Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, број 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години

"Службени гласник РС", бр. 8 од 3. фебруара 2023, 21 од 17. марта 2023, 27 oд 7. априла 2023, 42 од 19. маја 2023, 52 од 23. јуна 2023, 55 од 7. јула 2023, 60 од 21. јула 2023, 69 од 18. августа 2023, 78 од 12. септембра 2023, 83 од 29. септембра 2023, 89 oд 20. октобра 2023, 93 од 27. октобра 2023, 104 од 24. новембра 2023.

Члан 1.

Овом уредбом прописује се за буџетску 2023. годину обим средстава, врсте и максимални износи по врсти подстицаја у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: подстицаји), у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Члан 2.

Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0005 – Кредитна подршка у пољопривреди, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 1.298.019.000 динара од чега 1.180.000.000 динара из извора финансирања општих прихода и примања буџета (01) и 100.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и 18.019.000 динара. Увећањем средстава из прилива из извора финансирања примања и отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 30.000.000 динара утврђена су средства у износу од 1.328.019.000 динара од чега 1.180.000.000 динара из извора финансирања општих прихода и примања буџета (01), 130.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и из извора финансирања нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (13) 18.019.000 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-11600/2023 од 23. новембра 2023. године умањена су средства из извора финансирања општих прихода и примања буџета (01) за 100.000.000 динара и нови износ од 1.228.019.000 динара од чега 1.080.000.000 динара из извора финансирања општих прихода и примања буџета (01) и 130.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12) и из извора финансирања нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (13) 18.019.000 динара који се распоређују у складу са овом уредбом. Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0001 – Директна плаћања, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 68.645.485.000 динара. Решењем о измени апропријације број 000297442 2023 10520 003 000 427 000 од 18. октобра 2023. године умањена су средства у износу од 90.000.000 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-11600/2023 од 23. новембра 2023. године умањена су средства из извора финансирања општих прихода и примања буџета (01) за 250.000.000 динара и утврђен је износ од 68.305.485.000 динара од чега се износ од 38.555.635.000 динара распоређује у складу са овом уредбом.

Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 0002 – Мере руралног развоја, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 14.543.118.000 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10402/2023 од 26. октобра 2023. године, укупна средства умањена су у износу од 556.000.000 динара, a Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-10417/2023 од 26. октобра 2023. године, укупна средства умањена су у износу од 308.953.000 динара. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве 05 број 401-11600/2023 од 23. новембра 2023. године умањена су средства из извора финансирања општих прихода и примања буџета (01) за 475.000.000 динара и утврђен је износ од 13.203.165.000 динара, који се распоређује у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утврђена су средства у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара  буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2024. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину у Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.6 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 4005 – ИПАРД, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирана су средства за 2025. годину у износу од 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја, која се распоређују у складу са овом уредбом.

*Службени гласник РС, број 104/2023

Члан 3.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе износ од 10.000.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе износ од 6.171.800.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа износ од 13.000.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 6.158.800.000 динара.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе износ од 5.603.163.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа износ од 15.000.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ 5.588.163.000 динара.

У оквиру средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе износ од 5.600.000 динара расподељује се за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, по основу донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, као и захтева који ће бити решени у текућој години, од чега за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда и донетих, а неисплаћених решења из претходног периода, за реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа износ од 496.000 динара, а за захтеве који ће бити решени у текућој години износ од 5.104.000 динара.

Средства из ст. 1–4. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама у складу са Табелом која је дата у Прилогу 1 – ТАБЕЛА РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА, РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА ПО ДРУГОСТЕПЕНИМ РЕШЕЊИМА, КАО И ПО НОВИМ РЕШЕЊИМА ДОНЕТИМ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ НАКОН ПОНИШТАВАЊА ПОБИЈАНОГ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ОД СТРАНЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА, ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВА КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

*Службени гласник РС, број 42/2023

**Службени гласник РС, број 52/2023

***Службени гласник РС, број 104/2023

Члан 4.

