На основу члана 90. Закона о заштити на раду ("Службени гласник СР Србије", бр. 21/78, 23/78, 22/79 и 10/85), а по прибављеном мишљењу Савеза синдиката Србије, Привредне коморе Србије и надлежних републичких органа,

Републички комитет за рад доноси

 

ПРАВИЛНИК

о посебним мерама заштите на раду на преради неметалних минерала

"Службени гласник СРС", број 2 од 22. јануара 1983.

 

 

I. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овим правилником утврђују се посебне мере заштите на раду на прерада неметалних минерала изузев на преради грађевинског материјала.

Члан 2.

Прерада неметалних минерала у смислу овог правилника обухвата:

– ускладиштење сировина;

– припрему сировина;

– сушење сировина;

– топљење;

– производњу елемената;

– бојење;

– печење и синтеровање; и

– обраду производа.

 

Члан 3.

Места за ускладиштење сировина на отвореном простору морају да имају одговарајућу чврсту и компактну подлогу, да буду нивелисана и да имају пројектовано и изведено одводњавање.

 

Члан 4.

Ускладиштени материјал не сме имати већу висину од подлоге преко два метра, на отвореном простору, ако складиште није механизовано.

 

Члан 5.

Укопане депоније се опремају одговарајућим степеницама за безбедан силазак радника.

 

Члан 6.

Отвори за ручно храњење оруђа за рад, заштићују се на одговарајући начин тако да у њих не може да упадне радник, да се доведу у опасност делови тела радника или средстава за рад. Покретна заштита се изводи на оруђима за рад тако да уређај престане са радом када се заштита уклони са свог места.

 

Члан 7.

Отвори на бункерима и силосима за смештај сировина заштићују се на начин којим се обезбеђује сигурност у раду.

Ако су бункери и силоси затворени, врата се закључавају, а кључ се предаје одговорном раднику у смени.

 

Члан 8.

Улаз у бункере и силосе и рад у њима врши се по одобрењу и под надзором одговорног радника смене и уз употребу одговарајуће опреме и средстава личне заштите.

 

Члан 9.

Бункер се искључује из погона пре уласка радника и за време обављања послова.

 

Члан 10.

Пролази преко или испод оруђа за рад обезбеђују се на начин којим се обезбеђује сигурност у раду.

При транспорту материјала висећим контејнерима постављају се сигурносне настрешнице (мреже) преко транспортних путева и пешчаних стаза.

 

Члан 11.

Наталожена прашина у радној просторији, на оруђима за рад, уређајима и инсталацијама уклања се и чисти на начин којим се у потпуности елиминише њена штеност при раду.

 

Члан 12.

Пре стављања у погон оруђа за рад и уређаја, ако су у механизованој линији, почетак рада се објављује звучним сигналима.

 

II. ПРОИЗВОДЊА И ОБРАДА ПРОИЗВОДА ОД СТАКЛА

 

Члан 13.

Ломљено стакло, намењено за топљење у пећи, чува се у бункерима, сандуцима или на други начин којим се омогућава безбедност при раду.

Отпаци стакла и ломљено стакло на радним платформама и око пећи, морају одмах да се уклоне и сместе на одређено место.

 

Члан 14.

На контролним отворима на пећима постављају се обојена заштитна стакла, којима се у потпуности отклања штетност при раду.

 

Члан 15.

Улаз у просторију са пећима за топљење стакла, као и у подрум где се налазе темељи пећи, није дозвољен лицима која нису задужена за рад око њих.

 

Члан 16.

У просторијама где се налазе пећи за топљење стакла, истичу се на видним местима упутства у вези евентуалне хаварије корита пећи.

 

Члан 17.

Алат и опрема за интервенцију приликом хаварије чувају се у погону на за то одређеном месту.

 

Члан 18.

Задржавање радника у каналу и јами за изливање стаклене масе није дозвољено.

 

Члан 19.

У командној сали, уређаја за припрему сировина и пећи, обезбеђује се натпритисак, како би се спречио улазак прашине у електрична постројења.

 

Члан 20.

Јама у коју се испушта растопљена стаклена маса треба да буде сува и ограђена заштитном чврстом оградом.

 

Члан 21.

Пуштање и прекид довода гаса у пећи за топљење стакла врши се под руководством за то одговорног лица у смени.

На доводу гаса у пећи се постављају два вентила: један на горионик, а други најдаље 20 м од пећи.

 

Члан 22.

Ремонт пећи и других уређаја не може да почне ако температура у њиховој унутрашњости није испод 600Ц.

 

Члан 23.

Пре почетка ремонта пећи прекида се довод гаса и врши се продувавање гасовода, као и провера да ли је у инсталацији још увек присутан гас.

 

Члан 24.

