Zakon

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), а у вези са Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", број 52 од 7. априла 2020.

1. Препоручује се послодавцима на територији Републике Србије, да запосленима који имају обавезу редовног обављања радних задатака у условима ванредног стања, омогуће коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину, закључно са 31. децембром 2020. године.

2. Запосленима којима је у условима ванредног стања, омогућено обављање послова ван просторија послодавца (рад на даљину и рад од куће), послодавац је дужан да омогући коришћење дела годишњег одмора за 2019. годину у складу са законом, односно закључно са 30. јуном 2020. године.

3. Препоручује се послодавцима, који у условима ванредног стања нису у могућности да организују процес рада, при упућивању запослених на одсуство са рада, у складу са законом, предност дају коришћењу годишњих одмора запослених.

4. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3041/2020

У Београду, 6. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.