Средства из члана 2. ове уредбе распоређују се за следеће програмске активности/пројекте:

1) директна плаћања;

2) мере руралног развоја;

3) кредитну подршку у пољопривреди;

4) посебне подстицаје;

5) ИПАРД подстицаје.

Исплата подстицаја из става 1. овог члана врши се на рачун корисника подстицаја код пословне банке до износа финансијских средстава из члана 2. ове уредбе, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Ако се у поступцима за остваривање права на подстицаје из става 1. овог члана утроше финансијска средства из става 2. овог члана, Управа за аграрна плаћања решењем одбија захтеве, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, услед недостатка расположивих финансијских средстава.

Члан 5.

Обим средстава за директна плаћања износи 32.383.835.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће врсте подстицаја:

1) премију за млеко за четврти квартал 2022. године и први, други и трећи квартал 2023. године у износу од 12.641.324.000 динара;

2) брисана је (види члан 2. Уредбе - 27/2023-19)

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве, квалитетне приплодне товне краве и бикове, краве дојиље, квалитетне приплодне крмаче и нерастове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице рибе шарана и квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 14.199.509.000 динара.

4) подстицаје за тов јунади, тов јагњади, тов јаради и тов свиња у износу од 3.550.000.000 динара;

5) подстицаје за кошнице пчела у износу од 950.000.000 динара;

6) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 860.000.000 динара;

7) подстицаје за женску телад од квалитетних приплодних крава првотелки у износу од 183.001.000 динара;

8) подстицаје за конзумну рибу у износу од 1.000 динара.

7) брисана је (види члан 2. Уредбе - 27/2023-19)

*Службени гласник РС, број 21/2023

**Службени гласник РС, број 42/2023

***Службени гласник РС, број 78/2023

****Службени гласник РС, број 89/2023

*****Службени гласник РС, број 104/2023

Члан 6.

Директна плаћања, у зависности од врсте подстицаја из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се у одговарајућим максималним износима, и то за:

1) премију за млеко које испуњава услове у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет сировог млека у износу од десет динара по литру млека за захтеве за премију за четврти квартал 2022. године, односно у износу од 15 динара по литру млека за први квартал 2023. године, као и у износу од 19 динара по литру млека за други и трећи квартал 2023. године;

2) брисана је (види члан 3. Уредбе - 27/2023-19)

3) подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 40.000 динара по грлу;

4) подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 40.000 динара по грлу;

5) подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу;

6) подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 18.000 динара по грлу;

7) подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;

8) подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;

9) подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;

10) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;

11) подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу;

12) подстицаје за тов јунади у износу од 15.000 динара по грлу у тову;

13) подстицаје за тов јагњади у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

14) подстицаје за тов јаради у износу од 2.000 динара по грлу у тову;

15) подстицаје за тов свиња у износу од 1.000 динара по грлу у тову;

16) подстицаје за кошнице пчела у износу од 800 динара по кошници;

17) подстицаје за краве за узгој телади за тов у износу од 20.000 динара по грлу;

18) подстицаје за женску телад од квалитетних приплодних крава првотелки у износу од 25.000 динара по кварталу;

19) подстицаје за производњу конзумне рибе у износу од десет динара по килограму произведене рибе.

18) брисана је (види члан 3. Уредбе - 27/2023-19)

*Службени гласник РС, број 21/2023

**Службени гласник РС, број 42/2023

Члан 7.

Директна плаћања из члана 5. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 2. ове уредбе.

Члан 8.

