Zakon

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", број 43 од 27. марта 2020.

1. За време трајања ванредног стања и епидемије проглашених услед појаве и ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а ради ефикасног сузбијања епидемије и спречавања да се доведу у опасност животи и здравље људи препоручује се црквама и верским заједницама да:

– верске обреде у верским објектима и на отвореном простору врше без присуства верника;

– да се верски обреди приликом сахрањивања врше уз присуство малог броја људи уз поштовање свих превентивних мера које су прописане ради ефикасног сузбијања заразне болести и заштите живота и здравља људи.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2868/2020

У Београду, 26. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.