумом о решавању спора путем посредовања који су стране у спору, ЈВП „Србијаводе”, Београд и ГП „Хидротехника – Хидроенергетика” а.д. Београд, закључиле 3. септембра 2021. године и др.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.3 – Републичка дирекција за воде, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Пројекат 5003 – Брана са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, на економској класификацији:

1) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 575.515.000 динара, финансираће се извођење радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, вршење пројектантског и стручног надзора и инвеститорских послова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, као и послови на изради техничке документације у циљу иновирања техничког решења и др.;

2) 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у износу од 124.894.000 динара, финансираће се исплата одштетног захтева извођача радова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково”, у складу са Споразумом о решавању спора путем посредовања који су стране у спору, ЈВП „Србијаводе”, Београд и ГП „Хидротехника–Хидроенергетика” а.д. Београд, закључиле 3. септембра 2021. године.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању изградње бране са акумулацијом „Ариље” профил „Сврачково” је 91,05%.

*Службени гласник РС, број 58/2023

**Службени гласник РС, број 103/2023

б) Изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају у јавној својини, израда техничке документације за те водне објекте, израда техничке документације и урбанистичко-техничке документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини и одржавање тих водних објеката и активности на унапређењу уређења и коришћења вода

*Службени гласник РС, број 58/2023

**Службени гласник РС, број 85/2023

Послови

Износ средстава буџета Републике Србије

(динара)

1. Изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају

155.052.000

1.1. Нови послови

39.352.000

1.2. Нови послови – изградња водних објеката за снабдевање водом дела општине Сјеница и дела општине Тутин (Пештерски водовод), дела општине Нова Варош и дела општине Босилеград

115.700.000

2. Израда техничке документације и урбанистичко-техничке документације

59.750.000

3. Oдржавање водних објеката за наводњавање у јавној својини

146.999.000

4. Активности на унапређењу уређења и коришћења вода

13.000.000

Укупно:

374.801.000

У 2023. години изводиће се:

1) радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају следећих регионалних система за снабдевање водом:

(1) Горње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Пчињски подсистем: општина Бујановац и град Врање са акумулације „Првонек”; општине Бујановац, Прешево, Трговиште са акумулације на реци Пчињи, Подсистем Власинско језеро: општине Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград,

(2) Доње-јужноморавски регионални систем водоснабдевања: Власински подсистем: општине Власотинце, Бабушница, Црна Трава; Јабланички подсистем: град Лесковац „Барје”, општине Дољевац и Бојник „Брестовац”; Лебане и Медвеђа „Кључ”, Топлички подсистем: део града Ниша, општине Дољевац, Мерошина, Житорађа, Прокупље, Блаце и Куршумлија „Селова”; Нишавски подсистем: град Ниш, општине Гаџин Хан, Мерошина, Бела Паланка, Пирот, Димитровград, акумулација „Завој” подземне воде „Медијана”; Моравички подсистем: општине Соко Бања, Алексинац и Ражањ акумулација „Бован”,

(3) Западноморавско-рзавски регионални систем водоснабдевања: Подсистем „Увац”: општине Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница: акумулација „Сјеница” и акумулација „Увац”; Подсистем „Врутци”: град Ужице, општине Чајетина, Бајина Башта, акумулација „Врутци” и акумулација „Златибор”; Подсистем „Рзав”: прва фаза „Ариље”, општине Пожега, Лучани, Ариље и Горњи Милановац и град Чачак са акумулације „Ариље” на профилу „Сврачково”, друга фаза: општине Косјерић, Лајковац, Љиг, Уб и град Београд, акумулација „Роге” и акумулација „Орловача”,

(4) Ибарско-шумадијски регионални систем водоснабдевања: градови Краљево, Крагујевац, општине Врњачка Бања, Трстеник, Кнић, Баточина, Рача, Топола, Аранђеловац, акумулација „Гружа”, акумулација „Лопатница”, општине Рашка и Тутин и град Нови Пазар,

(5) Расинско-поморавски регионални систем водоснабдевања: општине Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, Параћин, Ћуприја, део општине Ражањ, град Јагодина акумулација „Ћелије”, општине Деспотовац, Свилајнац, река Црница и река Ресава,

(6) Тимочки регионални систем водоснабдевања: град Зајечар, општине Бор, Бољевац, Неготин и Књажевац, акумулација „Грлиште” и акумулација „Боговина”,