Обим средстава за подстицаје за мере руралног развоја износи 7.600.002.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за мере руралног развоја које обухватају подршку програмима који се односе на:

1) унапређење конкурентности у износу од 5.420.002.000 динара, и то за:

(1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства у износу од 3.420.001.000 динара, од чега за:

– подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља у износу од 530.000.000 динара, од чега за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља у износу од 230.000.000 динара и за подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе у износу од 300.000.000 динара,

– подршку за унапређење примарне пољопривредне производње у износу од 2.890.001.000 динара, од чега за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 450.000.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње у износу од 2.000.000.000 динара, инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње у износу од 440.000.000 динара и за дигитализацију сточарске производње у износу од 1.000 динара;

(2) управљање ризицима (регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње) у износу од 2.000.001.000 динара;

2) очување и унапређење животне средине и природних ресурса у износу од 1.110.900.000 динара, и то за:

(1) органску производњу у износу од 750.000.000 динара, од чега за:

– органску биљну производњу у износу од 350.000.000 динарa,

– органску сточарску производњу у износу од 400.000.000 динара;

(2) очување биљних и животињских генетичких ресурса у износу од 360.900.000 динара, од чега за:

– очување биљних генетичких ресурса у износу од 900.000 динара,

– очување животињских генетичких ресурса у износу од 345.000.000 динара,

– очување генетичких ресурса у банци гена у износу од 15.000.000 динара;

2а) подстицаје за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима у укупном износу од 300.000.000 динара, и то за инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре;

3) подстицаје за унапређење система креирања и преноса знања у укупном износу од 769.100.000 динара, и то за:

(1) подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди у износу од 697.050.000 динара;

(2) развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у износу од 72.050.000 динара.

*Службени гласник РС, број 21/2023

**Службени гласник РС, број 52/2023

***Службени гласник РС, број 78/2023

****Службени гласник РС, број 83/2023

*****Службени гласник РС, број 89/2023

*6Службени гласник РС, број 93/2023

*7Службени гласник РС, број 104/2023

Члан 9.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака и хмеља, алинеја друга – подршка за инвестиције за набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне производње, подршка за инвестиције за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 50% од вредности поједине врсте мере руралног развоја, односно у максималном износу од 65% од вредности поједине врсте мере руралног развоја у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (1) алинеја прва – подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада винове лозе и алинеја друга – дигитализација сточарске производње ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 60% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 1) подтачка (2) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% плаћене премије осигурања, односно у максималном износу од 45% плаћене премије осигурања у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно у максималном износу од 70% плаћене премије осигурања на подручју Моравичког, Златиборског, Подунавског, Шумадијског, Колубарског, Мачванског и Расинског управног округа и града Београда.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја прва ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 250% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (1) алинеја друга ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 40% од вредности поједине врсте мере руралног развоја.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеје прва и трећа, тач. 2а) и 3) и тачка 3) ове уредбе исплаћују се у максималном износу од 100% од вредности поједине врсте мере.

Подстицаји из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја друга ове уредбе исплаћују се по јединици мере, и то:

1) подолско говече и буша (бикови, краве и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

2) подолско говече и буша (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

3) подолско говече и буша (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

4) домаћи биво (бикови биволи, биволице и сва грла преко две године старости) у износу од 30.000 динара по грлу;

5) домаћи биво (сва грла од шест месеци до две године старости) у износу од 18.000 динара по грлу;

6) домаћи биво (телад испод шест месеци старости) у износу од 12.000 динара по грлу;

7) домаћи – брдски коњ, нониус и липицанер (сва грла старија од шест месеци) у износу од 30.000 динара по грлу;

8) балкански магарац (сва грла старија од шест месеци) у износу од 10.000 динара по грлу;

9) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне крмаче) у износу од 12.000 динара по грлу;

10) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодни нерастови) у износу од 6.000 динара по грлу;

11) мангулица (црни, бели и црвени сој), моравка и ресавка (приплодне назимице – сва грла старија од седам месеци) у износу од 4.000 динара по грлу;

12) овце расе/соја праменка (пиротска, кривовирска, баљуша, бардока, липска, шарпланинска, влашићка, влашко виторога и каракачанска), баура, чоканска цигаја (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

13) балканска и домаћа бела коза (сва грла старија од 12 месеци) у износу од 4.500 динара по грлу;

14) живина – сомборска капорка, банатски голошијан, косовски певач и сврљишка кокош (кокице и петлови) у износу од 400 динара по грлу.