Пре почетка и у току ремонта проверава се херметичност уређаја за заустављање довода гаса до пећи.

 

Члан 25.

При радовима у унутрашњости пећи гасних довода и у каналима предузимају се мере сигурности ради спречавања тровања радника (затварање довода гаса, убацивање свежег ваздуха и обезбеђење личних заштитних средстава).

 

Члан 26.

Пуњење, пражњење и вађење лонаца за топљење масе у јамским пећима обавља се механизовано.

 

Члан 27.

Производња стаклених комада дувањем врши се помоћу цеви за дување стакла (луле), које имају изолацију против топлоте, на местима где се држе руком.

Усни делови дуваљке су од неметалног материјала (бакелит, кост или одговарајућа пластична маса) израђени тако да се могу брзо и лако мењати.

После рада дуваљке се очисте, дезинфикују и чувају у подесном ормару.

 

Члан 28.

За расхлађивање лула у посудама користи се текућа вода која одговара води за пиће.

 

Члан 29.

Ручне пресе се постављају тако да иза сваке три пресе буде остављен слободни пролаз од најмање једног метра.

 

Члан 30.

Преношење стаклених производа не сме да се врши ручним путем.

 

Члан 31.

Подмазивање калупа за време рада уређаја изводи се уз помоћ уређаја који обезбеђује сигуран рад.

 

Члан 32.

Резање, ломљење, транспортовање и пренос стаклених комада у пећи за хлађење обавља се механизовано.

 

Члан 33.

Скидање стаклене масе са луле за извлачење стаклених цеви обавља се помоћу специјалне куке.

 

Члан 34.

Обрађене цеви ускладиштавају се на сталаже за ту сврху израђене.

Између редова сталажа оставља се пролаз ширине најмање једног метра.

 

Члан 35.

Испитивање стаклених цеви на хидростатички притиска врши се на специјалним постројењима која су обезбеђена заштитним оклопом од металне мреже.

Стаклене цеви на којима су примећена оштећења не испитују се на хидростатички притисак.

 

Члан 36.

Када се испитују стаклене цеви на термичку постојаност, покривају се заштитном металном мрежом.

 

III. ОБРАДА СТАКЛЕНИХ ПРОИЗВОДА

 

Члан 37.

Брушење и полирање стаклених производа врши се у посебним радним простријама, чија висина не може бити мања од четири метра.

Подови и зидови просторија из става 1. овог члана израђују се од материјала који се лако пере.

 

Члан 38.

Припрема материјала за брушење и полирање врши се у посебним просторијама.

 

Члан 39.

Испитивање брусних плоча врши се у просторијама специјално опремљеним за ту намену.

 

Члан 40.

Вода, која се додаје уређајима који раде по мокром поступку, у зимским данима се загрева на најмање 250Ц.

 

Члан 41.

Ради заштите радника од прскања воде при брушењу, хоризонталне брусне плоче снабдевају се по обиму штитником од лима.

 

Члан 42.

Брусилице се постављају тако да радници који раде на њима у два суседна реда буду окренути један другом леђима. Размак између редова не може бити мањи од два метра, рачунајући од крајњих тачака брусних плоча.

 

Члан 43.

Место за брушење и полирање уређује се тако да по правилу омогућава рад у седећем положају.

 

Члан 44.

На брусилици се на видном мету истиче податак о броју обртаја вратила на коме је учвршћена брусна плоча, као и податак о максимално дозвољеном пречнику и броју обртаја брусне плоче.

 

Члан 45.

Постављење, причвршћивање и поравњавање брусних плоча врши стручно лице упознато са опасностима које постоје при раду са неисправним и неодговарајућим брусним плочама.

 

Члан 46.

Радне просторије за обраду стаклених производа киселинама смештају се у приземне зграде или у приземље вишеспратне зграде и одвајају се од осталих радних просторија.

 

Члан 47.

Када је просторија за обраду стаклених производа киселинама смештена у вишеспратној згради, предузимају се мере да се спречи продирање загађеног ваздуха у просторије горњих спратова.

 

Члан 48.

Радна просторија у којој се врши обрада стаклених производа киселинама има висину најмање четири метра, а зидови су обложени керамичким плочицама отпорним на дејство киселина најмање два метра од пода.

 

Члан 49.

Радници који раде у близини флуороводоничне киселине треба да користе додатна средства заштите, премазују лице и руке вазелином, ланолином и слично.

 

Члан 50.

Остаци флуороводоника у посудама за припремање раствора киселине уклањају се пуњењем воде или продувавањем интерним гасом.

 

Члан 51.

У одељењу за обраду производа киселинама није дозвољен улаз лицима која нису директно везана за рад у тој просторији.

 

Члан 52.

