На основу члана 24. став 6. Закона о заштити од пожара („Службени гласник СР Србије“, број 37/88),

Републички секретар за унутрашње послове, доноси

 

 

ПРАВИЛНИК

о минимуму садржине општег дела Програма обуке радника из области заштите од пожара

„Службени гласник СРС", број 40 од 24. јула 1990.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописује се минимум садржине општег дела програма за обуку радника из области заштите од пожара у организацијама и органима, а која је утврђена у прилогу овог правилника и чини његов саставни део.

 

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Социјалистичке Републике Србије".

 

 

Републички секретар,

Радмило Богдановић, с. р.

 

 

МИНИМУМ САДРЖИНЕ ОПШТЕГ ДЕЛА ПРОГРАМА ОБУКЕ РАДНИКА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

 

I. ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

 

1. Нормативно уређивање заштите од пожара: Правилник о заштити од пожара и План заштите од пожара.

2. Организовање послова заштите од пожара: ватрогасне јединице; служба заштите од пожара; референти за заштиту од пожара и радници задужени за организовање и спровођење превентивних мера заштите од пожара.

3. Превентивне мере заштите од пожара: уређаји, опрема и средства за гашење пожара; уређаји и инсталације за откривање, дојаву и гашење пожара; електричне, вентилационе, топлотне и друге инсталације; смештај запаљивог материјала; смештај експлозивних материја, запаљивих течности и гасова и ватрогасне страже.

4. Обавезе у спровођењу мера заштите од пожара: обавезе самоуправних органа, унутрашње контроле, пословодних органа, односно функционера који руководи државним органом, радника са посебним правилима, обавезама и овлашћењима, односно руководећих радника у државним органима, као и права и обавезе радника.

5. Одговорност за неспровођење мера заштите од пожара: дисциплинска и материјална одговорност радника, као и прекршајна и кривична одговорност одговорних лица.

 

II. ОСНОВИ ГОРЕЊА

 

1. Горење чврстих материја.

2. Горење течних материја.

3. Горење запаљивих гасова и пара.

4. Експлозије.

 

III. УЗРОЦИ НАСТАЈАЊА ПОЖАРА

 

1. Пожари и начин преноса топлоте и то: провођењем (кондукцијом), додиром (конвекцијом) и зрачењем (радијацијом).

2. Основни узроци настајања пожара: директан додир са пламеном или ужареним материјалом; електрична струја; заваривање, резање и лемљење; статички електрицитет; атмосферски електрицитет; самозагревање и самозапаљивање; топлотно деловање сунца; механичка енергија и паљевина.

 

IV. ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

 

1. Методе гашења пожара.

2. Средства за гашење пожара: вода, пена, прах, угљен-диоксид, халони и приручна средства за гашење пожара.

3. Мере заштите при гашењу пожара.

4. Противпожарна опрема: ручни и превозни противпожарни апарати – подела, намена, активирање и руковање; постављање, чување и контрола апарата за гашење пожара; хидрантска мрежа – хидранти, и опрема.

 

V. САВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

 

1. Откривање и дојава пожара: аутоматски јављачи пожара – јонизациони, термички и оптички; ручни јављач пожара; преносни путеви и сигналне централе.

2. Савремена опрема и методе гашења пожара: избор типа стабилних инсталација за гашење пожара – стабилне инсталације за гашење пожара водом, пеном, прахом, угљен-моноксидом и халоном.