*Службени гласник РС, број 21/2023

**Службени гласник РС, број 42/2023

***Службени гласник РС, број 93/2023

Члан 10.

Подстицаји за мере руралног развоја из члана 8. став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 3. ове уредбе.

Члан 10а

Максимални износи подстицаја за директна плаћања и мере руралног развоја увећавају се за 10% за Топлички, Јабланички и Пчињски управни округ, осим за подстицаје за мере руралног развоја из члана 8. став 2. тачка 2) подтачка (2) алинеја прва и тачка 3) ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 42/2023

Члан 11.

Обим средстава за кредитну подршку у пољопривреди износи 1.218.019.000 од чега 1.070.000.000 динара из извора финансирања прихода буџета (01), 18.019.000 динара из извора финансирања нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) и 130.000.000 динара из извора финансирања примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине (12).

*Службени гласник РС, број 55/2023

**Службени гласник РС, број 89/2023

***Службени гласник РС, број 104/2023

Члан 12.

Подстицаји за кредитну подршку у пољопривреди из члана 11. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 1. ове уредбе.

Члан 12а

Обим средстава за посебне подстицаје износи 244.400.000 динара.

Средства из става 1. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима, и то за следеће посебне подстицаје:

1) подстицаје за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству у износу од 155.000.000 динара;

2) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди) у износу од 1.400.000 динара;

3) подстицаје за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију, у износу од 88.000.000 динара, и то за подстицаје за производњу садног материјала за произведене саднице воћака, винове лозе, хмеља и ружа.

*Службени гласник РС, број 21/2023

**Службени гласник РС, број 104/2023

Члан 12б

Посебни подстицаји из члана 12а став 2. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. став 4. ове уредбе.

*Службени гласник РС, број 21/2023

 

Члан 13.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 5. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 6. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Обим средстава за ИПАРД подстицаје из члана 2. став 7. ове уредбе износи 6.294.000.000 динара, од чега 1.573.500.000 динара буџетских средстава и 4.720.500.000 динара средстава финансијске помоћи Европске уније за финансирање ИПАРД подстицаја.

Средства из ст. 1–3. овог члана расподељују се у одговарајућим укупним износима по мерама и према јавним позивима у складу са табелом распореда буџета за ИПАРД програм која је дата у Прилогу 2 – ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

*Службени гласник РС, број 21/2023

 

Члан 14.

Подстицаји из члана 13. ове уредбе исплаћују се у максималном износу дефинисаним Секторским споразумом између Владе Републике Србије и Европске комисије и посебним прописима.

Члан 15.

Подстицаји из члана 13. ове уредбе исплаћују се из средстава прописаних чланом 2. ст. 5–7. ове уредбе.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-379/2023-3

У Београду, 2. фебруара 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" УРЕДБЕ

Уредба о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 21/2023-3

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 27/2023-19

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 42/2023-5

Члан 9.

Изузетно од члана 10а ове уредбе, увећање максималних износа подстицаја за Топлички, Јабланички и Пчињски управни округ не примењује се на премију за млеко за први квартал 2023. године и директна плаћања која се остварују на основу јавног позива за подношење захтева за остваривање права на подстицаје који је расписан пре ступања на снагу ове уредбе.

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 52/2023-4

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 55/2023-3

Члан 4.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 60/2023-3

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 69/2023-1

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 78/2023-3

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 83/2023-6

Члан 5.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама  Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 89/2023-53

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 93/2023-23

Члан 6.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Уредба о изменама  Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години: "Службени гласник РС", број 104/2023-3

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА:

Уредбом о измени и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 21/2023) Прилози 1 и 2 замењени су новим прилозима (види члан 8. Уредбе - 21/2023-3).

Уредбом о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 21/2023) Прилози 1 и 2 замењени су новим прилозима (види чл. 3. и 8. Уредбе - 42/2023-5).

Уредбом о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 52/2023) Прилози 1 и 2 замењени су новим прилозима (види члан 6. Уредбе - 52/2023-4).