Каде за обраду производа киселинама постављају се у коморе које су снабдевене уређајима за отсисавање штетних испарења.

За време рада, врата коморе треба да буду затворена, а отварају се само за потребе пуњења и пражњења.

 

Члан 53.

Припрема парафина врши се у посебним просторијама изолованим од других радних просторија.

 

Члан 54.

Судови за топљење парафина снабдевају се уређајем за хватање и одвођење штетних испарења, термометром и уређајем за давање звучног и светлосног сигнала за дозвољене температуре.

 

Члан 55.

Скидање заштитног слоја са стаклених производа врши се у специјалним уређајима за загревање са сабирницима за парафин.

Јако запаљиве и токсичне материје не могу да се употребе при обради стаклених производа.

 

Члан 56.

Радна просторија у којој се обавља процес пескарења има најмање четири метра висина, а подове и зидове од материјала који се лако перу.

 

Члан 57.

Обрада стаклених производа пескарењем врши се у специјалним херметички затвореним коморама које су снабдевене уређајима за одсисавање и таложење прашине. За пескарење може да се примењује само влажан песак.

 

Члан 58.

Бојење стакла може да се врши само у посебним просторијама које испуњавају услове за бојење.

 

Члан 59.

У просторији у којој се врши бојење стакла не може да буде већа количина боје од количине потребне за рад у једној смени.

 

Члан 60.

Фолија за израду сигурносног стакла чува се у посебним магацинима.

 

Члан 61.

Инфрагрејачи на пећима за предспајање стакла заклањају се од јаког светла.

 

Члан 62.

Радници који раде на контроли производа помоћу светлосних екрана не могу да раде без одговарајуће заштите органа вида.

 

Члан 63.

Израда сферних стаклених производа помоћу пламена и слични радови не могу да се обављају без обезбеђеног уређаја за усисавање врелих гасова.

Жене, које обављају послове из става 1. овог члана носе на глави заштитне мараме, а мушкарци лаке капе са ободом од незапаљивог материјала.

За заштиту очију од топлотног зрачења и других зрачења као и за заштиту од ситних комадића стакла, користе се наочари са специјалним стаклима.

 

IV. ПРОИЗВОДЊА И ОБРАДА ВАТРОСТАЛНИХ ПРОИЗВОДА И ПРОИЗВОДА ОД ПОРЦЕЛАНА

 

Члан 64.

Преса за обликовање ватросталних производа не може да се користи ако није обезбеђена заштита која искључује рад пресе, кад рука радника дође у опасну зону.

 

Члан 65.

Чишћење елемената пресе од масе, дотеривање масе у отвору калупа рукама, поправке, штеловање или било која друга радња на преси, обављају се само када је преса заустављена и забрављена.

 

Члан 66.

За време рада пресе, не сме се у калуп пресе уметати лимена арматура, пластичне, друге фолије и слично, изузев кад је преса са ручним командама пуњења и тежинским дозирањем материјала.

 

Члан 67.

Отпресци тежине преко 20 кг скидају се са пресе механизовано.

Отпресци се одлажу на одговарајуће рамове зависно од димензија и тежине отпресака, тако да су стабилно и геометријски сложени по хоризонтали и вертикали.

 

Члан 68.

Пресу поправљају и одржавају стручни овлашћени радници у складу са упутством за сигуран рад.

 

Члан 69.

Пренос материјала за пресовање висећим контејнерима врши се преко заштитног моста. Пренос алата и других елемената (терета) поред преса врши се уз одговарајуће мере заштите.

 

Члан 70.

Паковање производа на вагонете пре печења врши се ручно, а манипулација и унутрашњи транспорт се обавља механизовано.

Пре паковања ватросталних производа на палете са вагонета, вагонети се постављају за пружање на простору на коме је обезбеђена платформа за стајање и нормалан рад радника.

 

Члан 71.

Пењање и стајање радника на производе који су сложени на вагонету, палети или поду просторије је забрањено.

 

Члан 72.

Под вагонета за време истовара обезбеђује се одговарајућом подлогом за заштиту ногу радника од повишене температуре.

 

Члан 73.

Измена врећа и друге интервенције у коморама врећастих филтера врше се када је филтер искључен из погона.

 

Члан 74.

У канале тунелских пећи при њиховом раду дозвољен је улаз само посади пећи уз претходно одобрење и надзор непосредног руководиоца.

 

Члан 75.

У канал тунелске пећи улазе најмање два радника истовремено, од којих један обавља посао а други прати његово кретање и према указаној потреби интервенише.

 

Члан 76.

Послове око послуживања тунелских пећи као и послове који се обављају у близини пећи врше посаде пећи и посебно овлашћени радници.

