На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", број 18 од 3. марта 2023.

1. Препоручује се органима државне управе да у областима из свог делокруга, зависно од надлежности, сами предузму мере или предложе Влади доношење прописа и предузимање мера на које је Влада овлашћена, којим би се омогућило остваривање одређених погодности корисницима пензионерских картица које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

2. Препоручује се органима аутономних покрајина и органима јединица локалне самоуправе да у областима из свог делокруга, зависно од надлежности, сами предузму мере или предложе надлежном органу доношење прописа и предузимање мера на које је овлашћен, којим би се омогућило остваривање одређених погодности корисницима пензионерских картица које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

3. Препоручује се правним лицима у приватној и јавној својини и предузетницима који обављају делатност на територији Републике Србије да омогуће остваривање одређених погодности корисницима пензионерских картица које издаје Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање.

4. Начин остваривања погодности може се ближе уредити закључивањем појединачних споразума о сарадњи између субјеката из тач. 1–3. овог закључка и Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

5. Овај закључак, ради реализације, доставити свим министарствима и Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

6. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 181-1824/2023

У Београду, 2. марта 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.