Уредбом о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 69/2023) Прилог 2 замењен је новим прилогом (види члан 1. Уредбе - 69/2023-1).

Уредбом о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 83/2023) Прилог 1 замењен је новим прилогом (види члан 4. Уредбе - 83/2023-6).

Уредбом о измени Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 89/2023) Прилог 1 замењен је новим прилогом (види члан 6. Уредбе - 89/2023-53).

Уредбом о изменама и допуни Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 93/2023) Прилог 1 замењен је новим прилогом (види члан 5. Уредбе - 93/2023-23).

Уредбом о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години ("Службени гласник РС", број 104/2023) Пприлози 1 и 2 замењени су новим прилозима (види члан 7. Уредбе - 104/2023-).

 

 

ПРИЛОГ 1

ТАБЕЛА
РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ПО РЕШЕЊИМА СУДСКИХ ПРЕСУДА, РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОДСТИЦАЈА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА ПО ДРУГОСТЕПЕНИМ РЕШЕЊИМА, КАО И ПО НОВИМ РЕШЕЊИМА ДОНЕТИМ У ПОНОВНОМ ПОСТУПКУ НАКОН ПОНИШТАВАЊА ПОБИЈАНОГ ПРВОСТЕПЕНОГ РЕШЕЊА ОД СТРАНЕ ДРУГОСТЕПЕНОГ ОРГАНА ПО ОСНОВУ ДОНЕТИХ, А НЕИСПЛАЋЕНИХ РЕШЕЊА ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА, КАО И ЗАХТЕВА КОЈИ ЋЕ БИТИ РЕШЕНИ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

Редни број

Врста подстицаја

Средства за захтеве који ће бити решени у текућој години

Средства за реализацију подстицаја по решењима судских пресуда, реализацију подстицаја из претходног периода по другостепеним решењима, као и по новим решењима донетим у поновном поступку након поништавања побијаног првостепеног решења од стране другостепеног органа, по основу донетих а неисплаћених решења из претходног периода

Укупан износ средстава

I.

ДИРЕКТНА ПЛАЋАЊА

6.158.800.000

13.000.000

6.171.800.000

1

Премије

219.000

1.1

Премија за млеко

219.000

2

Подстицаји за производњу

6.157.881.000

2.1

Подстицаји за биљну производњу

2.100.000

2.2

Подстицаји у сточарству

6.155.781.000

2.2.1

Подстицаји за квалитетне приплодне млечне краве

4.500.000.000

2.2.2

Подстицаји за квалитетне приплодне товне краве и бикове

2.2.3

Подстицаји за квалитетне приплодне крмаче и нерастове

2.2.4

Подстицаји за квалитетне приплодне овце, и овнове, козе и јарчеве

2.2.5

Подстицаји за родитељске кокошке тешког типа

2.2.6

Подстицаји за родитељске кокошке лаког типа

2.2.7

Подстицаји за родитељске ћурке

2.2.8

Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба шарана

2.2.9

Подстицаји за квалитетне приплодне матице риба пастрмке

2.2.10

Подстицаји за тов јунади

1.142.221.000

2.2.11

Подстицаји за тов јагњади

2.2.12

Подстицаји за тов јаради

2.2.13

Подстицаји за тов свиња

2.2.14

Подстицаји за кошнице пчела

8.829.000

2.2.15

Подстицаји за производњу конзумне рибе

48.151.000

2.2.16

Подстицаје за краве за узгој телади за тов

453.300.000

2.2.17

Подстицаје за краве дојиље

3.280.000

3

Регреси

700.000

3.1

Регрес за гориво,семе и ђубриво

700.000

II.

