Zakon

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон), на предлог Канцеларије за информационе технологије и електронску управу,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", бр. 50 од 3. априла 2020, 57 од 16. априла 2020.

1. Ради вршења епидемиолошког надзора повезаног са болешћу COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, успоставља се јединствено и централизовано софтверско решење – Информациони систем COVID-19 (ИС COVID-19) који успоставља и води Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, уз техничку подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Републичког фонда за здравствено осигурање.

2. Обавезују се:

– здравствене установе у којима су смештена на болничко лечење лица оболела од болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2;

– институти и заводи за јавно здравље;

– лабораторије које врше тестирање, као и

– други надлежни органи и организације,

да податке о излеченим, односно преминулим од последица обољења изазваних болешћу COVID-19, податке о лицима која су тестирана (позитивна, односно негативна на болест COVID-19), лицима којима је изречена мера самоизолације или смештај у објектима за здравствено сигуран смештај становништва, са подацима о локацији где се лица налазе, воде у софтверском решењу из тачке 1. овог закључка, као и да податке ажурирају на дневном нивоу до 14 сати за период закључно са претходним даном у 24 сата.

3. Подаци из тачке 2. овог закључка воде се на нивоу једне или више јединица локалних самоуправа, као и на нивоу Републике Србије.

4. Ради припреме извештаја и објављивања псеудонимизованих података за јавност Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” се обавезује да податке из тачке 2. овог закључка доставља Министарству здравља на дневном нивоу, до 14 сати за период закључно са претходним даном у 24 сата, као и да у истом року и у анонимизованој форми Канцеларији за информационе технологије и електронску управу доставља податке о датуму, јединици локалне самоуправе, полу, узрасту, типу лечења (болничко лечење или лечење у кућним условима – самоизолација) и друге статистичке податке по демографским параметрима.

5. Ради надзора над спровођењем мере самоизолације, као и ради спровођења појачаног здравственог надзора Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, податке из система доставља Министарству унутрашњих послова, Војсци Србије и другим надлежним органима ради поступања у складу са њиховим надлежностима.

5а Ради вођења евиденције и контактирања потенцијалних даваоца крвних продуката за потребе израде лекова за лечење болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 из хумане плазме Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” податке из система доставља Институту за трансфузију крви Србије.

*Службени гласник РС, број 57/2020

6. Обавезују се органи државне управе да приликом објављивања података у вези са епидемијом заразне болести COVID-19 јавности саопштавају податке преузете из софтверског решења из тачке 1. овог закључка.

7. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2926/2020

У Београду, 28. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.