(7) Млавско-моравски регионални систем водоснабдевања: општине Петровац на Млави, Мало Црниће, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка, Велико Градиште, Голубац, Кучево и Мајданпек, градови Пожаревац и Смедерево подземне воде „Годомин”, подземне воде „Шалинац”, подземне воде „Петка”, акумулација реке Млава и акумулација реке Пек,

(8) Колубарски регионални систем водоснабдевања: град Ваљево, општине Мионица, Лајковац, Лазаревац, Уб акумулација „Ровни” (друга фаза: акумулације „Увац–Рзав”),

(9) Савско-београдски регионални систем водоснабдевања: град Београд (градске општине Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Барајево, Гроцка, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин), подземне воде Саве, речне воде Саве, речне воде Дунава, подземне воде и речне воде Дрине, подземне воде „Шалинац–Годомин” и речне воде „Увац–Рзав”,

(10) Мачвански регионални систем водоснабдевања: град Шабац, општине Богатић, Лозница, Мали Зворник, Осечина, Љубовија, Владимирци, Коцељева, подземне воде „Бадовинци–Дрина”, подземне воде „Јарак–Сава” и акумулација реке Љубовиђа;

2) радови на изградњи и реконструкцији водних објеката из става 1. тачка 1) овог пододељка за потребе снабдевања водом насеља која се не могу укључити у регионалне системе водоснабдевања, и то насеља у општинама Ивањица, Бајина Башта, Деспотовац, Крупањ, Свилајнац, Рековац, Брус, Сврљиг, Кладово, Жагубица, Доњи Милановац, Књажевац и Љубовија.

Осим радова из става 1. овог пододељка, у 2023. години вршиће се и израда техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралне цевоводе и резервоаре са уређајима који им припадају у јавној својини, израда техничке документације и урбанистичко-техничке документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини, вршење стручне и техничке контроле техничке документације, као и инвеститорски послови и послови вођења надзора над израдом техничке документације и урбанистичко-техничке документације за водне објекте за наводњавање у јавној својини.

Такође, у 2023. години изводиће се радови на одржавању (редовно и инвестиционо) водних објеката за наводњавање у јавној својини, вршиће се инвеститорски послови ради извођења тих радова, послови вођења надзора над радовима на одржавању водних објеката за наводњавање у јавној својини, као и активности на унапређењу уређења и коришћења вода које обухватају успостављање и вођење Водног информационог система у делу који се односи на следеће категорије података: уређење и коришћење вода, заштићене области, водна документација, наводњавање и остале активности на унапређењу уређења и коришћења вода, и то: активности које се односе на пројектно планирање у области уређења и коришћења вода, праћење пројеката уређења и коришћења вода, развој техничке документације и израду пројектних задатака и инвестиционих планова.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова из ст. 1–3. овог пододељка је, и то:

1) 50% за радове на изградњи, односно реконструкцији водних објеката из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка, изузев за радове на изградњи водних објеката за снабдевање водом дела општине Сјеница и дела општине Тутин (Пештерски водовод), дела општине Нова Варош и дела општине Босилеград, за које је учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању 100%;

2) 50% за израду техничке документације за потребе изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини из области снабдевања водом на територији јединица локалне самоуправе;

3) 100% за одржавање (редовно и инвестиционо) водних објеката за наводњавање у јавној својини, за израду техничке документације и урбанистичко-техничке документације за потребе изградње, реконструкције и санације водних објеката за наводњавање у јавној својини, вршење стручне и техничке контроле техничке документације, за вршење инвеститорских послова и послова вођења надзора над радовима и над израдом техничке документације за те водне објекте, као и за активности на унапређењу уређења и коришћења вода.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.3 – Републичка дирекција за воде, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0002 – Уређење и коришћење вода, на Eкономској класификацији:

1) 425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 120.639.000 динара, финансираће се редовно одржавање водних објеката за наводњавање у јавној својини, као и вршење инвеститорских послова и послова вођења надзора над тим радовима;

1а) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 13.000.000 динара, финансираће се спровођење активности на унапређењу уређења и коришћења вода;

2) 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 130.802.000 динара, финансираће се, и то:

(1) изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка у износу од 15.102.000 динара, у случају када је инвеститор тих водних објеката јединица локалне самоуправе,

(2) изградња водних објеката за снабдевање водом дела општине Сјеница и дела општине Тутин (Пештерски водовод), дела општине Нова Варош и дела општине Босилеград у износу од 115.700.000 динара, у случају када је инвеститор тих водних објеката јединица локалне самоуправе;

3) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 110.360.000 динара, финансираће се, и то:

(1) изградња и реконструкција водних објеката за снабдевање водом за пиће и санитарно-хигијенске потребе, постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевовода и резервоара са уређајима који им припадају из става 1. тач. 1) и 2) овог пододељка у износу од 24.250.000 динара и израда техничке документације за те водне објекте у износу од 4.750.000 динара, у случају када је инвеститор тих водних објеката, односно послова правно лице чији је оснивач јединица локалне самоуправе,

(2) израда техничке документације и урбанистичко-техничке документације за потребе изградње и реконструкције водних објеката за наводњавање у јавној својини, вршење стручне и техничке контроле техничке документације, вршење инвеститорских послова и послова вођења надзора над израдом те техничке документације у износу од 55.000.000 динара, као и инвестиционо одржавање водних објеката за наводњавање у јавној својини и вршење инвеститорских послова и послова вођења надзора над тим радовима у износу од 26.360.000 динара.

*Службени гласник РС, број 58/2023

**Службени гласник РС, број 85/2023

2. Заштита вода од загађивања

Послови

Програмска активност/ Пројекат

Износ средстава буџета Републике Србије

(динара)

1. Спровођење мера при хаваријским загађењима

0003

7.000.000

2. Контрола квалитета вода

400.000

3. Активности на унапређењу заштите вода од загађивања

10.000.000

Укупно:

17.400.000

У 2023. години вршиће се услуге на отклањању хаваријских загађења вода, праћењу таласа загађења, контроли квалитета вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, које се користе или су планиране да се користе за снабдевање водом, као и активности на унапређењу заштите вода од загађивања које обухватају вођење регистра загађивача са подацима о индустријама прикљученим на јавну канализацију, постројењима за пречишћавање отпадних вода, испустима отпадних вода у реципијент, индустријама које своје отпадне воде испуштају у реципијент, постројењима за пречишћавање отпадних вода индустрије, погону или делу погона у коме настају отпадне воде које садрже опасне материје, као и вођење регистра заштићених области по водним подручјима што укључује израду апликације за унос података и др.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова из става 1. овог одељка је 100%.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.3 – Републичка дирекција за воде, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0003 – Заштита вода од загађивања, на Економској класификацији 424 – Специјализоване услуге, у износу од 17.400.000 динара, финансираће се отклањање последица хаваријских загађења вода, праћење таласа загађења вода, контрола квалитета вода у зони изворишта првог ранга, изворских вода и подземних вода, као и спровођење активности на унапређењу заштите вода од загађивања.

3. Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

Послови

Програмска активност/Пројекат

Износ средстава буџета Републике Србије

(динара)

3.  Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода

0004

3.408.444.000

3.1. Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока

1.042.206.000

3.1.1. Редовно одржавање

967.206.000

3.1.2. Инвестиционо одржавање

75.000.000

3.2. Одржавање водних објеката за одводњавање

370.444.000

3.2.1. Редовно одржавање

340.000.000

3.2.2. Инвестиционо одржавање

30.444.000

3.3. Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање

1.195.000.000

3.4. Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода

366.794.000

3.5. Tехничкa документацијa

350.000.000

3.6. Активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода

84.000.000

Одржавање водних објеката за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање обухвата радове на одржавању водних објеката који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, као и других изграђених водних објеката, у складу са прописаним нормативима за одржавање, а ради постизања њихове функционалне спремности и сигурности.

Одржавање водотока обухвата радове у кориту за велику воду, и то на деоницама водотока који су наведени у акту којим се утврђује оперативни план за одбрану од поплава за текућу годину, осталим водама I реда и у зонама ушћа на водама II реда, ради повећања или одржавања потребног капацитета протицајног профила, односно ради побољшања режима течења великих вода.

За финансирање редовног одржавања водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и за редовно одржавање водотока планирана су средства у износу од 967.206.000 динара.

За финансирање инвестиционог одржавања водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица планирана су средства у износу 75.000.000 динара.

Брисан је ранији став 5. (види члан 1. Уредбе - 58/2023-9)

У 2023. години изводиће се радови на редовном и инвестиционом одржавању водних објеката за одводњавање у јавној својини, ради побољшања услова и ефикасности рада тих објеката, као и послови управљања тим објектима. Приоритет у финансирању имаће радови на одржавању основне каналске мреже за одводњавање у јавној својини, ради повећања укупне дужине канала у функцији, као и радови на одржавању главних црпних станица који су витални делови система за одводњавање.