ПОДСТИЦАЈИ МЕРАМА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

5.588.163.000

15.000.000

5.603.163.000

1

Подстицаји за унапређење конкурентности

5.240.325.000

1.1

Инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства

3.839.517.000

1.1.1

Подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља

109.000.000

1.1.1.1

Подстицање подизања нових вишегодишњих производних засада воћакa и хмеља

109.000.000

1.1.2

Подршка за унапређење примарне пољопривредне производње

3.730.517.000

1.1.2.1

Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне биљне пољопривредне производње

2.150.386.000

1.1.2.2

Подршка за инвестиције у набавку нових машина и опреме за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

271.900.000

1.1.2.3

Подршка за инвестиције у набавку квалитетних приплодних грла за унапређење примарне сточарске пољопривредне производње

386.804.000

1.1.2.4

Подршка инвестицијама у изградњу и опремање објеката

700.000.000

1.1.2.5

Подршка дигитализацији сточарске производње

221.427.000

1.2

Инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства

1.399.808.000

1.2.1

Изградња објеката и набавка опреме у сектору производње вина

837.284.000

1.2.2

Изградња и реконструкција објеката и набавка опреме у сектору производње јаких алкохолних пића

562.524.000

1.3

Управљање ризицима (премије осигурања)

1.000.000

2

Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса

184.347.000

2,1

Органска производња

184.005.000

2.1.1

Органска биљна производња

0

2.1.2

Органска сточарска производња

184.005.000

2.2

Очување биљних и животињских генетичких ресурса

342.000

2.2.1

Очување биљних генетичких ресурса

342.000

2.2.2

Очување животињских генетичких ресурса

0

3

Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима

163.491.000

3.1

Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

33.173.000

3.2

Спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

130.318.000

3.2.1

Диверсификација економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на газдинству

104.000.000

3.2.2

Подстицаји за увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

26.318.000

3.3

Инвестиције у руралну инфраструктуру

0

III.

ПОСЕБНИ ПОДСТИЦАЈИ

5.104.000

496.000

5.600.000

1

Подстицаји за спровођење одгајивачких програма, ради остваривања одгајивачких циљева у сточарству – мере селекције

400.000

2

Подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (мере и акције у пољопривреди)

1.200.000

3

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију

3.504.000

IV.

КРЕДИТНА ПОДРШКА

 

10.000.000

10.000.000

ПРИЛОГ 2

ТАБЕЛА РАСПОРЕДА БУЏЕТА ЗА ИПАРД ПРОГРАМ

Мера/Позив

Извор финансирања

Одговарајући укупан износ у динарима за 2023. годину

Одговарајући укупан износ у динарима за 2024. годину

Одговарајући укупан износ у динарима за 2025. годину

Мера 1 Други позив

1

5.000.000

0

0

56

15.000.000

0

0

Мера 1 Трећи позив

1

78.878.000

50.000.000

0

56

236.634.000

150.000.000

0

Мера 1 Четврти позив

1

30.000.000

20.000.000

0

56

90.000.000

60.000.000

0

Мера 1 Пети позив

1

212.500.000

150.000.000

0

56

637.500.000

450.000.000

0

Мера 1 Шести позив

1

554.872.000

350.000.000

0

56

1.665.316.000

1.050.000.000

0

Мера 1 Седми позив

1

275.000.000

60.000.000

0

56

825.000.000

180.000.000

0

Мера 3 Први позив

1

5.000.000

0

0

56

15.000.000

0

0

Мера 3 Други позив

1

15.000.000

25.000.000

0

56

45.000.000

75.000.000

0

Мера 3 Трећи позив

1

130.000.000

175.000.000

0

56

390.000.000

525.000.000

0

Мера 3 Четврти позив

1

172.500.000

100.000.000

0

56

517.500.000

300.000.000

0

Мера 7 Први позив

1

37.500.000

450.000.000

0

56

112.500.000

1.330.000.000

0

Мера 7 Други позив

1

32.500.000

30.000.000

0

56

97.500.000

90.000.000

0

Мера 9 Први позив

1

118.000

18.500.000

0

56

670.000

75.500.000

0

Мера 9 Други позив

1

8.941.000

0

0

56

50.665.000

0

0

ИПАРД III програм

1

15.691.000

145.000.000

0

56

22.215.000

435.000.000

4.720.500.000

УКУПНО

 

6.294.000.000

6.294.000.000

4.720.500.000