На основу члана 31. став 1. Закона о заштити од елементарних и дргих већих непогода („Службени гласник СР Србије“, број 20/77), Републички секретар за привреду, доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о мерама заштите од елементарних и других већих непогода које мора да садржи техничка документација за изградњу инвестиционих објеката

“Службени гласник СРС”, број 34 од 5. августа 1978.

 

 

Члан 1.

Овим правилником одређује се које мере заштите од елементарних и других већих непогода треба да садржи техничка документација за изградњу, реконструкцију и адаптацију инвестиционих објеката и начин њиховог утврђивања.

 

Члан 2.

Мере заштите од елементарних и других већих непогода које мора да садржи техничка документација за изградњу, реконструкцију и адаптацију инвестиционог објекта су, у смислу овог правилника, оне мере заштите које обезбеђују инвестициони објекат и околину у случају земљотреса, поплава, бујица, снежних наноса, лавина, суша и других атмосферских непогода, одроњавања и клизања земљишта, рушења брана на водотоку и других већих елементарних непогода.

Као мере заштите од елементарних и других већих непогода подразумевају се, у смислу овог правилника и оне мере заштите које обезбеђују објекат и околину у случају експлозија и пожара.

 

Члан 3.

Техничка документација за изградњу, реконструкцију и адаптацију инвестиционог објекта зависно од врсте, намене и локације објекта, треба да садржи:

– опис и врсту могуће елементарне непогоде,

– анализу могућих интензитета и учесталости појава елементарних и других непогода и могућих последица на објекат и околину,

– анализу мера за заштиту објекта и околине од елементарних непогода и потребног степена заштите,

– усвојене мере заштите.

 

Члан 4.

Мере заштите од елементарних и других већих непогода, као део техничке документације за изградњу, реконструкцију и адаптацију инвестиционог објекта у смислу члана 3. овог правилника приказују се кроз техничке извештаје, описе, прорачуне и графичке прилоге.

 

Члан 5.

Мере заштите од елементарних и других већих непогода, сагласно одредбама овог правилника, мора да садржи техничка документација за изградњу, реконструкцију и адаптацију свих објеката који могу угрозити становништво и насеља а нарочито објеката из члана 31. Закона о заштити од елементарних и других већих непогода.

 

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику СР Србије”.

 

Број 351-80/78-07

У Београду, јуна 1978. године

Републички секретар

за привреду,

инж. Крста Јовановић, с. р.