За финансирање редовног одржавања водних објеката за одводњавање у јавној својини планирана су средства у износу од 340.000.000 динара, а за финансирање инвестиционог одржавања тих водних објеката средства у износу од 30.444.000 динара.

За финансирање санације водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање планирана су средства у износу од 1.195.000.000 динара.

Спровођење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода , обухвата спровођење мера и радова током одбране од поплава, извођење хитних интервентних радова током одбране од поплава и хитних интервентних радова ради отклањања последица поплава по престанку одбране од поплава, спровођење вежбе одбране од поплава, као и набавку опреме, алата и материјала потребног за спровођење одбране од поплава.

Укупна средства за финансирање спровођења одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода износе 366.794.000 динара, и то за финансирање извршених послова у 2022. години износ од 79.794.000 динара, а износ од 287.000.000 динара за финансирање нових послова на спровођењу одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода.

За финансирање израде техничке документације за потребе изградње и реконструкције водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, као и вршења техничке контроле пројеката планирана су средства у износу 350.000.000 динара.

За финансирање активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода – прибављање аката за водне објекте за уређење водотока, заштиту од поплава, ерозије и бујица и од унутрашњих вода у складу са прописом којим се уређује планирање и изградња, иновирање документације за одбрану од поплава, вођење катастара регулационих и заштитних водних објеката, припрему планова управљања ризицима од поплава за водна подручја, израда карата угрожености, карата ризика од поплава и учешће у изради оперативних планова за одбрану од поплава и др. планирана су средства у износу од 84.000.000 динара.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова уређења водотока и заштите од штетног дејства вода је 100%.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.3 – Републичка дирекција за воде, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0004 – Уређење водотока и заштита од штетног дејства вода, на Економској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 84.000.000 динара, финансираће се активности на унапређењу уређења водотока и заштите од штетног дејства вода;

2) 425 – Текуће поправке и одржавање, у износу од 1.674.000.000 динара, финансираће се редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока, редовно одржавање водних објеката за одводњавање, спровођење одбране од поплава, као и вршење инвеститорских послова и послова вођења надзора над тим радовима;

3) 511 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.650.444.000 динара, финансираће се инвестиционо одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотока и водних објеката за одводњавање, санација водних објеката за уређење водотока и водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и водних објеката за одводњавање, израда техничке документације и вршење техничке контроле, као и вршење инвеститорских послова и послова вођења надзора над тим радовима, односно пословима.

*Службени гласник РС, број 58/2023

**Службени гласник РС, број 85/2023

4. Планирање и међународна сарадња у области вода

Послови

Програмска активност/Пројекат

Износ средстава буџета Републике Србије

(динара)

4. Планирање и међународна сарадња у области вода

0005

129.807.000

4.1. Планирање у области вода

61.305.000

4.1.1. Преузете обавезе у 2022. години

10.773.000

4.1.2. Нови послови

50.532.000

4.2. Међународна сарадња у области вода

68.502.000

*Службени гласник РС, број 85/2023

а) Планирање у области вода

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.3 – Републичка дирекција за воде, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0005 – Планирање и међународна сарадња у области вода, на Економској класификацији:

1) 423 – Услуге по уговору, у износу од 5.000.000 динара, финансираће се трошкови рада ревизионе комисије, односно трошкови чланова ревизионе комисије и трошкови рада известилаца стручне контроле за генералне пројекте регионалних система водоснабдевања;

2) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 53.281.000 динара, финансираће се израда елабората о зонама санитарне заштите, планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија и стручних анализа од значаја за област управљања водама, вршење стратешке процене утицаја планских докумената за управљање водама на животну средину, прикупљање хидроморфолошких података на појединим сливовима у Републици Србији за потребе израде плана управљања водама, спровођење додатног истраживачког мониторинга на водним телима површинских вода у циљу утврђивања референтних локалитета, као и преузете обавезе по том основу у 2022. години у износу од 10.773.000 динара;

3) 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа, у износу од 3.024.000 динара, финансираће се исплата главног дуга Републике Србије – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде који је настао по основу уговора о изради методологије за одређивање еколошког протока и тестирања израђене методологије на најмање три карактеристична водотока и профила, број 404-02-189/2021-07 од 1. септембра 2021. године, у складу са Споразумом о решавању спора посредовањем који су стране у спору, Република Србија – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд, закључиле 20. јуна 2023. године.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова из става 1. овог пододељка је 100%.