О забрани приступа и кретања у близини тунелских пећи неовлашћених лица постављају се уочљиви знаци упозорења и забране.

 

Члан 77.

Чишћење канала испод пећи обавља се, по правилу, одговарајућим индустријским усисивачима.

У изузетним случајевима, када се чишћење врши ручно, користе се средства личне заштите.

 

Члан 78.

Ремонт пећи не може да почне док температура у њиховој унутрашњости не спадне испод 600Ц.

При радовима у унутрашњости пећи обезбеђује се убацивање свежег ваздуха.

 

Члан 79.

Електричне преноснице (шибербине) обезбеђују се кочницом аутоматског дејства или механичком кочницом са дејством на најмање два бандажа исте осовине.

 

Члан 80.

Електричне преноснице обезбеђују се звучним сигналом којим се упозоравају радници у непосредној близини на опасност од кретања електричних преносника.

 

Члан 81.

Ручна етажна колица за превоз елемената обезбеђују се механичком кочницом са дејством на најмање два точка исте осовине.

Окретнице на ручним преносницима треба да буду снабдевене уређајем за забрављивање.

 

Члан 82.

Пуњење и пражњење коморних сушара и пећи може отпочети када је температура у њиховој унутрашњости испод 600Ц.

 

Члан 83.

Аутовиљушкари који имају погон мотора са унутршањим сагоревањем не могу да се користе у радним просторијама изузев ако су са уграђеним пречистачима издувних гасова.

 

Члан 84.

Глазирање производа од керамике прскањем врши се у посебним коморама које имају систем за отпрашивање.

Када се прскање врши ручно радници, који врше ове послове, су изван коморе.

 

Члан 85.

Радне просторије у којима се врши припрема и натапање опеке тером обезбеђују се одговарајућом вентилацијом.

 

Члан 86.

Манипулисање тером (истовар тера у сировом стању из вагона као и копање багером) обавља се када нема сунчевог светла.

 

Члан 87.

Ослобађање и подизање поклопца са аутоклава врши се када је притисак у аутоклаву раван атмосферском. Аутоклави се снабдевају прописаним инструментима за контролу притиска и температуре.

 

V. ПРОИЗВОДЊА И ОБРАДА АЗБЕСТНИХ ПРОИЗВОДА

 

Члан 88.

Радне просторије у којима се врши прерада и обрада азбеста имају под са глатком површином, а прелази између пода и зидова су заобљени.

 

Члан 89.

Чишћење наталожене азбестне прашине у радним просторијама врши се на начин којим се у потпуности елиминише њена штетност при раду.

 

Члан 90.

У унутрашњости машина за развлачење азбестног предива, вентилацијом се обезбеђује потпритисак.

Пуњење машина из става 1. овог члана обавља се механизовано. Ако је то могуће, технолошки процес треба да буде континуиран и да се обавља у затвореном систему.

 

Члан 91.

У случајевима кад то дозвољава технолшки процес, азбестни материјал се влажи.

 

Члан 92.

Раднику који ради са азбестом, обезбеђује се ваздушни туш или кабина за аспирацију прашине са радне одеће након завршеног посла, обезбеђује се купање и боравак у посебној просторији где удише мешавину кисеоника и етеричних уља. Време удисања кисеоника и етеричних уља одређује лекар зависно од времена изложености азбестном материјалу.

 

VI. ПРОИЗВОДЊА БРУСЕВА И БРУСНОГ ПАПИРА

 

Члан 93.

Пећи за печење брусева са керамичким везивом постављају се у посебну просторију.

 

Члан 94.

Ручно слагање брусева за печење на вагонете и скидање печених брусева врши се тако да у случају обрушавања брусеви не могу да падну на раднике.

 

Члан 95.

Скидање печених брусева са вагонета може да отпочне када је температура масе испод 600Ц.

 

Члан 96.

Уређај за испитивање механичке чврстоће брусева обезбеђује се одговарајућим оклопом да у случају разлетања бруса сви његови комади буду задржани унутар оклопа.

 

Члан 97.

Редовно чишћење радних просторија од наталожене прашине врши се на начин којим се омогућава потпуна заштита при раду.

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 98.

У складу са чланом 94. Закона о заштити на раду, даном ступања на снагу овог правилника престају да се примењују правила (мере заштите на раду) која су садржана у Правилнику о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у фабрикама стакла (стакларама) – („Службени лист СФРЈ”, број 14/48).

 

Члан 99.

Организација удруженог рада извршиће усаглашавање започетих и изграђених инвестиционих објеката са одредбама овог правилника до 31. децембра 1985. године.

 

Члан 100.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије”.

 

Број 16-103/82-01

У Београду, 13. децембра 1982. године

Председник Комитета,

Марија Тодоровић, с.р.