На основу члана 11. став 4. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 49/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о посебним захтевима за акредитована тела у саставу произвођача

"Службени гласник РС", број 3 од 20. јануара 2023.

Члан 1.

Овом уредбом уређују се посебни захтеви за акредитована тела у саставу произвођача.

Члан 2.

Акредитовано тело у саставу произвођача може спроводити активности оцењивања усаглашености за привредне субјекте у чијем је саставу за сврхе спровођења поступака оцењивања усаглашености прописаним модулима А1, А2, C1 или C2, који су ближе уређени прописом којим се уређује начин спровођења оцењивања усаглашености.

Изузетно од става 1. овог члана, акредитовано тело у саставу произвођача може спроводити и друге поступке оцењивања усаглашености у нехармонизованој области уколико је то прописано техничким прописом или посебним законима и прописима донетим на основу тих закона.

Члан 3.

Акредитовано тело у саставу произвођача мора да испуни следеће захтеве:

1. да је акредитовано у складу са законом којим се уређује област акредитације у Републици Србији;

2. да су тело и његово особље препознатљиви у организационом смислу и да су у привредном субјекту у чијем је саставу успостављени начини извештавања којима се осигурава непристрасност, као и да је то доказано (националном) акредитационом телу;

3. тело и његово особље не смеју да буду одговорни за конструисање, производњу, испоруку, монтажу, рад или одржавање производа које оцењују, нити смеју да се упуштају у било какве активности које би могле да буду у супротности са његовом независношћу просуђивања и интегритетом у вези са њиховим активностима оцењивања;

4. тело је дужно да пружа услуге искључиво привредном субјекту у чијем је саставу, осим уколико је другачије прописано техничким прописом из члана 2. став 2. ове уредбе;

5. да информацију о својој акредитацији достави органу који врши нотификацију тела за оцењивање усаглашености Европској комисији, на његов захтев.

Члан 4.

Ова уредба је усклађена са Одлуком ЕУ број 768/2008 Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године о заједничком оквиру за трговање производима и укидању одлуке 93/465/ЕЕЗ.

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-381/2023

У Београду, 19. јануара 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.