За финансирање израде елабората о зонама санитарне заштите, планова управљања водама, просторних планова подручја посебне намене, студија и стручних анализа од значаја за област управљања водама, вршења стратешке процене утицаја планских докумената за управљање водама на животну средину, прикупљања хидроморфолошких података на појединим сливовима у Републици Србији за потребе израде плана управљања водама, спровођења додатног истраживачког мониторинга на водним телима површинских вода у циљу утврђивања референтних локалитета, трошкова рада ревизионе комисије, односно трошкова чланова ревизионе комисије и трошкова рада известилаца стручне контроле за генералне пројекте регионалних система водоснабдевања исплате главног дуга Републике Србије – Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде који је настао по основу уговора о изради методологије за одређивање еколошког протока и тестирања израђене методологије на најмање три карактеристична водотока и профила, број 404-02-189/2021-07 од 1. септембра 2021. године, у складу са Споразумом о решавању спора посредовањем који су стране у спору, Република Србија – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Институт за водопривреду „Јарослав Черни” АД, Београд, закључиле 20. јуна 2023. године, као и преузетих обавеза по том основу у 2022. години, планирано је 61.305.000 динара.

*Службени гласник РС, број 58/2023

**Службени гласник РС, број 85/2023

б) Међународна сарадња у области вода

Међународна сарадња у области вода обухвата две основне категорије: билатералну и мултилатералну сарадњу.

У оквиру билатералне сарадње у 2023. години наставиће се сарадња са Мађарском и Румунијом, у складу са споразумима у области одрживог управљања прекограничним водама.

Планирана мултилатерална сарадња реализоваће се кроз активности у оквиру спровођења Закона о потврђивању Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера и Амандмана на чл. 25. и 26. Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних водотокова и међународних језера („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10), наставак активног учешћа на: спровођењу Закона о потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и одрживом коришћењу реке Дунав („Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, број 2/03) – обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за заштиту реке Дунав, спровођењу Закона о ратификацији Оквирног споразума о сливу реке Саве, Протокола о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве и Споразума о изменама Оквирног споразума о сливу реке Саве и Протокола о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу реке Саве („Службени лист СЦГ – Међународни уговори”, број 12/04) – обавезе у оквиру рада у Међународној комисији за слив реке Саве, реализацији активности у Међународној мрежи организација на сливовима, учешће у припреми и реализацији регионалних пројеката за прекограничне сливове и реализацији других пројеката и активности међународне сарадње у области вода.

Средства намењена за међународну сарадњу користиће се за реализацију активности за извршавање обавеза у међународној сарадњи, рад у међудржавним комисијама за сарадњу у области вода, за студијско истраживачке радове у области међународне сарадње и за активности које претходно нису поменуте, а за које налог изда надлежни државни орган.

Из средстава обезбеђених у оквиру Раздела 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.3 – Републичка дирекција за воде, Програм 0401 – Интегрално управљање водама, Функција 630 – Водоснабдевање, Програмска активност 0005 – Планирање и међународна сарадња у области вода, на Економској класификацији:

1) 424 – Специјализоване услуге, у износу од 35.000.000 динара, финансираће се активности које се односе на учешће у раду Међународне комисије за заштиту реке Дунав и њених тела, Међународне комисије за слив реке Саве и њених тела, активности у оквиру UNECE Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних вода и међународних језера и њених тела. Такође, из ових средстава финансираће се и активности на спровођењу билатералних споразума о сарадњи у области одрживог управљања прекограничним водама са Румунијом и Мађарском, као и вођење преговора о новим споразумима о сарадњи на одрживом управљању прекограничним водама, као и учешће у радним групама Европске комисије;

2) 462 – Дотације међународним организацијама, у износу од 33.502.000 динара, финансираће се исплата финансијских контрибуција Републике Србије на име чланства у међународним организацијама, телима и програмима у области вода, и то у оквиру UNECE Конвенције о заштити и коришћењу прекограничних вода и међународних језера и њених тела, Међународној комисији за заштиту реке Дунав – ICPDR и Међународној комисији за слив реке Саве.

За финансирање послова који произилазе из међународне сарадње у области вода, као и преузетих обавеза по том основу у 2022. години, планирано је 68.502.000 динара.

Учешће средстава буџета Републике Србије у финансирању послова који произилазе из међународне сарадње у области вода је 100%.